Sobota, 06.03.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Harmonogram prac bilansowych w marcu 2021 r. dotyczących sprawozdań finansowych za 2020 r.

  2021.03.01

  Pomimo trwania pandemii COVID -19 firmy nie mogą liczyć na przesunięcie terminów prac księgowych, jak to miało miejsce w zeszłym roku. Przypomnijmy, jakie prace księgowe muszą zostać wykonane w marcu 2021 r.

  ...»

 • Jak sporządzić zeznanie roczne PIT za 2020 r. po zmianach

  2021.02.22

  Do 30 kwietnia 2021 r. podatnicy PIT muszą złożyć zeznanie roczne za 2020 r. W rozliczeniu tym nie brakuje nowych rozwiązań. Po raz pierwszy podatnicy będą rozliczali ulgę na złe długi. Służy do tego nowy załącznik PIT/WZ. Będą również mogli dokonać odliczeń darowizn, jakie w 2020 r. przekazali w związku z panującą epidemią COVID-19. Do tego ulga dla młodych czy nowe limity kosztów pracowniczych, które w 2020 r. po raz pierwszy obowiązywały przez cały rok. Jak poruszać się w gąszczu tych zmian, omawiamy w niniejszym raporcie.

  ...»

 • Kto skorzysta ze zwolnienia ze składek ZUS i świadczenia postojowego

  2021.02.15

  Płatnicy składek,  którzy korzystali z tarczy antykryzysowej 6.0 skierowanej do przedsiębiorców z wybranych branż, będą mogli ponownie skorzystać ze świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS. Świadczenie postojowe dla niektórych branż przysługuje dwukrotnie.  Zwolnienie ze składek ZUS dotyczy natomiast grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r. Natomiast do 15 marca 2021 r. można składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS za  okres od lipca do września 2020 r.  Przysługuje ono podmiotom które do 31 października 2020 r. złożyły do ZUS deklaracje rozliczeniowe za te miesiące.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Jakie zapisy powinny się znaleźć w oświadczeniu klienta biura rachunkowego dla celów oznaczenia transakcji

  2021.02.08

  W związku z obowiązkiem oznaczania transakcji w ewidencji i JPK wiele biur rachunkowych zamierza zwracać się do klientów z prośbą o składanie oświadczeń o faktach znanych wyłącznie klientowi, niezbędnych dla właściwego oznaczenia transakcji. Przedstawiamy przykładowe wzory takich oświadczeń, z zastrzeżeniem, że nie są one wymagane ani regulowane przez prawo podatkowe.

  ...»

 • PIT-11 – jak wypełnić informację podatkową za rok 2020

  2021.02.01

  Od 18 listopada 2020 r. obowiązuje nowy wzór informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) oznaczonej jako wersja 26. Informację według tego wzoru należy wypełnić dla przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r. Pracodawcy najczęściej wystawiają ją dla podatników będących pracownikami lub osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych. W każdym przypadku PIT-11 dotyczy przychodów osoby fizycznej. Jeżeli przed 18 listopada 2020 r. podatnik i właściwy urząd skarbowy otrzymali PIT-11 na poprzednim formularzu (w wersji 25), nie należy składać tej informacji ponownie tylko ze względu na zmianę formularza.

  ...»

 • Zmiany 2021. Kiedy spółka komandytowa, która stanie się podatnikiem CIT, musi sporządzić sprawozdanie finansowe

  2021.01.25

  Spółka komandytowa, która uzyska status podatnika CIT od 1 maja 2021 r., nie musi sporządzać sprawozdania finansowego, na dzień poprzedzający zmianę statusu podatkowego, w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe powinna sporządzić na dzień poprzedzający zamknięcie roku obrotowego. Kwestię tę wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

  ...»

 • 1 lutego 2021 r. upływa termin na złożenie ZUS IWA za 2020 r.

  2021.01.18

  Płatnicy składek, którzy zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób w poprzednim roku kalendarzowym, muszą złożyć do ZUS „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” ZUS IWA. Składa się ją w formie papierowej albo elektronicznej. Wybór formy jest uzależniony od tego, w jaki sposób płatnik składek przekazuje do ZUS pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe.

  ...»

 • Kontrola pracowników pracujących zdalnie – jakie możliwości ma pracodawca

  2021.01.11

  Uprawnienia kontrolne pracodawcy w zakresie pracy zdalnej nie zostały uregulowane przepisami ustawy o COVID-19. Z tego względu określanie porządku i organizacji pracy, kierownictwa i nadzoru odnośnie do wykonywania pracy oraz rozliczania jej efektów może się odbywać na zasadach ogólnych oraz na podstawie regulacji wewnątrzzakładowych. Także obowiązek zadbania o bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz odpowiedzialność pracodawcy za respektowanie tych warunków przez osoby zatrudnione zdalnie wymaga zastosowania istniejących już mechanizmów kontroli pracownika, a także uregulowania ich przez pracodawcę we własnym zakresie.

  ...»

 • Zerowy PIT dla młodych i inne zmiany w podatkach dla pracowników w 2021 r.

  2021.01.04

  Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje szerszy zakres stosowania zwolnienia z podatku, w ramach tzw. zerowego PIT dla młodych, o przychody z praktyk absolwenckich i stażu uczniowskiego. Zwolnienie dotyczy przychodów z tych źródeł uzyskanych najwcześniej od 1 stycznia 2021 r. Ponadto zostały wydłużone okresy stosowania podwyższonych limitów zwolnień z podatku dla zapomóg, świadczeń socjalnych i dofinansowań do wypoczynku.

  ...»

 • Kto skorzysta z ulg składkowych dla przedsiębiorców w 2021 r.

  2020.12.28

  W 2021 r. nie zmieniają się warunki standardowych ulg składkowych. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który rozpoczyna działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po co najmniej 60 miesiącach od zakończenia poprzedniej, może przez 6 miesięcy nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, zaś przez kolejne 24 miesiące może je płacić w obniżonej wysokości. Może też skorzystać z uprawnienia do opłacania składek uzależnionych od dochodu - w tym celu musi jednak do 1 lutego 2021 r. dokonać zgłoszenia do ZUS.

  ...»

 • Sporządzanie planu urlopów na 2021 r.

  2020.12.21

  Plan urlopów ustala pracodawca. W miarę możliwości bierze przy tym pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy przedsiębiorstwa. W planie urlopów należy uwzględnić zarówno urlop bieżący, jak i zaległy, ale nie obejmuje się nim części urlopu udzielanego pracownikowi na żądanie.

  ...»

 • Obowiązki pracodawcy na przełomie roku – o czym trzeba pamiętać

  2020.12.14

  Przełom roku to okres wzmożonej pracy dla pracodawców i ich służb kadrowo-płacowych. Skorygowanie rocznego odpisu na zfśs, sporządzenie planu urlopów wypoczynkowych, przygotowanie i wysyłka deklaracji PIT-4R i informacji podatkowych PIT-11 czy złożenie w ZUS informacji ZUS IWA - to tylko część zadań, jakim pracodawcy muszą sprostać w najbliższym czasie.

  ...»

 • Wymiana kas na kasy online – obowiązki podatników

  2020.12.07

  Zbliża się kolejny termin wymiany kas na kasy online. Do końca roku kasy starego typu muszą wymienić na kasy online podatnicy świadczący usługi gastronomiczne, hotelarskie i sprzedawcy węgla. Podatnicy ci mają wybór - mogą zakupić stacjonarną kasę online lub mobilną.

  ...»