Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Prezydent podpisał ustawę regulującą zasady wypoczynku dzieci

Aktualizacja: 2015-10-15 10:19

Ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym – podpisana w środę 14 października br. przez Prezydenta, ma przede wszystkim na celu wprowadzenie zmian w zasadach organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz organizowania i nadzorowania kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku, zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas zorganizowanych wyjazdów, kolonii itp., wzmocnienie nadzoru nad wyjazdami w okresie wakacji i ferii, zapewnienie odpowiedniej opieki wychowawczej uczestnikom wypoczynku oraz szerszego zakresu informacji dla użytkowników elektronicznej bazy wypoczynku.

W ramach wsparcia systemu oświaty przez jednostki wyspecjalizowane w ochronie ludności (w szczególności przez Państwową Straż Pożarną) zobowiązano organy administracji publicznej, w tym organy prowadzące szkoły i placówki, do współdziałania z tym podmiotami w szczególności w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z zakresu podnoszenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

stawa definiuje pojęcie wypoczynku. Zgodnie z nowelą wypoczynek jest organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, jest on połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwa nieprzerwanie co najmniej 2 dni, odbywa się w czasie ferii letnich, zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie: kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku. Wypoczynek dla dzieci własnych lub dzieci znajomych organizowany przez rodzinę nie będzie podlegał nadzorowi kuratora oświaty oraz sankcjom przewidzianym dla organizatorów wypoczynku.

stawa wymienia m.in. katalog podmiotów, które mogą organizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży, warunki, jakie jest obowiązany zapewnić organizator wypoczynku w zakresie bezpieczeństwa  i higieny wypoczynku, warunki jakie musi spełniać kadra wypoczynku, dostęp do opieki medycznej, program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności, zapewnienie stosowania zasad higieny żywienia, bezpieczne korzystanie z obszarów wodnych, bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich, obowiązek organizatora wypoczynku, który organizuje wypoczynek poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku.

W ramach uregulowań dotyczących sankcji karnych, przewidziano karę grzywny dla organizatora wypoczynku, w przypadku organizowania wypoczynku, mimo braku zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku, a także za niepoinformowanie kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem. Orzekanie w ww. sprawach będzie następować w trybie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.). Celem tego rozwiązania jest przestrzeganie przepisów i uniknięcie nieprawidłowości w zakresie organizacji wypoczynku.

W ramach przepisów przejściowych uregulowano sytuację prawną osób, które dotychczas były zwolnione z obowiązku ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku, ważności zgód na prowadzenie kursów na kierownika wypoczynku i na wychowawcę wypoczynku wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz zasad ukończenia kursów na kierownika i wychowawcę wypoczynku dla osób, które rozpoczną ww. kursy przed dniem i po dniu wejścia w życie ustawy.

Większość zmian wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 r.

dt

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»