Wtorek, 24.05.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak rozliczać VAT od umów długoterminowych

  2022.05.23

  Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.

  ...»

 • Jak stosować ulgę na złe długi w razie wystawienia faktur korygujących

  2022.05.16

  Obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu tzw. ulgi na złe długi obejmuje kwoty wynikające z wystawionych przez podatnika faktur. Może jednak odnosić się również do faktur korygujących. Zasady korzystania z ulgi na złe długi, gdy wystawiana jest faktura korygująca, zależą od tego, jakie zmiany powoduje w pierwotnej fakturze (zmniejszenie czy zwiększenie VAT albo brak zmian w kwocie VAT).

  ...»

 • Przedawnienie składek ZUS przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą

  2022.05.09

  Jeżeli przedsiębiorca spóźnia się z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ZUS staje się wierzycielem tych należności i może zażądać natychmiastowej spłaty zaległości wraz z odsetkami za zwłokę. Takie zaległości ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od daty ich wymagalności, chyba że zostały podjęte czynności przerywające bieg przedawnienia. Wyjątkiem są należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem, te nie podlegają przedawnieniu. Jednak po jego upływie mogą być egzekwowane tylko do wysokości zaległości oraz odsetek za nieterminową spłatę liczonych do dnia przedawnienia.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Jak korygować VAT od sprzedaży ewidencjonowanej na kasie

  2022.05.02

  Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy z każdej sprzedaży paragon fiskalny lub fakturę w postaci papierowej albo- za zgodą nabywcy - w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób uzgodniony z nabywcą. Wydrukowanie lub przesłanie elektronicznego paragonu powoduje, że sprzedawca nie może już go poprawić, gdyż kasy uniemożliwiają ingerencję w zapisane w kasie dane. Nie oznacza to jednak, że podatnicy są pozbawieni prawa do korekty. Muszą posłużyć się „zewnętrznymi” ewidencjami korekt.

  ...»

 • Kiedy możemy utracić prawo do odliczenia VAT

  2022.04.19

  Zakup towarów albo usług, które będą służyły działalności opodatkowanej, uprawnia do odliczenia VAT. Ograniczenia dotyczą tylko dwóch rodzajów usług - noclegowych i gastronomicznych. Mimo spełnienia warunków formalnych podatnik może być tego prawa pozbawiony. Stanie się tak, gdygdy transakcja miała na celu wyłudzenie VAT. Podatnik może się jednak bronić, udowadniając że dochował należytej staranności.

  ...»

 • Obowiązki pracodawcy związane ze zmianą płatnika zasiłków

  2022.04.11

  Przepisy zasiłkowe określają dokumenty wymagane przez ZUS do ustalenia prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa oraz ich wysokości. Termin przekazania przez pracodawcę tych dokumentów do ZUS wynosi co do zasady 7 dni. Nie ma konsekwencji przekroczenia tego terminu, przy czym płatnik powinien przekazać dokumenty jak najszybciej, aby zapewnić ubezpieczonym wypłatę świadczeń bez zbędnej zwłoki.

  ...»

 • Jak ustalić wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2022 r.

  2022.04.04

  Od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. obowiązuje nowy rok składkowy dla ubezpieczenia wypadkowego. W okresie tym w dalszym ciągu najniższa stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 0,67%, zaś najwyższa - 3,33%. A zatem dla najmniejszych płatników, uiszczających omawianą składkę w zryczałtowanej wysokości, obciążenia z tego tytułu nadal wynoszą 1,67% podstawy (co stanowi połowę najwyższej stawki). Pozostali płatnicy wyznaczają poziom składki wypadkowej samodzielnie, a podmiotom, które za ostatnie 3 lata złożyły ZUS IWA, składkę tę ustali ZUS.

  ...»

 • JPK_FA(4), czyli nowa wersja struktury JPK_FA – od 1 kwietnia 2022 r.

  2022.03.28

  MF opublikowało JPK_FA(4) - nową strukturę logiczną postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, dotyczącą Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur VAT. Przygotowało też broszurę informacyjną w tej sprawie. Nowa struktura obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.

  ...»

 • Więcej czasu na sprawozdanie finansowe za 2021 r. – harmonogram prac księgowych

  2022.03.21

  10 marca 2022 r. weszło w życie oczekiwane rozporządzenie Ministra Finansów przedłużające terminy wypełniania obowiązków w zakresie sprawozdań finansowych za 2021 r. Na ich podstawie jednostki sektora prywatnego oraz organizacje pozarządowe mają 3 miesiące więcej czasu m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych.

  ...»

 • Rozliczanie jazd służbowych prywatnym samochodem pracownika

  2022.03.14

  Pracownikowi, który w celach służbowych używa samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy, przysługują należności stanowiące zwrot poniesionych kosztów. Służbowe przejazdy lokalne można rozliczać za pomocą tzw. kilometrówki lub przez przyznanie stałego ryczałtowego zwrotu kosztów. Samochód nie musi być własnością lub współwłasnością pracownika. Pracownik może wykorzystywać w celach służbowych również pojazd użyczony bądź wynajęty.

  ...»

 • Ulgi podatkowe – rozliczenie roczne 2021 r,

  2022.03.07

  Podatnicy, składając zeznanie roczne, mogą skorzystać z ulg podatkowych. Większość z nich podlega odliczeniu od dochodu. Do takich ulg należą ulga rehabilitacyjna i ulga na działalność badawczo-rozwojową, popularnie zwana ulgą B+R. Istnieją również ulgi odliczane od podatku. Najpopularniejszą z nich jest ulga na dziecko. Rozliczając ulgi w zeznaniu rocznym, podatnicy muszą pamiętać, że ustawodawca w przypadku każdej z nich wskazał grupę podatników, którym dana ulga przysługuje oraz warunki jej stosowania.

  ...»

 • Zasady stosowania oświadczenia PIT-2 po zmianie przepisów

  2022.02.21

  Oświadczenie PIT-2 jest dokumentem uprawniającym pracodawcę do zmniejszenia zaliczki podatkowej obliczonej od wynagrodzenia pracownika. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 r. niezłożenie tego oświadczenia nie było dla pracownika szczególnie dotkliwe, gdyż miesięczna kwota zmniejszająca podatek wynosiła 43,76 zł. Od 1 stycznia 2022 r. wynosi ona 425 zł. A zatem niezłożenie PIT-2 jest obecnie znacznie bardziej odczuwalne niż przed zmianą przepisów (wynagrodzenie przypadające do wypłaty jest zasadniczo niższe o 425 zł).

  ...»

 • Nowe zasady zwrotów VAT w 2022 r.

  2022.02.14

  Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT zostały wprowadzone dwa nowe, skrócone terminy zwrotu VAT. Tak zwany szybki zwrot VAT w terminie 15 dni wprowadzony nowelizacją ustawy o VAT w ramach programu rządowego „Polski Ład” oraz zwrot VAT w terminie 40 dni, wprowadzony nowelizacją ustawy o VAT, która określa zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Najatrakcyjniejszy dla podatników wydaje się zwrot w terminie 15 dni, ale nie wszyscy będą mogli z niego skorzystać. Takiego zwrotu nie uzyska choćby podatnik, który nie ewidencjonuje obrotu na kasie online.

  ...»

Tematy tygodnia

Jak rozliczać VAT od umów długoterminowych

2022-05-23

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.

...»

Wszystkie tematy ...»