Wtorek, 31.03.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Rachunkowość

Rachunkowość w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak księgować sprzedaż części dodatkowej środka trwałego?

  2018.12.11

  Firma chce sprzedać część środka trwałego. Nie jest to część składowa tego środka, lecz element zwiększający jego walory. Jak taką transakcję potraktować rachunkowo?

  ...»

 • Jak w rachunku zysków i strat wykazać wynik na sprzedaży wielu środków trwałych

  2018.12.03

  Jednostka w ciągu roku obrotowego sprzedała kilka środków trwałych. Poszczególne transakcje przynosiły różny efekt ekonomiczny (raz była to strata innym razem zysk). Czy w rachunku zysków i strat mamy wykazać oddzielnie wynik na sprzedaży środków trwałych, które zakończyły się stratą oraz oddzielnie wynik na sprzedaży środków trwałych, które zakończyły się zyskiem? Czy też należy jedynie wyliczyć różnicę między wynikiem na sprzedaży środków trwałych, który przyniósł zysk, a wynikiem na sprzedaży środków trwałych, który przyniósł stratę, i wykazać saldo odpowiednio jako zysk lub stratę z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych.

  ...»

 • Czy można dokonywać spisu z natury w innych jednostkach miary niż stosowane w ewidencji księgowej

  2018.11.20

  Hurtownia artykułów sanitarnych posiada wiele asortymentów towarów małych gabarytowo, które są objęte ewidencją ilościowo-wartościową. W związku z planowaną inwentaryzacją towarów chcielibyśmy niektóre takie towary (ze względu na oszczędność czasu) zważyć, a nie liczyć. Czy ustawa o rachunkowości dopuszcza taki sposób inwentaryzowania?

  ...»

 • Czy można rozwiązać dwuletnią umowę o badanie sprawozdania w sytuacji ustania obowiązku badania

  2018.11.19

  Spółka zawarła w 2017 r. pierwszą umowę o badanie sprawozdania finansowego na wymagany minimalny dwuletni okres. Umowa przewidywała badanie sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 r. Obecnie Spółka nie spełnia warunków zawartych w art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości. Tym samym nie ma obowiązku poddawania badaniu sprawozdania finansowego za 2018 r. Czy można rozwiązać umowę z firmą audytorską?

  ...»

 • Kiedy rozpocząć i zakończyć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych

  2018.11.09

  Spółka amortyzuje środki trwałe od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Ostatnia rata amortyzacji naliczana jest również za miesiąc, w którym środek trwały jest sprzedawany (chociażby był w tym miesiącu na stanie tylko jeden dzień). Czy postępowanie Spółki jest prawidłowe pod względem zarówno rachunkowym, jak i podatkowym?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych podwyższenie stałej ceny ewidencyjnej zapasu materiałów

  2018.11.06

  Spółka zamierza przeprowadzić zmianę ceny ewidencyjnej surowców znajdujących się w magazynie. Czy zmiana stałych cen ewidencyjnych stanowi zmianę zasad (polityki) rachunkowości i czy w związku z tym można jej dokonać tylko od nowego roku? Jak ująć w księgach rachunkowych taką zmianę ceny ewidencyjnej zapasu surowców?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych odsprzedaż przedwstępnej umowy za wynagrodzeniem

  2018.10.15

  Spółka X wpłaciła zaliczkę na zakup nieruchomości o wartości 500 000 zł w kwocie 50 000 zł plus VAT, co zostało potwierdzone fakturą od sprzedawcy. Okazało się jednak, że spółka X nie może kontynuować inwestycji, więc odsprzedała ogół praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej spółce Y za cenę 70 000 zł plus VAT. Spółka Y dokonała zakupu nieruchomości, co zostało udokumentowane fakturą od sprzedawcy. Równocześnie sprzedawca wystawił firmie X fakturę korygującą na zaliczkę. Jak zaksięgować w Spółce X oraz w Spółce Y te zdarzenia gospodarcze?

  ...»

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych zakup usług Google AdWords

  2018.10.10

  Jak rozliczyć księgach rachunkowych fakturę z Google będącą wewnątrzwspólnotowym nabyciem usług? Przykładowe pozycje z faktury to: przedpłata za Google AdWords 2000 zł, Google AdWords 498,76 zł, środki z przedpłaty za Google AdWords (-)498,76 zł.

  ...»

 • Czy fakturę w języku obcym należy przed zaksięgowaniem przetłumaczyć na język polski

  2018.10.09

  Czy fakturę w języku obcym należy przed zaksięgowaniem przetłumaczyć na język polski?

  ...»

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych transakcje kartami paliwowymi

  2018.10.08

  W celu uproszczenia kwestii związanych z zakupem paliwa (i w celu oszczędności) Spółka zakupiła karty paliwowe. Służyć one będą do zakupu paliwa wyłącznie do samochodów służbowych. Jak ująć w księgach rachunkowych transakcje za pomocą tych kart związane z tankowaniem?

  ...»

Tematy tygodnia

Jaka jest odpowiedzialność podatkowa nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę

2020-03-30

Wprowadzając mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) oraz obowiązek dokonywania płatności na rachunki wskazane na białej liście podatników VAT, ustawodawca wprowadził przepisy o odpowiedzialności nabywców za niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków. Przedstawiamy przegląd przepisów o odpowiedzialności nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę.

...»

Wszystkie tematy ...»