Wtorek, 19.02.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Rachunkowość

Rachunkowość w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak zaewidencjonować rezerwy na niewykorzystane urlopy

  2019.01.15

  Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości spółka tworzy rezerwy na niewykorzystane urlopy. W jaki sposób zaksięgować taką rezerwę?

  ...»

 • Czy 15 stycznia to ostateczny termin na rozliczenie inwentaryzacji

  2019.01.09

  Zgodnie z ustawą o rachunkowości, ostateczny termin rozliczenia inwentaryzacji przypada na 15 stycznia roku następnego. Coraz częściej pojawiają się opinie, że termin 15 stycznia dotyczy tylko dokonywania czynności spisowych przez zespoły spisowe, natomiast termin rozliczenia przez komisję inwentaryzacyjną oraz dokonanie wyceny jest dłuższy. W uchwale Komitetu Standardów Rachunkowości jest zapis, który mówi o dokonywaniu czynności spisowych do 15 dnia po ostatnim dniu roku obrotowego. Czy taka interpretacja jest prawidłowa, czy jednak całość inwentaryzacji powinna być zakończona do 15 stycznia? Czy wynika to z konkretnych przepisów prawa?

  ...»

 • BILANS 2018. Gdzie w bilansie wykazać środki pieniężne z rachunku VAT

  2018.12.17

  W wyniku wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności posiadamy środki zgromadzone na rachunku VAT. Ponieważ dysponowanie tymi środkami jest ograniczone, czy powinny być one wykazywane na dzień bilansowy jak pozycja najbardziej „płynna”, tj. w poz. „środki pieniężne w kasie i na rachunkach”, czy raczej jako „inne środki pieniężne” lub też „inne aktywa pieniężne”?

  ...»

 • Jak księgować sprzedaż części dodatkowej środka trwałego?

  2018.12.11

  Firma chce sprzedać część środka trwałego. Nie jest to część składowa tego środka, lecz element zwiększający jego walory. Jak taką transakcję potraktować rachunkowo?

  ...»

 • Jak w rachunku zysków i strat wykazać wynik na sprzedaży wielu środków trwałych

  2018.12.03

  Jednostka w ciągu roku obrotowego sprzedała kilka środków trwałych. Poszczególne transakcje przynosiły różny efekt ekonomiczny (raz była to strata innym razem zysk). Czy w rachunku zysków i strat mamy wykazać oddzielnie wynik na sprzedaży środków trwałych, które zakończyły się stratą oraz oddzielnie wynik na sprzedaży środków trwałych, które zakończyły się zyskiem? Czy też należy jedynie wyliczyć różnicę między wynikiem na sprzedaży środków trwałych, który przyniósł zysk, a wynikiem na sprzedaży środków trwałych, który przyniósł stratę, i wykazać saldo odpowiednio jako zysk lub stratę z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych.

  ...»

 • Czy można dokonywać spisu z natury w innych jednostkach miary niż stosowane w ewidencji księgowej

  2018.11.20

  Hurtownia artykułów sanitarnych posiada wiele asortymentów towarów małych gabarytowo, które są objęte ewidencją ilościowo-wartościową. W związku z planowaną inwentaryzacją towarów chcielibyśmy niektóre takie towary (ze względu na oszczędność czasu) zważyć, a nie liczyć. Czy ustawa o rachunkowości dopuszcza taki sposób inwentaryzowania?

  ...»

 • Czy można rozwiązać dwuletnią umowę o badanie sprawozdania w sytuacji ustania obowiązku badania

  2018.11.19

  Spółka zawarła w 2017 r. pierwszą umowę o badanie sprawozdania finansowego na wymagany minimalny dwuletni okres. Umowa przewidywała badanie sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 r. Obecnie Spółka nie spełnia warunków zawartych w art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości. Tym samym nie ma obowiązku poddawania badaniu sprawozdania finansowego za 2018 r. Czy można rozwiązać umowę z firmą audytorską?

  ...»

 • Kiedy rozpocząć i zakończyć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych

  2018.11.09

  Spółka amortyzuje środki trwałe od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Ostatnia rata amortyzacji naliczana jest również za miesiąc, w którym środek trwały jest sprzedawany (chociażby był w tym miesiącu na stanie tylko jeden dzień). Czy postępowanie Spółki jest prawidłowe pod względem zarówno rachunkowym, jak i podatkowym?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych podwyższenie stałej ceny ewidencyjnej zapasu materiałów

  2018.11.06

  Spółka zamierza przeprowadzić zmianę ceny ewidencyjnej surowców znajdujących się w magazynie. Czy zmiana stałych cen ewidencyjnych stanowi zmianę zasad (polityki) rachunkowości i czy w związku z tym można jej dokonać tylko od nowego roku? Jak ująć w księgach rachunkowych taką zmianę ceny ewidencyjnej zapasu surowców?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych odsprzedaż przedwstępnej umowy za wynagrodzeniem

  2018.10.15

  Spółka X wpłaciła zaliczkę na zakup nieruchomości o wartości 500 000 zł w kwocie 50 000 zł plus VAT, co zostało potwierdzone fakturą od sprzedawcy. Okazało się jednak, że spółka X nie może kontynuować inwestycji, więc odsprzedała ogół praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej spółce Y za cenę 70 000 zł plus VAT. Spółka Y dokonała zakupu nieruchomości, co zostało udokumentowane fakturą od sprzedawcy. Równocześnie sprzedawca wystawił firmie X fakturę korygującą na zaliczkę. Jak zaksięgować w Spółce X oraz w Spółce Y te zdarzenia gospodarcze?

  ...»

Tematy tygodnia

W lutym należy rozliczyć roczną korektę odliczonego VAT

2019-02-18

W lutym, w deklaracji i informacji JPK_VAT za styczeń (składanej do 25 lutego), podatnicy mają obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego odliczonego w ubiegłym roku. Obowiązek ten mają wszyscy podatnicy, którzy wykonywali w ubiegłym roku tzw. działalność mieszaną (tzn. opodatkowaną i zwolnioną), ale też działalność opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu. Korekty należy dokonać na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w latach ubiegłych. W 2019 r. nie zostały wprowadzone żadne zmiany dotyczące zasad dokonywania korekty.

...»

Wszystkie tematy ...»