Sobota, 20.07.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak zatrudniać młodzież i dzieci w okresie wakacyjnym

  2019.07.15

  Młodociany może być zatrudniony zarówno na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie umów cywilnoprawnych. Do zawarcia umowy o pracę nie jest konieczna zgoda jego przedstawiciela ustawowego. Zgoda taka jest jednak wymagana do zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło z osobą młodocianą.

  ...»

 • Jak należy stosować monitoring w zakładzie pracy

  2019.07.08

  Monitorowanie zakładu pracy lub terenu wokół tego zakładu może się odbywać wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji oraz zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie naraziłoby pracodawcę na szkodę. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej. Co do zasady monitoring nie obejmuje także pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni.

  ...»

 • Nowe zasady korzystania z ulgi na zakup kas online

  2019.07.01

  Od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe zasady korzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących. Najważniejszą nowością jest to, że ulga przysługuje wyłącznie na zakup kas online, ale nie tylko. Nowe zasady korzystania z ulgi, a także zasady zwrotu kwoty ulgi przedstawiamy w artykule.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Jak krok po kroku sprawdzić, czy biuro rachunkowe ma obowiązek raportowania schematu podatkowego

  2019.06.24

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy zobowiązujące podatników oraz podmioty ich obsługujące do raportowania o schematach podatkowych. W artykule objaśniamy, w jaki sposób działa mechanizm raportowania oraz w jakich sytuacjach obowiązek raportowania może obciążać biura rachunkowe.

  ...»

 • Jakie obowiązki w zakresie PPK będą miały firmy od 1 lipca 2019 r.

  2019.06.17

  Od 1 lipca 2019 r. podmioty, które w ostatnim dniu grudnia 2018 r. zatrudniały co najmniej 250 osób, jako pierwsza grupa zostaną objęte ustawą o PPK. Nakłada ona szereg nowych obowiązków związanych z zapewnieniem zatrudnionym osobom możliwości oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych. Podmioty zatrudniające będą zobowiązane finansować wpłaty do PPK m.in. swoim pracownikom i zleceniobiorcom.

  ...»

 • Jak kontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników

  2019.06.10

  Kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez osoby ubezpieczone mogą przeprowadzać płatnicy zasiłków (pracodawcy, zleceniodawcy) lub ZUS (z wyłączeniem okresu, za który ubezpieczonemu przysługuje wynagrodzenie chorobowe). Weryfikacja sposobu wykorzystania przez ubezpieczonego zwolnienia lekarskiego powinna dotyczyć dwóch aspektów: czy w czasie niezdolności do pracy ubezpieczony nie wykonuje pracy zarobkowej lub czy w inny sposób wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem. Utrata prawa do zasiłku następuje bowiem z powodu obu wskazanych okoliczności i za cały okres zwolnienia.

  ...»

 • Dane osobowe w programach księgowych – obowiązki RODO

  2019.06.03

  Przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) - również w przypadku gdy wykorzystują takie dane wyłącznie w celach księgowych, np. w celu wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji i ksiąg rachunkowych. Obowiązek przestrzegania przepisów RODO dotyczy także danych osobowych pracowników. W artykule wskazujemy, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach (podatnikach i pracodawcach) w związku z wykorzystywaniem przez nich danych osobowych w celach księgowych.

  ...»

 • Kasy online – zasady ewidencjonowania według nowych przepisów

  2019.05.27

  Od 1 maja 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Zostało ono wydane w związku z wprowadzeniem kas online. Mają one stopniowo zastępować dotychczas stosowane kasy - z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. W artykule przedstawiamy regulacje nowego rozporządzenia określającego m.in. sposób prowadzenia ewidencji, terminy zgłoszeń kas czy też terminy obowiązkowych przeglądów technicznych. Zwrócimy także szczególną uwagę na obowiązki podatników rejestrujących sprzedaż w kasach fiskalnych.

  ...»

 • Jakie są zasady powierzania pracownikowi komputera i telefonu

  2019.05.20

  W przypadku powierzenia pracownikowi komputera czy telefonu służbowego najlepiej jest zawrzeć z nim umowę o korzystanie z powierzonego sprzętu. Jeśli pracownikowi powierza się mienie składające się z kilku przedmiotów (np. komputer z akcesoriami, telefon komórkowy), do celów dowodowych warto sporządzić potwierdzenie odbioru przez pracownika powierzonych sprzętów. Przepisy Kodeksu pracy dają pracodawcy możliwość wprowadzenia i stosowania monitoringu komputerów i telefonów.

  ...»

 • Jakie składki opłaca zleceniodawca za zleceniobiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w ramach małego ZUS

  2019.05.13

  Osoba wykonująca umowę zlecenia, która jednocześnie prowadzi działalność na mniejszą skalę i korzysta z tzw. małego ZUS, zasadniczo podlega ubezpieczeniom społecznym z obu tytułów. Jeżeli jednak umowa zlecenia lub działalność gospodarcza zapewnia miesięczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia, wówczas ze zlecenia obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna. Niejednokrotnie niewielkie podwyższenie minimalnej podstawy wymiaru składek z działalności może znieść obowiązek opłacania składek społecznych z tytułu umowy zlecenia.

  ...»

 • Jak sporządzić listę płac dla pracownika

  2019.05.06

  Obowiązujące przepisy nie zawierają wzoru listy płac. Pracodawca może więc ustalić ten wzór we własnym zakresie. Niniejsza instrukcja określa, jakie elementy powinna mieć lista płac, aby pracodawca mógł wywiązać się z ciążących na nim obowiązków w zakresie naliczania podatku i składek ZUS w prawidłowej wysokości.

  ...»

 • Kasy online – nowe przepisy już od 1 maja 2019 r.

  2019.04.29

  Od 1 maja 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o VAT i ustawy - Prawo o miarach. Wprowadza ona do systemu prawnego kasy online. Są to kasy umożliwiające bieżące przesyłanie danych o sprzedaży do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Mają one zastąpić obecnie funkcjonujące kasy z papierowym zapisem kopii i kasy z elektronicznym zapisem kopii. Proces wymiany kas ma się odbywać stopniowo.

  ...»

 • Jak należy prowadzić dokumentację dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy

  2019.04.23

  Dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy obejmują ewidencję czasu pracy pracownika oraz jego wnioski, zgody i inne dokumenty związane z czasem pracy. Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., zmieniło zasady ewidencjonowania czasu pracy. Nowy sposób ewidencjonowania czasu pracy należy stosować wobec pracowników zatrudnionych w 2019 r. Jednakże w przypadku pracowników, których stosunek pracy trwał w dniu wejścia w życie nowych przepisów, w pewnych sytuacjach możliwe jest stosowanie poprzednich przepisów.

  ...»

Tematy tygodnia

Jak zatrudniać młodzież i dzieci w okresie wakacyjnym

2019-07-15

Młodociany może być zatrudniony zarówno na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie umów cywilnoprawnych. Do zawarcia umowy o pracę nie jest konieczna zgoda jego przedstawiciela ustawowego. Zgoda taka jest jednak wymagana do zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło z osobą młodocianą.

...»

Wszystkie tematy ...»