Środa, 12.12.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Rachunkowość

Rachunkowość w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak księgować sprzedaż części dodatkowej środka trwałego?

  2018.12.11

  Firma chce sprzedać część środka trwałego. Nie jest to część składowa tego środka, lecz element zwiększający jego walory. Jak taką transakcję potraktować rachunkowo?

  ...»

 • Jak w rachunku zysków i strat wykazać wynik na sprzedaży wielu środków trwałych

  2018.12.03

  Jednostka w ciągu roku obrotowego sprzedała kilka środków trwałych. Poszczególne transakcje przynosiły różny efekt ekonomiczny (raz była to strata innym razem zysk). Czy w rachunku zysków i strat mamy wykazać oddzielnie wynik na sprzedaży środków trwałych, które zakończyły się stratą oraz oddzielnie wynik na sprzedaży środków trwałych, które zakończyły się zyskiem? Czy też należy jedynie wyliczyć różnicę między wynikiem na sprzedaży środków trwałych, który przyniósł zysk, a wynikiem na sprzedaży środków trwałych, który przyniósł stratę, i wykazać saldo odpowiednio jako zysk lub stratę z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych.

  ...»

 • Czy można dokonywać spisu z natury w innych jednostkach miary niż stosowane w ewidencji księgowej

  2018.11.20

  Hurtownia artykułów sanitarnych posiada wiele asortymentów towarów małych gabarytowo, które są objęte ewidencją ilościowo-wartościową. W związku z planowaną inwentaryzacją towarów chcielibyśmy niektóre takie towary (ze względu na oszczędność czasu) zważyć, a nie liczyć. Czy ustawa o rachunkowości dopuszcza taki sposób inwentaryzowania?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy można rozwiązać dwuletnią umowę o badanie sprawozdania w sytuacji ustania obowiązku badania

  2018.11.19

  Spółka zawarła w 2017 r. pierwszą umowę o badanie sprawozdania finansowego na wymagany minimalny dwuletni okres. Umowa przewidywała badanie sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 r. Obecnie Spółka nie spełnia warunków zawartych w art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości. Tym samym nie ma obowiązku poddawania badaniu sprawozdania finansowego za 2018 r. Czy można rozwiązać umowę z firmą audytorską?

  ...»

 • Kiedy rozpocząć i zakończyć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych

  2018.11.09

  Spółka amortyzuje środki trwałe od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Ostatnia rata amortyzacji naliczana jest również za miesiąc, w którym środek trwały jest sprzedawany (chociażby był w tym miesiącu na stanie tylko jeden dzień). Czy postępowanie Spółki jest prawidłowe pod względem zarówno rachunkowym, jak i podatkowym?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych podwyższenie stałej ceny ewidencyjnej zapasu materiałów

  2018.11.06

  Spółka zamierza przeprowadzić zmianę ceny ewidencyjnej surowców znajdujących się w magazynie. Czy zmiana stałych cen ewidencyjnych stanowi zmianę zasad (polityki) rachunkowości i czy w związku z tym można jej dokonać tylko od nowego roku? Jak ująć w księgach rachunkowych taką zmianę ceny ewidencyjnej zapasu surowców?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych odsprzedaż przedwstępnej umowy za wynagrodzeniem

  2018.10.15

  Spółka X wpłaciła zaliczkę na zakup nieruchomości o wartości 500 000 zł w kwocie 50 000 zł plus VAT, co zostało potwierdzone fakturą od sprzedawcy. Okazało się jednak, że spółka X nie może kontynuować inwestycji, więc odsprzedała ogół praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej spółce Y za cenę 70 000 zł plus VAT. Spółka Y dokonała zakupu nieruchomości, co zostało udokumentowane fakturą od sprzedawcy. Równocześnie sprzedawca wystawił firmie X fakturę korygującą na zaliczkę. Jak zaksięgować w Spółce X oraz w Spółce Y te zdarzenia gospodarcze?

  ...»

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych zakup usług Google AdWords

  2018.10.10

  Jak rozliczyć księgach rachunkowych fakturę z Google będącą wewnątrzwspólnotowym nabyciem usług? Przykładowe pozycje z faktury to: przedpłata za Google AdWords 2000 zł, Google AdWords 498,76 zł, środki z przedpłaty za Google AdWords (-)498,76 zł.

