Wtorek, 04.10.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Samorząd i administracja

Samorząd i administracja w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Na jakiej podstawie można przyznać nagrodę jubileuszową dyrektorowi samorządowej instytucji kultury

  2016.04.07

  Wójt gminy chce przyznać nagrodę jubileuszową dyrektorowi samorządowej instytucji kultury na podstawie regulaminu wynagradzania obowiązującego w tej instytucji. Czy takie postępowanie będzie prawidłowe?

  ...»

 • Nadzór w administracji rządowej

  2016.04.01

  Brak legalnej definicji, a także ujęcia systemowego nadzoru oraz kontroli zarządczej, niedocenienie wagi niewładczych narzędzi nadzoru powodują, że w wielu instytucjach administracji rządowej nie funkcjonuje odpowiedni system nadzoru, działania podejmowane w jego ramach są nieskoordynowane, a nadzór staje się nieskuteczny i nieefektywny.

  ...»

 • Kiedy można pobrać opłatę za udostępnienie informacji publicznej

  2016.03.31

  Mieszkaniec gminy złożył w sekretariacie urzędu wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci kserokopii protokołów z dwóch ostatnich sesji rady gminy. W odpowiedzi otrzymał pismo, w którym został poinformowany o obowiązku wniesienia z tego tytułu opłaty. Czy słusznie?

  ...»

 • Samorządy odpowiedzialne za organizację programu 500+

  2016.03.21

  Program Rodzina 500 plus był sztandarową propozycją głoszoną w kampanii wyborczej przez obecnie rządzących. I propozycja ta stała się powszechnie obowiązującym prawem, które ma na celu realne wsparcie rodzin. Za bezpośrednie wykonanie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci odpowiedzialne są samorządy.

  ...»

 • Skrajne traktowanie dostępu do informacji publicznej

  2016.03.11

  Powszechny dostęp do informacji publicznej, również tej z zakresu finansów publicznych, jest fundamentem państwa demokratycznego. Obecna ustawa regulująca tę materię, która funkcjonuje w Polsce od 2002 roku, przyznaje obywatelom sporo praw i przywilejów. Praktyka jednak w wielu przypadkach rozmija się z zapisami. Na stronach internetowych instytucji publicznych można się natknąć na ogólniki bądź kompletny brak informacji, zaś próby jej pozyskania nierzadko okazują się bezskuteczne.

  ...»

 • Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb JST

  2016.03.10

  Pogarszająca się sytuacja finansowa sektora samorządowego powoduje, że niektóre jednostki po wyczerpaniu możliwości tradycyjnego zadłużania się sięgają po niestandardowe instrumenty finansowania, które nie są wykazywane po stronie długu budżetowego. Może to doprowadzić do zachwiania bezpieczeństwa finansowego JST, czego są już spektakularne przykłady. Dlatego RIO proponują wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą możliwości sięgania po takie źródła finansowania.

  ...»

 • Urlopy bezpłatne pracowników samorządowych

  2016.03.09

  Pracownicy sfery budżetowej, podobnie jak i inne grupy zawodowe, mają prawo do różnego rodzaju urlopów. Wszystkim tym pracownikom przysługuje urlop wypoczynkowy. Oprócz tego nauczyciele mają prawo do szczególnego urlopu dla poratowania zdrowia, a urzędnicy samorządowi do urlopów bezpłatnych na czas sprawowania mandatu.

  ...»

 • Upoważnienie administracyjne w gminie

  2016.03.08

  Czynności podejmowane w gminach nie muszą być przedmiotem decyzji tylko i wyłącznie samego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Możliwe jest współdziałanie z pracownikami urzędu. Formułą, która będzie miała tu zastosowanie, jest pełnomocnictwo administracyjne.

  ...»

 • Gminy o specjalnym statusie

  2016.03.04

  Niektóre gminy mają przyporządkowane dodatkowe zadania o szczególnym charakterze. Ich ustrój w części określają odrębne ustawy.

  ...»

 • Jak jednostki samorządu terytorialnego mają dokonać centralizacji rozliczeń VAT

  2016.03.01

  Wyrok TSUE z 29 września 2015 r. (C-276/14) zakończył prowadzone od lat dyskusje na temat podmiotowości podatkowej w VAT gminnych jednostek budżetowych. Obecnie nie może już budzić wątpliwości, że taka jednostka nie powinna być samodzielnym podatnikiem VAT. Korzystając z argumentów Trybunału NSA w składzie siedmiu sędziów wydał uchwałę, w której stwierdził, że takiego statusu nie mogą mieć również samorządowe zakłady budżetowe (uchwała NSA z 26 października 2015 r., sygn. akt I FPS 4/15). Ministerstwo Finansów dało gminom termin do końca 2016 r. na centralizację rozliczeń. Jednak trwają prace nad specustawą, która ureguluje w szczególny sposób zagadnienie scalenia na potrzeby VAT gmin z ich jednostkami. Nowa ustawa wymaga od gmin podjęcia działań jeszcze w tym roku.

  ...»

Tematy tygodnia

Granice krytyki pracodawcy przez pracownika i skutki ich przekroczenia

2022-10-03

Pracodawca, którego pracownik krytykuje w sposób niedozwolony, może go pociągnąć do odpowiedzialności pracowniczej, cywilnoprawnej i karnej. W zależności od charakteru krytyki ma prawo rozwiązać z nim stosunek pracy, zażądać zadośćuczynienia pieniężnego albo oskarżyć o przestępstwo zniesławienia lub zniewagi.

...»

Wszystkie tematy ...»