Niedziela, 19.01.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • „Mały ZUS plus” – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

  2020.01.13

  12 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę uwzględniającą nowe preferencyjne rozwiązania w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS plus). Ustawa przewiduje możliwość opłacania obniżonych składek społecznych, których podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Z ulgi „mały ZUS plus” będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód za poprzedni rok nie przekroczy poziomu 120 000 zł.

  ...»

 • PIT-11 – zasady sporządzania i problemy z wypełnianiem po zmianach

  2020.01.07

  Początek każdego roku to okres wystawiania przez płatników informacji podatkowych za poprzedni rok. Do najczęściej sporządzanych informacji należy PIT-11 wystawiany m.in. dla pracowników oraz zleceniobiorców. Za 2019 r. obowiązuje wersja 25 informacji PIT-11. Wprowadzono w niej wiele zmian związanych z obowiązującym od 1 sierpnia 2019 r. zwolnieniem z PIT dla młodych. W raporcie przedstawiamy rozwiązania zgłoszonych naszej redakcji problemów, dotyczących sporządzania informacji PIT-11, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

  ...»

 • Zmiany 2020! Biała lista podatników VAT - sankcje

  2019.12.30

  Już 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy określające sankcje dla podatników dokonujących płatności na rachunki spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT (czyli spoza białej listy). To zatem najwyższy czas, aby poznać te przepisy. Pomoże w tym niniejszy raport, w którym szeroko i na przykładach omówione zostały przepisy regulujące prowadzenie wskazanego wykazu oraz sankcje wchodzące w życie w 2020 r.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Jak ustalać wymiar czasu pracy w 2020 r.

  2019.12.23

  W 2020 r. wymiar czasu pracy wyniesie 2024 godziny. Jego wielkość uzależniona jest od tego, na jakie dni przypadają święta w poszczególnych miesiącach. W 2020 r. - inaczej niż w 2019 r. - wystąpią święta przypadające w sobotę i obniżające wymiar czasu pracy o 8 godzin z tytułu każdego z nich. Będzie to 15 sierpnia i 26 grudnia.

  ...»

 • Zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków na pracowników i współpracowników uczestniczących w spotkaniu świątecznym

  2019.12.16

  Wydatki poniesione na przygotowanie firmowego spotkania (np. z okazji świąt) dla pracowników i ich rodzin, a także innych osób bliskich, stanowią dla podmiotu zatrudniającego koszt podatkowy. Natomiast zdaniem organów podatkowych wydatki związane z uczestnictwem współpracowników w takim spotkaniu z pracownikami nie są kosztem podatkowym. Tego rodzaju wydatki na współpracowników organy podatkowe kwalifikują jako reprezentacyjne.

  ...»

 • Jak prawidłowo naliczać, pobierać i odprowadzać wpłaty do PPK

  2019.12.09

  Dla pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób czwarty kwartał 2019 r. jest ostatnim momentem na zakończenie prac związanych z wprowadzaniem pracowniczych planów kapitałowych. Następnie firmy te muszą podjąć bieżącą obsługę PPK zgodnie z wymaganiami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W fazie realizacji PPK podstawowym obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest prawidłowe i terminowe naliczanie, pobieranie oraz dokonywanie wpłat do tego systemu.

  ...»

 • Jak podwyżka wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2020 r. wpływa na inne świadczenia od niego zależne

  2019.12.02

  Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do kwoty 2600 zł. Spowoduje to wzrost innych świadczeń pracowniczych, których wysokość zależna jest od płacy minimalnej. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy też wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS m.in. dla przedsiębiorców korzystających z ich preferencyjnej wysokości. Ponadto stawka godzinowa dla zleceniobiorców wzrośnie do 17 zł za godzinę (w 2019 r. wynosiła 14,70 zł). 

  ...»

 • Jak ustalić płatnika zasiłków od 1 stycznia 2020 r.