  ...»

 • Czy fakturę w języku obcym należy przed zaksięgowaniem przetłumaczyć na język polski

  2018.10.09

  Czy fakturę w języku obcym należy przed zaksięgowaniem przetłumaczyć na język polski?

  ...»

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych transakcje kartami paliwowymi

  2018.10.08

  W celu uproszczenia kwestii związanych z zakupem paliwa (i w celu oszczędności) Spółka zakupiła karty paliwowe. Służyć one będą do zakupu paliwa wyłącznie do samochodów służbowych. Jak ująć w księgach rachunkowych transakcje za pomocą tych kart związane z tankowaniem?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych różnice wynikające z zaokrąglenia ceny towarów po przyjęciu do magazynu

  2018.10.01

  Spółka kupiła towar w opakowaniach zbiorczych po 10 tys. sztuk za kwotę 560 zł/komplet. W magazynie nastąpiło rozkompletowanie dostawy i wprowadzenie na stan magazynowy w cenach za sztukę. W związku z tym powstała różnica między kwotą wynikającą z faktury a wartością tych towarów po rozkompletowaniu dostawy, która wynika z zastosowanych zaokrągleń dla jednostkowej sztuki towaru. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych taką różnicę?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych sprzedaż oraz likwidację części towarów objętych odpisem aktualizującym

  2018.09.25

  W grudniu 2017 r. jednostka dokonała odpisu aktualizującego od wielu towarów, które od dłuższego czasu zalegały w magazynie. W lipcu 2018 r. dokonano sprzedaży części tych towarów, a część towarów ze względu na przekroczenie terminu przydatności została zutylizowana. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych sprzedaż i likwidację towarów objętych odpisem aktualizującym?

  ...»

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych koszty związane z nową produkcją

  2018.09.21

  Spółka zleciła firmie zewnętrznej stworzenie dokumentacji technicznej zawierającej opis procesów produkcyjnych komponentu, który w przyszłości docelowo będzie produkowany przez Spółkę. Umowa z firmą zewnętrzną przewiduje, iż wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie:

  • w 80% za dostarczenie dokumentacji technicznej,
  • w 10% za dostarczenie testowego egzemplarza komponentu,
  • w 10% za przeniesienie praw własności oraz praw majątkowych.

  Przed zaakceptowaniem przedmiotu umowy Spółka będzie wykonywać testy produkcyjne na dostarczonej dokumentacji oraz poniesie wydatki związane z wykonaniem serii próbnej. W związku z testami poniesione zostaną dodatkowe wydatki na zakup drobnych materiałów i artykułów. Szacunkowa łączna wartość przedsięwzięcia będzie kwotą istotną dla Spółki. Jednocześnie Spółka szacuje, że będzie produkować dany komponent minimum 24 miesiące.

  Czy będzie to prawidłowe, jeżeli Spółka zaewidencjonuje te wydatki na koncie ,,Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów” i rozliczać je będzie sukcesywnie bilansowo i podatkowo od momentu uruchomienia produkcji przez czas trwania szacowanej produkcji (24 miesiące)? Co w przypadku, jeżeli produkcja próbna danego komponentu zakończy się sukcesem, jednakże produkt nie będzie się sprzedawał, a Spółka postanowi wycofać dany komponent z oferty sprzedaży? Czy wówczas te wydatki będą stanowiły koszt podatkowy?

  ...»

Tematy tygodnia

Wszyscy płatnicy mają obowiązek przesłać informacje podatkowe za 2018 r. do końca stycznia 2019 r.

2018-12-10

Do 31 stycznia 2019 r. wszyscy płatnicy muszą przekazać urzędom skarbowym informacje podatkowe za 2018 r. Podatnicy otrzymają je w terminie do końca lutego 2019 r. Pracodawcy składający informacje za nie więcej niż 5 podatników nie będą mogli przesłać ich w formie dokumentu pisemnego, lecz elektronicznie. Natomiast od 2020 r. w miesiącu przekroczenia przez pracownika I progu podatkowego pracodawca będzie obliczał zaliczkę podatkową według dwóch stawek podatku.  Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o pdof.

...»

Wszystkie tematy ...»