Wtorek, 19.09.2017

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

  • Jakie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywać od 1 października 2017 r.

    2017.09.18

    Pracownicy, którzy 1 października 2017 r. podlegają ochronie przedemerytalnej, będą jej podlegać do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego obowiązującego do 30 września 2017 r. Natomiast pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r., będą podlegać ochronie przedemerytalnej od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r. Takie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywały w okresie przejściowym od 1 października 2017 r.  

    ...»

  • Wszystko o jednorazowej amortyzacji – po zmianach

    2017.09.11

    Z dniem 12 sierpnia 2017 r. w wyniku nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych została wprowadzona dodatkowa możliwość jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych. Jednocześnie zachowana została możliwość korzystania z dotychczasowych rozwiązań w tym zakresie. Nadal podatnicy mogą jednorazowo amortyzować środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł. Prawo do jednorazowej amortyzacji na dotychczasowych zasadach zachowali też podatnicy rozpoczynający działalność oraz tzw. mali podatnicy.

    ...»

  • Na jakich zasadach będzie można zatrudniać cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.

    2017.09.04

    1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady zatrudniania w Polsce obywateli państw spoza UE i EOG. Nowe zasady będą dotyczyły w szczególności wykonywania przez cudzoziemców prac sezonowych. Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane dla określonego cudzoziemca i będzie wskazywać m.in. najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Obywatele niektórych państw będą mogli uzyskać wpis wielosezonowy (do 3 lat) oraz możliwość powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni.

    ...»

Pozostałe tematy tygodnia

  • Jak ustalić podstawę wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy przebywającego na zwolnieniu lekarskim

    2017.08.28

    Przedsiębiorcy w pewnych okolicznościach mogą pomniejszać najniższą podstawę wymiaru składek ZUS o dni absencji chorobowej. Warunkiem proporcjonalnego obniżenia podstawy i opłacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne jest spełnienie warunków do przyznania zasiłku. Nie ma przy tym znaczenia, czy zasiłek jest finansowany z ubezpieczenia chorobowego, czy wypadkowego. Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne należna jest w pełnej wysokości, gdyż jest niepodzielna. W przypadku gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą zadeklaruje podstawę wymiaru składek w kwocie wyższej, wówczas proporcjonalne jej zmniejszenie z tytułu choroby nie jest możliwe.

    ...»

  • Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie ochrony danych osobowych pracowników

    2017.08.21

    Jeśli pracodawca żąda od pracowników jedynie danych osobowych, których wymagają przepisy, nie potrzebuje zgody tych osób na ich przetwarzanie. Musi natomiast zabezpieczyć je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych. Jeżeli nie chce samodzielnie wykonywać wszystkich zadań dotyczących ochrony danych osobowych, może powołać administratora bezpieczeństwa informacji.

    ...»

  • Jakie zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

    2017.08.14

    Sejm znowelizował przepisy regulujące zasady zatrudniania w Polsce cudzoziemców. Przewidują one nowy typ zezwolenia na pracę sezonową obejmujący okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Dodatkowo, zmienione regulacje wprowadzają nowe przesłanki odmowy wydania zezwolenia na pracę, a także uszczelniają uproszczoną procedurę przyjmowania obcokrajowców do pracy.

    ...»

  • Kiedy ZUS kwalifikuje umowy o dzieło jako umowy o świadczenie usług

    2017.08.07

    ZUS w wyniku kontroli bądź postępowania wyjaśniającego może zakwestionować umowy o dzieło, które w jego opinii zawarte są w celu obejścia prawa, aby uniknąć płacenia składek. Umowy takie ZUS kwalifikuje jako umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. A to oznacza, że należy od nich odprowadzić składki do ZUS.

    ...»

