Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo w firmie

Prawo w firmie w IPP24

Nowe artykuły

 • Jakie mogą być skutki prawne przygotowania przez biuro rachunkowe protokołu zgromadzenia wspólników

  2022.01.13

  Uzyskałam informację, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dla której świadczyłam usługi księgowe, zamierza mnie pozwać w związku z jednym z protokołów zgromadzeń wspólników. Przygotowałam tej spółce protokół rocznego zgromadzenia wspólników (użyłam własnych wzorów) i tam zawarłam uchwały o jego zatwierdzeniu. Prezes spółki wysłał do mnie wiadomość e-mail z pytaniem, czy na pewno dobrze napisałam te uchwały oraz czy podpisanie tego protokołu i złożenie wniosku ze sprawozdaniem do KRS to wszystkie czynności formalne, które spółka powinna dokonać w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Odpisałam, że tak i nic więcej nie trzeba robić, spółka może normalnie działać. Później okazało się, że po tym protokole zarząd zawarł jakąś umowę w imieniu spółki, która nie podobała się wspólnikom niebędącym członkami zarządu. Ci wspólnicy udali się do prawnika, który powiedział im, że zarząd już nie mógł reprezentować spółki, gdyż po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wygasła kadencja zarządu/mandat - dokładnie tego nie wiem. Właśnie o to zamierzają mnie pozwać, że im tego nie powiedziałam. Moim zdaniem nie miałam takiego zapisu w umowie, który zobowiązywałby mnie do tego. Czy w związku z tym grozi mi, że będę musiała zapłacić odszkodowanie?

  ...»

 • Czy biuro rachunkowe uzyska ochronę ubezpieczeniową za błąd w poradzie podatkowej

  2021.12.24

  Otrzymałam od klienta (spółki z o.o.) pytanie dotyczące sytuacji podatkowej spółki i jej wspolnika. Pytanie dotyczyło tego jakie podatki będzie miała do zapłaty spółka i jej wspólnik w przypadku, gdy wspólnik wprowadzi pewną rzecz do spółki ze swojego majątku na podstawie umowy sprzedaży lub aportu. W zakresie dotyczącym spółki udzieliłam prawidłowej odpowiedzi. Jednak w zakresie podatków wspólnika spółki popełniłam pewną pomyłkę, gdyż to nie ja obsługuję jego działalność gospodarczą i nie miałam dokładnego obrazu sytuacji, a poza tym nie jestem doradcą podatkowym. Zgłosiłam szkodę ubezpieczycielowi i ten odmówił wypłaty odszkodowania z powodu tego, że moje działanie nie było objęte zakresem ubezpieczenia. Mam wykupione OC w zakresie czynności doradztwa podatkowego. Czy ubezpieczyciel miał rację?

  ...»

 • Czy prowadząc biuro rachunkowe, można się zajmować rejestracją spółek

  2021.11.17

  Prowadzę biuro rachunkowe od wielu lat, zamierzałam jednak od listopada 2021 r. rozszerzyć zakres świadczonych przeze mnie usług o rejestrację spółek. Mam jednak pewne obawy co do tego typu działalności. Czy prowadząc biuro rachunkowe, mogę zajmować się rejestracją spółek? Koleżanka powiedziała mi, że grozi mi za to kara 100 000 zł. Czy to jest prawda? Prosiłabym także o udzielenie informacji, z jakimi zagrożeniami i niedogodnościami muszę się liczyć w przypadku podjęcia takiej działalności?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jakie są podatkowe skutki rozwiązania spółki jawnej

  2016.07.19

  Przepisy Kodeksu spółek handlowych dopuszczają kilka sposobów rozwiązania spółki jawnej. Przede wszystkim można wskazać na rozwiązanie poprzedzone likwidacją, jak również z powodzeniem stosowane w praktyce rozwiązanie bez likwidacji, a także rozwiązanie spółki przez sąd, gdy ma ona tylko dwóch wspólników. W artykule zostały przedstawione skutki podatkowe, jakie wystąpią w przypadku ich zastosowania.

  ...»

 • Czy w e-sądzie spółkę cywilną może reprezentować pracownik

  2016.07.05

  Jesteśmy spółką cywilną dwóch osób. Chcielibyśmy złożyć pozew do e-sądu w sprawie niezapłaconej faktury VAT. Czy spółkę może reprezentować upoważniony do tej sprawy pracownik spółki?

  ...»

