Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Wszystko o bezbłędnym odliczaniu VAT

Autor: Tomasz Krywan, doradca podatkowy
Aktualizacja: 2010-11-01 00:00

Podatek VAT jest z założenia podatkiem ekonomicznie neutralnym dla podatników tego podatku. Do opodatkowania tym podatkiem dochodzi jednak na każdym etapie obrotu. W konsekwencji konieczne jest, aby podatnicy, którzy zapłacili podatek należny od sprzedaży, mieli możliwość uwolnienia się od ciężaru zapłaconego przez siebie podatku. Odbywa się to poprzez obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zapłaconego przez nich przy zakupie lub wytwarzaniu sprzedawanych przez nich towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (dalej nazywane prawem do odliczenia) jest instytucją kluczową dla całego systemu podatku VAT. Podkreślił to Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniach w sprawie 268/83, stwierdzając, że system odliczeń ma na celu całkowite uwolnienie podatnika VAT od obciążeń z tytułu tego podatku, gwarantując tym samym całkowitą neutralność opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez tych podatników.

Prawo do odliczenia jest tak ważną dla systemu VAT instytucją, że wszelkie ograniczenia tego prawa muszą wynikać z przepisów wspólnotowych oraz być stosowane w ten sam sposób we wszystkich państwach członkowskich (zob. orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 50/87). W przypadku niezgodności przepisów państw członkowskich z przepisami unijnymi (zdarza się to również w przypadku polskich przepisów) możliwe jest powoływanie się przez podatników bezpośrednio na przepisy unijne (zob. orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-150/99).

Zakres prawa do odliczenia
Wyłączenia prawa do odliczenia
Kwota podatku naliczonego
Częściowe prawo do odliczenia
Powstawanie prawa do odliczenia oraz terminy dokonywania odliczeń
Korzystanie z prawa do odliczenia
Rozliczanie różnicy podatku naliczonego nad należnym
Korekty podatku odliczonego
Zagadnienia szczególne

Podstawa prawna

  • Art. 86–91 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. nr 54, poz. 535; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679.
  • § 12 ust. 1 pkt 5 oraz § 17 rozporządzenia ministra finansów z 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – Dz.U. nr 224, poz. 1799; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 623.

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»