Wtorek, 31.03.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Rachunkowość

Rachunkowość w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak ująć w księgach rachunkowych rabaty otrzymane za zakupione w poprzednim roku towary i materiały

  2019.03.04

  Jak w księgach rachunkowych rozlicza się rabaty dotyczące zakupów towarów i materiałów dokonanych w poprzednim roku obrotowym?

  ...»

 • Czy prowadzenie ksiąg rachunkowych w formie papierowej zwalnia ze składania sprawozdań elektronicznie

  2019.02.28

  Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu widnieje zarówno w rejestrze stowarzyszeń, jak i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego. Działalność generuje niewielki przychód, zwolniony z podatku od towarów i usług. Zapisów w skali miesiąca jest zaledwie kilka, a księgowa Stowarzyszenia nie korzysta z programów księgowych, ale wypełnia księgi rachunkowe ręcznie. Czy pomimo prowadzenia ksiąg w formie papierowej podmiot ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej i wysłać je do KRS drogą elektroniczną według obecnie obowiązujących zasad?

  ...»

 • Czy spółka jawna, której wspólnikiem jest spółka z o.o, musi prowadzić księgi rachunkowe

  2019.02.27

  Spółka jawna prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wspólnicy rozważają pomysł, by do spółki przystąpiła jako wspólnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy spółka jawna będzie mogła prowadzić dalej podatkową księgę przychodów i rozchodów, czy też będzie miała obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych? Należy zaznaczyć, że przychody netto spółki jawnej ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych są niższe niż 2 mln euro. Jeśli powstanie obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, to od jakiego momentu?

  ...»

 • Jak oszacować wartość rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze

  2019.02.25

  W spółce podjęto decyzję o utworzeniu rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze. W jaki sposób ustalić kwotę takiej rezerwy?

  ...»

 • Jak księguje się drobne wydatki na kawę, herbatę i cukier?

  2019.02.14

  Co zrobić z fakturą na drobne zakupy spożywcze, typu kawa, herbata czy cukier, kupione na potrzeby pracowników i kontrahentów firmy?

  ...»

 • Jak rozliczać i ewidencjonować transakcje z użyciem kart płatniczych

  2019.02.13

  Rozliczeń pieniężnych w jednostkach dokonuje się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Rozliczenia pieniężne gotówkowe realizuje się za pośrednictwem wyodrębnionej w jednostce do tego celu kasy. Takie rozliczenia mogą być przeprowadzane za pośrednictwem banków, jeśli przynajmniej jedna ze stron transakcji (dłużnik lub wierzyciel) posiada rachunek bankowy.

  ...»

 • Jak rozliczać czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

  2019.01.30

  Jeśli koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, to „zawiesza się” je na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Sposób i okresy rozliczania kosztów w czasie powinny być określone w polityce rachunkowości jednostki.

  ...»

 • Jak zaewidencjonować rezerwy na niewykorzystane urlopy

  2019.01.15

  Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości spółka tworzy rezerwy na niewykorzystane urlopy. W jaki sposób zaksięgować taką rezerwę?

  ...»

 • Czy 15 stycznia to ostateczny termin na rozliczenie inwentaryzacji

  2019.01.09

  Zgodnie z ustawą o rachunkowości, ostateczny termin rozliczenia inwentaryzacji przypada na 15 stycznia roku następnego. Coraz częściej pojawiają się opinie, że termin 15 stycznia dotyczy tylko dokonywania czynności spisowych przez zespoły spisowe, natomiast termin rozliczenia przez komisję inwentaryzacyjną oraz dokonanie wyceny jest dłuższy. W uchwale Komitetu Standardów Rachunkowości jest zapis, który mówi o dokonywaniu czynności spisowych do 15 dnia po ostatnim dniu roku obrotowego. Czy taka interpretacja jest prawidłowa, czy jednak całość inwentaryzacji powinna być zakończona do 15 stycznia? Czy wynika to z konkretnych przepisów prawa?

  ...»

 • BILANS 2018. Gdzie w bilansie wykazać środki pieniężne z rachunku VAT

  2018.12.17

  W wyniku wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności posiadamy środki zgromadzone na rachunku VAT. Ponieważ dysponowanie tymi środkami jest ograniczone, czy powinny być one wykazywane na dzień bilansowy jak pozycja najbardziej „płynna”, tj. w poz. „środki pieniężne w kasie i na rachunkach”, czy raczej jako „inne środki pieniężne” lub też „inne aktywa pieniężne”?

  ...»

Tematy tygodnia

Jaka jest odpowiedzialność podatkowa nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę

2020-03-30

Wprowadzając mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) oraz obowiązek dokonywania płatności na rachunki wskazane na białej liście podatników VAT, ustawodawca wprowadził przepisy o odpowiedzialności nabywców za niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków. Przedstawiamy przegląd przepisów o odpowiedzialności nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę.

...»

Wszystkie tematy ...»