Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Sprawozdawczość

Sprawozdawczość w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Błędy w sprawozdaniach mogące mieć wpływ na ustalenie wyniku finansowego jednostki sektora finansów publicznych

  2015.03.12

  OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: W wyniku przeprowadzenia kompleksowej kontroli gospodarki finansowej w gminie stwierdzono następujące nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości, które miały wpływ na ustalenie wyniku finansowego jednostki:

  1. W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 r. nie wykazano zobowiązań na kwotę 10 000 zł z tytułu zakupu usług o charakterze zapewniającym bieżące funkcjonowanie jednostki (prąd, woda, wywóz odpadów, zakup znaczków pocztowych). Dokonane zakupy zostały ujęte w księgach rachunkowych roku 2013 (strona Wn konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”).

  2. W sprawozdaniu Rb-27S nie wykazano zaległości i nadpłat w podatku od nieruchomości od osób prawnych i nadpłat w podatku rolnym od osób prawnych w kwotach wynikających z ewidencji podatkowej za okres od początku roku do 31 grudnia 2013 r.

  3. W sprawozdaniu Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2013 r. nie wykazano pozostających na rachunku budżetu niewykorzystanych dotacji w kwocie 20 000 zł.

  4. W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N3.2 „Depozyty na żądanie” błędnie wykazano środki na rachunkach bankowych na kwotę 1 000 000 zł wg stanu na koniec IV kwartału 2013 r.

  ...»

 • Sprawozdanie finansowe JST

  2015.03.04

  Chociaż termin przekazania organowi stanowiącemu i RIO sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2014 upływa dopiero 30 kwietnia 2015 r., to jego przygotowanie trwa od grudnia ub.r. Jednak najwięcej czynności związanych z opracowaniem sprawozdania należy zakończyć w marcu br.

  ...»

 • Na jakich zasadach są składane sprawozdania dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych za 2014 r.

  2015.03.02

  Przedsiębiorcy powinni realizować swoje obowiązki sprawozdawcze za 2014 r. w zakresie opakowań tak jak w poprzednich latach. Powinni tylko zwrócić uwagę, że obowiązują nowe zasady rozliczenia nadwyżki odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Do 31 marca 2015 r. przedsiębiorcy mają zatem obowiązek złożyć do marszałka województwa sprawozdania OPAK-1, OPAK-2 i OPAK-3. Jest tak, pomimo że ustawa regulująca to zagadnienie przestała obowiązywać 1 stycznia 2014 r.

  ...»

 • Obowiązek badania sprawozdań finansowych

  2015.02.20

  Przypominamy o obowiązku badania sprawozdań finansowych za 2014 r.

  ...»

 • Różnice kursowe niezrealizowane w sprawozdaniu finansowym na dzień bilansowy

  2015.02.18

  Rozrachunki wyrażone w walutach obcych należy wycenić na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. W przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny bilansowej należy stosować średni kurs NBP obowiązujący na dzień 31 grudnia 2014 r. dla danej waluty. Jak należy rozliczyć różnice kursowe powstałe z tytułu wyceny bilansowej?

  ...»

 • Termin sporządzenia sprawozdania i jego elementy

  2015.02.17

  Sprawozdanie finansowe należy sporządzić na dzień bilansowy, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Osobą odpowiedzialną za jego sporządzenie w terminie jest kierownik jednostki. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż przed upływem sześciu miesięcy od dnia bilansowego.

  ...»

 • Wymogi formalne sprawozdania finansowego

  2015.02.17

  Sprawozdania finansowe często nie spełniają wymogów formalnych, co może skutkować m.in. odmówieniem kredytu lub leasingu.

  ...»

 • Za jaki okres spółka komandytowo-akcyjna powinna złożyć zeznanie roczne

  2015.01.30

  18 grudnia 2013 r. został podpisany statut spółki komandytowo-akcyjnej. Przewiduje on, że rokiem obrotowym spółki jest okres od 1 marca do końca lutego. Spółka została zarejestrowana w KRS 5 marca 2014 r. 17 marca złożyła także zawiadomienie do urzędu skarbowego o stosowaniu roku podatkowego innego niż kalendarzowy. Za jaki okres spółka komandytowo-akcyjna powinna złożyć pierwsze zeznanie CIT-8?

  ...»

 • Jakie kary grożą za złożenie po terminie sprawozdania finansowego?

  2015.01.30

  Czy w tym roku, tak jak w poprzednim, będzie można złożyć sprawozdanie finansowe po terminie bez obawy ukarania?

  ...»

 • Czy sprawozdanie finansowe można zastąpić oświadczeniem

  2015.01.23

  Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego uczestniczącego w wyborach samorządowych nie pozyskiwał i nie wydatkował żadnych środków. Czy w takiej sytuacji może złożyć organowi wyborczemu oświadczenie o zerowych przychodach i wydatkach, zastępujące sprawozdanie finansowe komitetu?

  ...»

Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»