Środa, 23.10.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Zmiany 2020! Jakie będą skutki zapłaty na rachunek nieuwzględniony w rejestrze podatników VAT – zmiany w podatku dochodowym

  2019.10.21

  Od 1 stycznia 2020 r. zapłata dokonana na rachunek kontrahenta niewymieniony w rejestrze podatników VAT (biała lista podatników VAT) nie będzie kosztem podatkowym. Wyłączenie będzie dotyczyło sytuacji, w których kwota należności będzie przekraczała 15 000 zł. W publikacji przedstawiamy informacje o nowym wyłączeniu z kosztów i jak się przygotować na te zmiany.

  ...»

 • Ulga na złe długi w PIT i CIT

  2019.10.14

  Od 1 stycznia 2020 r. wierzyciele zyskają możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności, określonego w umowie lub fakturze (rachunku). Ulga na złe długi zostanie wprowadzona zarówno w podatku dochodowym od osób prawnych, jak i fizycznych i w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

  ...»

 • Jak przekroczenie rocznych limitów składkowo-podatkowych w 2019 r. wpływa na obowiązki płatnika

  2019.10.07

  Płatnicy składek, obliczając wynagrodzenia pracownikom lub zleceniobiorcom, muszą uwzględniać roczne limity dotyczące przekroczenia podstaw wymiaru składek emerytalnych i rentowych oraz opodatkowania. Przekroczenie ustalonych limitów powoduje określone konsekwencje m.in. w zakresie obliczania podstawy wymiaru zasiłków czy dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Także pracownicy lub zleceniobiorcy mają obowiązek przekazania informacji w tym zakresie swojemu pracodawcy/zleceniodawcy w przypadku, gdy w roku kalendarzowym zmienią pracę albo gdy pracują jednocześnie w kilku zakładach pracy. Brak informacji o przekroczeniu omawianych limitów może powodować dla płatników obowiązek dokonania korekty rozliczeń pensji.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Jak ZUS kontroluje przedsiębiorcę przebywającego na zwolnieniu lekarskim

  2019.09.30

  Przedsiębiorca podlegający ubezpieczeniu chorobowemu może korzystać ze świadczeń z tytułu niezdolności do wykonywania pracy. Tak jak w przypadku innych ubezpieczonych (pracowników czy zleceniobiorców objętych tym ubezpieczeniem i otrzymujących zasiłki chorobowe) przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim z prawem do świadczeń chorobowych podlega kontroli w zakresie prawidłowości jego wykorzystania. Jeżeli w tym czasie wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, traci prawo do zasiłku za cały okres tego zwolnienia.

  ...»

 • Jak prowadzić dokumentację związana z funkcjonowaniem w firmie PPK

  2019.09.23

  Podstawą przekazywania wpłat do PPK jest w pierwszej kolejności zawarcie umowy o zarządzanie PPK. Następnie trzeba sporządzić umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej. Są to umowy, które się uzupełniają. Wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK przez podmiot zatrudniający lub instytucję finansową nie może prowadzić do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o prowadzenie PPK, jeżeli na rachunku PPK są zapisane jednostki uczestnictwa lub jednostki rozrachunkowe uczestnika PPK. W takim przypadku podmiot zatrudniający musi zawrzeć nową umowę o zarządzanie PPK. Z funkcjonowaniem PPK wiąże się również kompletowanie deklaracji wpłat, w szczególności oświadczeń uczestników PPK o umowach zawartych z innymi podmiotami, wniosków o zawarcie umowy o prowadzenie PPK czy deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat.

  ...»

 • Obowiązek raportowania „zaszłych” schematów podatkowych przez korzystających – do 30 września 2019 r.

  2019.09.16

  Obowiązek raportowania o schematach podatkowych - wprowadzony w 2019 r. - objął także zaszłości sięgające aż do 25 czerwca 2018 r. (schematy transgraniczne) bądź do 1 listopada 2018 r. - schematy krajowe. Obowiązek raportowania o tych „zaszłych” schematach został przesunięty w czasie. Do 30 czerwca 2019 r. informacje o tych schematach mieli przekazać promotorzy. Natomiast do 30 września 2019 r. - obowiązek ten ciąży na korzystających.

  ...»

 • Jakie zmiany czekają pracodawców w procesach pracowniczych

  2019.09.09

  Od 7 listopada 2019 r. zmieni się procedura cywilna. Dotyczy to także spraw pracowniczych toczących się przed sądami pracy. Jedną z nowości odnoszącą  się tylko do sądów pracy, do której warto przygotować się już wcześniej, jest zmiana przewidująca możliwość dalszego nakazania zatrudniania pracownika na czas procesu po nieprawomocnym przywróceniu pracownika do pracy przez sąd pierwszej instancji. Wcześniej, bo od 21 sierpnia 2019 r. zmienią się również koszty sądowe w sprawach pracowniczych.

  ...»

