Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Temat tygodnia

Temat tygodnia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

  2021.11.22

  W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

  ...»

 • Kto będzie mógł rozliczać się kwartalnie w 2022 r.

  2021.11.15

  Znamy już kurs euro, według którego jest ustalany limit sprzedaży decydujący o statusie małego podatnika w 2022 r. Do przeliczenia przyjmujemy kurs z 1 października 2021 r., który wyniósł 4,5941 zł za euro. Tylko mały podatnik może rozliczać się kwartalnie lub kasowo.W 2022 r. prawo to uzyskają także podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT). Ponieważ kurs euro jest wyższy w porównaniu z poprzednim rokiem, kwota limitu na 2022 r. również się podwyższyła. Jednak nie wszyscy mali podatnicy mogą rozliczać się kwartalnie.

  ...»

 • Rekompensaty i odszkodowania dla przedsiębiorców poszkodowanych wprowadzaniem stanu wyjątkowego

  2021.11.08

  Przedsiębiorcy z przygranicznych obszarów objętych stanem wyjątkowym mogą wystąpić do wojewody z wnioskiem o rekompensaty. Tak wynika z ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. (dalej: ustawa). Ustawa weszła w życie z dniem 4 października 2021 r. W artykule przypominamy także o prawie do odszkodowań za straty majątkowe poniesione w związku z wprowadzeniem tego stanu.

  ...»

Pozostałe tematy tygodnia

 • Kiedy podatnik może wnioskować o rozłożenie na raty bądź umorzenie zaległości w VAT

  2020.08.17

  Nadal wiele firm boryka się z problemami finansowymi spowodowanymi epidemią koronawirusa. Rozwiązaniem może być złożenie wniosku do swojego urzędu skarbowego o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań, tj. umorzenie tych zaległości lub rozłożenie na raty ich płatności. Trzeba mieć jednak na uwadze, że taka ulga jest przyznawana na zasadzie uznaniowej. To organ decyduje o słuszności użycia danego środka. Dlatego należy odpowiednio uzasadnić taki wniosek.

  ...»

 • Informacje podsumowujące VAT po zmianach od 1 lipca – zasady wypełniania

  2020.08.10

  Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje nowy wzór informacji podsumowującej VAT-UE wersja (5). Został wprowadzony w związku z wejściem w życie nowej procedury call-off stock. Jednocześnie wzmocniono rolę informacji podsumowującej. Jej niezłożenie lub błędy w wypełnianiu mogą pozbawić prawa do stosowania stawki 0% przy WDT. Do tej pory były to tylko błędy formalne, które mogły spowodować sankcje z Kodeksu karnego skarbowego.

  ...»

 • Elastyczny czas pracy – przykłady stosowania i korzyści dla pracodawcy

  2020.08.05

  ...»

 • W jakiej formie należy uzyskać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę

  2020.07.27

  Faktury korygujące, jako dokumenty służące doprowadzeniu faktur pierwotnych do stanu, który odzwierciedla faktycznie zrealizowaną transakcję, są powszechnie stosowane w obrocie gospodarczym. W przypadku części z nich ustawodawca zobowiązał sprzedawców do uzyskania potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę. Wymóg ten dotyczy faktur korygujących obniżających podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Przepisy ustawy nie precyzują jednak, jak takie potwierdzenie powinno wyglądać. Kwestia ta wywołuje zatem często wiele wątpliwości, stając się przedmiotem sporów przedsiębiorców z organami podatkowymi. Pod wpływem orzecznictwa sądów organy podatkowe zaczęły uznawać potwierdzenie dostarczenia e-maila z załączoną fakturą korygującą za wystarczający dowód doręczenia faktury.

  ...»

