Sobota, 25.11.2017

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Split payment – skutki dla dostawcy i nabywcy

  2017.11.20

  Split payment, z ang. płatność podzielona, to rozwiązanie, które z założenia ma pomóc w łataniu powiększającej się luki podatkowej w VAT. Od kwietnia 2018 r. split payment ma obowiązywać również w Polsce. Stosowanie tego mechanizmu przez podatników ma być dobrowolne, dlatego projekt zakłada wprowadzenie pewnych korzystnych rozwiązań podatkowych zachęcających do skorzystania z tej formy rozliczania podatku.

  ...»

 • Kiedy odliczenie VAT może być nadużyciem prawa

  2017.11.13

  Odliczenie podatku naliczonego może w określonych sytuacjach stanowić nadużycie prawa. Powoduje to, że podatnik nie może odliczyć podatku, chociaż podatek ten wynika z ważnych, prawidłowych i legalnych czynności prawnych. Konstrukcja nadużycia prawa w VAT – w przeciwieństwie do klauzuli dotyczącej zwalczania unikania opodatkowania, o której mowa w Ordynacji podatkowej – może być stosowana w zasadzie bez ograniczeń i bez dodatkowej kontroli (czy nadzoru) przez wszystkie organy podatkowe. Może być stosowana zarówno do odliczeń dokonywanych od 1 lipca 2016 r., czyli od dnia wprowadzenia konstrukcji nadużycia prawa do ustawy o VAT, jak i czynności sprzed tej daty. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych. Warto wiedzieć, kiedy organy podatkowe mogą zakwestionować odliczenie VAT ze względu na nadużycie prawa.

  ...»

 • Jeden przelew do ZUS – skutki dla przedsiębiorców

  2017.11.06

  Wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. jednego przelewu do ZUS spowoduje  określone skutki dla przedsiębiorców. Wynika to ze zmiany zasad rozliczania składek na poszczególne fundusze.  Począwszy od płatności dokonanych w styczniu 2018 r., kwota przelewu zostanie rozdysponowana według algorytmu podziału wpłat ustalanego na podstawie złożonej deklaracji ZUS DRA. W przypadku gdy płatnik składek mimo ustawowego obowiązku nie złoży deklaracji, wówczas podział wpłaty nastąpi według stóp procentowych składek na określone fundusze. 

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Jak ustalić płatnika zasiłku na 2018 r.

  2017.10.30

  Płatnikiem zasiłków w danym roku kalendarzowym jest płatnik składek albo ZUS. Zależy to od liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego (zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego) u płatnika składek według stanu na 30 listopada poprzedniego roku. Zatem jeśli płatnik składek na 30 listopada 2017 r. zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, będzie zobowiązany do ustalania wysokości i wypłaty świadczeń chorobowych w 2018 r. Mniejsza liczba osób ubezpieczonych (20 lub mniej) na ten dzień spowoduje, że w kolejnym roku kalendarzowym zasiłki będzie wypłacał ZUS.

  ...»

 • Harmonogram czynności inwentaryzacyjnych za 2017 r.

  2017.10.23

  Obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji wynika z art. 26–27 ustawy o rachunkowości. Inwentaryzacja, tj. okresowe ustalanie lub sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, jest elementem rachunkowości jednostki, za którą odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki. Odpowiedzialność za spis z natury ponosi osoba, której ta czynność została powierzona, ale tylko w tym zakresie.

  ...»

 • Procedura sporządzania harmonogramu czasu pracy

  2017.10.15

  Harmonogram czasu pracy określa indywidualny rozkład czasu pracy pracownika lub poszczególnych grup pracowników w ustalonym dla nich okresie rozliczeniowym. Tworząc harmonogram pracodawca musi zaplanować pracownikom odpowiedni wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym, zapewnić minimalną liczbę dni wolnych od pracy oraz zachować odpoczynki dobowe i tygodniowe, a także pamiętać o przestrzeganiu doby pracowniczej.

  ...»

 • Jakie podmioty mają obowiązek zawiadomić o zmianie urzędu skarbowego

  2017.10.09

  Podatnicy, którzy od przyszłego roku powinni być obsługiwani przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe, oraz podatnicy, którzy od przyszłego roku tracą status podatników podlegających pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe, mają obowiązek zgłosić fakt zmiany urzędu skarbowego do dotychczas obsługującego ich urzędu. W terminie do 16 października 2017 r. należy zgłosić przejście ze zwykłego urzędu skarbowego do wyspecjalizowanego lub odwrotnie. Dotychczas o obowiązku zmiany właściwego urzędu skarbowego decydowały dane wynikające ze sprawozdania finansowego. W tym roku po raz pierwszy o obowiązku zmiany urzędu skarbowego zdecydują dane z zeznania podatkowego CIT albo deklaracji VAT. Tym samym ze zmianą właściwości urzędu skarbowego muszą się liczyć także podatnicy nieskładający sprawozdania finansowego.

