Poniedziałek, 17.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Od 13 lutego 2023 r. przemieszczenia wewnątrz UE wyrobów akcyzowych na podstawie dokumentu e-SAD

  2022.01.17

  Od 13 lutego 2023 r. uproszczony dokument towarzyszący (UDT) zostanie zastąpiony przez elektroniczny uproszczony dokument administracyjny (e-SAD). Natomiast od 2022 r. obowiązuje tylko nowa wersja UDT. Zmiany w zakresie elektronizacji procedur stosowanych do wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji wprowadziła nowelizacja z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

  ...»

 • Przejęcie obowiązków płatnika zasiłków w 2022 r.

  2022.01.10

  Płatnik składek musiał ustalić na 30 listopada 2021 r., ile osób zgłasza do ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli na ten dzień zgłaszał do tego ubezpieczenia co najmniej 21 osób, w 2022 r. jest płatnikiem zasiłków z FUS (chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wyrównawczych oraz świadczenia rehabilitacyjnego). W sytuacji gdy płatnik składek nie zgłaszał nikogo do ubezpieczenia chorobowego na ten dzień, liczbę ubezpieczonych ustala według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonał takiego zgłoszenia. Niespełnienie kryterium liczby ubezpieczonych objętych ubezpieczeniem chorobowym powoduje, że od 1 stycznia 2022 r. świadczenia te wypłaca ZUS.

  ...»

 • Fakturowanie po zmianach od 1 stycznia 2022 r.

  2022.01.03

  Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy zyskali możliwość dobrowolnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (dalej również jako KSeF). W systemie można zarówno wystawiać, jak i odbierać faktury, a korzystający z niego podatnicy mogą liczyć na kilka preferencji podatkowych, choć ograniczonych licznymi warunkami. W artykule przedstawiamy obowiązujące zasady wystawiania faktur w KSeF zilustrowane przykładami oraz tabelaryczny wykaz pozostałych zmian w zasadach fakturowania wprowadzonych od 1 stycznia 2022 r.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Jak prawidłowo wypełnić informację ZUS IWA za 2021 r.

  2022.01.03

  31 stycznia 2022 r. upływa termin złożenia informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Od danych zawartych w ZUS IWA zależy wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, które płatnik będzie opłacał od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r. Za podanie w ZUS IWA nieprawdziwych danych, które doprowadzą do zaniżenia wysokości składki wypadkowej, grożą płatnikom poważne sankcje finansowe. W informacji ZUS IWA za 2021 r. należy uwzględnić zmiany wprowadzone w 2021 r. na mocy ustawy reformującej system ubezpieczeń społecznych.

  ...»

 • Jak po zmianach rozliczać wynagrodzenia w 2022 r.

  2021.12.27

  W 2022 r. zmieniły się rozliczenia podatkowo-składkowe świadczeń (w tym wynagrodzeń) otrzymywanych przez zatrudnione osoby. Zmiany wprowadzono w ramach programu reform zwanych Polskim Ładem, którego przepisy zawarto w ustawie z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

  ...»

 • Zasady wystawiania faktur w 2022 r.

  2021.12.13

  Zasady wystawiania faktur. W 2022 r. zostanie wprowadzony Krajowy System e-Faktur (KSeF). Podatnicy będą mogli wystawiać e-faktury w formie ustrukturyzowanej. Będzie to jednak dobrowolna metoda fakturowania. Wprowadzono także zmiany w zasadach wystawiania faktur korygujących oraz zmieniono terminy wystawiania faktur.

  ...»

 • Zmiany podatkowe od 1 stycznia 2022 r. – jak stosować przepisy w okresie przejściowym

  2021.12.06

  1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie pakiet zmian w podatkach i to nie tylko tych wprowadzanych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Część zmian powinna być stosowana wprost, część tylko do transakcji zawieranych od 1 stycznia 2022 r., a część może być stosowana także wstecznie, np. do rozliczenia za 2021 r. Tę kolizję między nowymi i poprzednimi przepisami rozstrzygają tzw. przepisy przejściowe. Przedstawiamy tabelaryczne zestawienie zmian w podatkach, w których obowiązują takie normy kolizyjne. Powinno to ułatwić podatnikom podjęcie decyzji, które przepisy stosować w konkretnych sytuacjach na przełomie 2021 i 2022 r.

