Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Sprawozdawczość

Sprawozdawczość w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Czy w ramach środków bhp można zakupić herbatę i kawę w opakowaniach

  2016.02.10

  Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego – jednostka budżetowa finansowana z budżetu państwa – zakupił dla swoich pracowników świadczenia rzeczowe, tj. herbatę i kawę w opakowaniach. Używki te nabyte zostały i rozdane pracownikom jednostki w ramach przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa używki te mogły zostać zakupione?

  ...»

 • Wadliwe ustalenie zakresu zobowiązań powodujących konieczność zaciągnięcia kredytu w gminie

  2016.02.09

  OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: Wójt gminy zwrócił się do regionalnej izby obrachunkowej (dalej: RIO) z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu w wysokości 620 000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: 1) budowa świetlicy w wysokości 220 000 zł; 2) wydatki na pomoc finansową dla powiatu w zakresie modernizacji dróg powiatowych w kwocie 400 000 zł.

  ...»

 • Klasyfikacja budżetowa nieodpłatnej pomocy prawnej

  2016.02.02

  Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z którą zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej będą realizowane przez powiaty. Niezależnie od tego gmina chciałaby świadczyć nieodpłatne usługi prawne na rzecz tych mieszkańców, którzy nie spełniają kryteriów wynikających ze wspomnianej ustawy. Czy istnieje podstawa prawna do świadczenia tego typu usług przez gminę? Jak ująć w klasyfikacji budżetowej koszty poniesione w ramach tej pomocy?

  ...»

 • Wadliwe określenie terminu wejścia w życie uchwały budżetowej

  2016.02.01

  OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: W projekcie uchwały budżetowej gminy na 2016 r. znalazł się zapis dotyczący jej wejścia w życie w brzmieniu: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pierwotnie sesja rady gminy, na której powinien zostać uchwalony budżet na 2016 r., miała odbyć się 29 grudnia 2015 r., jednak z przyczyn formalnych sesja została zwołana na 11 stycznia 2016 r. Podczas tej sesji uchwalono budżet na 2016 r. W uchwale budżetowej znalazł się zapis: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

  ...»

 • Klasyfikacja budżetowa rat leasingowych na zakup samochodu

  2016.01.27

  Powiat zamierza kupić samochód osobowy w formie leasingu finansowego, z wkładem własnym 10 000 zł. Pozostałe raty planuje się rozłożyć na 5 lat. Czy będzie to wydatek majątkowy? W jakiej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) należy przyjąć w budżecie taki wydatek?

  ...»

 • Zasady sporządzania łącznego sprawozdania finansowego

  2016.01.22

  Jednostki gospodarcze będące spółkami handlowymi, mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosujące przepisy ustawy o rachunkowości, mogą ze swojej struktury organizacyjnej wydzielić oddziały lub zakłady. Jednostka macierzysta może więc dokonać podziału struktury np. ze względu na obszar działalności lub zakres działania. Decyzja o wydzieleniu oddziałów lub zakładów z jednostki macierzystej powinna być potwierdzona w statucie lub innym regulaminie organizacyjnym, który określa status wyodrębnionego oddziału/zakładu oraz zasady rozliczeń wewnętrznych między jednostką a jej oddziałem/zakładem.

  ...»

 • Odmowa wyrażenia opinii na temat sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta lub wydanie opinii innej niż bez zastrzeżeń

  2016.01.21

  Biegły rewident może odmówić wyrażenia opinii, gdy następują bardzo istotne ograniczenia badania lub inne przyczyny powodujące, że nie może uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania niezbędnych do wyrażenia miarodajnej opinii o sprawozdaniu finansowym rozpatrywanym jako całość. Odmowa wyrażenia opinii przez biegłego rewidenta następuje więc, jeśli ewentualne skutki niepewności mogą w sposób zasadniczy wpłynąć na sytuację spółki.

  ...»

 • Bilans 2015. Jak wykazywać w bilansie udziały własne i należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

  2016.01.20

  Nowelizacja ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 23 września 2015 r., wprowadziła zmiany w prezentacji poszczególnych pozycji w sprawozdaniach finansowych. Jednostki, które na podstawie swojej decyzji sporządzają sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, według wprowadzonych ustawą z 23 lipca 2015 r. zmian w ustawie o rachunkowości, muszą je uwzględnić już teraz. Główną zmianą, która wywołuje sporo głosów krytycznych, jest sposób wykazywania w bilansie pozycji dotyczących wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy oraz udziałów (akcji) własnych.

  ...»

 • Bilans 2015. Jak rozliczyć na przełomie roku przychody ze sprzedaży, gdy faktura sprzedaży została wystawiona przed wydaniem towarów

  2016.01.20

  Jednostka wystawiła 28 grudnia 2015 r. fakturę stwierdzającą sprzedaż towarów. Fizyczne wydanie towaru z magazynu nastąpiło dopiero w styczniu 2016 r. Jak należy poprawnie bilansowo i podatkowo rozliczyć w księgach rachunkowych takie zdarzenie?

  ...»

 • BILANS 2015. Jak wykazać w bilansie i rozliczyć na przełomie roku polisę ubezpieczeniową

  2016.01.08

  W listopadzie 2015 r. wraz z zakupionym samochodem osobowym jednostka wykupiła polisę OC, AC i NNW. Polisa obejmuje okres od 24 listopada 2015 r. do 23 listopada 2016 r. Czy powinniśmy koszty ubezpieczenia rozliczać w czasie, pomimo że nie są one duże (2196 zł)? Jeśli tak, to czy kwotę składki podzielić na 12 miesięcy, czy też podzielić na 366 dni (faktyczna liczba dni obowiązywania polisy) i zaliczać do kosztów poszczególnego miesiąca, dokładnie tyle, ile wynosi liczba dni objęta ubezpieczeniem w danym miesiącu?

  ...»

Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»