Środa, 25.05.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo w firmie

Prawo w firmie w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak prawidłowo udostępnić na stronie internetowej dane kontaktowe inspektora ochrony danych

  2022.05.09

  W naszym zakładzie pracy jest zatrudniony inspektor ochrony danych (IOD). Czy publikując na stronie internetowej informacje o sposobie kontaktu z inspektorem, obowiązkowo należy wskazać imię i nazwisko osoby pełniącej tę funkcję? Jak rozumieć wymóg, że dane kontaktowe inspektora muszą być łatwo dostępne?

  ...»

 • Czy księgowa z biura rachunkowego może podpisywać dokumenty w imieniu klienta w czasie kontroli

  2022.05.06

  Klient naszego biura rachunkowego spodziewa się, że niedługo zostanie wszczęta wobec niego kontrola podatkowa. W tym czasie jest jednak zmuszony wyjechać za granicę. Czy wobec tego może udzielić biuru rachunkowemu pełnomocnictwa do podpisywania za niego dokumentów związanych z kontrolą, np. zawierających zastrzeżenia do protokołu kontroli?

  Klient prosił także, by udzielić mu porady, jak dokonywać pewnych czynności, aby były korzystne podatkowo, a jednocześnie nie stanowiły przyczyny do wszczęcia kontroli podatkowej. Czy jest to porada podatkowa, której księgowej nie wolno udzielić?

  ...»

 • Czy partner w biurze rachunkowym odpowiada za błędy popełnione za drugiego partnera

  2022.04.20

  Prowadzę z koleżanką biuro rachunkowe w formie spółki partnerskiej. De facto każda z nas ma swoje własne firmy do obsługi a spółkę założyłyśmy po to, żeby rozliczać koszty wynajmu lokalu i obsługi sekretarskiej. Spółka partnerska zatrudnia asystentkę na podstawie umowy o pracę. Ta, obsługując firmę rozliczaną przez koleżankę, popełniła błąd i pewnie będzie podstawa do żądania odszkodowania. Czy w takiej sytuacji również ja będę odpowiadała za ten błąd swoim własnym majątkiem?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy pracodawca może przetwarzać prywatny numer telefonu kandydata do pracy

  2022.04.05

  Podczas rekrutacji niektórzy kandydaci do pracy podają numer telefonu, pod którym można się z nimi kontaktować w związku z prowadzonym naborem. Osoby, które pomyślnie przeszły rekrutację i zdecydowały się na przyjęcie do pracy, często chcą, aby taki numer pozostał numerem kontaktowym z przyszłym pracodawcą. Posiadanie numerów prywatnych telefonów tych osób jest korzystne dla nas jako pracodawcy z uwagi na różne nieprzewidziane zdarzenia, z którymi wiąże się konieczność kontaktu z kandydatami do pracy. Czy pracodawca może przetwarzać numer prywatnego telefonu kandydata do pracy po zatrudnieniu?

  ...»

 • Czy żona wspólnika spółki cywilnej może być pełnomocnikiem

  2022.03.11

  Czy żona wspólnika spółki cywilnej może być pełnomocnikiem? Czy może odbierać dokumenty księgowe spółki i wynosić je poza biuro rachunkowe?

  ...»

 • Jak postępować w przypadku otrzymywania tzw. nadmiarowych danych

  2022.03.03

  Pracownicy zwracają się do nas z pytaniami, jak postępować z tzw. danymi nadmiarowymi. Chodzi o sytuacje, gdy w związku z realizacją obowiązków służbowych otrzymują od klientów dane dodatkowe, często zbędne, o które nie wnioskowali. Czy takie dane - zgodnie z zasadą minimalizacji danych określoną w art. 5 ust. 1 lit. c RODO - powinny być usuwane?

  ...»

 • Jak przedsiębiorcy i konsumenci mogą płacić za transakcje: płatności gotówkowe i bezgotówkowe - wyjaśnienia urzędowe

  2022.02.03

  Przedsiębiorcy i konsumenci realizują płatności zarówno przy użyciu gotówki, jak i bezgotówkowo. To, czy przyjmują płatność lub płacisz w gotówce czy bezgotówkowo, zależy od wielkości kwoty lub metody płatności przyjętej przez strony transakcji. Na stronie biznes.gov.pl opublikowano, jakie zasady i limity obowiązują przedsiębiorców. Przedstawiamy treśc informacji MF w tej sprawie.

  ...»

 • Usługi zakładania spółek i wymiany walut wirtualnych to działalność, która wymaga rejestracji

  2022.02.02

  Od 31 października 2021 r. działalność na rzecz spółek i trustów, obejmującą m.in. zakładanie spółek oraz działalność w zakresie walut wirtualnych obejmującą m.in. ich wymianę, uznano za działalność regulowaną. Prowadzenie tych dwóch rodzajów działalności jest uzależnione od spełnienia wymagań niekaralności, wiedzy, doświadczenia, a także wpisu do odpowiedniego rejestru. Za prowadzenie takiej działalności bez rejestracji grozi kara do 100 000 zł.

