Piątek, 22.10.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej – jak oskładkować jego przychody

  2021.10.18

  Od 1 lipca 2021 r. przepisy przewidują możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA). Jest to nowa forma prawna przedsiębiorstwa. Akcjonariusz takiej spółki, którego wkładem do niej jest świadczenie pracy lub usług, jest obejmowany ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne są dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia do momentu zakończenia świadczenia pracy lub usług. Ubezpieczenie chorobowe jest z kolei dobrowolne.

  ...»

 • Zawarcie kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem – obowiązki pracodawcy

  2021.10.11

  Zawarcie kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem może oznaczać pewne odciążenie w obowiązkach pracodawcy. W razie bezzwłocznego zatrudnienia takiego pracownika nie ma potrzeby pozyskiwania od niego danych osobowych wymaganych od kandydata do pracy. Zatrudnienie na dotychczasowym stanowisku pracy może oznaczać brak konieczności przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich i szkoleń bhp.

  ...»

 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki biur rachunkowych od 31 października 2021 r.

  2021.10.04

  Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na biura rachunkowe liczne obowiązki związane z nawiązywaniem stosunków gospodarczych z klientami, monitorowaniem oraz analizą transakcji przez nich przeprowadzanych. 31 października 2021 r. wchodzą w życie ważne zmiany, które bezpośrednio wpływają na biura rachunkowe i wymagają podjęcia konkretnych działań. W opracowaniu przedstawiamy najważniejsze z nich oraz wskazujemy konieczne działania, które biura rachunkowe muszą podjąć w najbliższym czasie.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Zwolnienia przedmiotowe z obowiązku używania kasy fiskalnej – kiedy można stosować

  2021.09.27

  Kwestia konieczności, ale i braku obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej nierzadko bywa źle oceniana przez podatników. Czasem pojawia się pewna „nadgorliwość”, bo podatnik nie wie, że nie musi w pewnych sytuacjach wydawać paragonu. Z drugiej strony - trzeba uważać na to, że zwolnienia przysługują tylko przy spełnieniu określonych warunków. W publikacji omówimy zasady korzystania ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego dla danych czynności.

  ...»

 • Jak składać VAT-26 po zmianach od 1 października 2021 r.

  2021.09.20

  Od 1 października 2021 r. podatnicy będą mieli więcej czasu na złożenie formularza VAT-26 lub jego aktualizacji, gdy będą wykorzystywać samochód wyłącznie w działalności albo będą z tego rezygnować. Od tego dnia zacznie również obowiązywać nowy wzór tej informacji. Zmiany w tym zakresie wprowadzono w ramach pakietu SLIM VAT 2. W artykule przedstawiamy zasady składania VAT-26 po zmianach oraz odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły w tej kwestii do redakcji.

  ...»

 • Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych i świadczeniach chorobowych - nowe obowiązki płatników składek

  2021.09.13

  Płatników składek i zasiłków czekają duże zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń. Ustawa nowelizująca przewiduje zmiany m.in. w dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnych, rentowych i chorobowych, w zakresie kontroli ZUS, w przedawnieniu należności składkowych, a także w ustalaniu stopy procentowej składki wypadkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości względem ZUS. Nowe przepisy wprowadzają ponadto graniczny termin na złożenie dokumentów rozliczeniowych przez płatnika, elektronizację zaświadczeń A1 oraz obowiązek posiadania PUE ZUS przez wszystkich płatników składek. Zmiany obejmą również zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych oraz nabywania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłków należnych w razie choroby i macierzyństwa po ustaniu tytułu do ubezpieczeń.

  ...»

 • Jak i kiedy stosować roczne limity składkowo-podatkowe w 2021 r.

  2021.09.06

  W wyliczaniu wynagrodzeń zarówno pracowników jak i zleceniobiorców istotną rolę odgrywają roczne limity dotyczące podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych oraz opodatkowania. Płatnicy składek mają obowiązek ich stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przekroczenie limitów powoduje bowiem określone konsekwencje m.in. w zakresie obliczania podstawy wymiaru zasiłków czy dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. W tym przypadku także pracownicy i zleceniobiorcy mają obowiązek przekazania stosownych informacji swojemu pracodawcy/zleceniodawcy. Brak wiedzy o przekroczeniu wskazanych podstaw wymiaru może powodować dla płatników obowiązek dokonania korekty rozliczeń z tego tytułu.

