Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Rachunkowość

Rachunkowość w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy potwierdzenie sald można przeprowadzić mailem?

  2022.01.19

  Czy inwentaryzację metodą potwierdzenie sald można przeprowadzić elektronicznie, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej?

  ...»

 • Ujemny kapitał – jak zlikwidować?

  2022.01.07

  Spółka od wielu lat ma coraz większy ujemny kapitał własny. Jest spółką zależną i ponosi tylko koszty, a spółka matka wystawia faktury dla pozyskanych klientów. W związku z tym spółka córka nie ma przychodów. Co roku spółka matka przekazuje dopłatę na pokrycie straty. Czy istnieje w związku z tym jakieś ryzyko? Jak można zlikwidować kapitał ujemny?

  ...»

 • Jak weryfikować okres i stawkę amortyzacji środków trwałych w księgach rachunkowych

  2022.01.05

  Ustawa o rachunkowości zobowiązuje jednostki, by okresowo weryfikowały stosowane okresy i stawki amortyzacji środków trwałych. Jak często owa „okresowa” weryfikacja powinna być przeprowadzona? Czy istnieje ustalony termin jej przeprowadzenia? Jak ją prawidłowo udokumentować i przeprowadzić?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • BILANS 2020! Przejście z podatkowej metody rozliczania różnic kursowych na rachunkową

  2020.12.07

  Spółka od 2021 r. chciałaby ustalać podatkowe różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości. Czy na pierwszy dzień roku podatkowego, w którym zostanie wybrana ta metoda, tj. na dzień 1 stycznia 2021 r., spółka powinna zaliczyć odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone różnice kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowości na 31 grudnia 2020 r.? Jakie obowiązki wiążą się z taką zmianą?

  ...»

 • Jak ewidencjonować koszty badania sprawozdania finansowego

  2020.11.24

  W listopadzie 2020 r. podpisaliśmy umowę o badanie sprawozdania finansowego za 2020 r. W tym samym miesiącu wpłaciliśmy zaliczkę, na którą wystawiono fakturę (również w listopadzie). W jaki sposób to zaksięgować? Jak postąpić w przypadku otrzymania faktury końcowej, po zakończeniu badania? Czy będą to koszty 2020 r. czy 2021 r.? Czy należy utworzyć rezerwę na koszty badania?

  ...»

 • BILANS 2020! Jak prawidłowo kompensować niedobory i nadwyżki towarów

  2020.11.12

  Spółka prowadzi ilościowo-wartościową ewidencję towarów, wyceniając je w cenach zakupu. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono zarówno nadwyżki, jak i niedobory towarów. Decyzją kierownika jednostki, na wniosek komisji inwentaryzacyjnej, część niedoborów uznano za zawinione. Pozostałe niedobory uznano za powstałe z przyczyn niezależnych od osoby odpowiedzialnej. Czy możemy skompensować nadwyżki z niedoborami? Jak ująć w księgach rachunkowych te zdarzenia?

  ...»

 • BILANS 2020! Jak wybrać firmę audytorską do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego

  2020.11.02

  Spółka przekroczyła progi obligujące ją do poddania się badaniu sprawozdania finansowego za 2020 r. W jaki sposób powinniśmy wybrać firmę audytorską i zawrzeć z nią umowę? Na jakie zagadnienia powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?

  ...»

 • Jak księgować koszty funkcjonowania kasy zapomogowo-pożyczkowej w zakładzie pracy

  2020.10.22

  Planujemy założyć w zakładzie kasę zapomogowo-pożyczkową. Czy koszty funkcjonowania wyodrębnionego rachunku bankowego i pozostałe związane z działalnością kasy ponosi spółka czy powinny być one rozliczane z wkładów? Jak je księgować?

  ...»

 • Czy spółka osobowa musi prowadzić kasę?

  2020.10.19

  Spółka cywilna ma zapis w polityce rachunkowości, że nie będzie prowadzić kasy, a wszystkie operacje gotówkowe księgowane są na rozrachunki z właścicielami. Obecnie spółka cywilna przekształciła się w spółkę jawną. Czy nadal może nie prowadzić kasy gotówkowej?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych opłatę za wydanie zezwolenia na pracę sezonową

  2020.09.23

  Złożyliśmy w powiatowym urzędzie pracy trzy wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. W tym celu wnieśliśmy opłatę na rzecz urzędu pracy w wysokości 90 zł. Jak tę opłatę zaksięgować? Czy jest to koszt świadczeń na rzecz pracowników, czy koszt podatków i opłat?

  ...»

 • Jak ustalić wartość początkową kilku środków trwałych zakupionych z jednego kredytu

  2020.09.21

  Firma realizuje projekty inwestycyjne. W ich wyniku ma powstać kilka środków trwałych. Będą one oddawane do użytku w różnych terminach. W celu sfinansowania realizacji tych projektów został zaciągnięty kredyt bankowy. Jak prawidłowo ustalić wartość początkową środków trwałych zakupionych z jednego kredytu?

  ...»

 • Jak dokonać kompensaty należności głównej oraz odsetek

  2020.09.18

  Spółka posiada przeterminowaną należność od kontrahenta w wysokości 30 000 zł. Jeśli kontrahent nie zapłaci, chcemy naliczyć odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych i wystawić notę księgową na kwotę 882,33 zł oraz dokonać jednocześnie kompensaty z posiadanymi zobowiązaniami wobec tego kontrahenta (w wysokości 18 000 zł). Czy taka kompensata jest możliwa? Jeśli tak, to czy na dzień bilansowy po kompensacie spółka może „na nowo” naliczyć odsetki od pozostałej należności, wystawiając notę księgową?

  ...»

 • Jak zaksięgować darowiznę laptopów przekazanych szkole

  2020.09.11

  We wrześniu spółka zajmująca się sprzedażą sprzętu komputerowego przekazała szkole 10 laptopów. Figurowały one w ewidencji jako towary. Jak zaksięgować taką darowiznę? Czy musimy ją opodatkować?

  ...»

Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»