Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Sprawozdawczość

Sprawozdawczość w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Weryfikacja poprawności wykazanych pozycji w pasywach bilansu jednostki

  2015.12.21

  W zobowiązaniach krótkoterminowych powinny się znajdować wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług, niezależnie od ich terminu wymagalności. O tym i o innych elementach bilansu w zakresie pasywów można przeczytać w poniższym artykule.

  ...»

 • Przygotowanie się do badania sprawozdania finansowego

  2015.12.18

  Celem badania sprawozdania finansowego jest wydanie przez biegłego rewidenta opinii, że sprawozdanie jest sporządzone prawidłowo oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową jednostki. Dlatego przed przekazaniem sprawozdania do badania jednostka musi je odpowiednio przygotować. Na co biegły rewident zwróci szczególną uwagę?

  ...»

 • Weryfikacja poprawności pozycji wykazanych w aktywach bilansu jednostki

  2015.12.18

  W ramach zamknięcia roku obrotowego jednostka powinna dokonać weryfikacji poszczególnych pozycji wykazanych w bilansie z danymi ujętymi w księgach rachunkowych i innych dokumentach.

  ...»

 • Błędy popełniane przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz zamykaniu ksiąg rachunkowych

  2015.12.17

  W związku z zakończeniem roku obrotowego podmioty gospodarcze powinny dokonać przeglądu informacji wprowadzonych w ciągu roku obrotowego do ksiąg rachunkowych. Następnie, na dzień bilansowy, trzeba wycenić poszczególne składniki aktywów i pasywów.

  ...»

 • Czy nowa treść opinii biegłego rewidenta obowiązuje już w przypadku sprawozdań za 2015 r.?

  2015.12.16

  Biegły rewident będzie badał sprawozdanie finansowe naszej firmy za 2015 r. Czy treść opinii musi już odpowiadać zmienionemu art. 65 ustawy o rachunkowości?

  ...»

 • Niepoddanie sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta

  2015.12.16

  Jednostki, czasami przez niedopatrzenie, mogą nie poddać badaniu sprawozdania finansowego, np. przez zastosowanie niewłaściwego kursu do ustalenia sumy bilansowej, wartości przychodów, których przekroczenie obliguje jednostkę do poddania badaniu sprawozdania finansowego. Takie sprawozdanie zostaje zatwierdzone, a zysk podzielony. Powstaje więc pytanie, co w takiej sytuacji należy zrobić.

  ...»

 • Kto w spółkach cywilnych i osobowych ma wybierać biegłego rewidenta

  2015.11.30

  Po zmianie ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 23 września 2015 r., w przepisie dotyczącym tego, kto powinien wybierać biegłego rewidenta, zmieniono obostrzenie, według którego kierownik jednostki (a nie jak dotychczas zarząd) nie może dokonać takiego wyboru. W związku z tym pojawiły się głosy, że w jednostkach, w których właściciele pełnią jednocześnie funkcje kierownicze, jak też nadzorcze, muszą oni w celu wyboru biegłego rewidenta powoływać oddzielny organ, który dokona tego wyboru. Czy to prawda?

  ...»

 • Jak skutecznie współpracować z biegłym rewidentem

  2015.11.20

  Badanie sprawozdań finansowych to między innymi badanie procedur księgowości. Procedury te muszą podlegać badaniu, aby można było wykryć nieprawidłowości w sferze formalnej i merytorycznej sprawozdania finansowego jednostki. Kontrola zewnętrzna, czyli badanie przez biegłego, jest jednym z warunków gwarantujących prawidłowość systemu, natomiast biegły rewident jest nie tylko kontrolującym, lecz pełni także funkcje doradcze, wskazując jednostce prawidłowe rozwiązania. Aby proces badania był dla jednostki jak najbardziej efektywny, konieczna jest dobra współpraca z biegłym przeprowadzającym badanie.

  ...»

 • Kto odpowiada za prawidłowość sprawozdania finansowego sp zoz?

  2015.11.20

  Kto musi się podpisać pod sprawozdaniem finansowym samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej?

  ...»

 • Zasady postępowania z należnościami niewymagalnymi w jednostkach budżetowych

  2015.11.16

  Jak ująć w ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości budżetowej jednostki budżetowej decyzję w sprawie nadpłaty wydaną na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego?

  ...»

Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»