  • Nowe uprawnienia ZUS i zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

    2017.07.31

    13 czerwca 2017 r. weszły w życie niekorzystne dla płatników składek przepisy. ZUS uzyskał prawo do wskazania faktycznego płatnika składek w przypadku m.in. outsourcingu pracowniczego albo zbiegu różnych tytułów do ubezpieczeń. Oznacza to, że ZUS może obecnie zadecydować, że płatnikiem składek jest inny podmiot niż ten, który faktycznie składki odprowadzał. Decyzja taka może zapaść wobec płatników osób zgłaszanych do ubezpieczeń w kilku podmiotach.  Wskazane regulacje zostały wprowadzone ustawą z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. W artykule przedstawiamy skutki nowych regulacji dla płatników składek, w tym przegląd pozostałych zmian wprowadzonych powołaną nowelizacją.

    ...»

  • Jakie skutki dla płatnika składek wywołuje zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej

    2017.07.24

    Przedsiębiorcy (i przedsiębiorstwa) mogą czasowo zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Uprawnienie to przysługuje zarówno podmiotom podlegającym wpisowi do CEIDG, jak i przedsiębiorstwom zarejestrowanym w KRS. Z zawieszeniem działalności łączą się określone konsekwencje, m.in. brak obowiązku opłacania składek, ale i brak podlegania ubezpieczeniom, co ma wpływ na prawo do świadczeń w okresie zawieszenia, a także w okresach późniejszych.

    ...»

  • Jaką formę zatrudnienia wybrać dla pracownika sezonowego

    2017.07.17

    W okresie letnim wzrasta zapotrzebowanie na pracę sezonową. Praca ta  ma charakter przejściowy, dlatego pracodawcy szukają najkorzystniejszych form zatrudnienia, które pozwalają zaoszczędzić na kosztach pracy oraz umożliwiają szybkie i łatwe zakończenie współpracy. Szanse przejściowego zwiększenia stanu zatrudnienia w tym okresie daje zawarcie umów cywilnoprawnych, szczególnie umów o dzieło lub zlecenia oraz możliwość skorzystania z pracy pracowników tymczasowych.

    ...»

  • Jakie koszty ponosi pracodawca w związku z odwołaniem pracownika z urlopu wypoczynkowego lub przesunięciem urlopu

    2017.07.10

    Pracownik odwołany z urlopu wypoczynkowego lub któremu przesunięto termin tego urlopu musi otrzymać od pracodawcy zwrot kosztów bezpośrednio związanych z odwołaniem go z urlopu lub z przesunięciem tego urlopu. W takim przypadku nie powstaje przychód u pracownika i tego rodzaju wydatek jest kosztem podatkowym pracodawcy.

    ...»

  • W jakich przypadkach pracodawca może kontaktować się z pracownikami w czasie urlopu wypoczynkowego

    2017.07.03

    Pracodawca nie może żądać od pracowników informacji o miejscu spędzania urlopu wypoczynkowego. Może jednak ustalić w przepisach wewnątrzzakładowych, że pracownicy pełniący ważne funkcje w firmie są zobowiązani podać numer telefonu, pod którym będą dostępni w czasie urlopu wypoczynkowego, lub że muszą odbierać połączenia wykonywane przez pracodawcę na telefon służbowy.

    ...»

  • Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności

    2017.06.26

    Wierzyciele nie posiadają często informacji niezbędnych do pełnej i wiarygodnej oceny wypłacalności dłużnika, w tym także potencjalnego. Dla oceny możliwości płatniczych potencjalnego lub aktualnego kontrahenta brakowało informacji o jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wierzycielom trudno było dochodzić swoich roszczeń w postępowaniach grupowych i uproszczonych. Z kolei przedsiębiorcy nie mogli bronić się przed często nieuzasadnionym zgłaszaniem ich jako dłużników do Biur Informacji Gospodarczych. Wymienione problemy ma rozwiązać ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (dalej: ustawa). W opracowaniu przedstawiamy, jakie nowe rozwiązania zostały nią wprowadzone.

    ...»

Tematy tygodnia

Jakie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywać od 1 października 2017 r.

2017-09-18

Pracownicy, którzy 1 października 2017 r. podlegają ochronie przedemerytalnej, będą jej podlegać do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego obowiązującego do 30 września 2017 r. Natomiast pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r., będą podlegać ochronie przedemerytalnej od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r. Takie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywały w okresie przejściowym od 1 października 2017 r.  

...»

Wszystkie tematy ...»