Wtorek, 13.11.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Co powinien wiedzieć dłużnik o Rejestrze Należności Publicznoprawnych

  2018.11.12

  W Rejestrze Należności Publicznoprawnych (RNP) gromadzi się i ujawnia informacje o zadłużeniu przedsiębiorcy wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W uproszczeniu są to informacje o niezapłaconych przez przedsiębiorcę podatkach, ale nie tylko, ponieważ są to informacje o wszystkich należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej - w myśl ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  ...»

 • E-sprawozdania – więcej obowiązków przedsiębiorców

  2018.11.05

  Od 1 października 2018 r. obowiązuje wymóg sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej przez wszystkie podmioty stosujące ustawę o rachunkowości. Elektronizacja sporządzania sprawozdań finansowych jest połączona jednocześnie z obowiązkami składania tych sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego nie tylko w formie elektronicznej, ale również według udostępnionej przez Ministerstwo Finansów struktury logicznej. Ten sam format i struktura logiczna sprawozdań są też wymagane w przypadku składania sprawozdań finansowych do organów skarbowych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe. Poniżej przedstawiamy obowiązki w tym zakresie.

  ...»

 • Kto ponosi odpowiedzialność karną skarbową za niewystawienie paragonu

  2018.10.29

  Podatnicy, którzy ewidencjonują sprzedaż za pośrednictwem kasy rejestrującej, niejednokrotnie mają wątpliwości, czy odpowiedzialność za niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej i niewydanie paragonu fiskalnego obciąża wyłącznie ich jako podatnika (właściciela), czy dotyczy także pracownika, który powinien zaewidencjonować sprzedaż na kasie, ale tego nie zrobił. Otóż odpowiedzialność za brak rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej dotyczy także pracownika. Jeżeli sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej nastąpiłaby podczas kontroli skarbowej, to w pierwszej kolejności zostanie ukarany karą grzywny pracownik.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej akcyzą

  2018.10.22

  Uchwalone 20 lipca 2018 r. zmiany w ustawie akcyzowej wchodzą w życie w dwóch turach. Od 19 września 2018 r. wprowadzono m.in. możliwość składania wniosków o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy również w formie elektronicznej. Natomiast od 1 stycznia 2019 r. podatników przemieszczających wyroby akcyzowe podlegające zwolnieniu z akcyzy oraz opodatkowanych zerową stawką czeka prawdziwa rewolucja. Zostanie wprowadzony elektroniczny nadzór nad ich przemieszczaniem, który zastąpi dotychczasowe dokumenty papierowe.

  ...»

 • Jak wprowadzić zatrudnienie w formie telepracy

  2018.10.15

  Telepraca może zostać wprowadzona przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. Jej uruchomienie jest zasadniczo możliwe w przypadku zawarcia przez pracodawcę z organizacjami związkowymi porozumienia lub wydania regulaminu dotyczącego stosowania warunków telepracy. Wyjątkowo podstawą świadczenia telepracy może być również wniosek pracownika, który może być skutecznie złożony niezależnie od formalnego wprowadzenia telepracy w przepisach zakładowych.

  ...»

 • Jak postępować z fakturami wystawionymi pomyłkowo na rzecz niewłaściwego podmiotu

  2018.10.08

  W praktyce działalności gospodarczej zdarzają się sytuacje, gdy sprzedawca pomyłkowo wystawi fakturę na rzecz niewłaściwego nabywcy. Tryb postępowania z tak sporządzoną fakturą zależy przede wszystkim od ustalenia, czy została wprowadzona do obrotu prawnego. Wprowadzenie faktury do obrotu prawnego wymaga bowiem wystawienia odpowiedniej faktury korygującej. Sposób wystawienia korekty będzie z kolei warunkowy tym, komu przekazano błędnie sporządzoną fakturę. Czy została przekazana nabywcy, a pomyłka dotyczy wyłącznie jego danych zamieszczonych na fakturze, czy też fakturę przekazano podmiotowi niebędącemu faktycznym nabywcą towaru bądź usługi.

  ...»

 • Wysokość składek społecznych w 2019 r. zależna od przychodów z działalności gospodarczej

  2018.10.01

  Od 1 stycznia 2019 r. osoby fizyczne prowadzące firmę na własny rachunek, których roczny przychód z tytułu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli 63 000 zł za 2018 r.), będą mogły płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wysokość będzie ustalana proporcjonalnie do przychodu. Tak przewiduje ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

  ...»

 • Jak uzyskać zwrot zagranicznego VAT

  2018.09.24

  Wnioski o zwrot zagranicznego VAT składamy za dany rok do 30 września roku następnego. 30 września 2018 r. mija termin składania wniosków o zwrot VAT od zakupów dokonanych za granicą w 2017 r. Mimo że w tym roku termin ten przypada w niedzielę, zdaniem MF nie jest przesuwany na poniedziałek, gdyż w tym przypadku nie mają zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej.

  ...»

 • Ulga badawczo-rozwojowa - podatkowa zachęta do prowadzenia działalności innowacyjnej

  2018.09.17

  Przepisy prawa podatkowego określają wiele zachęt dla podatników prowadzących działalność innowacyjną. Przede wszystkim podatnicy tacy mogą korzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, a podatnicy o statusie centrum badawczo-rozwojowego - również ze zwolnień od podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. W publikacji przedstawiamy, kto ma prawo do wymienionych ulg i na czym one polegają.

  ...»

 • Jak udzielić pracownikom zaległego urlopu za 2017 r.

  2018.09.10

  Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego za 2017 r. najpóźniej do 30 września 2018 r. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że 30 września przypada w tym roku w niedzielę.

  ...»

 • Nowe terminy przedawnienia roszczeń – skutki dla przedsiębiorców

  2018.09.03

  9 lipca 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń. W publikacji przedstawiamy, w jaki sposób zmieniły się terminy przedawnienia i jak nowelizacja wpłynie na relacje przedsiębiorców z konsumentami.

  ...»

 • Jak prawidłowo zatrudniać pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego

  2018.08.27

  Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych może odbywać się przez naukę zawodu albo przyuczenie do wykonywania określonej pracy. W tym celu pracodawca zawiera z młodocianym pisemną umowę o pracę. Przed przyjęciem do pracy młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim, a w czasie zatrudnienia - badaniom okresowym i kontrolnym. Ze względu na ochronę zdrowia pracowników młodocianych dotyczą ograniczenia w czasie pracy. Mają oni także korzystniejsze zasady naliczania urlopu wypoczynkowego.

  ...»

 • Jak pracodawca powinien wprowadzić monitoring zakładowy po zmianach przepisów

  2018.08.20

  Przepisy Kodeksu pracy dają pracodawcy możliwość stosowania monitoringu terenu zakładu pracy i służbowej poczty elektronicznej w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy. Możliwe jest także stosowanie innych form monitoringu, takich jak kontrola wykorzystywania służbowych telefonów czy geolokalizacja służbowych samochodów. Stosowanie monitoringu przez pracodawców może być kontrolowane przez inspektorów pracy.

  ...»

Tematy tygodnia

Co powinien wiedzieć dłużnik o Rejestrze Należności Publicznoprawnych

2018-11-12

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych (RNP) gromadzi się i ujawnia informacje o zadłużeniu przedsiębiorcy wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W uproszczeniu są to informacje o niezapłaconych przez przedsiębiorcę podatkach, ale nie tylko, ponieważ są to informacje o wszystkich należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej - w myśl ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

...»

Wszystkie tematy ...»