  ...»

 • Jakie mogą być skutki prawne przygotowania przez biuro rachunkowe protokołu zgromadzenia wspólników

  2022.01.13

  Uzyskałam informację, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dla której świadczyłam usługi księgowe, zamierza mnie pozwać w związku z jednym z protokołów zgromadzeń wspólników. Przygotowałam tej spółce protokół rocznego zgromadzenia wspólników (użyłam własnych wzorów) i tam zawarłam uchwały o jego zatwierdzeniu. Prezes spółki wysłał do mnie wiadomość e-mail z pytaniem, czy na pewno dobrze napisałam te uchwały oraz czy podpisanie tego protokołu i złożenie wniosku ze sprawozdaniem do KRS to wszystkie czynności formalne, które spółka powinna dokonać w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Odpisałam, że tak i nic więcej nie trzeba robić, spółka może normalnie działać. Później okazało się, że po tym protokole zarząd zawarł jakąś umowę w imieniu spółki, która nie podobała się wspólnikom niebędącym członkami zarządu. Ci wspólnicy udali się do prawnika, który powiedział im, że zarząd już nie mógł reprezentować spółki, gdyż po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wygasła kadencja zarządu/mandat - dokładnie tego nie wiem. Właśnie o to zamierzają mnie pozwać, że im tego nie powiedziałam. Moim zdaniem nie miałam takiego zapisu w umowie, który zobowiązywałby mnie do tego. Czy w związku z tym grozi mi, że będę musiała zapłacić odszkodowanie?

  ...»

 • Czy biuro rachunkowe uzyska ochronę ubezpieczeniową za błąd w poradzie podatkowej

  2021.12.24

  Otrzymałam od klienta (spółki z o.o.) pytanie dotyczące sytuacji podatkowej spółki i jej wspolnika. Pytanie dotyczyło tego jakie podatki będzie miała do zapłaty spółka i jej wspólnik w przypadku, gdy wspólnik wprowadzi pewną rzecz do spółki ze swojego majątku na podstawie umowy sprzedaży lub aportu. W zakresie dotyczącym spółki udzieliłam prawidłowej odpowiedzi. Jednak w zakresie podatków wspólnika spółki popełniłam pewną pomyłkę, gdyż to nie ja obsługuję jego działalność gospodarczą i nie miałam dokładnego obrazu sytuacji, a poza tym nie jestem doradcą podatkowym. Zgłosiłam szkodę ubezpieczycielowi i ten odmówił wypłaty odszkodowania z powodu tego, że moje działanie nie było objęte zakresem ubezpieczenia. Mam wykupione OC w zakresie czynności doradztwa podatkowego. Czy ubezpieczyciel miał rację?

  ...»

 • Czy prowadząc biuro rachunkowe, można się zajmować rejestracją spółek

  2021.11.17

  Prowadzę biuro rachunkowe od wielu lat, zamierzałam jednak od listopada 2021 r. rozszerzyć zakres świadczonych przeze mnie usług o rejestrację spółek. Mam jednak pewne obawy co do tego typu działalności. Czy prowadząc biuro rachunkowe, mogę zajmować się rejestracją spółek? Koleżanka powiedziała mi, że grozi mi za to kara 100 000 zł. Czy to jest prawda? Prosiłabym także o udzielenie informacji, z jakimi zagrożeniami i niedogodnościami muszę się liczyć w przypadku podjęcia takiej działalności?

  ...»

 • Jakie środki techniczne i organizacyjne powinien zastosować administrator do zabezpieczenia danych osobowych

  2021.11.05

  Zamierzamy wyposażyć pracowników w służbowe nośniki danych. W przypadku naszej firmy najbardziej praktycznym i korzystnym organizacyjnie rozwiązaniem będzie zakupienie dla pracowników przenośnych urządzeń do przechowywania danych (typu pendrive). Na co powinniśmy zwrócić uwagę, aby w tej sytuacji przetwarzanie danych było zgodne z przepisami RODO?

  ...»

 • Co wybrać – zarząd czy radę dyrektorów w PSA

  2021.10.14

  Założyciele prostej spółki akcyjnej (PSA) już w momencie zawierania umowy spółki stają przed poważnym dylematem - jaki organ zarządzający ustanowić, zarząd czy radę dyrektorów. Należy przy tym pamiętać, że ustanowienie jednego z tych organów jest obligatoryjne. Wybór założycieli (akcjonariuszy) zaważy na tym, jakie uprawnienia i obowiązki będzie miał organ zarządzający PSA.

  ...»

Tematy tygodnia

Jak rozliczać VAT od umów długoterminowych

2022-05-23

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.

...»

Wszystkie tematy ...»