 • Sposób ustalania wykorzystania limitu pomocy de minimis

  2016.06.13

  Jednym z rodzajów pomocy publicznej jest pomoc de minimis. Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Jest to szczególny przypadek pomocy publicznej. Obszar tej pomocy jest ściśle regulowany przez przepisy wspólnotowe, zgodnie z którymi obowiązuje zakaz udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej, a gdy pomoc ma być udzielona, wymagana jest na to zgoda Komisji Europejskiej. Wyjątkiem od tej zasady jest pomoc de minimis.

  ...»

 • Prokura a reprezentacja w spółkach

  2016.05.16

  Dla bezpieczeństwa obrotu istotne znaczenie ma, aby w przypadku gdy w obrocie tym występuje spółka (jako podmiot), jej kontrahent mógł ustalić, czy osoby przedstawiające się jako umocowane do działania za tę spółkę, rzeczywiście są do tego uprawnione. Z tego względu na spółki został nałożony obowiązek ujawniania w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) osób uprawnionych do reprezentacji i umocowanych do działania w imieniu i na rzecz spółki, tj. członków zarządu oraz prokurentów. W praktyce wątpliwości pojawiają się jednak w przypadku tzw. reprezentacji mieszanej, gdy przepisy ustawy lub umowa (statut) przewidują możliwość reprezentowania spółki przez członka zarządu działającego łącznie z prokurentem. Okoliczność zaś, że członek zarządu spółki może działać w jej imieniu tylko łącznie z innym członkiem zarządu albo prokurentem (reprezentacja dwuosobowa), nie oznacza jednocześnie, że osoba, której udzielono prokury samoistnej, jest pozbawiona możliwości skutecznego samodzielnego działania w imieniu spółki lub że osoby, którym udzielono prokury łącznej, nie mogą działać wspólnie w imieniu spółki (bez jednoczesnego współdziałania z nimi członka zarządu).

  ...»

 • Refundowanie ulg ustawowych w transporcie zbiorowym

  2016.05.16

  1 stycznia 2017 r. zmienią się zasady refundowania przewoźnikom ulg ustawowych w transporcie zbiorowym. Za rozliczanie tych ulg przejmą odpowiedzialność organizatorzy transportu zbiorowego, a więc gminy, powiaty i województwa. Ulgi będą mogły być refundowane wyłącznie na obszarze, na którym obowiązuje plan transportowy.

  ...»

 • Rodzaje i sposoby naliczania odsetek w obrocie nieprofesjonalnym

  2016.05.16

  Odsetki stanowią swoiste wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku. Zasadniczo wynagrodzenie to obliczane jest według określonej stopy procentowej i w stosunku do czasu korzystania (z pieniędzy/z rzeczy). Podstawowe znaczenie mają odsetki pieniężne.

  ...»

 • Komu członek zarządu spółki kapitałowej składa rezygnację z pełnionej funkcji – uchwała SN

  2016.05.13

  Oświadczenie woli o rezygnacji z pełnionej funkcji członek zarządu spółki kapitałowej powinien złożyć innemu członkowi zarządu lub prokurentowi. Uchwała Sądu Najwyższego w sposób jednoznaczny wskazuje, kiedy kończy się kadencja członka zarządu i jego prawo do występowania w imieniu spółki. Należy zaznaczyć, że określenie końca kadencji członka zarządu jest niezmiernie istotne dla określenia zakresu jego odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Tym samym podjęta uchwała ma duże znaczenie dla praktyki funkcjonowania spółek – uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r., sygn. akt III CZP 89/15.

  ...»

 • Kiedy sprzedaż za pośrednictwem portali internetowych to działalność gospodarcza

  2016.05.10

  Klientka naszego biura rachunkowego od kilku lat hobbystycznie wykonuje różne artykuły dekoracyjne wnętrz. Obecnie chciałaby je sprzedawać za pośrednictwem jednego z internetowych portali aukcyjnych. Będzie sprzedawała nie tylko artykuły wymyślone przez siebie, ale również wykonywane według wytycznych klientów. Czy powinna zarejestrować działalność gospodarczą?

  ...»

 • Postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe

  2016.04.21

  Ze względu na fakt, że w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu oraz w przyspieszonym postępowaniu układowym majątek i przedsiębiorstwo nadal pozostają w rękach dłużnika, w postępowaniu tym dużą rolę będzie odgrywać dotychczasowy dział księgowości.

  ...»

 • Działalność lombardowa według nowych przepisów tzw. ustawy antylichwiarskiej

  2016.04.19

  Ustawa antylichwiarska wprowadziła liczne obostrzenia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w postaci lombardu. Obostrzenia te wynikają ze znowelizowanych przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z nowymi przepisami instytucja pożyczkowa może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej.

  ...»

Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»