Wtorek, 04.10.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo w firmie

Prawo w firmie w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy pracownik może przeciwdziałać wyciekom danych osobowych

  2022.09.29

  W naszej firmie wiele zadań polega na wykorzystaniu zasobów internetowych, a dodatkowo są przetwarzane dane osobowe. W związku z tym w ramach postępowań prewencyjnych chcielibyśmy włączyć pracowników w działania, które zapobiegałyby wyciekom danych, np. poprzez szkolenia i udostępnianie użytecznych informacji na ten temat za pomocą wewnętrznych komunikatorów. Czy takie czynności będą wystarczające, aby uniknąć utraty danych?

  ...»

 • Jak i kogo zawiadomić o popełnieniu oszustwa wobec biura rachunkowego

  2022.09.12

  Niedawno miałam planową operację. W związku z tym musiałam poszukać zastępstwa, które obsłuży w tym czasie klientów mojego biura rachunkowego. Takie zastępstwo znalazłam w postaci pani prowadzącej biuro rachunkowe, która za określoną kwotę podjęła się wykonać to zadanie zdalnie. Otrzymała przelewem z góry połowę wynagrodzenia (kilkanaście tysięcy złotych) i wszelkie niezbędne dostępy. Gdy wróciłam ze szpitala do domu po operacji, zauważyłam, że sprawy moich klientów nie zostały nawet tknięte - po prostu ta pani nie zrobiła nic. Nie księgowała, nie odpisywała na wiadomości e-mail, nie pobrała nawet dokumentów do księgowania. Kontakt się z nią teraz urwał. Dowiedziałam się, że kiedyś ta pani dopuściła się podobnego zachowania. Prowadzi biuro w formie spółki z o.o. - w której ma ponad 90% udziałów - zatem pewnie nie będzie zbytnio obawiać się odpowiedzialności cywilnej. Umowa została podpisana przez nią osobiście, ona jest jedynym członkiem zarządu tej spółki. Czy mogłabym wyciągnąć wobec tej pani konsekwencje karne, gdyż wyrządziła mi dużą szkodę?

  ...»

 • Czy pełniąc w biurze rachunkowych funkcję członka zarządu, należy się wpisać do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów

  2022.07.15

  Do tej pory prowadziłam biuro rachunkowe w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednak z obawy przed popełnieniem błędu w związku z ciągłymi zmianami przepisów prawa zamierzam założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy wobec tego będę musiała wpisać się do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów jako osoba pełniąca funkcję członka zarządu? W związku z pełnioną funkcją będę pobierała wynagrodzenie członka zarządu na podstawie powołania, a więc odpłatnie. Dodam, że nie zasiadam w zarządach jakichś innych spółek i nie ma zamiaru obejmować funkcji członka zarządu w innych spółkach.

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy biuro rachunkowe może dochodzić odszkodowania związanego z zerwaniem przez zleceniobiorcę umowy

  2022.07.07

  Podpisałam umowę zlecenia - jako zleceniodawca - na wykonanie określonych prac w zakresie zaksięgowania dokumentów klientów mojego biura rachunkowego. Umowa przewidywała pracę w zakresie 40 godzin miesięcznie, dowolnie wybranych w okresie od 10 do 20 dnia danego miesiąca, czynności te mogłoby być wykonywane zdalnie lub stacjonarnie w zależności od wyboru zleceniobiorcy. Zleceniobiorca oświadczył mi z dnia na dzień, że tych prac nie będzie już wykonywał, gdyż teraz ma za dużo zajęć i nie jest w stanie podołać dodatkowym obowiązkom. De facto wypowiedzenia dokonał 9 kwietnia 2022 r. ze skutkiem natychmiastowym. Stwierdził, że zlecenie może tak wypowiedzieć, gdyż po jego stronie zachodzi ważny powód. Wobec tego musiałam te prace powierzyć szybko podmiotowi trzeciemu, akceptując horrendalne koszty, gdzie za każdą godzinę zapłaciłam kilkukrotnie więcej niż zleceniobiorcy, rozliczałam się również godzinowo. W umowie ze zleceniobiorcą przewidziany był miesięczny termin wypowiedzenia, który rozpoczynał swój bieg na koniec miesiąca kalendarzowego. Czy w takiej sytuacji mogę dochodzić jakiegoś odszkodowania od zleceniobiorcy?

  ...»

 • Jak prawidłowo udostępnić na stronie internetowej dane kontaktowe inspektora ochrony danych

  2022.05.09

  W naszym zakładzie pracy jest zatrudniony inspektor ochrony danych (IOD). Czy publikując na stronie internetowej informacje o sposobie kontaktu z inspektorem, obowiązkowo należy wskazać imię i nazwisko osoby pełniącej tę funkcję? Jak rozumieć wymóg, że dane kontaktowe inspektora muszą być łatwo dostępne?

  ...»

 • Czy księgowa z biura rachunkowego może podpisywać dokumenty w imieniu klienta w czasie kontroli

  2022.05.06

  Klient naszego biura rachunkowego spodziewa się, że niedługo zostanie wszczęta wobec niego kontrola podatkowa. W tym czasie jest jednak zmuszony wyjechać za granicę. Czy wobec tego może udzielić biuru rachunkowemu pełnomocnictwa do podpisywania za niego dokumentów związanych z kontrolą, np. zawierających zastrzeżenia do protokołu kontroli?

  Klient prosił także, by udzielić mu porady, jak dokonywać pewnych czynności, aby były korzystne podatkowo, a jednocześnie nie stanowiły przyczyny do wszczęcia kontroli podatkowej. Czy jest to porada podatkowa, której księgowej nie wolno udzielić?

  ...»

