Piątek, 23.07.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo w firmie

Prawo w firmie w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak i kiedy przedsiębiorca składa wniosek o ogłoszenie upadłości

  2021.07.05

  Prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest zawsze pewnym ryzykiem niepowodzenia. Z różnych względów przedsiębiorcy popadają w tarapaty finansowe, zaprzestają regulować swoje zobowiązania i stają się dłużnikami. Narażają się w ten sposób na postępowania sądowe o zapłatę przeciwko nim. Jednocześnie mogą też znaleźć się w sytuacji, w której zobligowani będą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. W toku postępowania upadłościowego dochodzi do likwidacji majątku przedsiębiorcy (o ile takowy istnieje). Jednocześnie jednak istnieją niewątpliwe korzyści ogłoszenia upadłości, tj. możliwość oddłużenia, spłaty tylko części długów, umorzenia postępowania egzekucyjnego. Co więcej, od dnia ogłoszenia upadłości przestają „biec odsetki”. Z masy upadłości mogą być bowiem zaspokojone odsetki od wierzytelności należne od upadłego, ale tylko za okres do dnia ogłoszenia upadłości. Od tego też dnia niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości.

  ...»

 • Czy prawnie uzasadniony interes pracodawcy uprawnia go do przetwarzania danych z monitoringu

  2021.07.02

  Chcemy wprowadzić w zakładzie pracy monitoring wizyjny. Czy po nowelizacji Kodeksu pracy wciąż można uznać, że przesłanką uprawniającą pracodawcę do przetwarzania danych osobowych pracownika w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy jest prawnie uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO? Kwestia ta budzi nasze wątpliwości ze względu na sprzeczne opinie wyrażane na ten temat m.in. w prasie fachowej.

  ...»

 • Czy umowa zawarta przez biuro rachunkowe przez e-mail jest ważna

  2021.06.29

  Biuro rachunkowe zawiera z klientem umowę zdalnie, przez e-mail (bez użycia przez klienta kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Czy taka umowa jest ważna? Od kiedy? Czy umowy zawierane przez e-mail są respektowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe w kwestiach odpowiedzialności OC biura rachunkowego?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • E-doręczenia nowym sposobem wymiany korespondencji między organami publicznymi i podmiotami prywatnymi

  2021.06.09

  Od 1 lipca 2021 r. do obrotu gospodarczego i postępowań administracyjnych oraz sądowych zostanie wprowadzony nowy rodzaj korespondencji elektronicznej, czyli e-doręczenia. Doręczenie pisma z wykorzystaniem adresu do e-doręczeń będzie wywierać skutek prawny równoważny z tradycyjnym doręczeniem korespondencji w formie pisemnej. Z czasem e-doręczenia mają stać się dominującą formą wymiany pism. Na wprowadzenie nowych rozwiązań przewidziano długi okres przejściowy, który będzie trwał aż do 2029 r.

  ...»

 • Jakie skutki powoduje ujawnienie przez pracownika adresów e-mailowych wszystkich odbiorców wysłanej wiadomości elektronicznej

  2021.04.22

  Pracownik naszej firmy często wysyła e-maile do naszych kontrahentów. Ostatnio skierował wiadomość jednocześnie do kilku osób. Widoczne w niej były adresy e-mailowe pozostałych odbiorców. Czy wysłanie przez pracownika e-maila do kilku adresatów jednocześnie, gdzie każdy z odbiorców tej wiadomości może zobaczyć adresy e-mailowe pozostałych osób, jest naruszeniem prywatności? Jeśli tak, to jakie działania powinien podjąć pracodawca?

  ...»

 • Na co zwrócić uwagę, uczestnicząc w postępowaniu w sprawach gospodarczych

  2021.04.19

  Przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że ewentualne powództwo, np. z powodu nienależytego wykonania umowy, kontrahent (nawet jeśli jest osobą fizyczną) wytoczy przeciwko niemu w postępowaniu odrębnym - postępowaniu w sprawach gospodarczych. Z jakimi odrębnościami - w stosunku do postępowania zwykłego - musi się liczyć? Czego może spodziewać się po tym postępowaniu i na co powinien zwrócić uwagę? Czy jako pozwany ma możliwość wyboru rozpoznania sprawy w postępowaniu zwykłym? Takie wątpliwości wyjaśniamy poniżej.

  ...»

 • Jak wycenić niezakończone roboty budowlane, których wykonawca jest rozliczany metodą ryczałtową?

