Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

ZUS i KRUS w działalności gospodarczej

Autor: Autor Dodatku Joanna Kalinowska
Aktualizacja: 2010-12-13 00:00

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą podlegają ubezpieczeniom na zasadach obowiązujących w powszechnym systemie ubezpieczeniowym ZUS. W niektórych okolicznościach przedsiębiorca rozpoczynający działalność pozarolniczą, jednocześnie prowadzący gospodarstwo rolne, na warunkach wskazanych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, może zachować prawo do opłacania składek w KRUS zamiast w ZUS.

Podleganie ubezpieczeniom w jednym spośród tych dwóch systemów – powszechnym bądź rolniczym – skutkuje różnym stopniem obciążeń finansowych dla przedsiębiorcy. Znaczące różnice mogą wystąpić również w zakresie świadczeń, na które może liczyć ubezpieczony w tych instytucjach przedsiębiorca. Inne są także możliwości obniżenia kosztów, wynikających z obowiązku składkowego.

1. Rodzaje pozarolniczej działalności
2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą
3. Zasady podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu
4. Minimalna podstawa wymiaru składek
5. Prawo deklarowania wyższej podstawy wymiaru składek
6. Prawo do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne
7. Wpływ dodatkowej pracy zarobkowej
8. Zawieszenie działalności
9. Ubezpieczenia osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności
10. Świadczenia z tytułu podlegania ubezpieczeniom w ZUS
11. Kiedy przedsiębiorca może wybrać KRUS zamiast ZUS
12. Warunki podlegania ubezpieczeniom w KRUS
13. Wysokość składek na ubezpieczenie rolnicze
14. Świadczenia z KRUS
15. Porównanie składek w ZUS i KRUS

Podstawa prawna

● Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 67, poz. 411.
● Ustawa z 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz.U. nr 210, poz. 2135; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 70, poz. 416.
● Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 81, poz. 531.
● Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
● Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291; ost. zm. M.P. z 2010 r. nr 26, poz. 245.
● Ustawa z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej – t.j. Dz.U. nr 135, poz. 1268; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
● Ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – t.j. Dz.U. nr 9, poz. 59; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 125, poz. 842.

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»