Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Sprawozdawczość

Sprawozdawczość w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Rozliczenie wyniku finansowego za rok 2016 w spółkach osobowych

  2017.03.27

  Spółki osobowe (tj. spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) i spółki cywilne, prowadzące księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, wykazują w rachunku zysków i strat wyłącznie wynik brutto. Wynik ten jest równy wynikowi finansowemu netto i podlega podziałowi na zasadach analogicznych jak w spółkach kapitałowych.

  ...»

 • Rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów

  2017.01.31

  W spółce nie tworzymy rezerw na niewykorzystane urlopy, ponieważ pracownicy otrzymują stałe wynagrodzenie. Biegły rewident twierdzi jednak, że na niewykorzystane urlopy pracownicze należy tworzyć rezerwę. Naszym zdaniem przy stałej pensji nie ma to znaczenia, ponieważ pracownicy nie są wynagradzani według roboczogodzin. Jak możemy udowodnić naszą rację?

  ...»

 • Termin inwentaryzacji drogą weryfikacji sald

  2017.01.30

  Czy w przypadku inwentaryzacji metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości objętych nią składników, określoną w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, możliwym terminem jej przeprowadzenia jest jedynie ostatni dzień roku obrotowego?

  ...»

 • Inwentaryzacja zapasów

  2017.01.27

  Jak należy rozumieć zapis ustawy o rachunkowości dotyczący obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową „raz w ciągu dwóch lat”?

  ...»

 • Obowiązek badania sprawozdania finansowego spółek osobowych

  2017.01.26

  Czy spółka komandytowo-akcyjna ma obowiązek poddawać swoje sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta?

  ...»

 • Obowiązek badania sprawozdania finansowego spółek osobowych

  2017.01.20

  Czy spółka komandytowo-akcyjna ma obowiązek poddawać swoje sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta?

  ...»

 • Zasady dokonywania potrąceń z kwoty ryczałtu na jazdy lokalne

  2016.04.07

  Pracownik odpowiedzialny za kontrolę merytoryczną oświadczeń pracowników o korzystaniu z pojazdów prywatnych do celów służbowych nakazał księgowości potrącanie z kwot ryczałtów należnych za dany miesiąc kwoty 1/22 ryczałtu za każdy dzień przebywania pracowników w delegacji służbowej niezależnie od długości jej trwania, opierając się na zapisach rejestru wydanych delegacji. Czy takie zalecenie obowiązuje pracowników księgowości?

  ...»

 • Czy samorządowa jednostka budżetowa może zaangażować wydatki budżetowe bez planu finansowego

  2016.03.02

  Gmina od września 2015 r. przekazała wypłatę stypendiów szkolnych do podległej samorządowej jednostki budżetowej (ośrodek pomocy społecznej). Decyzją skarbnika gminy plan finansowy pozostał jednak w gminie. Czy samorządowa jednostka budżetowa powinna zaangażować wydatki z tego tytułu, które dokonane zostały bez planu finansowego, czy też zaangażowanie powinna pokazać w rocznym sprawozdaniu gmina?

  ...»

 • Zasady wprowadzania korekt zaproponowanych przez biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego

  2016.02.18

  Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

  ...»

 • Jaka jednostka sporządza jednostkowe sprawozdanie budżetowe Rb-50

  2016.02.11

  Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych – samorządowa jednostka organizacyjna gminy prowadzi obsługę administracyjną i finansową gminnych szkół podstawowych i gimnazjów. Natomiast zadanie z zakresu administracji rządowej, na które przyznana jest dotacja z budżetu państwa, dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, wykonywane są przez same szkoły. SAPO dokonywała jedynie płatności za zakupione z dotacji podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Czy SAPO może sporządzać zbiorcze sprawozdanie Rb-50 ze wszystkich szkół i gimnazjów, czy każda jednostka oświatowa musi takie sprawozdanie sporządzać odrębnie?

  ...»

Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»