Wtorek, 24.05.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak rozliczać VAT od umów długoterminowych

  2022.05.23

  Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.

  ...»

 • Jak stosować ulgę na złe długi w razie wystawienia faktur korygujących

  2022.05.16

  Obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu tzw. ulgi na złe długi obejmuje kwoty wynikające z wystawionych przez podatnika faktur. Może jednak odnosić się również do faktur korygujących. Zasady korzystania z ulgi na złe długi, gdy wystawiana jest faktura korygująca, zależą od tego, jakie zmiany powoduje w pierwotnej fakturze (zmniejszenie czy zwiększenie VAT albo brak zmian w kwocie VAT).

  ...»

 • Przedawnienie składek ZUS przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą

  2022.05.09

  Jeżeli przedsiębiorca spóźnia się z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ZUS staje się wierzycielem tych należności i może zażądać natychmiastowej spłaty zaległości wraz z odsetkami za zwłokę. Takie zaległości ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od daty ich wymagalności, chyba że zostały podjęte czynności przerywające bieg przedawnienia. Wyjątkiem są należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem, te nie podlegają przedawnieniu. Jednak po jego upływie mogą być egzekwowane tylko do wysokości zaległości oraz odsetek za nieterminową spłatę liczonych do dnia przedawnienia.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Rozliczanie okresów izolacji i kwarantanny w dokumentacji ZUS

  2021.07.05

  Jeżeli pracownik został objęty obowiązkową kwarantanną, izolacją lub pobierał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, pracodawca musi złożyć w ZUS raporty świadczeniowe (RSA) i rozliczeniowe (RCA). Natomiast jeśli w okresie objęcia kwarantanną lub izolacją albo sprawowania opieki z powodu ograniczeń związanych z funkcjonowaniem placówki, do której uczęszcza dziecko do lat 8, wywołanych epidemią COVID-19, pracownik miał już nabyte prawo do innego świadczenia chorobowego lub z tytułu macierzyństwa albo otrzymał wynagrodzenie za pracę, to izolacja lub kwarantanna nie zastępuje tych okresów. W przypadku gdy niemożność wykonywania pracy z powodu izolacji lub kwarantanny przypada też po okresie pobierania tych pierwszych świadczeń i należności, trzeba ustalić, czy za odosobnienie pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy, i rozliczyć je w dokumentacji ZUS z odpowiednim kodem świadczenia/przerwy.

  ...»

 • SLIM VAT2, Grupy VAT i Podatnik bezgotówkowy – planowane zmiany w VAT

  2021.06.28

  SLIM VAT2 to pakiet kolejnych uproszczeń, który ma zostać wprowadzony w rozliczeniach VAT od października 2021 r. Grupy VAT i Podatnik bezgotówkowy to projekty, które mają być wdrożone od 2022 r.

  ...»

 • Obowiązek składania sprawozdań finansowych do Szefa KAS w 2021 r. – dokumenty, terminy i sankcje

  2021.06.21

  Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe oraz podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS są zobowiązani złożyć do Szefa  KAS określone dokumenty (nie tylko samo sprawozdanie finansowe). W celu wywiązania się z tego obowiązku wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w odpowiednim formacie, a ich przekazanie musi nastąpić w ustawowych terminach. Brak wywiązania się z tego obowiązku może skutkować karą wynoszącą nawet 56 000 zł. 

  ...»

 • Faktury uproszczone – zasady wystawiania i ewidencjonowania

  2021.06.14

  Podatnicy mogą wystawiać i posługiwać się dokumentami, które mimo że nie zawierają wszystkich elementów jak tradycyjne faktury, mają taki status. Nazywane są potocznie fakturami uproszczonymi. Przede wszystkim zawierają mniej elementów niż tradycyjne faktury, ale również obowiązują je inne zasady ewidencjonowania. Ponadto nie mogą być wystawiane powszechnie, lecz w przypadkach wskazanych przez ustawodawcę. Podatnikom sprawia trudność ustalenie, jaki dokument spełnia te warunki, a jaki nie. Od rozliczenia za lipiec mają zostać wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  ...»