  2021.04.13

  Firma prowadzi niezakończoną jeszcze budowę. Umowa z wykonawcą przewiduje, że otrzyma on za nią wynagrodzenie ryczałtowe. Jak ustalić przychody z wykonania niezakończonej jeszcze usługi?

  ...»

 • Czy złożona po terminie z winy klienta deklaracja podatkowa upoważnia go do dochodzenia od biura zwrotu zapłaconej grzywny

  2021.03.26

  Klient naszego biura rachunkowego dostarczył dokumenty 19 dnia miesiąca. Umowa o świadczenie usług księgowych zobowiązuje klienta do dostarczania kompletnej dokumentacji do 5 dnia następnego miesiąca. W związku z tak późnym dostarczeniem dokumentów nasze biuro nie było w stanie przygotować na czas obowiązującej jeszcze wtedy deklaracji VAT. Została wysłana w kolejnym miesiącu wraz z przygotowanym dla klienta czynnym żalem. Po kilku miesiącach przyszło do klienta pismo z wezwaniem do stawiennictwa w urzędzie skarbowym. Klient otrzymał grzywnę. Zażądał od nas zwrotu kwoty grzywny, argumentując, że profesjonalne biuro rachunkowe powinno złożyć deklarację w terminie bez względu na wszystko. Gdy odmówiliśmy zapłaty, klient zagroził nam procesem sądowym i wysłał wezwanie do zapłaty. Co robić w takiej sytuacji?

  ...»

 • Jak zmienić nazwę spółki online

  2021.01.29

  Spółka z o.o. była założona przez S24. Jak zmienić jej nazwę online? Jakie dokumenty należy złożyć?

  ...»

 • Jak przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, żeby była zgodna z przepisami RODO

  2020.12.24

  Planujemy przeprowadzenie w naszej firmie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy. Działanie to zamierzamy powierzyć albo pracownikowi działu kadr, albo podmiotowi zewnętrznemu. Jak w takiej sytuacji zaplanować kontrolę, żeby była zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych?

  RADA

  ...»

 • Świadczenia świąteczne dla pracowników i wydatki na świąteczny wystrój firmy – w podatkach i ZUS

  2020.12.23

  Pracodawcy zwyczajowo obdarowują pracowników prezentami świątecznymi i organizują spotkania wigilijne. Ten zwyczaj może być w tym roku mocno ograniczony ze względu na trwającą epidemię COVID-19, ale z pewnością nie całkowicie. Przypominamy, jakie obowiązują zasady rozliczania podatkowego oraz składkowego tych świadczeń. Przedstawiamy je w dwóch praktycznych tabelach podzielonych ze względu na źródło ich finansowania.

  ...»

 • Świadczenia świąteczne na rzecz kontrahentów – zasady rozliczeń

  2020.12.23

  Święta Bożego Narodzenia to okres zwyczajowego obdarowywania prezentami m.in. kontrahentów. Przedsiębiorcy organizują też zazwyczaj spotkania świąteczne z kontrahentami, choć zapewne w tym roku z powodu epidemii COVID-19 nie będą one liczne. Mimo stanu epidemii zasady rozliczania tych świadczeń nie ulegają zmianie. Przypominamy je w zestawieniu tabelarycznym.

  ...»

 • Czy biuro rachunkowe może zawiesić wykonywanie usług księgowych wobec niepłacącego klienta

  2020.12.08

  Czy prawnie skuteczny jest poniższy zapis w umowie o świadczenie usług księgowych pomiędzy biurem rachunkowym a klientem? Czy biuro rachunkowe ma prawo zawiesić wykonywanie usług księgowych do ZUS oraz fiskusa, bez konsekwencji, jak poniżej?

  Zaległość zapłaty należnego Biuru z tytułu niniejszej umowy wynagrodzenia, trwająca w czasie do kolejnego terminu obowiązku sprawozdawczego (jeden okres rozliczeniowy - jeden miesiąc), powoduje zawieszenie świadczenia usług przez Biuro, do czasu uregulowania pełnej kwoty zaległości. Zawieszenie wykonywania usług oznacza zaprzestanie wykonywania niniejszej umowy przez Biuro, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki”.

  ...»

Tematy tygodnia

Zatrudnianie do prac sezonowych

2021-07-19

Praca sezonowa to praca wykonywana tylko przez część roku, związana z właściwościami pór roku, zwłaszcza warunkami atmosferycznymi. Do jej wykonywania można zatrudnić na różnych podstawach. Najczęściej zawierane są umowy cywilnoprawne i umowy o pracę. Jednak pracę sezonową można także wykonywać m.in. w ramach praktyki absolwenckiej czy pracy tymczasowej.

...»

Wszystkie tematy ...»