Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Jak kontrolować pracowników zgodnie z prawem

Autor: Sylwia Gortyńska, Jakub Kaniewski, Marcin Kuryłło, Przemysław Mańko
Aktualizacja: 2010-10-18 00:05

Pracodawca ma prawo kontrolować i oceniać pracę swoich podwładnych, jednak jego działania nie mogą naruszać godności i prywatności pracownika. Jeśli tak się dzieje, naraża się on na roszczenia ze strony poszkodowanego, a nawet proces sądowy.

Pracodawca, zatrudniając pracowników, ma prawo oczekiwać, że będą oni wykonywali swoje obowiązki sumiennie i z należytym wykorzystaniem czasu, jaki spędzają w firmie. W związku z tym ma również prawo kontrolować, czy i jak pracownicy wykonują swoje obowiązki. W praktyce jednak często pojawiają się pytania dotyczące tego, jak daleko praco-dawca może się posunąć w kontroli podległych mu pracowników. Kwestie te nie są w sposób kompleksowy określone w polskim prawie. Trzeba jednak zauważyć, że kontrola musi się odbywać w ramach pewnych granic, a pracodawca powinien zachować umiar, w przeciwnym razie sprawa może trafić do sądu. Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest szanowanie godności i innych dóbr osobistych pracowników, w tym ich prywatności. Newralgicznymi punktami, które dotyczą prywatności w miejscu pracy, są m.in.: dyskryminacja i mobbing, spożywanie alkoholu, kontrole osobiste pracowników, możliwość zlokalizowania pracownika za pomocą telefonu komórkowego, korzystanie z firmowej poczty elektronicznej i Internetu czy obserwacja za pomocą kamer.

Pracownik, aby wykonywać pracę, musi się czuć w miarę swobodnie, pracodawca zaś jako podmiot wynagradzający tę pracę musi mieć pewność, że jego wydatki są uzasadnione. W do-datku, który oddajemy do Państwa rąk, przyglądamy się bliżej temu zagadnieniu i odpowiadamy na pytanie, jakie są wzajemne prawa i obowiązki stron w tym zakresie oraz jak daleko może się posunąć pracodawca kontrolujący swoich podwładnych.

I. Podstawy kontroli pracowników
II. Udostępnianie danych osobowych
III. Co i w jaki sposób kontrolują pracodawcy
IV. Dyskryminacja i mobbing

Podstawa prawna

  • Art. 30, 32, 33, 47, 49, 51 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. – Dz.U. nr 78, poz. 483; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 114, poz. 946.
  • Art. 111, 112 i art. 113, 15, 183a–183e, 221, 52, 94, 943 100, 111, 207 par. 1, 234, 235, 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
  • Art. 23, 24, 43, 415, 439, 444, 445, 448 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1037.
  • Art. 7, 49–54 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 41, poz. 233.
  • Art. 21 ust. 2 i 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 z późn. zm.; ost. zm. M.P. z 2010 nr 10, poz. 103.
  • Art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540.
  • Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – Dz.U. nr 62, poz. 286; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 115, poz. 971.
  • Punkt 10 lit. e) załącznika do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – Dz.U. nr 148, poz. 973.

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»