Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo w firmie

Prawo w firmie w IPP24

Nowe artykuły

 • Jakie mogą być skutki prawne przygotowania przez biuro rachunkowe protokołu zgromadzenia wspólników

  2022.01.13

  Uzyskałam informację, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dla której świadczyłam usługi księgowe, zamierza mnie pozwać w związku z jednym z protokołów zgromadzeń wspólników. Przygotowałam tej spółce protokół rocznego zgromadzenia wspólników (użyłam własnych wzorów) i tam zawarłam uchwały o jego zatwierdzeniu. Prezes spółki wysłał do mnie wiadomość e-mail z pytaniem, czy na pewno dobrze napisałam te uchwały oraz czy podpisanie tego protokołu i złożenie wniosku ze sprawozdaniem do KRS to wszystkie czynności formalne, które spółka powinna dokonać w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Odpisałam, że tak i nic więcej nie trzeba robić, spółka może normalnie działać. Później okazało się, że po tym protokole zarząd zawarł jakąś umowę w imieniu spółki, która nie podobała się wspólnikom niebędącym członkami zarządu. Ci wspólnicy udali się do prawnika, który powiedział im, że zarząd już nie mógł reprezentować spółki, gdyż po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wygasła kadencja zarządu/mandat - dokładnie tego nie wiem. Właśnie o to zamierzają mnie pozwać, że im tego nie powiedziałam. Moim zdaniem nie miałam takiego zapisu w umowie, który zobowiązywałby mnie do tego. Czy w związku z tym grozi mi, że będę musiała zapłacić odszkodowanie?

  ...»

 • Czy biuro rachunkowe uzyska ochronę ubezpieczeniową za błąd w poradzie podatkowej

  2021.12.24

  Otrzymałam od klienta (spółki z o.o.) pytanie dotyczące sytuacji podatkowej spółki i jej wspolnika. Pytanie dotyczyło tego jakie podatki będzie miała do zapłaty spółka i jej wspólnik w przypadku, gdy wspólnik wprowadzi pewną rzecz do spółki ze swojego majątku na podstawie umowy sprzedaży lub aportu. W zakresie dotyczącym spółki udzieliłam prawidłowej odpowiedzi. Jednak w zakresie podatków wspólnika spółki popełniłam pewną pomyłkę, gdyż to nie ja obsługuję jego działalność gospodarczą i nie miałam dokładnego obrazu sytuacji, a poza tym nie jestem doradcą podatkowym. Zgłosiłam szkodę ubezpieczycielowi i ten odmówił wypłaty odszkodowania z powodu tego, że moje działanie nie było objęte zakresem ubezpieczenia. Mam wykupione OC w zakresie czynności doradztwa podatkowego. Czy ubezpieczyciel miał rację?

  ...»

 • Czy prowadząc biuro rachunkowe, można się zajmować rejestracją spółek

  2021.11.17

  Prowadzę biuro rachunkowe od wielu lat, zamierzałam jednak od listopada 2021 r. rozszerzyć zakres świadczonych przeze mnie usług o rejestrację spółek. Mam jednak pewne obawy co do tego typu działalności. Czy prowadząc biuro rachunkowe, mogę zajmować się rejestracją spółek? Koleżanka powiedziała mi, że grozi mi za to kara 100 000 zł. Czy to jest prawda? Prosiłabym także o udzielenie informacji, z jakimi zagrożeniami i niedogodnościami muszę się liczyć w przypadku podjęcia takiej działalności?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  2016.04.18

  Zakończenie działalności przez likwidację dotyczy wszystkich rodzajów spółek, zarówno kapitałowych, jak i osobowych. Powodów likwidacji jest w zasadzie tyle, ile jest spółek, ponieważ każde zakończenie działalności ma swoją większą lub mniejszą specyfikę. Czasami mogą to być przyczyny osobiste (np. odejście właścicieli na emeryturę), przeważają jednak przyczyny ekonomiczne (mała rentowność, zmiana warunków rynkowych, brak satysfakcjonującej płynności finansowej), zmiana przepisów dotycząca możliwości prowadzenia działalności (np. konieczność posiadania zezwoleń i koncesji), zbyt duża konkurencja, upływ czasu, na jaki została powołana spółka, zrealizowanie celu działalności spółki i wiele innych.

  ...»

 • Zasady dokonywania dopłat do kapitału

  2016.04.15

  Charakter prawny dopłat jest jednoznacznie wskazany w Kodeksie spółek handlowych. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością traktują je najczęściej jako formę bezpłatnej pożyczki udzielonej dla poratowania sytuacji finansowej, a więc jako zobowiązanie wspólników względem spółki. Jednak należy pamiętać, że z pojęciem dopłat mamy od czynienia także wówczas, gdy następuje likwidacja spółki lub rozliczenie z byłym wspólnikiem, choć są to w swym charakterze inne dopłaty.

