Wtorek, 31.03.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Rachunkowość

Rachunkowość w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak ująć w księgach rachunkowych różnice wynikające z zaokrąglenia ceny towarów po przyjęciu do magazynu

  2018.10.01

  Spółka kupiła towar w opakowaniach zbiorczych po 10 tys. sztuk za kwotę 560 zł/komplet. W magazynie nastąpiło rozkompletowanie dostawy i wprowadzenie na stan magazynowy w cenach za sztukę. W związku z tym powstała różnica między kwotą wynikającą z faktury a wartością tych towarów po rozkompletowaniu dostawy, która wynika z zastosowanych zaokrągleń dla jednostkowej sztuki towaru. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych taką różnicę?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych sprzedaż oraz likwidację części towarów objętych odpisem aktualizującym

  2018.09.25

  W grudniu 2017 r. jednostka dokonała odpisu aktualizującego od wielu towarów, które od dłuższego czasu zalegały w magazynie. W lipcu 2018 r. dokonano sprzedaży części tych towarów, a część towarów ze względu na przekroczenie terminu przydatności została zutylizowana. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych sprzedaż i likwidację towarów objętych odpisem aktualizującym?

  ...»

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych koszty związane z nową produkcją

  2018.09.21

  Spółka zleciła firmie zewnętrznej stworzenie dokumentacji technicznej zawierającej opis procesów produkcyjnych komponentu, który w przyszłości docelowo będzie produkowany przez Spółkę. Umowa z firmą zewnętrzną przewiduje, iż wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie:

  • w 80% za dostarczenie dokumentacji technicznej,
  • w 10% za dostarczenie testowego egzemplarza komponentu,
  • w 10% za przeniesienie praw własności oraz praw majątkowych.

  Przed zaakceptowaniem przedmiotu umowy Spółka będzie wykonywać testy produkcyjne na dostarczonej dokumentacji oraz poniesie wydatki związane z wykonaniem serii próbnej. W związku z testami poniesione zostaną dodatkowe wydatki na zakup drobnych materiałów i artykułów. Szacunkowa łączna wartość przedsięwzięcia będzie kwotą istotną dla Spółki. Jednocześnie Spółka szacuje, że będzie produkować dany komponent minimum 24 miesiące.

  Czy będzie to prawidłowe, jeżeli Spółka zaewidencjonuje te wydatki na koncie ,,Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów” i rozliczać je będzie sukcesywnie bilansowo i podatkowo od momentu uruchomienia produkcji przez czas trwania szacowanej produkcji (24 miesiące)? Co w przypadku, jeżeli produkcja próbna danego komponentu zakończy się sukcesem, jednakże produkt nie będzie się sprzedawał, a Spółka postanowi wycofać dany komponent z oferty sprzedaży? Czy wówczas te wydatki będą stanowiły koszt podatkowy?

  ...»

 • Czy kupno i wynajem narzędzi stanowi koszt wytworzenia środka trwałego

  2018.09.19

  Spółka buduje we własnym zakresie środek trwały. W tym celu dokonała zakupu drobnych narzędzi (w tym np. młotki, taczki, łopaty, elektronarzędzia), jak również wynajmuje bardziej specjalistyczny sprzęt budowlany (np. zacieraczki do betonu). Czy wydatki te stanowią koszty ogólne działania firmy, czy też powinny być ujęte jako koszt wytworzenia środka trwałego?

  ...»

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych korektę WDT spowodowaną brakiem dokumentów potwierdzających WDT

  2018.09.18

  W maju 2018 r. dokonaliśmy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wystawiając fakturę ze stawką 0%. W związku z brakiem dokumentów potwierdzających dokonanie WDT musimy w deklaracji za lipiec dokonać korekty i opodatkować dostawę stawką 23% VAT. Jak ustalić i rozliczyć w księgach rachunkowych taką korektę VAT, zakładając, że dokumenty otrzymamy w późniejszym terminie?

  ...»

 • Jak księgować darowane grunty?

  2018.09.05

  Firma dostała w formie darowizny grunt, który będzie wykorzystywany przez nią przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Jak zaksięgować taką darowiznę?

  ...»

 • Jak zaksięgować zwrócone przez pracownika wydatki na jego dokształcanie?

  2018.09.04

  Pracownik dostał od firmy zwrot kosztów kształcenia. W zamian miał u nas pracować przez 3 lata. Przed upływem tego okresu złożył jednak wypowiedzenie i będzie zwracał pieniądze, które dostał od firmy na podniesienie kwalifikacji. Jak zaksięgować otrzymane od niego pieniądze?

  ...»

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych używanie składnika majątku trwałego dłużej niż rok, gdy w momencie nabycia jego wartość odniesiono bezpośrednio w koszty

  2018.09.03

  W praktyce zdarza się, że przedsiębiorca zakupi składnik rzeczowego majątku trwałego, którego wartości - ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok - nie zaliczy do środków trwałych, lecz ujmie bezpośrednio w kosztach. Jeśli jednak okaże się, że faktyczny okres używania tego składnika majątku będzie inny niż ten przewidywany, tzn. będzie dłuższy niż rok, i zostaną spełnione pozostałe kryteria (podatkowe i bilansowe) uznania go środek trwały, to taki składnik majątku należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych i dokonać odpowiedniej korekty kosztów.

  ...»

 • Kiedy polisa ubezpieczeniowa może zostać uznana za dowód księgowy?

  2018.08.30

  Czy polisa wystawiona przez towarzystwo ubezpieczeniowe może być dowodem księgowym?

  ...»

 • Jak ewidencjonować fakturę z adnotacją „procedura marży”

  2018.08.27

  Przy zakupie używanego samochodu osobowego otrzymaliśmy od sprzedawcy fakturę z adnotacją „procedura marży - towary używane”. Czy to oznacza, że nie będziemy mogli odliczyć podatku VAT z tej faktury (kwoty 50% VAT)? Jak taką fakturę ująć w księgach rachunkowych?

  ...»

Tematy tygodnia

Jaka jest odpowiedzialność podatkowa nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę

2020-03-30

Wprowadzając mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) oraz obowiązek dokonywania płatności na rachunki wskazane na białej liście podatników VAT, ustawodawca wprowadził przepisy o odpowiedzialności nabywców za niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków. Przedstawiamy przegląd przepisów o odpowiedzialności nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę.

...»

Wszystkie tematy ...»