  ...»

 • Przekroczenie pierwszego progu podatkowego – skutki dla pracownika i pracodawcy

  2017.10.02

  Końcówka roku to moment, w którym dochody części pracowników przekraczają górną granicę pierwszego progu podatkowego, czyli kwotę 85 528 zł. Skutkuje to obowiązkiem płacenia przez nich podatku dochodowego wg wyższej stawki, tj. 32%, a nie 18%. Obowiązek obliczenia i pobrania wyższej zaliczki to z kolei obowiązek każdego pracodawcy.

  ...»

 • Na jakie świadczenia wpłynie wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.

  2017.09.25

  W 2018 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wyniesie 2100 zł brutto, tj. o 100 zł więcej niż w 2017 r. Przy założeniu, że w 2018 r. wysokość składek, podatku i pozostałych wskaźników wpływających na wysokość wynagrodzenia do wypłaty nie ulegnie zmianie, minimalne wynagrodzenie z uwzględnieniem zwykłych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek wyniesie 1530 zł (w porównaniu z 2017 r. będzie wyższe o ok. 71 zł).

  ...»

 • Jakie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywać od 1 października 2017 r.

  2017.09.18

  Pracownicy, którzy 1 października 2017 r. podlegają ochronie przedemerytalnej, będą jej podlegać do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego obowiązującego do 30 września 2017 r. Natomiast pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r., będą podlegać ochronie przedemerytalnej od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r. Takie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywały w okresie przejściowym od 1 października 2017 r.  

  ...»

 • Wszystko o jednorazowej amortyzacji – po zmianach

  2017.09.11

  Z dniem 12 sierpnia 2017 r. w wyniku nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych została wprowadzona dodatkowa możliwość jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych. Jednocześnie zachowana została możliwość korzystania z dotychczasowych rozwiązań w tym zakresie. Nadal podatnicy mogą jednorazowo amortyzować środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł. Prawo do jednorazowej amortyzacji na dotychczasowych zasadach zachowali też podatnicy rozpoczynający działalność oraz tzw. mali podatnicy.

  ...»

 • Na jakich zasadach będzie można zatrudniać cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.

  2017.09.04

  1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady zatrudniania w Polsce obywateli państw spoza UE i EOG. Nowe zasady będą dotyczyły w szczególności wykonywania przez cudzoziemców prac sezonowych. Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane dla określonego cudzoziemca i będzie wskazywać m.in. najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Obywatele niektórych państw będą mogli uzyskać wpis wielosezonowy (do 3 lat) oraz możliwość powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni.

  ...»

 • Jak ustalić podstawę wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy przebywającego na zwolnieniu lekarskim

  2017.08.28

  Przedsiębiorcy w pewnych okolicznościach mogą pomniejszać najniższą podstawę wymiaru składek ZUS o dni absencji chorobowej. Warunkiem proporcjonalnego obniżenia podstawy i opłacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne jest spełnienie warunków do przyznania zasiłku. Nie ma przy tym znaczenia, czy zasiłek jest finansowany z ubezpieczenia chorobowego, czy wypadkowego. Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne należna jest w pełnej wysokości, gdyż jest niepodzielna. W przypadku gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą zadeklaruje podstawę wymiaru składek w kwocie wyższej, wówczas proporcjonalne jej zmniejszenie z tytułu choroby nie jest możliwe.

  ...»

Tematy tygodnia

Split payment – skutki dla dostawcy i nabywcy

2017-11-20

Split payment, z ang. płatność podzielona, to rozwiązanie, które z założenia ma pomóc w łataniu powiększającej się luki podatkowej w VAT. Od kwietnia 2018 r. split payment ma obowiązywać również w Polsce. Stosowanie tego mechanizmu przez podatników ma być dobrowolne, dlatego projekt zakłada wprowadzenie pewnych korzystnych rozwiązań podatkowych zachęcających do skorzystania z tej formy rozliczania podatku.

...»

Wszystkie tematy ...»