  ...»

 • Przekształcenie spółki – zagadnienia prawne

  2016.04.14

  Proces przekształcenia spółki jest złożony. Wymaga współpracy wielu osób, nie tylko w ramach samej przekształcanej spółki. O przekształceniu decyduje wola samych wspólników, jednak muszą pamiętać o obowiązkach, jakie na nich ciążą, oraz terminach dokonywania odpowiednich czynności.

  ...»

 • Postępowanie układowe i sanacyjne

  2016.04.11

  W postępowaniu o zatwierdzenie układu i w przyspieszonym postępowaniu układowym przewiduje się uproszczoną procedurę tworzenia spisu wierzytelności. Postępowanie o zatwierdzenie układu będzie przy tym postępowaniem prowadzonym samodzielnie przez dłużnika przy udziale nadzorcy układu. Rola sądu zostanie ograniczona jedynie do wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego przez wierzycieli w drodze samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika. Postępowanie układowe będzie dopuszczalne, jeżeli suma spornych wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem będzie przekraczała 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Postępowanie sanacyjne zakłada natomiast, oprócz zawarcia układu, także dalej idące działania mające na celu restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika przez częściową lub całkowitą realizację planu sanacyjnego w trakcie postępowania z możliwością wykorzystania instrumentów do redukcji zatrudnienia czy odstępowania od umów wzajemnych.

  ...»

 • Opodatkowanie gruntów należących do przedsiębiorcy

  2016.04.08

  Grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy są, co do zasady, opodatkowane stawką przewidzianą dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Istnieją jednak w tym zakresie wyjątki.

  ...»

 • Przedsiębiorcy protestują przeciwko zleceniom in house

  2016.04.06

  Przygotowywana nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych wywołuje duże kontrowersje wśród przedsiębiorców. Chodzi o zapisy dotyczące umożliwienia samorządom przekazywania w drodze bezprzetargowej zleceń należącym do nich spółkom, czyli wprowadzenie tzw. zleceń in house. Skutkiem ich wejścia w życie może być bankructwo wielu małych firm, które stracą dotychczasowe zamówienia, a co za tym idzie, wzrost bezrobocia na lokalnych rynkach.

  ...»

 • Jak korzystać z restrukturyzacji kredytu? Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego – korzyści dla przedsiębiorcy

  2016.04.05

  27 listopada 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie ze zmianami banki utraciły przywilej wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE). Zniesienie BTE ma realnie poprawić sytuację klientów banków. Przede wszystkim przedsiębiorców, którzy od tej pory nie muszą się obawiać nagłych egzekucji komorniczych (wszczynanych i przeprowadzanych na podstawie BTE wystawianych przez banki i zaopatrywanych przez sądy w klauzulę wykonalności na posiedzeniach niejawnych), i którym nowe przepisy gwarantują także procedurę restrukturyzacji zadłużenia.

  ...»

 • Konflikt wspólników w spółce z o.o. – skutki formalnoprawne i finansowe

  2016.03.24

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęściej skład spółki jest kilkuosobowy/kilkupodmiotowy. Wspólnicy zgodnie dzielą się kompetencjami, realizując obrane przez siebie cele gospodarcze.

  Zdarza się jednak, że zaistniały między wspólnikami spółki z o.o. konflikt (o różnym podłożu) paraliżuje działalność samej spółki, co w skrajnych przypadkach prowadzi nawet do jej rozwiązania. Wspólnicy zamiast współdziałać dla dobra i interesu spółki, zaczynają walczyć ze sobą np. poprzez nieudzielenie absolutorium zarządowi spółki, wszczęcie postępowania o wyłączenie wspólnika ze spółki, wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności podjętych uchwał (oraz zawieszenie ich wykonalności), czy wreszcie poprzez żądanie rozwiązania spółki. Taki stan faktyczny ma realny wpływ na byt spółki – na jej reputację wśród kontrahentów czy wśród instytucji finansowych, od których jej działalność jest zależna (przy finansowaniu kredytowym/faktoringowym itp.).

  ...»

 • Strata przewyższająca kapitał

  2016.03.23

  Jeśli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Przepis Kodeksu spółek handlowych ma na celu ochronę spółki, której istnienie jest zagrożone. Wymienione przesłanki nakładają więc na zarząd obowiązek niezwłocznego zwołania zgromadzenia wspólników w celu podjęcia decyzji o dalszym jej losie.

  ...»

 • Stosowanie przykładowych wzorów umów w zamówieniach publicznych

  2016.03.22

  Mamy spór z jednym z wykonawców o to, że przygotowane przez nas dokumenty zamówienia usług sprzątania zawierają postanowienia i wymogi inaczej sformułowane niż w standardowych wzorach umów rekomendowanych przez UZP. W jakim zakresie zamawiający musi lub powinien stosować te przykładowe wzory umów?

  ...»

Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»