 • Ustalanie prawa i obliczanie wyższej kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia pracownika z powodu COVID-19

  2020.07.20

  Pracownikom-dłużnikom, których wynagrodzenie zostało obniżone lub których członek rodziny utracił źródło dochodu z powodu COVID-19, przysługuje wyższa kwota wolna od potrąceń. Wskazana kwota ulega zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu. Wysokość tego zwiększenia należy obliczyć od przysługującej pracownikowi standardowej kwoty wolnej od potrąceń. W przypadku gdy wynagrodzenie pracownika jest zajęte przez komornika, zasadność korzystania przez zatrudnionego z wyższej kwoty wolnej od potrąceń będzie badał komornik. Tak uznał resort pracy i Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi z 30 czerwca 2020 r. na pytanie redakcji.

  ...»

 • Nowe warunki stosowania stawki 0% przy WDT – zmiany od 1 lipca 2020 r.

  2020.07.13

  Od 1 lipca 2020 r., aby dostawca mógł zastosować stawkę 0% do dokonanej WDT, będzie musiał posiadać podany mu przez nabywcę numer VAT UE.  Nabywca  będzie mógł przesłać go e-mailem bądź podać poprzez wskazanie w stopce składanego zamówienia. Kolejnym niezbędnym warunkiem będzie złożenie przez podatnika prawidłowej informacji podsumowującej VAT-UE. Dotychczas złożenie informacji podsumowującej było tylko warunkiem formalnym, niedecydującym o prawie do stawki 0%.

  ...»

 • Organizacja pracy w sezonie urlopowym – obowiązki pracodawcy

  2020.06.29

  W okresie urlopowym pracodawcy muszą tak zorganizować pracę, aby możliwe było normalne funkcjonowanie zakładu pracy. Nieobecni pracownicy mogą być zastępowani zarówno przez pracowników zakładu niekorzystających w tym czasie z urlopów, jak i pracowników zatrudnianych w celu takiego zastępstwa.

  ...»

 • Zapłata na rachunek spoza białej listy po zmianach od 1 lipca 2020 r.

  2020.06.22

  Gdy kwota transakcji przekracza 15 000 zł, a stronami umowy są przedsiębiorcy, istnieje obowiązek zapłaty za fakturę z naliczonym VAT na rachunek znajdujący się w wykazie zwanym białą listą. Naruszenie tego obowiązku wywołuje sankcje w VAT, PIT oraz CIT. Ustawodawca przewidział wyjątki, gdy sankcje nie są wymierzane. Do tej pory zapłata z zastosowaniem split payment na rachunek spoza białej listy wyłączała tylko sankcje w VAT, ale już w PIT i CIT nie. Od 1 lipca br. ustawodawca wprowadza zmiany w tym zakresie. Zmiany w zakresie PIT i CIT można stosować wstecznie. Część rozwiązań jest już podatnikom znana, gdyż wynikała z objaśnień podatkowych MF.

  ...»

 • Elastyczne rozwiązania w zakresie czasu pracy u pracodawców dotkniętych skutkami COVID-19 – warunki wprowadzenia i stosowania

  2020.06.15

  Pracodawcy, u których na skutek rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 nastąpił spadek obrotów gospodarczych, mogą ograniczyć zatrudnianym pracownikom okresy dobowego i tygodniowego odpoczynku albo wprowadzić system równoważnego czasu pracy, w którym zostaną wydłużone godziny pracy do 12 godzin na dobę. Wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy wymaga zawarcia porozumienia między pracodawcą a pracownikami.

  ...»

 • Od 1 lipca 2020 r. – zmiany w przepisach o zapłacie na rachunek ujawniony w wykazie podatników VAT

  2020.06.08

  Od 1 lipca 2020 r. zmienią się przepisy wprowadzające obowiązek zapłaty na rachunek ujawniony w wykazie podatników VAT (dalej: wykaz). Oficjalnie zwiększy się liczba przypadków, w których dopuszczalna będzie zapłata na rachunek inny niż ujawniony w wykazie. Z trzech do siedmiu dni zostanie również wydłużony termin na złożenie przez podatników formularzy ZAW-NR. Takie zmiany przewiduje uchwalona 6 maja 2020 r. nowelizacja ustawy o PIT i o CIT (dalej: ustawa nowelizująca)

  ...»

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»