Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Wszystko o rozliczaniu kontrowersyjnych wydatków

Aktualizacja: 2010-09-20 04:12

Partnerem dodatku jest MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Przepisy dotyczące kosztów podatkowych nie są jednoznaczne, dlatego podlegają interpretacjom. Między podatnikami a organami podatkowymi dochodzi do sporów o to, które wydatki mogą stanowić koszt podatkowy przedsiębiorcy. Ustawodawstwo, praktyka organów podatkowych i orzecznictwo sądów administracyjnych często się zmienia. Dlatego prezentujemy przykłady z praktyki dotyczące wybranych kosztów uzyskania przychodu.

1. Koszty zbycia środków trwałych wniesionych do spółki osobowej
2. Reprezentacja a reklama
3. Rozliczanie kosztów marketingowych w czasie
4. Wydatki na cele charytatywne a rozliczenie podatkowe
5. Kiedy różnice kursowe nie są zaliczane do kosztów podatkowych
6. Koszty podatkowe rozliczane w czasie
7. Rozliczenie kosztów spółki osobowej powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej
8. Wydatki dotyczące organów spółek jako koszty uzyskania przychodów
9. Odsetki od pożyczki na wypłatę dywidendy
10. Odszkodowania jako koszt podatkowy
11. Praca własna a koszt podatkowy
12. Wartość początkowa środków trwałych
13. Przystosowanie lokalu dla potrzeb przedsiębiorstwa
14. Wydatki na szczepienia ochronne dla pracowników

Wykaz skrótów

k.u.p. – koszty uzyskania przychodów
updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
opp – organizacja pożytku publicznego
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
WSA – wojewódzki sąd administracyjny

Podstawa prawna

  • Art. 22g ust. 1 pkt 4, art. 23 ust. 1 pkt 23, art. 23 ust. 1 pkt 11, art. 23 ust. 1 pkt 19, art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 149, poz. 996.
  • Art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 4d, art. 15 ust. 4e, 15 ust. 4g i 4h, art. 16g ust. 1 pkt 4, art. 16 ust. 1 pkt 1, art. 16 ust. 1 pkt 28, art. 16 ust. 1 pkt 14, art. 16 ust. 1 pkt 38, art. 16 ust. 1 pkt 38, art. 16 ust. 1 pkt 59, art. 16 ust. 1 pkt 22, art. 16g ust. 7, art. 16a ust. 2 pkt 1, art. 16g ust. 4, art. 16 ust. 1 pkt 65, art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 149, poz. 996.
  • Art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 75, poz. 473.
  • Art. 55 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej – Dz.U. z 1989 r. nr 29, poz.154; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 106, poz. 673.
  • Art. 7 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – t.j Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 47, poz. 278.
  • Art. 93a, § 2, ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz.60; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 142, poz. 961.
  • Art. 224, art. 225 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz.U. nr 16, poz. 93; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1037 (wejdzie w życie 25 września 2010 r.).
  • § 112 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 108, poz. 690.

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»