Sobota, 23.03.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jakich odszkodowań od pracodawcy może żądać pracownik

  2019.03.18

  W pewnych sytuacjach pracownikom, przysługuje od pracodawcy finansowa rekompensata w postaci odszkodowań. Są one należne m.in. w związku z nieprzestrzeganiem przez pracodawcę przepisów prawa lub niewywiązaniem się ze spoczywających na nim obowiązków. Trzeba je wypłacać także np. w razie skrócenia okresu wypowiedzenia bądź z tytułu zakazu konkurencji.

  ...»

 • Jak wypełnić umowę o pracę

  2019.03.11

  Od 1 stycznia 2019 r. nie ma już oficjalnego wzoru umowy o pracę. Jego pomocniczą wersję opracowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pracodawcy mogą z niej korzystać albo opracować własny wzór, który będzie zawierał określone przez Kodeks pracy wymagania właściwe dla umowy o pracę.

  ...»

 • Jakie są różnice między typami postępowania restrukturyzacyjnego

  2019.03.04

  Już od trzech lat (od 1 stycznia 2016 r.) obowiązują przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które mają realizować tzw. „politykę nowej szansy” przez umożliwienie efektywnej restrukturyzacji firm pod nadzorem sądów. Przepisy pozwalające na redukcję zobowiązań w ramach postępowania restrukturyzacyjnego dotyczą także przedsiębiorców, którzy mają problemy finansowe, a którzy prowadzą działalność w mniejszej skali. Wątpliwości takich przedsiębiorców dotyczą m.in. tego, jakie są różnice między podstawowymi typami postępowań restrukturyzacyjnych i tym, który typ będzie miał zastosowanie w ich przypadku. Postaramy się wyjaśnić te wątpliwości.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Obowiązek raportowania o schematach podatkowych

  2019.02.25

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy Ordynacji podatkowej wprowadzające obowiązek raportowania o schematach podatkowych. Obowiązek raportowania obejmuje wszystkie schematy podatkowe o określonych w Ordynacji cechach rozpoznawczych. Podmiotami obciążonymi tym obowiązkiem są w pierwszej kolejności tzw. promotorzy, czyli podmioty zajmujące się opracowywaniem, oferowaniem, udostępnianiem, wdrażaniem lub zarządzaniem takim schematem. W dalszej kolejności obowiązek ten obciąża korzystającego z danego schematu, a następnie „wspomagającego”. Minister Finansów zapowiedział, że opublikuje objaśnienia podatkowe w sprawie informowania o schematach podatkowych.

  ...»

 • W lutym należy rozliczyć roczną korektę odliczonego VAT

  2019.02.18

  W lutym, w deklaracji i informacji JPK_VAT za styczeń (składanej do 25 lutego), podatnicy mają obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego odliczonego w ubiegłym roku. Obowiązek ten mają wszyscy podatnicy, którzy wykonywali w ubiegłym roku tzw. działalność mieszaną (tzn. opodatkowaną i zwolnioną), ale też działalność opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu. Korekty należy dokonać na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w latach ubiegłych. W 2019 r. nie zostały wprowadzone żadne zmiany dotyczące zasad dokonywania korekty.

  ...»

 • Jak zmieniły się reguły zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących

  2019.02.11

  W 2019 r. z katalogu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania usunięto trzy pozycje. Dodano nowe zwolnienie dla dostaw towarów i usług świadczonych przez koła gospodyń wiejskich. Zrezygnowano także z rozszerzenia obowiązku fakturowania jako warunku korzystania ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

  ...»

 • Nowe obowiązki podatników – zmiana ustawy o KAS

  2019.02.04

  2 stycznia 2019 r. w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej zostały wprowadzone zmiany, które bezpośrednio wpływają na prawa i obowiązki podatników w postępowaniu celno-skarbowym. Organy celno-skarbowe mogą np. prowadzić szerszą niż dotychczas kontrolę krzyżową oraz żądać dostępu do ksiąg i dowodów księgowych w formie elektronicznej w określonej strukturze logicznej. Ponadto ograniczone zostało prawo podmiotów kontrolowanych do złożenia pokontrolnej korekty deklaracji. Przedstawiamy zmiany wprowadzone w ustawie o KAS wpływające bezpośrednio na sytuację prawnopodatkową podatników.

