Środa, 30.11.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo w firmie

Prawo w firmie w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Mniej formalności przy wycince drzew i krzewów

  2017.02.20

  Od 1 stycznia 2017 r. uległa zwiększeniu liczba przypadków, w których przedsiębiorcy mogą usuwać drzewa i krzewy bez zezwolenia. Z kolei prywatni właściciele nieruchomości mogą już co do zasady bez zezwoleń usunąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. W opracowaniu przedstawiamy, jak zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów dla przedsiębiorców i właścicieli prywatnych posesji.

  ...»

 • Rachunek bankowy w obrocie gospodarczym – zasady prowadzenia, rozliczania, zamykania

  2017.02.14

  W obrocie podatkowym i gospodarczym każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników, rozliczający się podatkowo, a także rozliczający się z innym przedsiębiorcą (których wzajemne obroty przekraczają wartości wskazane przez ustawodawcę), musi posiadać firmowy rachunek bankowy.

  ...»

 • Egzekucja z rachunku bankowego środków pochodzących z budżetu UE

  2016.11.24

  Osoby prowadzące działalność gospodarczą (w tym m.in. rolnicy prowadzący działalność rolniczą) korzystają z różnych form pomocy finansowanej ze środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz z krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie różnego rodzaju inwestycji/projektów. Środki te niewątpliwie stanowią pomoc finansową (często celową) stymulującą rozwój gospodarczy i mającą wpływ na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W praktyce pojawiają się jednak wątpliwości, czy takie środki finansowe podlegają zajęciu egzekucyjnemu i czy można prowadzić skutecznie egzekucję z rachunku bankowego, na który docelowo takie środki zostały już przelane/przekazane.

  ...»

 • Czy należy różnicować wartość paczek dla dzieci pracowników

  2016.11.23

  Z okazji mikołajek dzieciom naszych pracowników będziemy rozdawać paczki sfinansowane z zfśs. Chcielibyśmy, aby wszystkie dzieci otrzymały takie same paczki. Czy jest to możliwe? Czy raczej paczki powinny być zróżnicowane wartościowo?

  ...»

 • Jakie kroki podjąć przed śmiercią małżonka będącego wspólnikiem w małżeńskiej spółce cywilnej

  2016.09.19

  Razem z mężem jesteśmy wspólnikami w spółce cywilnej. Zatrudniamy 2 pracowników. Mamy podpisane umowy. Mąż poważnie zachorował. Czy w przypadku zgonu męża będę mogła nadal prowadzić działalność? Czy trzeba będzie przeprowadzić postępowanie spadkowe, a wcześniej zamknąć działalność? Czy istnieje możliwość, żeby teraz za życia męża załatwić tę sprawę, aby bez przeszkód prowadzić później działalność?

  ...»

 • Kiedy warto inwestować w specjalnej strefie ekonomicznej

  2016.07.28

  Spółka z o.o. planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej. Jakie są zalety takiego rozwiązania? Do kiedy specjalne strefy ekonomiczne mają funkcjonować? Jak załatwiać formalności związane z rozpoczęciem działalności w strefie?

  ...»

 • Jakie są podatkowe skutki rozwiązania spółki jawnej

  2016.07.19

  Przepisy Kodeksu spółek handlowych dopuszczają kilka sposobów rozwiązania spółki jawnej. Przede wszystkim można wskazać na rozwiązanie poprzedzone likwidacją, jak również z powodzeniem stosowane w praktyce rozwiązanie bez likwidacji, a także rozwiązanie spółki przez sąd, gdy ma ona tylko dwóch wspólników. W artykule zostały przedstawione skutki podatkowe, jakie wystąpią w przypadku ich zastosowania.

  ...»

 • Czy w e-sądzie spółkę cywilną może reprezentować pracownik

  2016.07.05

  Jesteśmy spółką cywilną dwóch osób. Chcielibyśmy złożyć pozew do e-sądu w sprawie niezapłaconej faktury VAT. Czy spółkę może reprezentować upoważniony do tej sprawy pracownik spółki?

  ...»

 • Sposób ustalania wykorzystania limitu pomocy de minimis

  2016.06.13

  Jednym z rodzajów pomocy publicznej jest pomoc de minimis. Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Jest to szczególny przypadek pomocy publicznej. Obszar tej pomocy jest ściśle regulowany przez przepisy wspólnotowe, zgodnie z którymi obowiązuje zakaz udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej, a gdy pomoc ma być udzielona, wymagana jest na to zgoda Komisji Europejskiej. Wyjątkiem od tej zasady jest pomoc de minimis.

  ...»

 • Prokura a reprezentacja w spółkach

  2016.05.16

  Dla bezpieczeństwa obrotu istotne znaczenie ma, aby w przypadku gdy w obrocie tym występuje spółka (jako podmiot), jej kontrahent mógł ustalić, czy osoby przedstawiające się jako umocowane do działania za tę spółkę, rzeczywiście są do tego uprawnione. Z tego względu na spółki został nałożony obowiązek ujawniania w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) osób uprawnionych do reprezentacji i umocowanych do działania w imieniu i na rzecz spółki, tj. członków zarządu oraz prokurentów. W praktyce wątpliwości pojawiają się jednak w przypadku tzw. reprezentacji mieszanej, gdy przepisy ustawy lub umowa (statut) przewidują możliwość reprezentowania spółki przez członka zarządu działającego łącznie z prokurentem. Okoliczność zaś, że członek zarządu spółki może działać w jej imieniu tylko łącznie z innym członkiem zarządu albo prokurentem (reprezentacja dwuosobowa), nie oznacza jednocześnie, że osoba, której udzielono prokury samoistnej, jest pozbawiona możliwości skutecznego samodzielnego działania w imieniu spółki lub że osoby, którym udzielono prokury łącznej, nie mogą działać wspólnie w imieniu spółki (bez jednoczesnego współdziałania z nimi członka zarządu).

  ...»

Tematy tygodnia

Minimalne wynagrodzenie i świadczenia od niego zależne w 2023 r.

2022-11-28

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie. W I półroczu 2023 r. do 3490 zł (z 3010 zł w 2022 r.) oraz w II półroczu 2023 r. do kwoty 3600 zł. Oznacza to, że inne świadczenia pracownicze, których wysokość zależy od płacy minimalnej, także zostaną podwyższone. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS, w tym m.in. dla przedsiębiorców opłacających je od preferencyjnej podstawy wymiaru. Natomiast stawka godzinowa dla zleceniobiorców od stycznia do czerwca 2023 r. wyniesie 22,80 zł za godzinę pracy (wzrost o 3,10 zł), natomiast od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł (wzrost o 3,80 zł). W 2022 r. stawka godzinowa wynosiła 19,70 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»