Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie zmiany w PIT, CIT i ryczałcie w 2011 roku

Autor: Anna Welsyng, radca prawny, doradca podatkowy
Aktualizacja: 2010-12-20 00:00

Kompleksowe uregulowanie zasady opodatkowania wspólników w przypadku zakończenia działalności spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki, ujednolicenie kursu stosowanego do przeliczania waluty obcej na złote oraz rozszerzenie opodatkowania ryczałtem 18% na każdą umowę z tytułów wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, z której wartość wynagrodzenia nie przekroczy 200 zł – to tylko niektóre ze zmian w PIT. Zmiany będą również w CIT i podatku ryczałtowym. Zostaną one wprowadzone od 1 stycznia 2011 r.

Obszerna nowelizacja obu ustaw o podatkach dochodowych oraz ustawy o ryczałcie została dokonana ustawą z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przepisy ustawy nowelizującej ww. ustawy zasadniczo wchodzą w życie od 1 stycznia 2011 r. Wyjątek stanowią:

● art. 45a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, który wchodzi w życie 3 stycznia 2011 r.,
● art. 19a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przestanie obowiązywać dopiero od 1 maja 2011 r.

Zgodnie z zasadą „prawo nie działa wstecz” przepisy zmienione powinny wywoływać skutek na przyszłość. Dopuszczalne są jednak wyjątki od tej reguły (zwłaszcza wtedy, gdy są korzystne dla podatników). W odniesieniu do powyższej nowelizacji ustawodawca zdecydował, że dwa przepisy zmienione ustawą nowelizującą (w brzmieniu po nowelizacji) będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2010 r.:

● art. 6 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przepisy dotyczące wspólnego rozliczenia małżonków, umożliwiające złożenie wniosku o wspólne rozliczenie tylko przez jednego z nich),
● art. 21b ust. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – przepis uprawniający naczelnika urzędu skarbowego do odstąpienia od przekazania 1% podatku organizacji pożytku publicznego, która nie podała bądź nie zweryfikowała zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie numeru rachunku bankowego.

I. Zmiany w PIT
II. Zmiany w CIT
III. Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym

Podstawa prawna

● Art. 6 ust. 2 i 2a, art. 11 ust. 3 i 4, art. 14 ust. 2 i 3, art. 17 ust. 1 pkt 9, art. 19 i 20 ust. 4, art. 21 ust. 15 i 33, art. 21 ust. 1, art. 22, 22g, 22h i 23 ust. 1 pkt 38c, art. 24 i 26 ust. 1 i 7a, art. 29–30b ust. 1 pkt 5a, art. 30e i 44 ust. 4, 7c i 7d, art. 45 ust. 3a i art. 45a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478.

● Art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, art. 12 ust. 4d, art. 14 ust. 1–3, art. 15 ust. 1k pkt 2, art. 16 ust. 1, art. 16g, 16h, 19a i 20–22 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478.

● Art. 21 ust. 8 pkt 3, art. 21b ust. 6 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478.

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»