Piątek, 13.12.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak prawidłowo naliczać, pobierać i odprowadzać wpłaty do PPK

  2019.12.09

  Dla pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób czwarty kwartał 2019 r. jest ostatnim momentem na zakończenie prac związanych z wprowadzaniem pracowniczych planów kapitałowych. Następnie firmy te muszą podjąć bieżącą obsługę PPK zgodnie z wymaganiami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W fazie realizacji PPK podstawowym obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest prawidłowe i terminowe naliczanie, pobieranie oraz dokonywanie wpłat do tego systemu.

  ...»

 • Jak podwyżka wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2020 r. wpływa na inne świadczenia od niego zależne

  2019.12.02

  Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do kwoty 2600 zł. Spowoduje to wzrost innych świadczeń pracowniczych, których wysokość zależna jest od płacy minimalnej. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy też wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS m.in. dla przedsiębiorców korzystających z ich preferencyjnej wysokości. Ponadto stawka godzinowa dla zleceniobiorców wzrośnie do 17 zł za godzinę (w 2019 r. wynosiła 14,70 zł). 

  ...»

 • Jak ustalić płatnika zasiłków od 1 stycznia 2020 r.

  2019.11.25

  Każdego roku płatnicy składek ustalają na 30 listopada danego roku liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. Od tej liczby właśnie  zależy kto w kolejnym roku kalendarzowym będzie wypłacał zasiłki (chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie, wyrównawcze oraz świadczenia rehabilitacyjne). Jeżeli na ten dzień płatnik będzie zgłaszał do ubezpieczenia co najmniej 21 osób, to w 2020 r. będzie uprawniony do ustalania i wypłacania tych zasiłków. Jeśli natomiast liczba ubezpieczonych będzie mniejsza od 21 wówczas zasiłki od przyszłego roku będzie wypłacał ZUS.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Jak przygotować zawiadomienie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej

  2019.11.18

  Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę porządkową. Może to być kara upomnienia, nagany lub kara pieniężna. O zastosowanej karze pracodawca powinien zawiadomić pracownika na piśmie. W zawiadomieniu trzeba wskazać rodzaj naruszenia, datę dopuszczenia się naruszenia przez pracownika oraz poinformować go o prawie złożenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

  ...»

 • Kiedy płatnik składek stanie się płatnikiem zasiłków w 2020 r.

  2019.11.12

  Ustalenie płatnika zasiłków na pełny rok kalendarzowy jest uzależnione od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego (obowiązkowego lub dobrowolnego) na 30 listopada poprzedniego roku. Oznacza to, że płatnik składek zatrudniający 30 listopada 2019 r. powyżej 20 osób zgłoszonych do tego ubezpieczenia zostanie zobowiązany do ustalania wysokości i wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych w 2020 r. Mniejsza liczba osób ubezpieczonych (20 lub mniej) na ten dzień spowoduje, że w kolejnym roku kalendarzowym zasiłki będzie wypłacał ZUS.

  ...»

 • Jak prawidłowo rozliczać i potrącać z wynagrodzenia wpłaty do PPK

  2019.11.04

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Jest to nowa forma dobrowolnego prywatnego oszczędzania przez osoby zatrudnione, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Przystąpienie osoby zatrudnionej do PPK powoduje dla podmiotów zatrudniających nowe obowiązki związane nie tylko z czynnościami administracyjnymi, ale przede wszystkim w zakresie obliczania wpłat, rozliczania ich na listach wypłat pod względem zobowiązań publicznoprawnych czy ustalania wysokości potrąceń.

  ...»

 • Do kiedy odwrotne obciążenia, od kiedy podzielona płatność

  2019.10.28

  Od 1 listopada 2019 r. - wraz z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności - prawodawca całkowicie likwiduje odwrotne obciążenie w transakcjach krajowych. W okresie przejściowym jest to problem dla podatników zobowiązanych dotychczas do stosowania odwróconego obciążenia. Muszą oni ustalić, które transakcje powinni jeszcze rozliczyć na zasadzie odwróconego obciążenia, a które podlegają już pod płatność podzieloną. Ustawodawca wprowadził przepisy przejściowe, które powinny ułatwić to zadanie.

  ...»

