Wtorek, 19.09.2017

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Sprawozdawczość

Sprawozdawczość w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak rozliczyć dywidendę wypłacaną zagranicznemu udziałowcowi

  2017.08.09

  Prowadzimy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej siedziba znajduje się w Polsce, ale 100% udziałowcem spółki jest spółka mająca siedzibę na Słowacji. Jest to spółka kapitałowa – odpowiednik polskiej sp. z o.o. Spółka słowacka posiada udziały w spółce polskiej około roku. Spółka polska zamierza wypłacić dywidendę za 2016 r. Prosimy o wskazanie skutków podatkowych i sposobu rozliczenia dywidendy wypłacanej spółce słowackiej.

  ...»

 • Rok podatkowy a rok kalendarzowy dla spółek osobowych

  2017.07.19

  Czy spółka osobowa – zasadniczo nieposiadająca osobowości podatkowej – ma ustalony rok podatkowy i czy jest on determinowany przez rok podatkowy jej wspólnika? Czy możliwe jest – z punktu widzenia prawa podatkowego – stosowanie przez spółkę komandytową roku obrotowego (a tym samym podatkowego) innego niż rok kalendarzowy w sytuacji, gdy jeden z jej wspólników – spółka kapitałowa – także ma odmiennie ukształtowany rok obrotowy (tak, by lata podatkowe spółki i jej wspólnika się pokrywały)?

  ...»

 • Kary umowne jako koszt uzyskania przychodów

  2017.07.13

  Podstawą obrotu gospodarczego są kontrakty. Ich realizacja przez kontrahentów często w praktyce napotyka pewne przeszkody/utrudnienia, które mogą wpływać zarówno na jakość wykonanej usługi, jak i na terminowość. Niejednokrotnie z tego tytułu wykonawca/podatnik jest zmuszony zapłacić swemu kontrahentowi/zamawiającemu karę umowną (zastrzeżoną w kontrakcie), która może stanowić znaczne obciążenie finansowe dla firmy.

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Specyfika sprawozdawczości finansowej spółek osobowych

  2017.05.09

  Spółki osobowe są z reguły podmiotami o niewielkich rozmiarach. W momencie gdy ich wielkość zaczyna wzrastać, wspólnicy często decydują się na przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową. Zatem w związku z niewielkim rozmiarem spółek osobowych może okazać się, że spełniają warunki, aby zaliczyć je do jednostek mikro.

  ...»

 • Specyfika sprawozdawczości finansowej spółek osobowych

  2017.05.08

  Spółki osobowe są z reguły podmiotami o niewielkich rozmiarach. W momencie gdy ich wielkość zaczyna wzrastać, wspólnicy często decydują się na przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową. Zatem w związku z niewielkim rozmiarem spółek osobowych może okazać się, że spełniają warunki, aby zaliczyć je do jednostek mikro.

  ...»

 • Rozliczenie wyniku finansowego za rok 2016 w spółkach osobowych

  2017.03.27

  Spółki osobowe (tj. spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) i spółki cywilne, prowadzące księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, wykazują w rachunku zysków i strat wyłącznie wynik brutto. Wynik ten jest równy wynikowi finansowemu netto i podlega podziałowi na zasadach analogicznych jak w spółkach kapitałowych.

  ...»

 • Rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów

  2017.01.31

  W spółce nie tworzymy rezerw na niewykorzystane urlopy, ponieważ pracownicy otrzymują stałe wynagrodzenie. Biegły rewident twierdzi jednak, że na niewykorzystane urlopy pracownicze należy tworzyć rezerwę. Naszym zdaniem przy stałej pensji nie ma to znaczenia, ponieważ pracownicy nie są wynagradzani według roboczogodzin. Jak możemy udowodnić naszą rację?

  ...»

 • Termin inwentaryzacji drogą weryfikacji sald

  2017.01.30

  Czy w przypadku inwentaryzacji metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości objętych nią składników, określoną w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, możliwym terminem jej przeprowadzenia jest jedynie ostatni dzień roku obrotowego?

  ...»

 • Inwentaryzacja zapasów

  2017.01.27

  Jak należy rozumieć zapis ustawy o rachunkowości dotyczący obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową „raz w ciągu dwóch lat”?

  ...»

 • Obowiązek badania sprawozdania finansowego spółek osobowych

  2017.01.26

  Czy spółka komandytowo-akcyjna ma obowiązek poddawać swoje sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta?

  ...»

 • Obowiązek badania sprawozdania finansowego spółek osobowych

  2017.01.20

  Czy spółka komandytowo-akcyjna ma obowiązek poddawać swoje sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta?

  ...»

 • Zasady dokonywania potrąceń z kwoty ryczałtu na jazdy lokalne

  2016.04.07

  Pracownik odpowiedzialny za kontrolę merytoryczną oświadczeń pracowników o korzystaniu z pojazdów prywatnych do celów służbowych nakazał księgowości potrącanie z kwot ryczałtów należnych za dany miesiąc kwoty 1/22 ryczałtu za każdy dzień przebywania pracowników w delegacji służbowej niezależnie od długości jej trwania, opierając się na zapisach rejestru wydanych delegacji. Czy takie zalecenie obowiązuje pracowników księgowości?

  ...»

 • Czy samorządowa jednostka budżetowa może zaangażować wydatki budżetowe bez planu finansowego

  2016.03.02

  Gmina od września 2015 r. przekazała wypłatę stypendiów szkolnych do podległej samorządowej jednostki budżetowej (ośrodek pomocy społecznej). Decyzją skarbnika gminy plan finansowy pozostał jednak w gminie. Czy samorządowa jednostka budżetowa powinna zaangażować wydatki z tego tytułu, które dokonane zostały bez planu finansowego, czy też zaangażowanie powinna pokazać w rocznym sprawozdaniu gmina?

  ...»

Tematy tygodnia

Jakie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywać od 1 października 2017 r.

2017-09-18

Pracownicy, którzy 1 października 2017 r. podlegają ochronie przedemerytalnej, będą jej podlegać do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego obowiązującego do 30 września 2017 r. Natomiast pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r., będą podlegać ochronie przedemerytalnej od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r. Takie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywały w okresie przejściowym od 1 października 2017 r.  

...»

Wszystkie tematy ...»