Wtorek, 19.09.2017

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Rachunkowość

Rachunkowość w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak ująć w księgach rachunkowych dofinansowanie do środka trwałego

  2017.08.30

  Rozpoczęliśmy realizację inwestycji, na którą mamy otrzymać dofinansowanie. Zakończyliśmy budowę niektórych środków trwałych, ale wciąż nie otrzymaliśmy decyzji o dofinansowaniu. Kiedy powinniśmy zatem rozpocząć amortyzację środków trwałych? Co z kwotą dofinansowania, które zostanie przyznane prawdopodobnie w kolejnym roku obrotowym? Jak ją zaksięgować i rozliczać, skoro dotację powinniśmy księgować równolegle do odpisów amortyzacyjnych?

  ...»

 • Jak rozliczyć koszty delegacji zagranicznych

  2017.08.24

   Jak powinno wyglądać rozliczenie podróży zagranicznych? Jakie kursy należy zastosować do rozliczeń z pracownikiem? Czy do rozliczenia kosztów delegacji należy zastosować kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień przedłożenia delegacji, czy powinno się stosować kursy NBP z dni poprzedzających wystawienie faktur zagranicznych załączonych do delegacji?

  ...»

 • Jak przebiega ewidencja księgowa ulgi na złe długi w księgach rachunkowych dłużnika

  2017.08.17

  Podatnik (dłużnik), który odliczył podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, choć faktycznie nie dokonał zapłaty zobowiązania z tego tytułu, ma obowiązek korekty odliczonego VAT na zasadach określonych przez art. 89b ustawy o VAT.

  ...»

 • Kto musi zmienić zasady (politykę) rachunkowości w związku z wprowadzeniem nowego krajowego standardu rachunkowości

  2017.08.14

  Czy uchwalenie nowego krajowego standardu rachunkowości (jak to miało miejsce niedawno w przypadku KSR nr 11 „Środki trwałe”) powoduje konieczność dokonania zmian w zasadach (polityce) rachunkowości posiadanej w firmie?

  ...»

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych przychody z transakcji realizowanych kartami płatniczymi

  2017.08.07

  Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną, w ramach której klienci regulują swoje zobowiązania za dokonane zakupy kartami płatniczymi. W jaki sposób należy ewidencjonować utarg opłacony kartami płatniczymi? Jak należy zaksięgować prowizję pobraną z tytułu płatności kartami?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych likwidację części środka trwałego w celu wybudowania nowego

  2017.08.04

  Jednostka zamierza wybudować magazyn do składowania swoich towarów. W tym celu konieczny jest demontaż części stanowiącego budowlę placu składowego, w którym to miejscu wybudowany zostanie magazyn. Czy w związku z tym należy skorygować wartość początkową placu składowego oraz jakich dokonać księgowań? Jakie wydatki w związku z demontażem placu zwiększą wartość budowanego magazynu?

  ...»

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych zaliczkę na zagraniczną podróż służbową wypłaconą w złotówkach

  2017.07.26

  Pracownikowi, który na polecenie pracodawcy wykonuje zadanie służbowe za granicą, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. W związku ze zleceniem wykonania zagranicznej podróży służbowej otrzymuje on zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży, w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji kosztów. W odróżnieniu od zaliczki na podróż krajową, którą pracownik otrzymuje na swój wniosek, pracodawca ma obowiązek wypłacenia zaliczki na podróż zagraniczną, nawet jeśli pracownik nie złożył wniosku w tej sprawie.

  ...»

 • Jak zaksięgować sprzedaż nieumorzonego środka trwałego otrzymanego jako darowizna

  2017.07.17

  Spółka w styczniu 2017 r. otrzymała jako darowiznę maszynę, której wartość została ustalona w umowie darowizny na 18 000 zł. Maszyna została wprowadzona do ewidencji środków trwałych i zaczęto od następnego miesiąca dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Jednak już w czerwcu 2017 r. podjęto decyzję o sprzedaży maszyny za kwotę 15 000 zł jednemu z kontrahentów. Czy fakt wykorzystywania środka trwałego przez okres krótszy niż rok do momentu sprzedaży nie powinien spowodować przekwalifikowania tego środka trwałego do towarów, a tym samym czy nie należy dokonać korekty dokonanych przez te kilka miesięcy odpisów amortyzacyjnych? Jak rozliczyć w księgach rachunkowych sprzedaż nie w pełni umorzonego środka trwałego otrzymanego jako darowizna?

  ...»

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wypłatę dywidendy udziałowcowi będącemu zagraniczną osobą fizyczną

  2017.07.11

  Jednostka w ramach podziału wyniku finansowego za 2016 r. podjęła uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie 500 000 zł pięciu wspólnikom, w tym dwóm wspólnikom, którzy są zagranicznymi osobami fizycznymi (obywatele Niemiec). Kwotę dywidendy jednostka zamierza wypłacić udziałowcom w euro (spółka nie posiada rachunku walutowego). Jak należy rozliczyć w księgach rachunkowych wypłatę takiej dywidendy?

  ...»

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych przekazanie wyrobu gotowego na potrzeby własne jednostki

  2017.07.10

  Celem wytworzenia wyrobu gotowego jest przede wszystkim jego sprzedaż. Zdarza się jednak, że wytworzone wyroby gotowe są przekazywane na potrzeby własne jednostki. W ciągu roku obrotowego wyroby gotowe są zazwyczaj ujmowane w księgach rachunkowych w stałych cenach ewidencyjnych. Stosowanie tych cen wymaga ustalania odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych, które korygują ich wartość do rzeczywistego kosztu wytworzenia. W tym artykule wskazujemy, jak należy ujmować w księgach rachunkowych przekazania wyrobów gotowych na potrzeby własne jednostki, uwzględniając konieczność rozliczenia odchyleń od stałych cen ewidencyjnych.

  ...»

Tematy tygodnia

Jakie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywać od 1 października 2017 r.

2017-09-18

Pracownicy, którzy 1 października 2017 r. podlegają ochronie przedemerytalnej, będą jej podlegać do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego obowiązującego do 30 września 2017 r. Natomiast pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r., będą podlegać ochronie przedemerytalnej od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r. Takie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywały w okresie przejściowym od 1 października 2017 r.  

...»

Wszystkie tematy ...»