 • Od 7 września 2019 r. zmienią się przepisy Kodeksu pracy, w tym zasady wystawiania świadectwa pracy

  2019.09.02

  7 września 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Wprowadzone tą nowelizacją zmiany dotyczą zasad wydawania świadectwa pracy, norm antydyskryminacyjnych, sytuacji pracownika dotkniętego mobbingiem oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Pracodawcy powinni zapoznać się przede wszystkim z nowymi procedurami związanymi z obowiązkiem wydania pracownikowi świadectwa pracy. Jest to bowiem jeden z podstawowych obowiązków obciążających pracodawców po zakończeniu z pracownikiem umowy o pracę.

  ...»

 • Jakie są konsekwencje uznania podmiotu za płatnika składek przez ZUS

  2019.08.26

  W przypadku gdy osoba zatrudniona jest zgłoszona do ubezpieczeń przez więcej niż jeden podmiot, ZUS może, w drodze decyzji administracyjnej, ustalić rzeczywistego płatnika składek za tę osobę. Będzie to podmiot inny niż ten, który dokonał zgłoszenia do ubezpieczeń. Konsekwencją takiej decyzji ZUS będzie korekta z urzędu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych za ubezpieczonego oraz przypisanie zobowiązania składkowego ustalonemu przez ZUS podmiotowi zatrudniającemu (faktycznemu płatnikowi składek).

  ...»

 • Mobbing w pracy – na czym polega i jak pracodawca może się przed nim chronić

  2019.08.19

  Od 7 września 2019 r. pracownicy będą mogli dochodzić odszkodowań od pracodawcy nie tylko w przypadku rozwiązania umowy o pracę z powodu mobbingu, ale także wtedy, gdy mimo mobbingu nie zdecydują na rozwiązanie umowy o pracę. Nowelizacja przepisów może zatem spowodować wzrost liczby roszczeń pracowników z tytułu mobbingu. Żeby przeciwdziałać takim roszczeniom, pracodawca powinien wiedzieć, jakie zachowania mogą być uważane za mobbing, oraz wdrożyć w firmie procedury antymobbingowe. 

  ...»

 • Odpowiedzialność za rachunkowość, gdy prowadzenie ksiąg rachunkowych powierzono biuru rachunkowemu

  2019.08.12

  Temat odpowiedzialności za prowadzenie rachunkowości nie należy do prostych i budzi wiele wątpliwości. Wątpliwości narastają, gdy odpowiedzialność za rachunkowość jednostki jest „rozproszona” tj. gdy firma zdecyduje się przekazać prowadzenie ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu. Już na wstępie należy jednak podkreślić, że to zawsze kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości. Jest tak nawet wtedy, gdy określone obowiązki w tym zakresie zostaną powierzone osobie trzeciej (biuru rachunkowemu). Zmienia się w tym przypadku jedynie podstawa tej odpowiedzialności z bezpośredniej na odpowiedzialność z tytułu nadzoru. Powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu nie oznacza przy tym, że biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za świadczone usługi w zakresie rachunkowości.

  ...»

 • Oddział zagranicznej firmy w Polsce – kto i gdzie powinien rozliczać VAT

  2019.08.05

  Sam fakt, że spółka zarejestrowała się w Polsce do VAT i posługuje się polskim NIP-em, nie oznacza, że ma w kraju stałe miejsce prowadzenia działalności. Ustalenie, czy podmiot zagraniczny ma w Polsce (lub polski podmiot ma za granicą) stałe miejsce prowadzenia działalności, jest niezmiernie istotne dla prawidłowego rozliczenia VAT. Od tego, czy mamy z nim do czynienia, zależy miejsce opodatkowania czynności. Jest to również podstawa do ustalenia, kto jest zobowiązany do rozliczenia VAT. Rozporządzenie unijne wprowadziło dla wszystkich podatników z UE jednolitą definicję tego pojęcia. Jednak jej stosowanie w związku z różnymi formami prowadzenia działalności sprawia wiele trudności.

  ...»

 • Jak zatrudniać i rozliczać pracowników sezonowych

  2019.07.29

  Decydując się na zatrudnienie osób do prac sezonowych przedsiębiorcy mają kilka alternatywnych form współpracy, np.: stosunek pracy, umowy cywilnoprawne, praca tymczasowa, praktyki absolwenckie. Mogą również rozważyć współpracę z młodocianymi oraz z cudzoziemcami, którzy z reguły są gotowi podjąć pracę za niższe wynagrodzenie niż pozostali pracownicy. Najbardziej opłacalną formą zatrudnienia dla przedsiębiorców poszukujących pracowników do prac sezonowych będą umowy cywilnoprawne, umowy o pomocy przy zbiorach lub umowy o praktyki absolwenckie.

  ...»

Tematy tygodnia

Zmiany 2020! Jakie będą skutki zapłaty na rachunek nieuwzględniony w rejestrze podatników VAT – zmiany w podatku dochodowym

2019-10-21

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata dokonana na rachunek kontrahenta niewymieniony w rejestrze podatników VAT (biała lista podatników VAT) nie będzie kosztem podatkowym. Wyłączenie będzie dotyczyło sytuacji, w których kwota należności będzie przekraczała 15 000 zł. W publikacji przedstawiamy informacje o nowym wyłączeniu z kosztów i jak się przygotować na te zmiany.

...»

Wszystkie tematy ...»