Wtorek, 24.05.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak rozliczać VAT od umów długoterminowych

  2022.05.23

  Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.

  ...»

 • Jak stosować ulgę na złe długi w razie wystawienia faktur korygujących

  2022.05.16

  Obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu tzw. ulgi na złe długi obejmuje kwoty wynikające z wystawionych przez podatnika faktur. Może jednak odnosić się również do faktur korygujących. Zasady korzystania z ulgi na złe długi, gdy wystawiana jest faktura korygująca, zależą od tego, jakie zmiany powoduje w pierwotnej fakturze (zmniejszenie czy zwiększenie VAT albo brak zmian w kwocie VAT).

  ...»

 • Przedawnienie składek ZUS przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą

  2022.05.09

  Jeżeli przedsiębiorca spóźnia się z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ZUS staje się wierzycielem tych należności i może zażądać natychmiastowej spłaty zaległości wraz z odsetkami za zwłokę. Takie zaległości ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od daty ich wymagalności, chyba że zostały podjęte czynności przerywające bieg przedawnienia. Wyjątkiem są należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem, te nie podlegają przedawnieniu. Jednak po jego upływie mogą być egzekwowane tylko do wysokości zaległości oraz odsetek za nieterminową spłatę liczonych do dnia przedawnienia.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Kiedy organ podatkowy może zarzucić nadużycie prawa w VAT

  2021.11.29

  Podatnik ma wprawdzie prawo do optymalizacji opodatkowania, które jest działaniem legalnym, jednak między optymalizacją a uchylaniem się od opodatkowania przebiega dość „cienka granica”. Organy podatkowe mogą wtedy sklasyfikować na nowo sztuczną transakcję. Problem nadużycia prawa w VAT dotyczy nie tylko grup przestępczych. Nierzadko bowiem ma związek z bardziej przyziemnymi i codziennymi sprawami, takimi jak np. odliczenie proporcją czy sprzedaż towarów w zestawie.

  ...»

 • Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

  2021.11.22

  W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

  ...»

 • Kto będzie mógł rozliczać się kwartalnie w 2022 r.

  2021.11.15

  Znamy już kurs euro, według którego jest ustalany limit sprzedaży decydujący o statusie małego podatnika w 2022 r. Do przeliczenia przyjmujemy kurs z 1 października 2021 r., który wyniósł 4,5941 zł za euro. Tylko mały podatnik może rozliczać się kwartalnie lub kasowo.W 2022 r. prawo to uzyskają także podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT). Ponieważ kurs euro jest wyższy w porównaniu z poprzednim rokiem, kwota limitu na 2022 r. również się podwyższyła. Jednak nie wszyscy mali podatnicy mogą rozliczać się kwartalnie.

  ...»

 • Rekompensaty i odszkodowania dla przedsiębiorców poszkodowanych wprowadzaniem stanu wyjątkowego

  2021.11.08

  Przedsiębiorcy z przygranicznych obszarów objętych stanem wyjątkowym mogą wystąpić do wojewody z wnioskiem o rekompensaty. Tak wynika z ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. (dalej: ustawa). Ustawa weszła w życie z dniem 4 października 2021 r. W artykule przypominamy także o prawie do odszkodowań za straty majątkowe poniesione w związku z wprowadzeniem tego stanu.

  ...»

 • Polski Ład - rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu i oskładkowaniu przychodów podatników

  2021.11.02

  Brak możliwości odliczenia od podatku części składki na ubezpieczenie zdrowotne, zwolnienie przychodów podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania do Polski albo wychowywał co najmniej 4 dzieci, do kwoty rocznej 85 528 zł, podwyższenie do 120 000 zł pierwszego progu podatkowego, od którego jest należny 17% podatek, i zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek, a także wprowadzenie dodatkowej ulgi pomniejszającej dochód pracownika przy obliczaniu podatku - takie zmiany wprowadza uchwalona przez Sejm 1 października 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca).

  ...»

 • Jakie zmiany w VAT wprowadzi Polski Ład

  2021.10.25

  W pakiecie zmian wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu przewidziano także zmiany w ustawie o VAT. Grupy podatników powiązanych finansowo i organizacyjnie uzyskają możliwość wspólnych rozliczeń VAT. Poza tym podatnicy będą mieli wybór, czy opodatkować usługi finansowe, czy korzystać ze zwolnienia. Do ustawy o VAT wprowadzone zostaną także ułatwienia oraz kary dla podatników niestosujących się do nowych obowiązków związanych z obrotem bezgotówkowym. Zmiany będą dotyczyły także stawek VAT i CN-ów.

  ...»

 • Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej – jak oskładkować jego przychody

  2021.10.18

  Od 1 lipca 2021 r. przepisy przewidują możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA). Jest to nowa forma prawna przedsiębiorstwa. Akcjonariusz takiej spółki, którego wkładem do niej jest świadczenie pracy lub usług, jest obejmowany ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne są dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia do momentu zakończenia świadczenia pracy lub usług. Ubezpieczenie chorobowe jest z kolei dobrowolne.

  ...»

 • Zawarcie kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem – obowiązki pracodawcy

  2021.10.11

  Zawarcie kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem może oznaczać pewne odciążenie w obowiązkach pracodawcy. W razie bezzwłocznego zatrudnienia takiego pracownika nie ma potrzeby pozyskiwania od niego danych osobowych wymaganych od kandydata do pracy. Zatrudnienie na dotychczasowym stanowisku pracy może oznaczać brak konieczności przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich i szkoleń bhp.

  ...»

 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki biur rachunkowych od 31 października 2021 r.

  2021.10.04

  Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na biura rachunkowe liczne obowiązki związane z nawiązywaniem stosunków gospodarczych z klientami, monitorowaniem oraz analizą transakcji przez nich przeprowadzanych. 31 października 2021 r. wchodzą w życie ważne zmiany, które bezpośrednio wpływają na biura rachunkowe i wymagają podjęcia konkretnych działań. W opracowaniu przedstawiamy najważniejsze z nich oraz wskazujemy konieczne działania, które biura rachunkowe muszą podjąć w najbliższym czasie.

  ...»

 • Zwolnienia przedmiotowe z obowiązku używania kasy fiskalnej – kiedy można stosować

  2021.09.27

  Kwestia konieczności, ale i braku obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej nierzadko bywa źle oceniana przez podatników. Czasem pojawia się pewna „nadgorliwość”, bo podatnik nie wie, że nie musi w pewnych sytuacjach wydawać paragonu. Z drugiej strony - trzeba uważać na to, że zwolnienia przysługują tylko przy spełnieniu określonych warunków. W publikacji omówimy zasady korzystania ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego dla danych czynności.

  ...»

Tematy tygodnia

Jak rozliczać VAT od umów długoterminowych

2022-05-23

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.

...»

Wszystkie tematy ...»