Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo w firmie

Prawo w firmie w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy pełniąc w biurze rachunkowych funkcję członka zarządu, należy się wpisać do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów

  2022.07.15

  Do tej pory prowadziłam biuro rachunkowe w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednak z obawy przed popełnieniem błędu w związku z ciągłymi zmianami przepisów prawa zamierzam założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy wobec tego będę musiała wpisać się do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów jako osoba pełniąca funkcję członka zarządu? W związku z pełnioną funkcją będę pobierała wynagrodzenie członka zarządu na podstawie powołania, a więc odpłatnie. Dodam, że nie zasiadam w zarządach jakichś innych spółek i nie ma zamiaru obejmować funkcji członka zarządu w innych spółkach.

  ...»

 • Czy biuro rachunkowe może dochodzić odszkodowania związanego z zerwaniem przez zleceniobiorcę umowy

  2022.07.07

  Podpisałam umowę zlecenia - jako zleceniodawca - na wykonanie określonych prac w zakresie zaksięgowania dokumentów klientów mojego biura rachunkowego. Umowa przewidywała pracę w zakresie 40 godzin miesięcznie, dowolnie wybranych w okresie od 10 do 20 dnia danego miesiąca, czynności te mogłoby być wykonywane zdalnie lub stacjonarnie w zależności od wyboru zleceniobiorcy. Zleceniobiorca oświadczył mi z dnia na dzień, że tych prac nie będzie już wykonywał, gdyż teraz ma za dużo zajęć i nie jest w stanie podołać dodatkowym obowiązkom. De facto wypowiedzenia dokonał 9 kwietnia 2022 r. ze skutkiem natychmiastowym. Stwierdził, że zlecenie może tak wypowiedzieć, gdyż po jego stronie zachodzi ważny powód. Wobec tego musiałam te prace powierzyć szybko podmiotowi trzeciemu, akceptując horrendalne koszty, gdzie za każdą godzinę zapłaciłam kilkukrotnie więcej niż zleceniobiorcy, rozliczałam się również godzinowo. W umowie ze zleceniobiorcą przewidziany był miesięczny termin wypowiedzenia, który rozpoczynał swój bieg na koniec miesiąca kalendarzowego. Czy w takiej sytuacji mogę dochodzić jakiegoś odszkodowania od zleceniobiorcy?

  ...»

 • Jak prawidłowo udostępnić na stronie internetowej dane kontaktowe inspektora ochrony danych

  2022.05.09

  W naszym zakładzie pracy jest zatrudniony inspektor ochrony danych (IOD). Czy publikując na stronie internetowej informacje o sposobie kontaktu z inspektorem, obowiązkowo należy wskazać imię i nazwisko osoby pełniącej tę funkcję? Jak rozumieć wymóg, że dane kontaktowe inspektora muszą być łatwo dostępne?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jakie są podatkowe skutki rozwiązania spółki jawnej

  2016.07.19

  Przepisy Kodeksu spółek handlowych dopuszczają kilka sposobów rozwiązania spółki jawnej. Przede wszystkim można wskazać na rozwiązanie poprzedzone likwidacją, jak również z powodzeniem stosowane w praktyce rozwiązanie bez likwidacji, a także rozwiązanie spółki przez sąd, gdy ma ona tylko dwóch wspólników. W artykule zostały przedstawione skutki podatkowe, jakie wystąpią w przypadku ich zastosowania.

  ...»

 • Czy w e-sądzie spółkę cywilną może reprezentować pracownik

  2016.07.05

  Jesteśmy spółką cywilną dwóch osób. Chcielibyśmy złożyć pozew do e-sądu w sprawie niezapłaconej faktury VAT. Czy spółkę może reprezentować upoważniony do tej sprawy pracownik spółki?

  ...»

 • Sposób ustalania wykorzystania limitu pomocy de minimis

  2016.06.13

  Jednym z rodzajów pomocy publicznej jest pomoc de minimis. Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Jest to szczególny przypadek pomocy publicznej. Obszar tej pomocy jest ściśle regulowany przez przepisy wspólnotowe, zgodnie z którymi obowiązuje zakaz udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej, a gdy pomoc ma być udzielona, wymagana jest na to zgoda Komisji Europejskiej. Wyjątkiem od tej zasady jest pomoc de minimis.

