Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Sprawozdawczość

Sprawozdawczość w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Decyzja o zastosowaniu uproszczeń dla jednostek mikro – jak ją sporządzić

  2014.11.24

  Jednostki mikro mogą już za 2014 r. sporządzać sprawozdanie finansowe w wersji uproszczonej. Zastosowanie dopuszczonych ustawą o rachunkowości uproszczeń nie jest obowiązkowe. O tym, czy jednostka z nich skorzysta, decyduje jej organ zatwierdzający. Decyzję taką włącza się do przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości. W artykule tym wskazujemy, jak decyzja taka może wyglądać.

  ...»

 • Jednostki mikro rozpoczynające działalność w 2014 r. do przeliczenia limitów stosują kurs z 30 września 2013 r.

  2014.11.24

  Znowelizowana 5 września 2014 r. ustawa o rachunkowości przewiduje, że osoby fizyczne, spółki osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, mogą sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe przewidziane dla jednostek mikro. Warunkiem jest spełnienie wymogu, by przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy. W przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych dotyczy to przychodów w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 2 ust. 1a pkt 3 uor).

  ...»

 • BILANS 2014. Jak wykazać w księgach rachunkowych ujawnienie środka trwałego

  2014.11.14

  Spółka kilka lat temu otrzymała aportem grunt wraz z dwoma budynkami (tak wpisano w akcie notarialnym). Zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych w wartościach początkowych stanowiących łącznie kwotę 800 000 zł (100 000 zł – grunt, 200 000 zł – budynek nr 1, 500 000 zł – budynek nr 2). W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, że oprócz tych dwóch budynków na otrzymanym gruncie znajduje się jeszcze parking, który przez przeoczenie nie był wyszczególniony w akcie notarialnym. Czy ujawniona obecnie budowla powinna zostać wykazana jako środek trwały? Jak ustalić wartość początkową ujawnionej budowli? Czy w związku z tym należy pomniejszyć wartość początkową wprowadzonych kilka lat temu środków trwałych?

  ...»

 • Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz zamykaniu ksiąg rachunkowych

  2014.11.10

  W związku z zakończeniem roku obrotowego podmioty gospodarcze powinny dokonać przeglądu informacji wprowadzonych w ciągu roku obrotowego do ksiąg rachunkowych. Następnie, co najmniej na dzień bilansowy, należy dokonać wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów.

  ...»

 • Nowe sprawozdania statystyczne i obowiązki sprawozdawcze dla pracodawców za lata 2014–2015

  2014.11.07

  Do 31 marca 2015 r. wylosowani pracodawcy będą mieli obowiązek przekazania za 2014 r. sprawozdania o strukturze wynagrodzeń według zawodów (Z-12) na nowym formularzu. Wybrane jednostki sporządzają je co 2 lata – ostatnio za 2012 r. Ponadto od 14 października 2014 r. obowiązki w zakresie sprawozdawczości zostały nałożone na niektóre związki zawodowe. Do 4 maja 2015 r. będą one musiały złożyć sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych (SOF-2F).

  ...»

 • Remont czy ulepszenie środka trwałego – różnice podatkowe i ewidencja księgowa

  2014.10.21

  Rozróżnienie pojęć „remont” i „ulepszenie środka trwałego” ma szczególne znaczenie pod względem podatkowym oraz ewidencji księgowej. Nieprawidłowe określenie charakteru poniesionych nakładów może doprowadzić do zaniżenia lub zawyżenia wartości początkowej środka trwałego, a w efekcie zawyżenia lub zaniżenia kosztów. Rozróżnienie tych dwóch kategorii jest istotne, jeżeli chcemy, żeby sporządzone przez nas sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową i finansową w danym okresie. Niestety, ani przepisy bilansowe, ani przepisy podatkowe nie definiują, co należy rozumieć przez remont, a co przez ulepszenie.

  ...»

 • Jak z miesięcznych informacji podsumowujących przejść na informacje kwartalne

  2014.10.17

  Podatnik, który rozlicza WNT, składa miesięczne informacje podsumowujące. Ale wartość WNT nie przekroczyła w ciągu żadnego miesiąca 2014 r. limitu 50 000 zł. Czy podatnik może rozpocząć składanie kwartalnych informacji podsumowujących od IV kwartału? Czy trzeba wcześniej zawiadomić o tym urząd?

  ...»

 • Zestawianie przepływów pieniężnych działalności inwestycyjnej i finansowej

  2014.09.24

  Wpływy i wydatki środków pieniężnych należy zestawiać nie tylko dla działalności operacyjnej, ale także dla działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) i finansowej. Zasady zestawiania przepływów pieniężnych dla działalności inwestycyjnej i finansowej metodą pośrednią i bezpośrednią są jednakowe. W praktyce często pojawiają się wątpliwości, jak sporządzić notę ułatwiającą ustalenie wpływów i wydatków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek czy otrzymanej dotacji na zakup środków trwałych.

  ...»

 • Ostatni moment na wybór biegłego rewidenta

  2014.09.22

  Już ostatni moment na wybór biegłego rewidenta. Jeżeli jednostka podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, musi jak najszybciej dokonać jego wyboru. Umowę z biegłym rewidentem zawiera kierownik jednostki w terminie umożliwiającym udział biegłego w inwentaryzacji. Inwentaryzację można rozpocząć już 1 października. Należy przy tym pamiętać, że wyboru biegłego rewidenta dokonuje organ zatwierdzający, a nie kierownik jednostki.

  ...»

 • Zintegrowane sprawozdanie (raport) z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

  2014.09.18

  Roczne sprawozdanie finansowe to nadal podstawowe źródło informacji dla wielu interesariuszy. Prezentowane są w nim informacje wystarczające do podstawowej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego. Z tych danych korzystają przede wszystkim inwestorzy, kredytodawcy, wierzyciele i inni dostarczyciele kapitału. Sprawozdanie finansowe nie ujawnia jednak interesariuszom takich informacji, jak ryzyka i zagrożenia związane z kluczową działalnością spółki i jej grupy kapitałowej oraz otoczeniem prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ujawnia również danych o kapitale intelektualnym, będącym ważnym czynnikiem rozwoju podmiotu, ani o działaniach na rzecz ochrony środowiska czy innych obszarów odpowiedzialności społecznej. Informacje takie możemy znaleźć w raportach zintegrowanych.

  ...»

Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»