Niedziela, 27.09.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Kto będzie mógł skorzystać z opodatkowania „estońskim CIT”

  2020.09.21

  Już od 2021 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero przy wypłacie zysku. Projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie został opublikowany 12 sierpnia 2020 r. W publikacji omawiamy, kto - według założeń projektu - i na jakich warunkach będzie mógł skorzystać z rozwiązań podatkowych związanych z wprowadzeniem tzw. estońskiego CIT.

  ...»

 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia – jak przetrwać w kryzysie

  2020.09.14

  Działania skoncentrowane na obniżeniu wydatków związanych z powierzeniem pracy są uznawane za optymalizację kosztów zatrudnienia. Ma to szczególne znaczenie w czasie kryzysu, kiedy podmioty zatrudniające poszukują rozwiązań, które pozwolą im przetrwać w trudniejszej biznesowo rzeczywistości. Towarzyszy temu przede wszystkim wybór najkorzystniejszej formy współpracy lub jej zmiana, ale też możliwość czasowego ograniczenia uprawnień osób już zatrudnionych (m.in. przez zawieszenie przepisów wewnątrzzakładowych) czy korzystania z pracowników obcych (najczęściej w ramach pracy tymczasowej lub outsourcingu).

  ...»

 • Czy należy dokonać korekty odpisu na zfśs w razie jego zawieszenia lub zmniejszenia

  2020.09.07

  Pracodawcy mają czas do 30 września 2020 r., aby przelać na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych całość środków pochodzących z odpisów podstawowych naliczanych na każdego zatrudnionego. W razie zawieszenia bądź zmniejszenia odpisu na zfśs w ramach tarczy antykryzysowej może być konieczna jego korekta.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Jak obliczyć proporcjonalną podstawę wymiaru składek w przypadku choroby przedsiębiorcy

  2020.08.24

  W przypadku niezdolności do pracy trwającej część miesiąca, osoba prowadząca działalność, spełniająca warunki do przyznania zasiłku chorobowego, może opłacić za ten miesiąc składki  na ubezpieczenia społeczne od zmniejszonej proporcjonalnie najniższej podstawy wymiaru składek. Jeżeli jednak przedsiębiorca zadeklaruje wyższą niż najniższa podstawę oskładkowania, wówczas proporcjonalnemu zmniejszeniu podlega tylko część w wysokości najniższej podstawy, natomiast od różnicy należy opłacić składki za pełny miesiąc.

  ...»

 • Kiedy podatnik może wnioskować o rozłożenie na raty bądź umorzenie zaległości w VAT

  2020.08.17

  Nadal wiele firm boryka się z problemami finansowymi spowodowanymi epidemią koronawirusa. Rozwiązaniem może być złożenie wniosku do swojego urzędu skarbowego o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań, tj. umorzenie tych zaległości lub rozłożenie na raty ich płatności. Trzeba mieć jednak na uwadze, że taka ulga jest przyznawana na zasadzie uznaniowej. To organ decyduje o słuszności użycia danego środka. Dlatego należy odpowiednio uzasadnić taki wniosek.

  ...»

 • Informacje podsumowujące VAT po zmianach od 1 lipca – zasady wypełniania

  2020.08.10

  Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje nowy wzór informacji podsumowującej VAT-UE wersja (5). Został wprowadzony w związku z wejściem w życie nowej procedury call-off stock. Jednocześnie wzmocniono rolę informacji podsumowującej. Jej niezłożenie lub błędy w wypełnianiu mogą pozbawić prawa do stosowania stawki 0% przy WDT. Do tej pory były to tylko błędy formalne, które mogły spowodować sankcje z Kodeksu karnego skarbowego.

  ...»

 • Elastyczny czas pracy – przykłady stosowania i korzyści dla pracodawcy

  2020.08.05

  ...»

 • W jakiej formie należy uzyskać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę

  2020.07.27

  Faktury korygujące, jako dokumenty służące doprowadzeniu faktur pierwotnych do stanu, który odzwierciedla faktycznie zrealizowaną transakcję, są powszechnie stosowane w obrocie gospodarczym. W przypadku części z nich ustawodawca zobowiązał sprzedawców do uzyskania potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę. Wymóg ten dotyczy faktur korygujących obniżających podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Przepisy ustawy nie precyzują jednak, jak takie potwierdzenie powinno wyglądać. Kwestia ta wywołuje zatem często wiele wątpliwości, stając się przedmiotem sporów przedsiębiorców z organami podatkowymi. Pod wpływem orzecznictwa sądów organy podatkowe zaczęły uznawać potwierdzenie dostarczenia e-maila z załączoną fakturą korygującą za wystarczający dowód doręczenia faktury.