 • Czy partner w biurze rachunkowym odpowiada za błędy popełnione za drugiego partnera

  2022.04.20

  Prowadzę z koleżanką biuro rachunkowe w formie spółki partnerskiej. De facto każda z nas ma swoje własne firmy do obsługi a spółkę założyłyśmy po to, żeby rozliczać koszty wynajmu lokalu i obsługi sekretarskiej. Spółka partnerska zatrudnia asystentkę na podstawie umowy o pracę. Ta, obsługując firmę rozliczaną przez koleżankę, popełniła błąd i pewnie będzie podstawa do żądania odszkodowania. Czy w takiej sytuacji również ja będę odpowiadała za ten błąd swoim własnym majątkiem?

  ...»

 • Czy pracodawca może przetwarzać prywatny numer telefonu kandydata do pracy

  2022.04.05

  Podczas rekrutacji niektórzy kandydaci do pracy podają numer telefonu, pod którym można się z nimi kontaktować w związku z prowadzonym naborem. Osoby, które pomyślnie przeszły rekrutację i zdecydowały się na przyjęcie do pracy, często chcą, aby taki numer pozostał numerem kontaktowym z przyszłym pracodawcą. Posiadanie numerów prywatnych telefonów tych osób jest korzystne dla nas jako pracodawcy z uwagi na różne nieprzewidziane zdarzenia, z którymi wiąże się konieczność kontaktu z kandydatami do pracy. Czy pracodawca może przetwarzać numer prywatnego telefonu kandydata do pracy po zatrudnieniu?

  ...»

 • Czy żona wspólnika spółki cywilnej może być pełnomocnikiem

  2022.03.11

  Czy żona wspólnika spółki cywilnej może być pełnomocnikiem? Czy może odbierać dokumenty księgowe spółki i wynosić je poza biuro rachunkowe?

  ...»

 • Jak postępować w przypadku otrzymywania tzw. nadmiarowych danych

  2022.03.03

  Pracownicy zwracają się do nas z pytaniami, jak postępować z tzw. danymi nadmiarowymi. Chodzi o sytuacje, gdy w związku z realizacją obowiązków służbowych otrzymują od klientów dane dodatkowe, często zbędne, o które nie wnioskowali. Czy takie dane - zgodnie z zasadą minimalizacji danych określoną w art. 5 ust. 1 lit. c RODO - powinny być usuwane?

  ...»

 • Jak przedsiębiorcy i konsumenci mogą płacić za transakcje: płatności gotówkowe i bezgotówkowe - wyjaśnienia urzędowe

  2022.02.03

  Przedsiębiorcy i konsumenci realizują płatności zarówno przy użyciu gotówki, jak i bezgotówkowo. To, czy przyjmują płatność lub płacisz w gotówce czy bezgotówkowo, zależy od wielkości kwoty lub metody płatności przyjętej przez strony transakcji. Na stronie biznes.gov.pl opublikowano, jakie zasady i limity obowiązują przedsiębiorców. Przedstawiamy treśc informacji MF w tej sprawie.

  ...»

 • Usługi zakładania spółek i wymiany walut wirtualnych to działalność, która wymaga rejestracji

  2022.02.02

  Od 31 października 2021 r. działalność na rzecz spółek i trustów, obejmującą m.in. zakładanie spółek oraz działalność w zakresie walut wirtualnych obejmującą m.in. ich wymianę, uznano za działalność regulowaną. Prowadzenie tych dwóch rodzajów działalności jest uzależnione od spełnienia wymagań niekaralności, wiedzy, doświadczenia, a także wpisu do odpowiedniego rejestru. Za prowadzenie takiej działalności bez rejestracji grozi kara do 100 000 zł.

  ...»

 • Jakie mogą być skutki prawne przygotowania przez biuro rachunkowe protokołu zgromadzenia wspólników

  2022.01.13

  Uzyskałam informację, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dla której świadczyłam usługi księgowe, zamierza mnie pozwać w związku z jednym z protokołów zgromadzeń wspólników. Przygotowałam tej spółce protokół rocznego zgromadzenia wspólników (użyłam własnych wzorów) i tam zawarłam uchwały o jego zatwierdzeniu. Prezes spółki wysłał do mnie wiadomość e-mail z pytaniem, czy na pewno dobrze napisałam te uchwały oraz czy podpisanie tego protokołu i złożenie wniosku ze sprawozdaniem do KRS to wszystkie czynności formalne, które spółka powinna dokonać w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Odpisałam, że tak i nic więcej nie trzeba robić, spółka może normalnie działać. Później okazało się, że po tym protokole zarząd zawarł jakąś umowę w imieniu spółki, która nie podobała się wspólnikom niebędącym członkami zarządu. Ci wspólnicy udali się do prawnika, który powiedział im, że zarząd już nie mógł reprezentować spółki, gdyż po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wygasła kadencja zarządu/mandat - dokładnie tego nie wiem. Właśnie o to zamierzają mnie pozwać, że im tego nie powiedziałam. Moim zdaniem nie miałam takiego zapisu w umowie, który zobowiązywałby mnie do tego. Czy w związku z tym grozi mi, że będę musiała zapłacić odszkodowanie?

  ...»

Tematy tygodnia

Granice krytyki pracodawcy przez pracownika i skutki ich przekroczenia

2022-10-03

Pracodawca, którego pracownik krytykuje w sposób niedozwolony, może go pociągnąć do odpowiedzialności pracowniczej, cywilnoprawnej i karnej. W zależności od charakteru krytyki ma prawo rozwiązać z nim stosunek pracy, zażądać zadośćuczynienia pieniężnego albo oskarżyć o przestępstwo zniesławienia lub zniewagi.

...»

Wszystkie tematy ...»