Niedziela, 22.07.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jakie kary grożą za naruszenie obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  2018.07.16

  13 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa wprowadza odmienne niż dotychczas zasady nakładania kar za naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W artykule przedstawiamy, jakie wprowadzono rodzaje kar, ile wynosi maksymalny limit kar pieniężnych i sankcji karnych oraz jakie naruszenia przepisów są zagrożone karami.

  ...»

 • Jakie problemy może powodować stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

  2018.07.09

  Z początkiem lipca 2018 r. weszły w życie przepisy art. 108a-108d ustawy o VAT określające mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (dalej MPP) z pewnością - przynajmniej w początkowym okresie stosowania nowych przepisów - będzie stwarzać problemy. Niniejszy artykuł stanowi próbę wskazania tych problemów, jak również propozycję ich rozwiązania.

  ...»

 • Jak udzielać urlopu wypoczynkowego szczególnym grupom pracowników

  2018.07.02

  Nie wszyscy pracownicy mają takie same uprawnienia urlopowe. Odrębności są głównie przewidziane dla kilku grup zawodowych należących do sfery budżetowej, m.in. nauczycieli, pracowników socjalnych, prokuratorów, pracowników Najwyższej Izby Kontroli, urzędników służby cywilnej, żołnierzy zawodowych, strażaków, policjantów czy funkcjonariuszy służby więziennej. Jednak są one ustanowione również dla zatrudnionych w sferze pozabudżetowej: pracowników młodocianych, tymczasowych i niepełnosprawnych, przy czym mogą oni także pracować w jednostkach sfery budżetowej.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Jak ustalić, czy podatnik dochował należytej staranności, odliczając VAT - wskazówki fiskusa

  2018.06.25

  Organy podatkowe wymagają, aby podatnik dochował należytej staranności przy zawieraniu transakcji opodatkowanych VAT. Brak takiej staranności może pozbawić podatnika prawa do odliczenia. Przedstawiamy opracowane przez fiskusa wytyczne określające, jak, zdaniem organów podatkowych, należy oceniać, czy podatnik dochował należytej staranności w wyborze kontrahenta oraz ocenie okoliczności transakcji. Stosowanie tych zaleceń powinno zabezpieczyć prawo podatników do odliczenia VAT naliczonego.

  ...»

 • Jaką formę zatrudnienia wybrać dla pracowników sezonowych

  2018.06.18

  Przedsiębiorca, który chce zatrudnić osoby do prac sezonowych, powinien rozważyć zawarcie z nimi umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Taka bowiem forma zatrudnienia będzie z reguły bardziej korzystna dla przedsiębiorców, jeżeli oczywiście charakter i rodzaj wykonywanych zadań nie spełniają definicji stosunku pracy - wówczas konieczne jest zawarcie umowy o pracę.

  ...»

 • Kiedy płatność w gotówce może być podejrzana – obowiązki i sankcje dla przedsiębiorców

  2018.06.11

  Od 13 lipca 2018 r. przedsiębiorcy, którzy płacą albo przyjmują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10 000 euro, w momencie dokonania takiej transakcji stają się jednym uczestników systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Obowiązani są zastosować wszystkie środki bezpieczeństwa wskazane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Za niewykonanie tych obowiązków mogą być ukarani sankcjami administracyjnymi, a nawet karnymi.

  ...»

 • Czy należy zgłosić rachunek VAT do urzędu skarbowego

  2018.06.04

  Od 1 lipca 2018 r. podatnicy będą mogli stosować mechanizm podzielonej płatności (split payment). Do rachunku rozliczeniowego podatnikom zostanie otworzony rachunek VAT. Przepisy ustawy o NIP nie zwalniają wprost podatników z obowiązku zgłoszenia tego rachunku do urzędu skarbowego. Zdaniem MF podatnicy nie będą mieli obowiązku zgłaszania rachunków VAT do urzędu skarbowego.

  ...»

 • Jakie są konsekwencje wycofania środka trwałego z prowadzonej działalności gospodarczej

  2018.05.28

  Wycofanie środka trwałego z prowadzonej działalności gospodarczej i przekazanie go na potrzeby prywatne przedsiębiorcy co do zasady podlega opodatkowaniu VAT. Wyjątkiem będą sytuacje, gdy podatnikowi przy nabyciu wycofywanego środka trwałego nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jeżeli przekazanie obejmowałoby nieruchomość, czynność ta może korzystać ze zwolnienia z VAT. Zastosowanie zwolnienia od podatku z reguły będzie się jednak wiązało z obowiązkiem korekty podatku naliczonego.

  ...»

 • Jakie są skutki zastosowania nieprawidłowej stawki podatku u sprzedawcy i nabywcy

  2018.05.21

  Opodatkowanie danej czynności właściwą stawką VAT lub objęcie jej zwolnieniem od podatku jest bardzo istotne. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie powodują zaniżenie lub zawyżenie kwoty podatku należnego, co niesie za sobą określone konsekwencje podatkowe dla obu stron transakcji.

  ...»

 • RODO – nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych

  2018.05.14

  Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wejdzie w życie 25 maja 2018 r. Nowe przepisy będą dotyczyć wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym także świadczeniem usług rachunkowych. W opracowaniu przedstawiamy, jak powinno wyglądać prawidłowe wdrożenie nowej polityki ochrony danych osobowych w biurze rachunkowym, tak by było zgodne z postanowieniami RODO. Celem publikacji jest ułatwienie biurom rachunkowym realizacji tego zadania.

  ...»

 • Zmiany wprowadzone w związku z rewolucją w Krajowym Rejestrze Sądowym

  2018.05.07

  Spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i ich wspólnicy powinni zapoznać się z ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z 26 stycznia 2018 r. Wprowadzone tą ustawą zmiany dotyczą przede wszystkim formy składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W niniejszym krótkim omówieniu przedstawiamy także inne zmiany dla podmiotów gospodarczych, które przyniosła wymieniona nowelizacja ustawy o KRS, a które zazwyczaj są pomijane w publikacjach prasowych.

  ...»

 • "Ulga na start" i inne zmiany w przepisach ubezpieczeniowych dotyczących przedsiębiorców

  2018.04.30

  30 kwietnia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące tzw. Konstytucji biznesu. Wśród nich znalazły się m.in. korzystne zmiany w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Ponadto zmienione zostały zasady przeprowadzania kontroli przedsiębiorców. 

  ...»

 • Jakie konsekwencje dla rozliczeń VAT podatnika mają nieuczciwe działania jego pracowników, kontrahentów lub osób trzecich

  2018.04.23

  Przedsiębiorca nie zawsze może uniknąć skutków nieuczciwego działania swoich pracowników czy kontrahentów. Musi zapłacić VAT z faktur wystawionych przez pracownika, gdy zostały wprowadzone do obrotu, nawet jeśli nie dokumentują rzeczywistej sprzedaży. Jeżeli nie dysponuje odpowiednimi dokumentami, straci również prawo do zastosowania stawki 0%, gdy po wydaniu przewoźnikowi towar przeznaczony do wywiezienia za granicę zostanie skradziony. Nie zawsze jednak kradzież towaru musi mieć negatywne skutki dla rozliczeń VAT.

  ...»

Tematy tygodnia

Jakie kary grożą za naruszenie obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

2018-07-16

13 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa wprowadza odmienne niż dotychczas zasady nakładania kar za naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W artykule przedstawiamy, jakie wprowadzono rodzaje kar, ile wynosi maksymalny limit kar pieniężnych i sankcji karnych oraz jakie naruszenia przepisów są zagrożone karami.

...»

Wszystkie tematy ...»