  ...»

 • Ustalanie prawa i obliczanie wyższej kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia pracownika z powodu COVID-19

  2020.07.20

  Pracownikom-dłużnikom, których wynagrodzenie zostało obniżone lub których członek rodziny utracił źródło dochodu z powodu COVID-19, przysługuje wyższa kwota wolna od potrąceń. Wskazana kwota ulega zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu. Wysokość tego zwiększenia należy obliczyć od przysługującej pracownikowi standardowej kwoty wolnej od potrąceń. W przypadku gdy wynagrodzenie pracownika jest zajęte przez komornika, zasadność korzystania przez zatrudnionego z wyższej kwoty wolnej od potrąceń będzie badał komornik. Tak uznał resort pracy i Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi z 30 czerwca 2020 r. na pytanie redakcji.

  ...»

 • Nowe warunki stosowania stawki 0% przy WDT – zmiany od 1 lipca 2020 r.

  2020.07.13

  Od 1 lipca 2020 r., aby dostawca mógł zastosować stawkę 0% do dokonanej WDT, będzie musiał posiadać podany mu przez nabywcę numer VAT UE.  Nabywca  będzie mógł przesłać go e-mailem bądź podać poprzez wskazanie w stopce składanego zamówienia. Kolejnym niezbędnym warunkiem będzie złożenie przez podatnika prawidłowej informacji podsumowującej VAT-UE. Dotychczas złożenie informacji podsumowującej było tylko warunkiem formalnym, niedecydującym o prawie do stawki 0%.

  ...»

 • Organizacja pracy w sezonie urlopowym – obowiązki pracodawcy

  2020.06.29

  W okresie urlopowym pracodawcy muszą tak zorganizować pracę, aby możliwe było normalne funkcjonowanie zakładu pracy. Nieobecni pracownicy mogą być zastępowani zarówno przez pracowników zakładu niekorzystających w tym czasie z urlopów, jak i pracowników zatrudnianych w celu takiego zastępstwa.

  ...»

 • Zapłata na rachunek spoza białej listy po zmianach od 1 lipca 2020 r.

  2020.06.22

  Gdy kwota transakcji przekracza 15 000 zł, a stronami umowy są przedsiębiorcy, istnieje obowiązek zapłaty za fakturę z naliczonym VAT na rachunek znajdujący się w wykazie zwanym białą listą. Naruszenie tego obowiązku wywołuje sankcje w VAT, PIT oraz CIT. Ustawodawca przewidział wyjątki, gdy sankcje nie są wymierzane. Do tej pory zapłata z zastosowaniem split payment na rachunek spoza białej listy wyłączała tylko sankcje w VAT, ale już w PIT i CIT nie. Od 1 lipca br. ustawodawca wprowadza zmiany w tym zakresie. Zmiany w zakresie PIT i CIT można stosować wstecznie. Część rozwiązań jest już podatnikom znana, gdyż wynikała z objaśnień podatkowych MF.

  ...»

 • Elastyczne rozwiązania w zakresie czasu pracy u pracodawców dotkniętych skutkami COVID-19 – warunki wprowadzenia i stosowania

  2020.06.15

  Pracodawcy, u których na skutek rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 nastąpił spadek obrotów gospodarczych, mogą ograniczyć zatrudnianym pracownikom okresy dobowego i tygodniowego odpoczynku albo wprowadzić system równoważnego czasu pracy, w którym zostaną wydłużone godziny pracy do 12 godzin na dobę. Wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy wymaga zawarcia porozumienia między pracodawcą a pracownikami.

  ...»

Tematy tygodnia

Kto będzie mógł skorzystać z opodatkowania „estońskim CIT”

2020-09-21

Już od 2021 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero przy wypłacie zysku. Projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie został opublikowany 12 sierpnia 2020 r. W publikacji omawiamy, kto - według założeń projektu - i na jakich warunkach będzie mógł skorzystać z rozwiązań podatkowych związanych z wprowadzeniem tzw. estońskiego CIT.

...»

Wszystkie tematy ...»