  ...»

 • Kto zapłaci 9% podatku od osób prawnych

  2019.01.28

  Od 1 stycznia 2019 r. została obniżona preferencyjna stawka podatku dochodowego od osób prawnych z 15% do 9%. Obniżona stawka ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2018 r. Mogą z niej skorzystać mali podatnicy oraz podatnicy, którzy rozpoczynają działalność. Z obniżonej stawki nie będą mogli skorzystać podatnicy, którzy status uprawniający do preferencyjnej stawki uzyskali w wyniku niektórych działań restrukturyzacyjnych.

  ...»

 • Jak w 2019 r. rozliczać w kosztach wydatki związane z samochodami osobowymi

  2019.01.21

  Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady rozliczania w kosztach wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi w działalności gospodarczej. Zlikwidowano obowiązek prowadzenia kilometrówki dla samochodów stanowiących prywatną własność przedsiębiorców. Ograniczono wysokość wydatków eksploatacyjnych, które można zaliczać do kosztów. To niejedyne zmiany w tym zakresie.

  ...»

 • Jakie zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych wprowadza nowe rozporządzenie o dokumentacji pracowniczej

  2019.01.14

  Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy muszą prowadzić akta osobowe składające się z czterech części: A, B, C i D. Każda z nich może zostać podzielona na mniejsze części, tak aby można było przechowywać w nich oświadczenia lub dokumenty powiązane ze sobą tematycznie.

  ...»

 • Nowe obowiązki płatników składek wobec ZUS związane ze skróceniem archiwizacji dokumentacji pracowniczej

  2019.01.07

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy umożliwiające pracodawcom m.in. skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. W konsekwencji pracodawcy zostali zobowiązani przekazywać do ZUS dodatkowe informacje niezbędne w przyszłości do ustalenia pracownikom lub zleceniobiorcom prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych. Dodatkowe dane będą przekazywane w zaktualizowanych formularzach (np. ZUS ZWUA) lub na nowych (np. raport informacyjny ZUS RIA lub imienny raport miesięczny ZUS RPA).

  ...»

 • Jakie nowe obowiązki dla pracodawców wprowadza ustawa o pracowniczych planach kapitałowych

  2018.12.31

  Pracownicze plany kapitałowe to nowa forma oszczędzania współfinansowana przez osoby zatrudnione i pracodawców, z dodatkowym, niewielkim udziałem środków dotowanych przez państwo. Gromadzone w ten sposób oszczędności będzie można wykorzystać po osiągnięciu wieku 60 lat. Zasadniczo będą one wypłacane w ratach, przez okres 10 lat. Utworzenie i prowadzenie PPK będzie nowym obowiązkiem podmiotów zatrudniających.

  ...»

 • Jaki współczynnik ekwiwalentowy należy stosować w 2019 r.

  2018.12.24

  Współczynnik ekwiwalentowy w 2019 r. zasadniczo może przyjmować dwie wysokości, tj. 20,67 lub 20,92. Zależą one od tego, ile razy pracodawca przy obliczeniu współczynnika uwzględni niedzielę (dwa razy - jako święto i niedzielę, czy tylko raz). Zdaniem resortu pracy zaleca się przyjęcie wartości wyższej (20,92) i stosowanie jej przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop zarówno bieżący, jak i zaległy, do którego prawo powstanie w 2019 r.

  ...»

Tematy tygodnia

Jakich odszkodowań od pracodawcy może żądać pracownik

2019-03-18

W pewnych sytuacjach pracownikom, przysługuje od pracodawcy finansowa rekompensata w postaci odszkodowań. Są one należne m.in. w związku z nieprzestrzeganiem przez pracodawcę przepisów prawa lub niewywiązaniem się ze spoczywających na nim obowiązków. Trzeba je wypłacać także np. w razie skrócenia okresu wypowiedzenia bądź z tytułu zakazu konkurencji.

...»

Wszystkie tematy ...»