  ...»

 • Kiedy organ podatkowy może zarzucić nadużycie prawa w VAT

  2021.11.29

  Podatnik ma wprawdzie prawo do optymalizacji opodatkowania, które jest działaniem legalnym, jednak między optymalizacją a uchylaniem się od opodatkowania przebiega dość „cienka granica”. Organy podatkowe mogą wtedy sklasyfikować na nowo sztuczną transakcję. Problem nadużycia prawa w VAT dotyczy nie tylko grup przestępczych. Nierzadko bowiem ma związek z bardziej przyziemnymi i codziennymi sprawami, takimi jak np. odliczenie proporcją czy sprzedaż towarów w zestawie.

  ...»

 • Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

  2021.11.22

  W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

  ...»

 • Kto będzie mógł rozliczać się kwartalnie w 2022 r.

  2021.11.15

  Znamy już kurs euro, według którego jest ustalany limit sprzedaży decydujący o statusie małego podatnika w 2022 r. Do przeliczenia przyjmujemy kurs z 1 października 2021 r., który wyniósł 4,5941 zł za euro. Tylko mały podatnik może rozliczać się kwartalnie lub kasowo.W 2022 r. prawo to uzyskają także podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT). Ponieważ kurs euro jest wyższy w porównaniu z poprzednim rokiem, kwota limitu na 2022 r. również się podwyższyła. Jednak nie wszyscy mali podatnicy mogą rozliczać się kwartalnie.

  ...»

 • Rekompensaty i odszkodowania dla przedsiębiorców poszkodowanych wprowadzaniem stanu wyjątkowego

  2021.11.08

  Przedsiębiorcy z przygranicznych obszarów objętych stanem wyjątkowym mogą wystąpić do wojewody z wnioskiem o rekompensaty. Tak wynika z ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. (dalej: ustawa). Ustawa weszła w życie z dniem 4 października 2021 r. W artykule przypominamy także o prawie do odszkodowań za straty majątkowe poniesione w związku z wprowadzeniem tego stanu.

  ...»

 • Polski Ład - rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu i oskładkowaniu przychodów podatników

  2021.11.02

  Brak możliwości odliczenia od podatku części składki na ubezpieczenie zdrowotne, zwolnienie przychodów podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania do Polski albo wychowywał co najmniej 4 dzieci, do kwoty rocznej 85 528 zł, podwyższenie do 120 000 zł pierwszego progu podatkowego, od którego jest należny 17% podatek, i zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek, a także wprowadzenie dodatkowej ulgi pomniejszającej dochód pracownika przy obliczaniu podatku - takie zmiany wprowadza uchwalona przez Sejm 1 października 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca).

  ...»

 • Jakie zmiany w VAT wprowadzi Polski Ład

  2021.10.25

  W pakiecie zmian wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu przewidziano także zmiany w ustawie o VAT. Grupy podatników powiązanych finansowo i organizacyjnie uzyskają możliwość wspólnych rozliczeń VAT. Poza tym podatnicy będą mieli wybór, czy opodatkować usługi finansowe, czy korzystać ze zwolnienia. Do ustawy o VAT wprowadzone zostaną także ułatwienia oraz kary dla podatników niestosujących się do nowych obowiązków związanych z obrotem bezgotówkowym. Zmiany będą dotyczyły także stawek VAT i CN-ów.

  ...»

Tematy tygodnia

Od 13 lutego 2023 r. przemieszczenia wewnątrz UE wyrobów akcyzowych na podstawie dokumentu e-SAD

2022-01-17

Od 13 lutego 2023 r. uproszczony dokument towarzyszący (UDT) zostanie zastąpiony przez elektroniczny uproszczony dokument administracyjny (e-SAD). Natomiast od 2022 r. obowiązuje tylko nowa wersja UDT. Zmiany w zakresie elektronizacji procedur stosowanych do wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji wprowadziła nowelizacja z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

...»

Wszystkie tematy ...»