Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

12 sposobów na problemy z rozliczaniem wynagrodzeń

Autor: Halina Tulwin, Anna Dyczkowska, Aldona Salamon, Anna Łukaszewska, Dorota Twardo, Rafał Krawczyk, Jarosław Żarowski, Renata Majewska, Bożena Goliszewska, Joanna Pysiewicz-Jężak, Bernadetta Gajek, Sebastian Kowalski
Aktualizacja: 2010-11-08 00:00

Zatrudniając pracownika, pracodawca jest zawsze zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Od 2009 roku pracownicy mogą otrzymać pensję zarówno w złotówkach, jak i w walutach obcych. Jeśli pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje roszczenie o jego wypłatę w umówionej wysokości.

Umowa o pracę musi zawierać postanowienia dotyczące wynagrodzenia. Powinno ono być godziwe, a także odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy. Pracodawca, ustalając wysokość wynagrodzenia, powinien się kierować kryteriami ściśle określonymi przez kodeks pracy (k.p.).

Wynagrodzenie powinno spełniać następujące wymagania:

 • odpowiadać kwalifikacjom odpowiednim do wykonania pracy na danym stanowisku,
 • uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy.

Wysokość oraz zasady przyznawania konkretnych stawek wynagrodzenia sporządza się w zakładowym regulaminie wynagradzania bądź układzie zbiorowym pracy.

Osoby uprawnione do odbioru wynagrodzenia
Wynagrodzenia wypłacane w walutach obcych
Obliczanie wynagrodzenia chorobowego
Wynagrodzenie urlopowe i chorobowe w jednym miesiącu
Dozwolone potrącenia z wynagrodzenia
Odpowiedzialność  za niedopełnienie obowiązków wobec komornika
Potrącanie z wynagrodzenia składek na ubezpieczenia grupowe
Nadpłacone wynagrodzenie
Nadpłacone wynagrodzenie w podstawie obliczania wynagrodzenia urlopowego
Obliczanie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych
Nadgodziny kadry zarządzającej
Odpowiedzialność pracodawcy w przypadku nieterminowej wypłaty wynagrodzenia

Podstawa prawna

 • Art. 80, 87, 92, 94, 108, 119, 120, 122, 151 § 1, art. 1514 § 1, art. 282 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
 • Art. 11 ust. 3 i 4, art. 11a, art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 1 pkt 5 i ust. 7h, art. 41b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
 • Art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 149, poz. 996.
 • Art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 47, poz. 278.
 • Art. 36–45 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby lub macierzyństwa – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512.
 • Art. 17 pkt 4, art. 461, art. 476 § 1 pkt 1, art. 773, 880–882, art. 886 Kodeksu postępowania cywilnego – Dz.U. z 1964 r. nr 43, poz. 296; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 197, poz. 1307.
 • Art. 405–414, art. 455 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz.U z 1964 r. nr 16, poz. 93; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1037.
 • Art. 17, 95–97 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – t.j. Dz.U z 2008 r. nr 133, poz. 848; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 197, poz. 1307.
 • § 4 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 860.
 • Art. 13, art. 35 ust. 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 594.
 • § 8 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – Dz.U. nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 174, poz. 1353.
 • Rozporządzenie MPiPS z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz.U. nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U z 2003 r. nr 230, poz. 2292.
 • Obwieszczenie prezesa Rady Ministrów z 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. – M.P. nr 48, poz. 709.

Orzecznictwo:

 • Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 13 lutego 2008 r. (SK 5/07, OTK-A 2008/1/19).
 • Wyrok WSA w Gliwicach z 16 lutego 2009 r. (IV SA/Gl 435/08, niepubl.).
 • Uchwała Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2007 r. (II PZP 4/07, OSNP 2007/21–22/307).

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»