Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Rachunkowość

Rachunkowość w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy potwierdzenie sald można przeprowadzić mailem?

  2022.01.19

  Czy inwentaryzację metodą potwierdzenie sald można przeprowadzić elektronicznie, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej?

  ...»

 • Ujemny kapitał – jak zlikwidować?

  2022.01.07

  Spółka od wielu lat ma coraz większy ujemny kapitał własny. Jest spółką zależną i ponosi tylko koszty, a spółka matka wystawia faktury dla pozyskanych klientów. W związku z tym spółka córka nie ma przychodów. Co roku spółka matka przekazuje dopłatę na pokrycie straty. Czy istnieje w związku z tym jakieś ryzyko? Jak można zlikwidować kapitał ujemny?

  ...»

 • Jak weryfikować okres i stawkę amortyzacji środków trwałych w księgach rachunkowych

  2022.01.05

  Ustawa o rachunkowości zobowiązuje jednostki, by okresowo weryfikowały stosowane okresy i stawki amortyzacji środków trwałych. Jak często owa „okresowa” weryfikacja powinna być przeprowadzona? Czy istnieje ustalony termin jej przeprowadzenia? Jak ją prawidłowo udokumentować i przeprowadzić?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jakie konsekwencje dla firmowej polityki rachunkowości będzie miało wprowadzenie w niej pracowniczych planów kapitałowych?

  2021.06.07

  Firma wprowadza pracownicze plany kapitałowe. Jakie konsekwencje będzie to miała dla polityki rachunkowości stosowanej w przedsiębiorstwie?

  ...»

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych sprzedaż pracownikowi uszkodzonego towaru poniżej ceny zakupu/nabycia

  2021.05.31

  W trakcie okresowej inwentaryzacji magazynu stwierdzono posiadanie kilku uszkodzonych towarów. Utraciły swoją pierwotną wartość handlową, ale możliwa jest ich dalsza sprzedaż. Kupnem jednego z uszkodzonych towarów (znacznie poniżej ceny jego zakupu/nabycia) jest jeden z naszych pracowników. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych taką sprzedaż?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych odsprzedaż bankowi waluty

  2021.05.28

  Spółka od niedawna prowadzi rachunek walutowy w banku. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem firmy na walutę polską chcemy odsprzedać bankowi część zgromadzonych na rachunku walutowym walut obcych. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych taką sprzedaż?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych fakturę kosztową otrzymaną po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

  2021.05.27

  Nasza spółka po sporządzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego otrzymała kilka faktur kosztowych dotyczących 2020 r. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych te faktury?

  ...»

 • Czy grozi odpowiedzialność karna za negatywny wpis o biurze rachunkowym w Internecie

  2021.05.26

  Przejęłam klienta z innego biura rachunkowego. Stan prowadzonych ksiąg był wręcz tragiczny. Klient opowiadał mi o licznych uchybieniach księgowego, braku kontaktu z jego strony i coraz to nowych wezwaniach z urzędu skarbowego. Pod wpływem tych informacji umieściłam bardzo krytyczny wpis w Internecie o tym biurze rachunkowym, które poprzednio prowadziło dokumentację. Po pewnym czasie ów klient zaprzestał płacenia nam za usługi, nie przesyłał terminowo dokumentów, nie odpowiadał na maile i wobec tego wypowiedziałam mu umowę ze skutkiem natychmiastowym, co go rozzłościło. Poinformował on o moim wpisie w Internecie poprzednie biuro rachunkowe, którego właściciel zapowiedział, że wytoczy mi sprawę karną. Późniejsze zachowanie klienta wskazuje, że moja krytyka poprzedniego księgowego nie była słuszna. Czy w związku z tym należy obawiać się odpowiedzialności karnej? Co robić w takiej sytuacji?

  ...»

 • Jak rozliczyć dotację otrzymaną na zmodernizowanie całkowicie umorzonego środka trwałego

  2021.05.25

  Spółka zamierza zmodernizować środek trwały, który jest całkowicie zamortyzowany. Modernizacja będzie sfinansowana częściowo ze środków własnych, a częściowo z otrzymanej dotacji. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych taką modernizację i jak naliczyć „nowe” odpisy amortyzacyjne?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych sprzedaż za pośrednictwem PayU

  2021.05.17

  Spółka zamierza rozszerzyć swoją działalność o sklep internetowy, w którym będzie realizowana m.in sprzedaż za pośrednictwem płatności typu PayU. Jak rozliczać w księgach rachunkowych tego rodzaju sprzedaż? Czy przychód powstanie w momencie wpływu środków na rachunek pośrednika finansowego (PayU), czy w momencie zaksięgowania zbiorczego przelewu na naszym koncie bankowym?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych różnicę między CIT-8 a sumą zaliczek

  2021.05.12

  Trwająca pandemia COVID-19 spowodowała, że Ministerstwo Finansów zdecydowało się m.in. przedłużyć do końca czerwca 2021 r. czas na złożenie zeznań podatkowych CIT-8 za 2020 r. Jest to o tyle istotne, że firmy będące w trudnej sytuacji finansowej mogą nie tylko odroczyć na 3 miesiące obowiązek sporządzenia zeznania, ale również odroczyć wpłacenie należnego podatku z tego tytułu. Należy jednak pamiętać, że w księgach rachunkowych kwotę podatku dochodowego wynikającą z rocznego zeznania CIT-8 należy „przypisać” do roku 2020, jak również w tym roku (2020) obciążyć tym zobowiązaniem wynik finansowy jednostki.

  ...»

 • Podwyższenie kapitału zakładowego w księgach rachunkowych

  2021.05.12

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej co do zasady wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki. Czynność ta wymaga podjęcia uchwały wspólników w formie aktu notarialnego. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy podwyższenie kapitału zakładowego następuje na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin tego podwyższenia. Przy czym ujmowanie w księgach podwyższenia kapitału zależy od tego, z jakiego tytułu następuje podwyższenie.

  ...»

 • Kapitał zapasowy i jego przeznaczenie

  2021.05.11

  Utworzony w jednostce gospodarczej kapitał zapasowy jest odzwierciedleniem dodatkowego własnego źródła finansowania składników aktywów. Co za tym idzie - w wyniku przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy w jednostce pozostaje wypracowany przez nią zysk. W związku z tym nie następuje wypłata środków pieniężnych wspólnikom w formie dywidendy. Zatem nie wypłacając wspólnikom dywidendy jednostka dysponuje dodatkowym źródłem finansowania (np. na inwestycje, zakup środków trwałych).

  ...»

Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»