Wtorek, 24.05.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Samorząd i administracja

Samorząd i administracja w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Określenie przez radę gminy wysokości zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

  2015.09.28

  Kompetencją rady gminy jest ustalenie wysokości zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Rada zobowiązana jest do określenia wysokości tego zasiłku celowego w sposób konkretny i precyzyjny. Nie może określić wysokości tego świadczenia w sposób „widełkowy” ani nie może ustalić jego maksymalnej wysokości.

  ...»

 • Jak wykazać interes w uzyskaniu zamówienia w ramach procedur odwoławczych

  2015.09.23

  Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej jest sposobem na dochodzenie przez wykonawców swoich racji, stanowi możliwość obrony przed niezgodną z przepisami czynnością zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub ochrony przed zaniechaniem czynności, które miał obowiązek wykonać zamawiający. Jednym z najważniejszych elementów decydujących o tym, czy odwołanie zostanie w ogóle rozpatrzone, jest wykazanie przez odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia. Złe rozumienie tego pojęcia jest najczęstszą przyczyną oddalenia odwołania.

  ...»

 • Można renegocjować wynagrodzenie z umowy o zamówienia publiczne, zanim wejdą w życie podwyżki podatków, składek lub minimalnego wynagrodzenia

  2015.09.21

  Od 28 sierpnia 2015 r. umożliwiono stronom negocjowanie waloryzacji umów o zamówienia publiczne zawartych przed 19 października 2014 r., w chwili ogłoszenia zmian w podatkach, składkach lub kwocie minimalnego wynagrodzenia. Tym samym strony tych umów nie muszą czekać z negocjacjami na wejście w życie przepisów mogących mieć wpływ na wysokość wynagrodzeń. Takie zmiany wprowadziła ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

  ...»

 • Warunek zatrudnienia pracowników wykonawcy na umowy o pracę

  2015.09.15

  W pewnych warunkach zamawiający ma prawo wprowadzenia do treści opisu przedmiotu zamówienia wymogu, aby wykonawca (a także jego podwykonawca) zatrudniał osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia na podstawie umów o pracę. Jest to stosunkowo nowe rozwiązanie, które wywołuje w praktyce wątpliwości dotyczące zarówno okoliczności, w jakich może zostać zastosowane, jak i szczegółowych zapisów regulujących jego zakres.

  ...»

 • Dochodzenie opłat za pobyt w DPS – dwa poglądy NSA

  2015.09.14

  W praktyce członkowie rodziny często odmawiają ponoszenia kosztów pobytu swojego krewnego w DPS – na przykład odmawiają podpisania bądź uaktualnienia umowy z kierownikiem OPS, w której ustala się wysokość opłaty wnoszonej za pobyt mieszkańca DPS. Ustawa o pomocy społecznej przewiduje wtedy konieczność wydania decyzji związanych z zapłatą kosztów pobytu w DPS. Istnieją wątpliwości, w jakim trybie wydaje się taką decyzję i na podstawie których przepisów.

  ...»

 • Od dziś gminom powinno być łatwiej porządkować reklamy

  2015.09.11

  W piątek 11 września 2015 r.  wchodzi w życie ustawa krajobrazowa, która ma pomóc samorządom w uporządkowaniu m.in. obecności reklam w przestrzeni publicznej oraz pozwolić zadbać o ład przestrzenny i ochronę krajobrazu. Zdania ekspertów, czy ustawa faktycznie zaprowadzi porządek - są podzielone.

  ...»

 • Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2016 r. z deficytem w wys. 54,6 mld zł

  2015.09.08

  Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2016 r. z deficytem nie większym niż 54 mld 620 mld zł - poinformował w poniedziałek 7 września br. na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu minister finansów Mateusz Szczurek.

  ...»

 • Senat nie wyraził zgody na zarządzenie referendum 25 października

  2015.09.04

  Senat w piątek nie wyraził zgody na zarządzenie ogólnokrajowego referendum 25 października, które miałoby być przeprowadzone jednocześnie z wyborami parlamentarnymi. Wniosek o przeprowadzenie takiego referendum złożył prezydent Andrzej Duda.

  ...»

 • Wkrótce UOKiK „szczegółowo uzasadni zarzuty”

  2015.09.04

  Adam Jasser prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wywiadzie dla PAP zapowiada wprowadzenie przez UOKiK od września procedury tzw. "szczegółowego uzasadnienia zarzutów", które to uzasadnienie – na wzór procedury stosowanej przez Komisje Europejską - będzie przesyłane przedsiębiorcom, wobec których prowadzone są postępowania przed urzędem.

  ...»

 • W jakim terminie można rozwiązać umowę o zamówienie publiczne w związku ze zmianami w oskładkowaniu umów zlecenia

  2015.09.04

  Od 28 sierpnia 2015 r. obowiązują przepisy, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli m.in. szybciej rozwiązać długoterminowe umowy o zamówienia publiczne z powodu wzrostu obciążeń składkowych. Ma to znaczenie dla tych firm, które nie uwzględniły w swoich kosztorysach zmian w zakresie oskładkowania umów zlecenia. Nowe zasady opłacania składek za zleceniobiorców od 1 stycznia 2016 r. znacząco podwyższą koszty realizacji takich kontraktów.

  ...»

Tematy tygodnia

Jak rozliczać VAT od umów długoterminowych

2022-05-23

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.

...»

Wszystkie tematy ...»