Czwartek, 26.11.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak krok po kroku przeprowadzić rozwiązanie spółek wpisanych do KRS

  2020.11.23

  Jak przeprowadzić i zgłosić zakończenie działalności spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)? Co trzeba zrobić przed złożeniem wniosku do KRS? Jakie są opłaty i jakie obowiązki ma spółka wobec ZUS czy urzędu skarbowego?

  ...»

 • Jak rozliczać VAT w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej

  2020.11.16

  Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, mogą zawiesić działalność. Może być to spowodowane okresowymi problemami firmy z pozyskiwaniem kontrahentów, sytuacją epidemiczną czy działalnością sezonową. Przyczyna może być dowolna. Zawieszenie działalności nie oznacza ustania bytu przedsiębiorcy, a jedynie czasową przerwę w jej wykonywaniu. W okresie zawieszenia przedsiębiorcy nie rozliczają VAT, ale istnieją od tego wyjątki.

  ...»

 • Jak zatrudnić absolwenta, aby oszczędzić na składkach ZUS

  2020.11.09

  Firmy, które chcą przyuczyć do pracy osobę będącą absolwentem szkoły lub studiów, nie muszą decydować się od razu na zawarcie z nią umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę. Jeśli charakter zatrudnienia zakłada, że osoba zatrudniana będzie raczej zdobywać pierwsze doświadczenie zawodowe, z korzyścią dla siebie, to można wybrać zdecydowanie tańsze formy zatrudnienia. Propozycją skierowaną wprost do podmiotów zatrudniających absolwentów są umowy o praktyki absolwenckie. Młodą osobę można także zatrudnić na stażu. W przypadku osób bezrobotnych w wieku nieprzekraczającym 30 lat i skierowanych przez PUP staż taki może trwać nawet 12 miesięcy.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Jak obliczać minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. i świadczenia od niego zależne

  2020.11.02

  Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2021 r. wyniesie 2800 zł. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wzrosną także niektóre świadczenia dla pracowników. Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców wyniesie 18,30 zł.

  ...»

 • Kto ponosi odpowiedzialność za błąd w ewidencji VAT prowadzonej przez biuro rachunkowe

  2020.10.26

  Od 1 października 2020 r. za każdy błąd w ewidencji (pliku JPK_VAT) grozi kara. Wprowadzono też dodatkowe sankcje karnoskarbowe za uchybienia związane z ewidencją dla celów VAT. Ponieważ w wielu przypadkach podatnicy powierzają prowadzenie ewidencji i wysyłkę JPK_VAT biurom rachunkowym, należy przypomnieć, kto poniesie odpowiedzialność, jeżeli błąd zostanie popełniony przez biuro.

  ...»

 • Slim VAT - zmiany w VAT od 1 stycznia 2021 r.

  2020.10.19

  18 sierpnia br. został opublikowany projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT oraz Prawo bankowe. Wprowadza on zapowiadane przez MF zmiany tzw. slim VAT. Z projektu wynika, że większość zmian będzie obowiązywało od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem zmian dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE, które będą obowiązywały od 2022 r. Projekt trafił do konsultacji. MF zachęca do zgłaszania uwag i propozycji.

  ...»

 • Kody w nowym JPK – aktualne problemy

  2020.10.12

  Od 1 października 2020 r. podatnicy muszą stosować w ewidencji VAT specjalne kody. Odrębne kody przypisano ewidencji sprzedaży, a odrębne ewidencji zakupów. Mimo że większość towarów i usług nie jest przyporządkowana do żadnego z oznaczeń, to w praktyce pojawia się wiele pytań i wątpliwości, jak wypełnić nowy JPK, tzn. między innymi jakie oznaczenia i dla jakich transakcji są obowiązkowe.

  ...»

 • Ewidencja i JPK, czyli październikowe zmiany w VAT

  2020.10.05

  1 października 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad prowadzenia ewidencji VAT oraz składania deklaracji VAT. Począwszy od rozliczenia za październik podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji w sposób wymagany nowymi przepisami oraz składania deklaracji VAT wraz z ewidencją w formie nowego pliku JPK_VAT.

  ...»

 • Jakie zmiany w podatkach dochodowych mają zostać wprowadzone w 2021 r.

  2020.09.28

  Limit przychodów uprawniających do korzystania z 9-proc. stawki CIT wzrośnie z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Spółki komandytowe staną się podatnikami CIT. Osoby zarabiające za granicą stracą ulgę abolicyjną. Więcej podatników będzie mogło opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. To niektóre ze zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustaw o podatku dochodowym. 4 września 2020 r. projekt ten został ujęty w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W opracowaniu przedstawiamy, jakich zmian mogą oczekiwać podatnicy.

  ...»

 • Kto będzie mógł skorzystać z opodatkowania „estońskim CIT”

  2020.09.21

  Już od 2021 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero przy wypłacie zysku. Projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie został opublikowany 12 sierpnia 2020 r. W publikacji omawiamy, kto - według założeń projektu - i na jakich warunkach będzie mógł skorzystać z rozwiązań podatkowych związanych z wprowadzeniem tzw. estońskiego CIT.

  ...»

 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia – jak przetrwać w kryzysie

  2020.09.14

  Działania skoncentrowane na obniżeniu wydatków związanych z powierzeniem pracy są uznawane za optymalizację kosztów zatrudnienia. Ma to szczególne znaczenie w czasie kryzysu, kiedy podmioty zatrudniające poszukują rozwiązań, które pozwolą im przetrwać w trudniejszej biznesowo rzeczywistości. Towarzyszy temu przede wszystkim wybór najkorzystniejszej formy współpracy lub jej zmiana, ale też możliwość czasowego ograniczenia uprawnień osób już zatrudnionych (m.in. przez zawieszenie przepisów wewnątrzzakładowych) czy korzystania z pracowników obcych (najczęściej w ramach pracy tymczasowej lub outsourcingu).

  ...»

 • Czy należy dokonać korekty odpisu na zfśs w razie jego zawieszenia lub zmniejszenia

  2020.09.07

  Pracodawcy mają czas do 30 września 2020 r., aby przelać na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych całość środków pochodzących z odpisów podstawowych naliczanych na każdego zatrudnionego. W razie zawieszenia bądź zmniejszenia odpisu na zfśs w ramach tarczy antykryzysowej może być konieczna jego korekta.

  ...»

 • Jak obliczyć proporcjonalną podstawę wymiaru składek w przypadku choroby przedsiębiorcy

  2020.08.24

  W przypadku niezdolności do pracy trwającej część miesiąca, osoba prowadząca działalność, spełniająca warunki do przyznania zasiłku chorobowego, może opłacić za ten miesiąc składki  na ubezpieczenia społeczne od zmniejszonej proporcjonalnie najniższej podstawy wymiaru składek. Jeżeli jednak przedsiębiorca zadeklaruje wyższą niż najniższa podstawę oskładkowania, wówczas proporcjonalnemu zmniejszeniu podlega tylko część w wysokości najniższej podstawy, natomiast od różnicy należy opłacić składki za pełny miesiąc.

  ...»

Tematy tygodnia

Jak krok po kroku przeprowadzić rozwiązanie spółek wpisanych do KRS

2020-11-23

Jak przeprowadzić i zgłosić zakończenie działalności spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)? Co trzeba zrobić przed złożeniem wniosku do KRS? Jakie są opłaty i jakie obowiązki ma spółka wobec ZUS czy urzędu skarbowego?

...»

Wszystkie tematy ...»