  ...»

 • Dlaczego warto wcześniej wdrożyć stosowanie elektronicznego e-DD i nie czekać do nowego roku

  2021.08.30

  Ustawodawca po raz kolejny przedłużył okres przejściowy na stosowanie papierowych dokumentów zamiast elektronicznego e-DD. Ostateczny termin to tym razem 31 stycznia 2022 r. Warto przeanalizować kilka argumentów za elektronizacją, bo w zdecydowanej większości są to argumenty na „tak”. Korzyści finansowe, jak również zerowe ryzyko popełnienia błędu przy wypełnianiu elektronicznym ewidencji, a tym samym mniej kontroli celno-skarbowych - to argumenty przemawiające za wdrożeniem elektronicznego e-DD już w II połowie 2021 r.

  ...»

 • Jak podatnicy dokonujący sprzedaży TAX FREE powinni przygotować się do zmian od 2022 r.

  2021.08.23

  Od 2022 r. dotychczasowy system TAX FREE, przewidujący obieg dokumentów w wersji papierowej, zostanie zastąpiony obiegiem elektronicznym i elektronicznymi dokumentami. Dlatego od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy uczestniczący w systemie zwrotu VAT podróżnym będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej oraz prowadzenia elektronicznej ewidencji w systemie TAX FREE. Warto już teraz rozpocząć przygotowania do zmian.

  ...»

 • Sposoby rozwiązywania umów o pracę – najważniejsze zasady

  2021.08.16

  Rozwiązanie umowy o pracę powoduje zakończenie stosunku pracy łączącego pracodawcę z pracownikiem. Może ono nastąpić z upływem okresu trwania umowy o pracę, na podstawie porozumienia stron, za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Do zakończenia stosunku pracy może też dojść w przypadku jego wygaśnięcia.

  ...»

 • Jak rozliczać w kosztach podatkowych odpisy na fundusz na cele inwestycyjne

  2021.08.02

  Fundusz na cele inwestycyjne - fundusz tworzony przez podatników CIT (wyodrębniony w kapitale rezerwowym). Odpisy na ten fundusz podatnicy mogą zaliczyć w koszty uzyskania przychodów po spełnieniu warunków określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatkowym skutkiem wyboru korzystania z funduszu na cele inwestycyjne jest przyspieszenie w czasie rozliczenia podatkowego wydatków inwestycyjnych. Nie dochodzi tu do zwiększenia kosztów czy zmiany sposobu opodatkowania dochodów.

  ...»

 • Pakiet VAT e-commerce z nowym modelem rozliczania VAT

  2021.07.26

  Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje pakiet VAT e-commerce. Wprowadza on nowy model rozliczania VAT przez podatników dokonujących sprzedaży towarów na rzecz konsumentów z innych państw członkowskich UE oraz podatników, którzy sprzedają na terenie UE towary importowane sprowadzane z zagranicy. Nowością jest uznanie interfejsów elektronicznych za sprzedawców odpowiedzialnych za zapłatę należnego VAT. Do rozliczeń według nowego modelu niezbędna jest rejestracja do procedury OSS lub IOSS.

  ...»

 • Zatrudnianie do prac sezonowych

  2021.07.19

  Praca sezonowa to praca wykonywana tylko przez część roku, związana z właściwościami pór roku, zwłaszcza warunkami atmosferycznymi. Do jej wykonywania można zatrudnić na różnych podstawach. Najczęściej zawierane są umowy cywilnoprawne i umowy o pracę. Jednak pracę sezonową można także wykonywać m.in. w ramach praktyki absolwenckiej czy pracy tymczasowej.

  ...»

Tematy tygodnia

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej – jak oskładkować jego przychody

2021-10-18

Od 1 lipca 2021 r. przepisy przewidują możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA). Jest to nowa forma prawna przedsiębiorstwa. Akcjonariusz takiej spółki, którego wkładem do niej jest świadczenie pracy lub usług, jest obejmowany ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne są dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia do momentu zakończenia świadczenia pracy lub usług. Ubezpieczenie chorobowe jest z kolei dobrowolne.

...»

Wszystkie tematy ...»