  ...»

 • Prokura a reprezentacja w spółkach

  2016.05.16

  Dla bezpieczeństwa obrotu istotne znaczenie ma, aby w przypadku gdy w obrocie tym występuje spółka (jako podmiot), jej kontrahent mógł ustalić, czy osoby przedstawiające się jako umocowane do działania za tę spółkę, rzeczywiście są do tego uprawnione. Z tego względu na spółki został nałożony obowiązek ujawniania w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) osób uprawnionych do reprezentacji i umocowanych do działania w imieniu i na rzecz spółki, tj. członków zarządu oraz prokurentów. W praktyce wątpliwości pojawiają się jednak w przypadku tzw. reprezentacji mieszanej, gdy przepisy ustawy lub umowa (statut) przewidują możliwość reprezentowania spółki przez członka zarządu działającego łącznie z prokurentem. Okoliczność zaś, że członek zarządu spółki może działać w jej imieniu tylko łącznie z innym członkiem zarządu albo prokurentem (reprezentacja dwuosobowa), nie oznacza jednocześnie, że osoba, której udzielono prokury samoistnej, jest pozbawiona możliwości skutecznego samodzielnego działania w imieniu spółki lub że osoby, którym udzielono prokury łącznej, nie mogą działać wspólnie w imieniu spółki (bez jednoczesnego współdziałania z nimi członka zarządu).

  ...»

 • Refundowanie ulg ustawowych w transporcie zbiorowym

  2016.05.16

  1 stycznia 2017 r. zmienią się zasady refundowania przewoźnikom ulg ustawowych w transporcie zbiorowym. Za rozliczanie tych ulg przejmą odpowiedzialność organizatorzy transportu zbiorowego, a więc gminy, powiaty i województwa. Ulgi będą mogły być refundowane wyłącznie na obszarze, na którym obowiązuje plan transportowy.

  ...»

 • Rodzaje i sposoby naliczania odsetek w obrocie nieprofesjonalnym

  2016.05.16

  Odsetki stanowią swoiste wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku. Zasadniczo wynagrodzenie to obliczane jest według określonej stopy procentowej i w stosunku do czasu korzystania (z pieniędzy/z rzeczy). Podstawowe znaczenie mają odsetki pieniężne.

  ...»

 • Komu członek zarządu spółki kapitałowej składa rezygnację z pełnionej funkcji – uchwała SN

  2016.05.13

  Oświadczenie woli o rezygnacji z pełnionej funkcji członek zarządu spółki kapitałowej powinien złożyć innemu członkowi zarządu lub prokurentowi. Uchwała Sądu Najwyższego w sposób jednoznaczny wskazuje, kiedy kończy się kadencja członka zarządu i jego prawo do występowania w imieniu spółki. Należy zaznaczyć, że określenie końca kadencji członka zarządu jest niezmiernie istotne dla określenia zakresu jego odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Tym samym podjęta uchwała ma duże znaczenie dla praktyki funkcjonowania spółek – uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r., sygn. akt III CZP 89/15.

  ...»

 • Kiedy sprzedaż za pośrednictwem portali internetowych to działalność gospodarcza

  2016.05.10

  Klientka naszego biura rachunkowego od kilku lat hobbystycznie wykonuje różne artykuły dekoracyjne wnętrz. Obecnie chciałaby je sprzedawać za pośrednictwem jednego z internetowych portali aukcyjnych. Będzie sprzedawała nie tylko artykuły wymyślone przez siebie, ale również wykonywane według wytycznych klientów. Czy powinna zarejestrować działalność gospodarczą?

  ...»

 • Postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe

  2016.04.21

  Ze względu na fakt, że w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu oraz w przyspieszonym postępowaniu układowym majątek i przedsiębiorstwo nadal pozostają w rękach dłużnika, w postępowaniu tym dużą rolę będzie odgrywać dotychczasowy dział księgowości.

  ...»

 • Działalność lombardowa według nowych przepisów tzw. ustawy antylichwiarskiej

  2016.04.19

  Ustawa antylichwiarska wprowadziła liczne obostrzenia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w postaci lombardu. Obostrzenia te wynikają ze znowelizowanych przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z nowymi przepisami instytucja pożyczkowa może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej.

  ...»

Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»