Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Sprawozdawczość

Sprawozdawczość w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Zmiany w sprawozdawczości budżetowej

  2015.11.13

  Z dniem 29 września 2015 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Poniższy artytkuł zawiera zestawienie najważniejszych zmian, które weszły w życie 1 października 2015 r. oraz tych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

  ...»

 • BILANS 2015. Kto, kiedy i w jakiej formie musi podjąć decyzję o sporządzaniu sprawozdania finansowego przewidywanego dla jednostek małych

  2015.11.03

  Jesteśmy spółką spełniającą warunki uznania jej według ustawy o rachunkowości za jednostkę małą. Ponieważ jeszcze zastanawiamy się, czy sporządzać sprawozdanie finansowe w uproszczonej formie przewidzianej dla tych jednostek za 2015 r., prosimy o informację, do kiedy jednostka musi podjąć decyzję w tej sprawie. Czy można ją podjąć w 2016 r.? Czy decyzję taką może podjąć kierownik jednostki? Jak powinna wyglądać taka decyzja?

  ...»

 • Decyzja ratalna w sprawozdaniu Rb-27S

  2015.09.22

  Jak wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S decyzję o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych z tytułu opłaty za odpady wykraczające poza okres sprawozdawczy?

  ...»

 • Prawidłowy wybór biegłego rewidenta oraz zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego

  2015.09.22

  Każda jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe może je poddać badaniu przez biegłego rewidenta. Niektóre podmioty są do tego zobligowane z mocy ustawy o rachunkowości. Niepoddanie badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Kiedy więc należy dokonać wyboru biegłego rewidenta? W jakim trybie trzeba to uczynić? Jakie elementy powinna zawierać uchwała o wyborze biegłego rewidenta oraz umowa o badanie sprawozdania finansowego przez ten uprawniony podmiot?

  ...»

 • Kto ma obowiązek składać sprawozdanie finansowe do sądu?

  2015.09.09

  Czy biuro rachunkowe ma obowiązek składać w imieniu swojego klienta sprawozdania finansowe do właściwego rejestru sądowego?

  ...»

 • Czy dane z rachunku pomocniczego utworzonego dla warsztatu terapii zajęciowej należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-23

  2015.08.20

  Przy państwowej jednostce budżetowej (zakład karny) utworzono warsztat terapii zajęciowej. Wyodrębniona została ewidencja księgowa, wpływ środków następuje na wyodrębniony rachunek pomocniczy, którego właścicielem jest jednostka budżetowa. Po zakończeniu roku jednostka jest zobowiązana zwrócić środki pozostające z rozliczenia rocznego dofinansowania. Na koniec roku pozostaje saldo na rachunku pomocniczym. Czy saldo rachunku bankowego pomocniczego dla warsztatu terapii zajęciowej na koniec każdego miesiąca należy prezentować w Rb-23 (poz. 56)? Czy w bilansie jednostki budżetowej należy zaprezentować kwotę pozostającą na koniec roku z rozliczenia warsztatu terapii zajęciowej?

  ...»

 • Czynności likwidacyjne – sprawozdawczość likwidacyjna

  2015.06.23

  Likwidatorzy powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji. Powinni również wezwać wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Od tego dnia rozpoczynają się też czynności likwidacyjne, które wiążą się z określonymi obowiązkami sprawozdawczymi.

  ...»

 • W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć opłatę za zajęcie pasa drogowego

  2015.06.19

  Czy opłatę uiszczoną na rzecz zarządu dróg powiatowych za umieszczenie tablicy reklamowo-informacyjnej w pasie drogowym należy ująć w § 4300 czy § 4430? Czy opłata na rzecz firmy prywatnej za dzierżawę powierzchni pod reklamę to zakup usługi i właściwy będzie § 4300?

  ...»

 • Podział zysku, pokrycie straty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  2015.06.18

  Wynik finansowy netto jednostki to efekt działalności gospodarczej za dany okres sprawozdawczy. Może być wielkością dodatnią, oznaczającą osiągnięcie zysku, lub wielkością ujemną, oznaczającą poniesienie straty. Wynik finansowy netto, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający (zgromadzenie wspólników), pozostaje na koncie księgowym 860 „Wynik finansowy”.

  ...»

 • Czy przed badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta można podzielić zysk firmy?

  2015.06.18

  Roczne sprawozdanie finansowe naszej firmy powinno być badane przez biegłego rewidenta. Czy zanim to badanie zostanie przeprowadzone, możemy dokonać podziału zysku?

  ...»

Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»