Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

12 sposobów na problemy z rozliczaniem wynagrodzeń

Autor: Halina Tulwin, Anna Dyczkowska, Aldona Salamon, Anna Łukaszewska, Dorota Twardo, Rafał Krawczyk, Jarosław Żarowski, Renata Majewska, Bożena Goliszewska, Joanna Pysiewicz-Jężak, Bernadetta Gajek, Sebastian Kowalski
Aktualizacja: 2010-11-08 00:00

Zatrudniając pracownika, pracodawca jest zawsze zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Od 2009 roku pracownicy mogą otrzymać pensję zarówno w złotówkach, jak i w walutach obcych. Jeśli pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje roszczenie o jego wypłatę w umówionej wysokości.

Umowa o pracę musi zawierać postanowienia dotyczące wynagrodzenia. Powinno ono być godziwe, a także odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy. Pracodawca, ustalając wysokość wynagrodzenia, powinien się kierować kryteriami ściśle określonymi przez kodeks pracy (k.p.).

Wynagrodzenie powinno spełniać następujące wymagania:

 • odpowiadać kwalifikacjom odpowiednim do wykonania pracy na danym stanowisku,
 • uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy.

Wysokość oraz zasady przyznawania konkretnych stawek wynagrodzenia sporządza się w zakładowym regulaminie wynagradzania bądź układzie zbiorowym pracy.

Osoby uprawnione do odbioru wynagrodzenia
Wynagrodzenia wypłacane w walutach obcych
Obliczanie wynagrodzenia chorobowego
Wynagrodzenie urlopowe i chorobowe w jednym miesiącu
Dozwolone potrącenia z wynagrodzenia
Odpowiedzialność  za niedopełnienie obowiązków wobec komornika
Potrącanie z wynagrodzenia składek na ubezpieczenia grupowe
Nadpłacone wynagrodzenie
Nadpłacone wynagrodzenie w podstawie obliczania wynagrodzenia urlopowego
Obliczanie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych
Nadgodziny kadry zarządzającej
Odpowiedzialność pracodawcy w przypadku nieterminowej wypłaty wynagrodzenia

Podstawa prawna

 • Art. 80, 87, 92, 94, 108, 119, 120, 122, 151 § 1, art. 1514 § 1, art. 282 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
 • Art. 11 ust. 3 i 4, art. 11a, art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 1 pkt 5 i ust. 7h, art. 41b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
 • Art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 149, poz. 996.
 • Art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 47, poz. 278.
 • Art. 36–45 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby lub macierzyństwa – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512.
 • Art. 17 pkt 4, art. 461, art. 476 § 1 pkt 1, art. 773, 880–882, art. 886 Kodeksu postępowania cywilnego – Dz.U. z 1964 r. nr 43, poz. 296; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 197, poz. 1307.
 • Art. 405–414, art. 455 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz.U z 1964 r. nr 16, poz. 93; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1037.
 • Art. 17, 95–97 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – t.j. Dz.U z 2008 r. nr 133, poz. 848; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 197, poz. 1307.
 • § 4 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 860.
 • Art. 13, art. 35 ust. 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 594.
 • § 8 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – Dz.U. nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 174, poz. 1353.
 • Rozporządzenie MPiPS z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz.U. nr 62, poz. 289; ost. zm. Dz.U z 2003 r. nr 230, poz. 2292.
 • Obwieszczenie prezesa Rady Ministrów z 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. – M.P. nr 48, poz. 709.

Orzecznictwo:

 • Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 13 lutego 2008 r. (SK 5/07, OTK-A 2008/1/19).
 • Wyrok WSA w Gliwicach z 16 lutego 2009 r. (IV SA/Gl 435/08, niepubl.).
 • Uchwała Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2007 r. (II PZP 4/07, OSNP 2007/21–22/307).

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»