 • System równoważnego czasu pracy – zasady wprowadzania i stosowania

  2021.06.07

  System równoważnego czasu pracy jest jednym z systemów organizacji czasu pracy, który może być stosowany przez pracodawców. Polega on na wydłużaniu czasu pracy w danym dniu czy tygodniu, na rzecz skrócenia czasu pracy w innym dniu lub tygodniu, albo udzieleniu dni wolnych od pracy. System równoważnego czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu.

  ...»

 • Jakie nowe obowiązki wprowadza nowelizacja przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

  2021.05.31

  Biura prowadzące księgi rachunkowe, doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni już od kilku lat objęci są obowiązkiem przestrzegania ustawowych obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 30 marca 2021 r. uchwalono zmianę tej ustawy (Dz.U. z 2021 r. poz. 815), która wprowadza bardzo istotne zmiany. Najistotniejsze z nich dotyczą rozszerzenia listy podmiotów obowiązanych do stosowania tych przepisów (m.in. o biura rachunkowe zajmujące się prowadzeniem ksiąg podatkowych) oraz modyfikacji i wprowadzenia nowych obowiązków w zakresie walki z praniem pieniędzy. Ich oczywistym wynikiem jest konieczność stworzenia procedur wewnętrznych od nowa przez jednostki, które zostały dołączone do listy jednostek obowiązanych, lub zmiana/modyfikacja stosowanych do tej pory procedur przez jednostki obecnie do tego zobowiązane.

  ...»

 • Zmiany od 1 czerwca 2021 r. zasad prowadzenia postępowań celnych i określania należnych podatków od importu towarów

  2021.05.17

  Ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w zakresie wymiaru VAT, akcyzy od importowanych towarów oraz zmiany w Prawie celnym, które mają ułatwić funkcjonowanie zarówno organom podatkowym, jak i podatnikom. Zmiany będą obowiązywały od 1 czerwca 2021 r.

  ...»

 • Zawieszanie i rezygnacja z przepisów wewnątrzzakładowych w czasie epidemii COVID-19

  2021.05.10

  W czasie kryzysu związanego z epidemią COVID-19, podmioty zatrudniające poszukują rozwiązań, które pozwolą im przetrwać w trudnej sytuacji. Takim rozwiązaniem jest m.in. możliwość czasowego ograniczenia uprawnień osób już zatrudnionych poprzez zawieszenie przepisów wewnątrzzakładowych albo zmiany w indywidualnych warunkach  płacowych.

  ...»

 • Zatrudnianie pracowników sezonowych – jaką formę współpracy najlepiej wybrać

  2021.05.04

  Przedsiębiorcy, którzy decydują się na zatrudnianie osób do prac sezonowych, mają do wyboru kilka form współpracy. Do najpopularniejszych z nich należą przede wszystkim umowa o pracę (w tym umowa w celu przygotowania zawodowego młodocianego), umowy cywilnoprawne czy umowa o pracę tymczasową. Najbardziej opłacalną formą zatrudnienia dla przedsiębiorców poszukujących osób do prac sezonowych będą umowy cywilnoprawne, umowy o pomocy przy zbiorach lub umowy o praktyki absolwenckie.

  ...»

 • Karty paliwowe – problemy z odliczaniem podatku

  2021.04.26

  Interpretacja ogólna MF z 15 lutego 2021 r. nie rozwiązała problemów podatników korzystających z kart paliwowych wystawianych przez pośredników. Zawiera jedynie pewne wskazówki przyjęcia, że dana transakcja powinna być traktowana jako usługa finansowa, a nie dostawa paliwa. Zasadniczo nabywca paliwa otrzymujący faktury od pośrednika nie powinien odliczać z nich VAT, jeżeli jest pewny, że faktury de facto nie dokumentują dostawy paliwa, a usługę finansową zwolnioną z VAT. Jeżeli jednak działa w dobrej wierze, ma prawo odliczyć VAT z otrzymanej faktury, a skorygować ją dopiero po otrzymaniu korekty od pośrednika. Można tak wnioskować z wyroku TSUE z 18 marca 2021 r. w sprawie C-48/20.

  ...»

Tematy tygodnia

Jak rozliczać VAT od umów długoterminowych

2022-05-23

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.

...»

Wszystkie tematy ...»