Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Sprawozdawczość

Sprawozdawczość w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Kto powinien złożyć do KRS oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2014 r.

  2015.04.17

  W 2015 r. niektóre spółki jawne oraz spółki partnerskie zostały zobowiązane do składania dodatkowych informacji do KRS. Są to oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i składania sprawozdania finansowego. Pierwsze takie oświadczenia za 2014 r. należy złożyć najpóźniej do końca czerwca 2015 r.

  ...»

 • Jakie dokumenty sprawozdania finansowego należy złożyć w urzędzie skarbowym do końca kwietnia 2015 r.

  2015.04.16

  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych sporządzający sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości (obowiązkowo lub dobrowolnie) powinni je złożyć w urzędzie skarbowym. Obowiązek ten należy wypełnić najpóźniej w terminie złożenia zeznania za rok ubiegły, czyli do 30 kwietnia (por. art. 45 ust. 5 updof). Roczne sprawozdanie finansowe stanowi bowiem załącznik do zeznania o wysokości dochodu składanego przez te osoby we właściwym urzędzie skarbowym.

  ...»

 • Podpisanie sprawozdania finansowego

  2015.04.16

  Kto musi podpisać sprawozdanie finansowe, jeżeli zmienił się zarząd? Zmiana zarządu nastąpiła w grudniu, wpis do rejestru – w styczniu.

  ...»

 • Sprawozdanie finansowe jednostek mikro

  2015.04.14

  Redakcja otrzymała bardzo dużo pytań związanych ze sprawozdawczością finansową jednostek mikro. Wątpliwości dotyczą kilku istotnych kwestii tego zagadnienia: sporządzenia bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji uzupełniającej do bilansu. Pytania odnoszą się też do sprawozdania z działalności. Dlatego jeszcze raz wyjaśniamy, na czym polega sprawozdawczość uproszczona dla mikropodmiotów.

  ...»

 • Kiedy grozi wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego

  2015.04.02

  Już od 1 stycznia 2015 r. przedsiębiorcom, którzy zaniedbują obowiązki w zakresie aktualizacji danych oraz publikacji sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: Rejestr), grozi wykreślenie z tego Rejestru. Spółki nieprzerejestrowane z rejestrów sądowych do KRS mają czas na przerejestrowanie do końca 2015 r., inaczej także zostaną rozwiązane. W opracowaniu przedstawiamy, jakie nowe istotne rozwiązania prawne dla przedsiębiorców zostały wprowadzone w tym roku do ustawy o KRS. Niedopełnianie obowiązków wobec KRS może grozić obecnie nie tylko grzywną, ale i wykreśleniem z KRS. Omawiane zmiany są istotne dla wszystkich zarejestrowanych w KRS.

  ...»

 • BILANS 2014. Czy sprawozdanie finansowe musi podpisać nowy zarząd

  2015.03.31

  Na początku 2015 r. nastąpiła zmiana zarządu jednostki. Czy sprawozdanie finansowe za 2014 r. powinien podpisać nowy zarząd?

  ...»

 • Czy za niezłożenie sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym grozi kara

  2015.03.18

  Od 1 stycznia 2015 r. niezłożenie sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym w terminie jest wykroczeniem skarbowym zagrożonym karą grzywny od 175 zł do 35 000 zł. Podatnicy powinni więc dochować staranności w wypełnianiu tego obowiązku, jeżeli chcą uniknąć kary. Nadal podatnicy powinni też pamiętać o przekazywaniu sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego. Za niezłożenie sprawozdania finansowego w KRS mogą być bowiem ukarani grzywną nakładaną przez sąd rejestrowy (art. 24 ust. 1 ustawy o KRS) lub grzywną albo karą ograniczenia wolności na podstawie art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

  ...»

 • Odpowiedzialność sprawozdawcza a zmiana zarządu spółki w trakcie roku obrachunkowego

  2015.03.17

  Podmiotami zobowiązanymi do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych są wszystkie jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe. Osobą odpowiedzialną za terminowe sporządzenie sprawozdania finansowego jest kierownik jednostki. W praktyce w okresie sprawozdawczym (tj. w trakcie roku obrachunkowego) dochodzi niejednokrotnie do zmiany zarządu (całkowitej lub częściowej) lub zmiany osoby prowadzącej księgi rachunkowe. Nasuwa się wówczas wiele wątpliwości związanych z określeniem osoby/osób kompetentnych do podpisania sprawozdania finansowego za taki okres sprawozdawczy i przejęciem związanej z aktem podpisania odpowiedzialności.

  ...»

 • Według jakich norm prawnych należy sporządzić sprawozdania z poniesionych w 2014 roku wydatków strukturalnych

  2015.03.12

  Akty prawne regulujące zagadnienie wydatków strukturalnych w istotny sposób powiązane są z kolejnymi perspektywami finansowymi Unii Europejskiej. W związku z faktem, że kolejna perspektywa dotyczy lat 2014–2020, nasuwa się uzasadniona wątpliwość – z uwzględnieniem jakich przepisów prawa należy sporządzić sprawozdania z poniesionych wydatków strukturalnych za 2014 r.

  ...»

 • Czy MOPS w sprawozdaniu Rb-27ZZ wykazuje należności od dochodów wykonanych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

  2015.03.12

  W związku z wątpliwościami w sprawie sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie ujęcia danych liczbowych w sprawozdaniach Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami jednostka zwróciła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z wnioskiem o wyjaśnienie przedmiotowej kwestii.

  ...»

Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»