Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

  2021.11.22

  W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

  ...»

 • Kto będzie mógł rozliczać się kwartalnie w 2022 r.

  2021.11.15

  Znamy już kurs euro, według którego jest ustalany limit sprzedaży decydujący o statusie małego podatnika w 2022 r. Do przeliczenia przyjmujemy kurs z 1 października 2021 r., który wyniósł 4,5941 zł za euro. Tylko mały podatnik może rozliczać się kwartalnie lub kasowo.W 2022 r. prawo to uzyskają także podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT). Ponieważ kurs euro jest wyższy w porównaniu z poprzednim rokiem, kwota limitu na 2022 r. również się podwyższyła. Jednak nie wszyscy mali podatnicy mogą rozliczać się kwartalnie.

  ...»

 • Rekompensaty i odszkodowania dla przedsiębiorców poszkodowanych wprowadzaniem stanu wyjątkowego

  2021.11.08

  Przedsiębiorcy z przygranicznych obszarów objętych stanem wyjątkowym mogą wystąpić do wojewody z wnioskiem o rekompensaty. Tak wynika z ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. (dalej: ustawa). Ustawa weszła w życie z dniem 4 października 2021 r. W artykule przypominamy także o prawie do odszkodowań za straty majątkowe poniesione w związku z wprowadzeniem tego stanu.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Jak prawidłowo rozliczać i potrącać z wynagrodzenia wpłaty do PPK

  2019.11.04

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Jest to nowa forma dobrowolnego prywatnego oszczędzania przez osoby zatrudnione, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Przystąpienie osoby zatrudnionej do PPK powoduje dla podmiotów zatrudniających nowe obowiązki związane nie tylko z czynnościami administracyjnymi, ale przede wszystkim w zakresie obliczania wpłat, rozliczania ich na listach wypłat pod względem zobowiązań publicznoprawnych czy ustalania wysokości potrąceń.

  ...»

 • Do kiedy odwrotne obciążenia, od kiedy podzielona płatność

  2019.10.28

  Od 1 listopada 2019 r. - wraz z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności - prawodawca całkowicie likwiduje odwrotne obciążenie w transakcjach krajowych. W okresie przejściowym jest to problem dla podatników zobowiązanych dotychczas do stosowania odwróconego obciążenia. Muszą oni ustalić, które transakcje powinni jeszcze rozliczyć na zasadzie odwróconego obciążenia, a które podlegają już pod płatność podzieloną. Ustawodawca wprowadził przepisy przejściowe, które powinny ułatwić to zadanie.

  ...»

 • Zmiany 2020! Jakie będą skutki zapłaty na rachunek nieuwzględniony w rejestrze podatników VAT – zmiany w podatku dochodowym

  2019.10.21

  Od 1 stycznia 2020 r. zapłata dokonana na rachunek kontrahenta niewymieniony w rejestrze podatników VAT (biała lista podatników VAT) nie będzie kosztem podatkowym. Wyłączenie będzie dotyczyło sytuacji, w których kwota należności będzie przekraczała 15 000 zł. W publikacji przedstawiamy informacje o nowym wyłączeniu z kosztów i jak się przygotować na te zmiany.

  ...»

 • Ulga na złe długi w PIT i CIT

  2019.10.14

  Od 1 stycznia 2020 r. wierzyciele zyskają możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności, określonego w umowie lub fakturze (rachunku). Ulga na złe długi zostanie wprowadzona zarówno w podatku dochodowym od osób prawnych, jak i fizycznych i w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

  ...»

 • Jak przekroczenie rocznych limitów składkowo-podatkowych w 2019 r. wpływa na obowiązki płatnika

  2019.10.07

  Płatnicy składek, obliczając wynagrodzenia pracownikom lub zleceniobiorcom, muszą uwzględniać roczne limity dotyczące przekroczenia podstaw wymiaru składek emerytalnych i rentowych oraz opodatkowania. Przekroczenie ustalonych limitów powoduje określone konsekwencje m.in. w zakresie obliczania podstawy wymiaru zasiłków czy dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Także pracownicy lub zleceniobiorcy mają obowiązek przekazania informacji w tym zakresie swojemu pracodawcy/zleceniodawcy w przypadku, gdy w roku kalendarzowym zmienią pracę albo gdy pracują jednocześnie w kilku zakładach pracy. Brak informacji o przekroczeniu omawianych limitów może powodować dla płatników obowiązek dokonania korekty rozliczeń pensji.