 • Zmiany 2020! Jakie będą skutki zapłaty na rachunek nieuwzględniony w rejestrze podatników VAT – zmiany w podatku dochodowym

  2019.10.21

  Od 1 stycznia 2020 r. zapłata dokonana na rachunek kontrahenta niewymieniony w rejestrze podatników VAT (biała lista podatników VAT) nie będzie kosztem podatkowym. Wyłączenie będzie dotyczyło sytuacji, w których kwota należności będzie przekraczała 15 000 zł. W publikacji przedstawiamy informacje o nowym wyłączeniu z kosztów i jak się przygotować na te zmiany.

  ...»

 • Ulga na złe długi w PIT i CIT

  2019.10.14

  Od 1 stycznia 2020 r. wierzyciele zyskają możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności, określonego w umowie lub fakturze (rachunku). Ulga na złe długi zostanie wprowadzona zarówno w podatku dochodowym od osób prawnych, jak i fizycznych i w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

  ...»

 • Jak przekroczenie rocznych limitów składkowo-podatkowych w 2019 r. wpływa na obowiązki płatnika

  2019.10.07

  Płatnicy składek, obliczając wynagrodzenia pracownikom lub zleceniobiorcom, muszą uwzględniać roczne limity dotyczące przekroczenia podstaw wymiaru składek emerytalnych i rentowych oraz opodatkowania. Przekroczenie ustalonych limitów powoduje określone konsekwencje m.in. w zakresie obliczania podstawy wymiaru zasiłków czy dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Także pracownicy lub zleceniobiorcy mają obowiązek przekazania informacji w tym zakresie swojemu pracodawcy/zleceniodawcy w przypadku, gdy w roku kalendarzowym zmienią pracę albo gdy pracują jednocześnie w kilku zakładach pracy. Brak informacji o przekroczeniu omawianych limitów może powodować dla płatników obowiązek dokonania korekty rozliczeń pensji.

  ...»

 • Jak ZUS kontroluje przedsiębiorcę przebywającego na zwolnieniu lekarskim

  2019.09.30

  Przedsiębiorca podlegający ubezpieczeniu chorobowemu może korzystać ze świadczeń z tytułu niezdolności do wykonywania pracy. Tak jak w przypadku innych ubezpieczonych (pracowników czy zleceniobiorców objętych tym ubezpieczeniem i otrzymujących zasiłki chorobowe) przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim z prawem do świadczeń chorobowych podlega kontroli w zakresie prawidłowości jego wykorzystania. Jeżeli w tym czasie wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, traci prawo do zasiłku za cały okres tego zwolnienia.

  ...»

 • Jak prowadzić dokumentację związana z funkcjonowaniem w firmie PPK

  2019.09.23

  Podstawą przekazywania wpłat do PPK jest w pierwszej kolejności zawarcie umowy o zarządzanie PPK. Następnie trzeba sporządzić umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej. Są to umowy, które się uzupełniają. Wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK przez podmiot zatrudniający lub instytucję finansową nie może prowadzić do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o prowadzenie PPK, jeżeli na rachunku PPK są zapisane jednostki uczestnictwa lub jednostki rozrachunkowe uczestnika PPK. W takim przypadku podmiot zatrudniający musi zawrzeć nową umowę o zarządzanie PPK. Z funkcjonowaniem PPK wiąże się również kompletowanie deklaracji wpłat, w szczególności oświadczeń uczestników PPK o umowach zawartych z innymi podmiotami, wniosków o zawarcie umowy o prowadzenie PPK czy deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat.

  ...»

 • Obowiązek raportowania „zaszłych” schematów podatkowych przez korzystających – do 30 września 2019 r.

  2019.09.16

  Obowiązek raportowania o schematach podatkowych - wprowadzony w 2019 r. - objął także zaszłości sięgające aż do 25 czerwca 2018 r. (schematy transgraniczne) bądź do 1 listopada 2018 r. - schematy krajowe. Obowiązek raportowania o tych „zaszłych” schematach został przesunięty w czasie. Do 30 czerwca 2019 r. informacje o tych schematach mieli przekazać promotorzy. Natomiast do 30 września 2019 r. - obowiązek ten ciąży na korzystających.

  ...»

Tematy tygodnia

Jak prawidłowo naliczać, pobierać i odprowadzać wpłaty do PPK

2019-12-09

Dla pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób czwarty kwartał 2019 r. jest ostatnim momentem na zakończenie prac związanych z wprowadzaniem pracowniczych planów kapitałowych. Następnie firmy te muszą podjąć bieżącą obsługę PPK zgodnie z wymaganiami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W fazie realizacji PPK podstawowym obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest prawidłowe i terminowe naliczanie, pobieranie oraz dokonywanie wpłat do tego systemu.

...»

Wszystkie tematy ...»