Środa, 30.11.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo w firmie

Prawo w firmie w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak i dlaczego zarejestrować znak towarowy

  2018.07.10

  Rozpoczynam działalność gospodarczą - produkcję materiałów biurowych. Wymyśliłem nazwę i logo. Chcę być rozpoznawalny wśród klientów. Słyszałem, że powinienem zarejestrować znak towarowy, ale nie bardzo wiem, co nim jest: nazwa, logo, jakiś slogan? Czy rejestracja jest konieczna?

  ...»

 • Kiedy płatność w gotówce może być podejrzana – obowiązki i sankcje dla przedsiębiorców

  2018.07.05

  Od 13 lipca 2018 r. przedsiębiorcy, którzy płacą albo przyjmują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10 000 euro, w momencie dokonania takiej transakcji stają się jednym z uczestników systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązani są zastosować wszystkie środki bezpieczeństwa wskazane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Za niewykonanie tych obowiązków mogą być ukarani sankcjami administracyjnymi, a nawet karnymi.

  ...»

 • Czy zakres przedmiotowy umowy musi pozostać w zgodzie z SIWZ i ofertą wykonawcy

  2018.07.05

  W dwóch postępowaniach o zamówienie publiczne postanowienia umów są niezgodne z zobowiązaniami wykonawców, które były w ofertach (m.in. dotyczy to terminów wykonania robót). Doszło do różnic pomiędzy umowami a SIWZ i ofertami wykonawców. Czy faktycznie są to naruszenia, jeżeli umowy to kwestia ustaleń stron (swoboda zawierania umów)? Jakie ewentualnie przepisy naruszono?

  ...»

 • Nieprawidłowe wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres gwarancji

  2018.07.04

  W trakcie kontroli zamówień publicznych stwierdzono nieprawidłowe wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres gwarancji. Weksel nie miał poręczenia wekslowego banku lub SKOK-u. Czy taki zarzut jest zasadny, skoro weksel sam w sobie stanowi zabezpieczenie spłaty?

  ...»

 • Czy po rozpoczęciu stosowania RODO zawarta przez pracodawcę z biurem rachunkowym umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pracowników będzie ważna

  2018.05.28

  Przedsiębiorca korzysta z usług biura rachunkowego, któremu przekazuje dane osobowe swoich pracowników. W tym celu ma zawartą z tym biurem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Czy taka umowa będzie ważna po 25 maja 2018 r., gdy zaczną być stosowane przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)? Czy trzeba będzie pytać pracowników o zgodę na przekazanie ich danych?

  ...»

 • Kiedy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na start

  2018.05.23

  30 kwietnia 2018 r.  weszły w życie korzystne zmiany dla przedsiębiorców. Jedną z nich jest wprowadzenie ulgi na start  dla osób  rozpoczynających działalność gospodarczą. Polega ona na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności. Po upływie tego czasu przedsiębiorca może przez 2 lata opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach. Ulga obejmuje tych przedsiębiorców którzy rozpoczęli działalność 30 kwietnia br. lub później.

  ...»

 • Jakie skutki wywołuje przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową

  2018.05.10

  Spółka z o.o. (spółka deweloperska), która posiada dwóch udziałowców (osoby fizyczne o udziałach 300 000 zł każdy) i kapitał zakładowy 600 000 zł, rozpoczęła przedsięwzięcie deweloperskie. Spółka planuje przekształcenie w spółkę komandytową. Na chwilę przekształcenia w spółkę komandytową spółka odnotuje stratę z uwagi na to, iż przedsięwzięcie deweloperskie nie zostanie zakończone. Czy  przekształcenie to spowoduje u wspólników jakiekolwiek skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych? Po przekształceniu spółka komandytowa zamierza przyjąć dwóch nowych wspólników, ich wkłady będą znacznie niższe niż 300 000 zł, udziały w zyskach natomiast będą dla wszystkich wspólników równe. Po zakończeniu przedsięwzięcia i sprzedaży lokali wspólnicy, osoby fizyczne, będą rozliczali podatek od swoich udziałów w zyskach spółki (każdy po 1/4).

  ...»

 • Jak skutecznie zrezygnować z funkcji członka zarządu w spółce z o.o.

  2018.05.07

  Jestem członkiem zarządu spółki z o.o. Funkcję powinienem pełnić do końca roku, jednak z powodów osobistych chciałbym zrezygnować. W jaki sposób mogę to zrobić?

  ...»

 • Jak sporządzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych, żeby była zgodna z RODO

  2018.04.26

  Od 25 maja 2018 r. zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych musi być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna. Takie warunki stawia unijne rozporządzenie RODO, które tego dnia wejdzie w życie. Najbezpieczniej dla pracodawcy będzie, gdy zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy zostanie wyrażona na piśmie, elektronicznie lub w formie dokumentowej.  

  ...»

 • Co różni karę umowną od kary gwarancyjnej

  2018.04.10

  Prowadzimy działalność w sektorze auto-moto, produkujemy projektory do systemów wyświetlania danych HUB. Umowę na dostawy podpisywaliśmy zawsze na 2 lata. Wszystkie umowy zawierały zapisy o obowiązku zapłaty przez nas kar umownych za opóźnienia w dostawach. W tym roku otrzymaliśmy nowy projekt umowy, która jest identyczna jak w latach poprzednich z jednym wyjątkiem - w miejsce kary umownej mamy karę gwarancyjną (wysokość jest taka sama). Co ta zmiana dla nas oznacza?

  ...»

Tematy tygodnia

Minimalne wynagrodzenie i świadczenia od niego zależne w 2023 r.

2022-11-28

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie. W I półroczu 2023 r. do 3490 zł (z 3010 zł w 2022 r.) oraz w II półroczu 2023 r. do kwoty 3600 zł. Oznacza to, że inne świadczenia pracownicze, których wysokość zależy od płacy minimalnej, także zostaną podwyższone. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS, w tym m.in. dla przedsiębiorców opłacających je od preferencyjnej podstawy wymiaru. Natomiast stawka godzinowa dla zleceniobiorców od stycznia do czerwca 2023 r. wyniesie 22,80 zł za godzinę pracy (wzrost o 3,10 zł), natomiast od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł (wzrost o 3,80 zł). W 2022 r. stawka godzinowa wynosiła 19,70 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»