  ...»

 • Jak ZUS kontroluje przedsiębiorcę przebywającego na zwolnieniu lekarskim

  2019.09.30

  Przedsiębiorca podlegający ubezpieczeniu chorobowemu może korzystać ze świadczeń z tytułu niezdolności do wykonywania pracy. Tak jak w przypadku innych ubezpieczonych (pracowników czy zleceniobiorców objętych tym ubezpieczeniem i otrzymujących zasiłki chorobowe) przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim z prawem do świadczeń chorobowych podlega kontroli w zakresie prawidłowości jego wykorzystania. Jeżeli w tym czasie wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, traci prawo do zasiłku za cały okres tego zwolnienia.

  ...»

 • Jak prowadzić dokumentację związana z funkcjonowaniem w firmie PPK

  2019.09.23

  Podstawą przekazywania wpłat do PPK jest w pierwszej kolejności zawarcie umowy o zarządzanie PPK. Następnie trzeba sporządzić umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej. Są to umowy, które się uzupełniają. Wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK przez podmiot zatrudniający lub instytucję finansową nie może prowadzić do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o prowadzenie PPK, jeżeli na rachunku PPK są zapisane jednostki uczestnictwa lub jednostki rozrachunkowe uczestnika PPK. W takim przypadku podmiot zatrudniający musi zawrzeć nową umowę o zarządzanie PPK. Z funkcjonowaniem PPK wiąże się również kompletowanie deklaracji wpłat, w szczególności oświadczeń uczestników PPK o umowach zawartych z innymi podmiotami, wniosków o zawarcie umowy o prowadzenie PPK czy deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat.

  ...»

 • Obowiązek raportowania „zaszłych” schematów podatkowych przez korzystających – do 30 września 2019 r.

  2019.09.16

  Obowiązek raportowania o schematach podatkowych - wprowadzony w 2019 r. - objął także zaszłości sięgające aż do 25 czerwca 2018 r. (schematy transgraniczne) bądź do 1 listopada 2018 r. - schematy krajowe. Obowiązek raportowania o tych „zaszłych” schematach został przesunięty w czasie. Do 30 czerwca 2019 r. informacje o tych schematach mieli przekazać promotorzy. Natomiast do 30 września 2019 r. - obowiązek ten ciąży na korzystających.

  ...»

 • Jakie zmiany czekają pracodawców w procesach pracowniczych

  2019.09.09

  Od 7 listopada 2019 r. zmieni się procedura cywilna. Dotyczy to także spraw pracowniczych toczących się przed sądami pracy. Jedną z nowości odnoszącą  się tylko do sądów pracy, do której warto przygotować się już wcześniej, jest zmiana przewidująca możliwość dalszego nakazania zatrudniania pracownika na czas procesu po nieprawomocnym przywróceniu pracownika do pracy przez sąd pierwszej instancji. Wcześniej, bo od 21 sierpnia 2019 r. zmienią się również koszty sądowe w sprawach pracowniczych.

  ...»

 • Od 7 września 2019 r. zmienią się przepisy Kodeksu pracy, w tym zasady wystawiania świadectwa pracy

  2019.09.02

  7 września 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Wprowadzone tą nowelizacją zmiany dotyczą zasad wydawania świadectwa pracy, norm antydyskryminacyjnych, sytuacji pracownika dotkniętego mobbingiem oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Pracodawcy powinni zapoznać się przede wszystkim z nowymi procedurami związanymi z obowiązkiem wydania pracownikowi świadectwa pracy. Jest to bowiem jeden z podstawowych obowiązków obciążających pracodawców po zakończeniu z pracownikiem umowy o pracę.

  ...»

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»