  2019.11.25

  Każdego roku płatnicy składek ustalają na 30 listopada danego roku liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. Od tej liczby właśnie  zależy kto w kolejnym roku kalendarzowym będzie wypłacał zasiłki (chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie, wyrównawcze oraz świadczenia rehabilitacyjne). Jeżeli na ten dzień płatnik będzie zgłaszał do ubezpieczenia co najmniej 21 osób, to w 2020 r. będzie uprawniony do ustalania i wypłacania tych zasiłków. Jeśli natomiast liczba ubezpieczonych będzie mniejsza od 21 wówczas zasiłki od przyszłego roku będzie wypłacał ZUS.

  ...»

 • Jak przygotować zawiadomienie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej

  2019.11.18

  Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę porządkową. Może to być kara upomnienia, nagany lub kara pieniężna. O zastosowanej karze pracodawca powinien zawiadomić pracownika na piśmie. W zawiadomieniu trzeba wskazać rodzaj naruszenia, datę dopuszczenia się naruszenia przez pracownika oraz poinformować go o prawie złożenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

  ...»

 • Kiedy płatnik składek stanie się płatnikiem zasiłków w 2020 r.

  2019.11.12

  Ustalenie płatnika zasiłków na pełny rok kalendarzowy jest uzależnione od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego (obowiązkowego lub dobrowolnego) na 30 listopada poprzedniego roku. Oznacza to, że płatnik składek zatrudniający 30 listopada 2019 r. powyżej 20 osób zgłoszonych do tego ubezpieczenia zostanie zobowiązany do ustalania wysokości i wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych w 2020 r. Mniejsza liczba osób ubezpieczonych (20 lub mniej) na ten dzień spowoduje, że w kolejnym roku kalendarzowym zasiłki będzie wypłacał ZUS.

  ...»

 • Jak prawidłowo rozliczać i potrącać z wynagrodzenia wpłaty do PPK

  2019.11.04

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Jest to nowa forma dobrowolnego prywatnego oszczędzania przez osoby zatrudnione, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Przystąpienie osoby zatrudnionej do PPK powoduje dla podmiotów zatrudniających nowe obowiązki związane nie tylko z czynnościami administracyjnymi, ale przede wszystkim w zakresie obliczania wpłat, rozliczania ich na listach wypłat pod względem zobowiązań publicznoprawnych czy ustalania wysokości potrąceń.

  ...»

 • Do kiedy odwrotne obciążenia, od kiedy podzielona płatność

  2019.10.28

  Od 1 listopada 2019 r. - wraz z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności - prawodawca całkowicie likwiduje odwrotne obciążenie w transakcjach krajowych. W okresie przejściowym jest to problem dla podatników zobowiązanych dotychczas do stosowania odwróconego obciążenia. Muszą oni ustalić, które transakcje powinni jeszcze rozliczyć na zasadzie odwróconego obciążenia, a które podlegają już pod płatność podzieloną. Ustawodawca wprowadził przepisy przejściowe, które powinny ułatwić to zadanie.

  ...»

 • Zmiany 2020! Jakie będą skutki zapłaty na rachunek nieuwzględniony w rejestrze podatników VAT – zmiany w podatku dochodowym

  2019.10.21

  Od 1 stycznia 2020 r. zapłata dokonana na rachunek kontrahenta niewymieniony w rejestrze podatników VAT (biała lista podatników VAT) nie będzie kosztem podatkowym. Wyłączenie będzie dotyczyło sytuacji, w których kwota należności będzie przekraczała 15 000 zł. W publikacji przedstawiamy informacje o nowym wyłączeniu z kosztów i jak się przygotować na te zmiany.

  ...»

Tematy tygodnia

„Mały ZUS plus” – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

2020-01-13

12 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę uwzględniającą nowe preferencyjne rozwiązania w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS plus). Ustawa przewiduje możliwość opłacania obniżonych składek społecznych, których podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Z ulgi „mały ZUS plus” będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód za poprzedni rok nie przekroczy poziomu 120 000 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»