Środa, 19.09.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

Pozostałe tematy tygodnia

 • Jak prawidłowo zatrudniać pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego

  2018.08.27

  Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych może odbywać się przez naukę zawodu albo przyuczenie do wykonywania określonej pracy. W tym celu pracodawca zawiera z młodocianym pisemną umowę o pracę. Przed przyjęciem do pracy młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim, a w czasie zatrudnienia - badaniom okresowym i kontrolnym. Ze względu na ochronę zdrowia pracowników młodocianych dotyczą ograniczenia w czasie pracy. Mają oni także korzystniejsze zasady naliczania urlopu wypoczynkowego.

  ...»

 • Jak pracodawca powinien wprowadzić monitoring zakładowy po zmianach przepisów

  2018.08.20

  Przepisy Kodeksu pracy dają pracodawcy możliwość stosowania monitoringu terenu zakładu pracy i służbowej poczty elektronicznej w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy. Możliwe jest także stosowanie innych form monitoringu, takich jak kontrola wykorzystywania służbowych telefonów czy geolokalizacja służbowych samochodów. Stosowanie monitoringu przez pracodawców może być kontrolowane przez inspektorów pracy.

  ...»

 • Jakie zmiany w funkcjonowaniu związków zawodowych będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

  2018.08.13

  Możliwość tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich przez osoby świadczące pracę na podstawie umów o dzieło, zlecenia czy w ramach tzw. samozatrudnienia to najważniejsza zmiana, jaką uchwalono w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji związkowych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

  ...»

 • Jakie dane znajdują się w informacji o stanie konta ubezpieczonego przesyłanej przez ZUS

  2018.08.06

  Do 31 sierpnia 2018 r. ZUS ma obowiązek poinformować osoby ubezpieczone o wysokości składek zapisanych na ich kontach w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS (KSI ZUS). W tym roku list trafi do ponad 19 milionów ubezpieczonych. Osoby, które mają założony profil informacyjny na PUE ZUS, nie otrzymają listu pocztą. Informacja będzie dla nich dostępna, gdy zalogują się na swój profil.

  ...»

 • Czy warto ubiegać się o certyfikat RODO

  2018.07.30

  Przepisy RODO przewidują możliwość uzyskania certyfikatu poświadczającego przestrzeganie przez przedsiębiorcę dobrych praktyk przetwarzania danych osobowych. Posiadanie certyfikatu jest całkowicie dobrowolne, to do przedsiębiorcy należy zatem decyzja, czy o niego się ubiegać. Przedstawiamy, kiedy warto ubiegać się o certyfikaty i jak ma wyglądać procedura ich uzyskiwania.

  ...»

 • Problemy związane z dofinansowaniem wypoczynku dzieci pracowników

  2018.07.23

  Wakacje to czas, w którym wielu pracodawców decyduje się na dofinansowywanie wypoczynku dzieci swoich pracowników. W związku z tym pracodawcy mają wątpliwości, czy należy z tego tytułu doliczać pracownikom przychód, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości go ustalić.

  ...»

 • Jakie kary grożą za naruszenie obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  2018.07.16

  13 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa wprowadza odmienne niż dotychczas zasady nakładania kar za naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W artykule przedstawiamy, jakie wprowadzono rodzaje kar, ile wynosi maksymalny limit kar pieniężnych i sankcji karnych oraz jakie naruszenia przepisów są zagrożone karami.

  ...»

 • Jakie problemy może powodować stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

  2018.07.09

  Z początkiem lipca 2018 r. weszły w życie przepisy art. 108a-108d ustawy o VAT określające mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (dalej MPP) z pewnością - przynajmniej w początkowym okresie stosowania nowych przepisów - będzie stwarzać problemy. Niniejszy artykuł stanowi próbę wskazania tych problemów, jak również propozycję ich rozwiązania.

  ...»

 • Jak udzielać urlopu wypoczynkowego szczególnym grupom pracowników

  2018.07.02

  Nie wszyscy pracownicy mają takie same uprawnienia urlopowe. Odrębności są głównie przewidziane dla kilku grup zawodowych należących do sfery budżetowej, m.in. nauczycieli, pracowników socjalnych, prokuratorów, pracowników Najwyższej Izby Kontroli, urzędników służby cywilnej, żołnierzy zawodowych, strażaków, policjantów czy funkcjonariuszy służby więziennej. Jednak są one ustanowione również dla zatrudnionych w sferze pozabudżetowej: pracowników młodocianych, tymczasowych i niepełnosprawnych, przy czym mogą oni także pracować w jednostkach sfery budżetowej.

  ...»

 • Jak ustalić, czy podatnik dochował należytej staranności, odliczając VAT - wskazówki fiskusa

  2018.06.25

  Organy podatkowe wymagają, aby podatnik dochował należytej staranności przy zawieraniu transakcji opodatkowanych VAT. Brak takiej staranności może pozbawić podatnika prawa do odliczenia. Przedstawiamy opracowane przez fiskusa wytyczne określające, jak, zdaniem organów podatkowych, należy oceniać, czy podatnik dochował należytej staranności w wyborze kontrahenta oraz ocenie okoliczności transakcji. Stosowanie tych zaleceń powinno zabezpieczyć prawo podatników do odliczenia VAT naliczonego.

  ...»

Tematy tygodnia

Ulga badawczo-rozwojowa - podatkowa zachęta do prowadzenia działalności innowacyjnej

2018-09-17

Przepisy prawa podatkowego określają wiele zachęt dla podatników prowadzących działalność innowacyjną. Przede wszystkim podatnicy tacy mogą korzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, a podatnicy o statusie centrum badawczo-rozwojowego - również ze zwolnień od podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. W publikacji przedstawiamy, kto ma prawo do wymienionych ulg i na czym one polegają.

...»

Wszystkie tematy ...»