Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie zmiany w PIT, CIT i ryczałcie w 2011 roku

Autor: Anna Welsyng, radca prawny, doradca podatkowy
Aktualizacja: 2010-12-20 00:00

Kompleksowe uregulowanie zasady opodatkowania wspólników w przypadku zakończenia działalności spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki, ujednolicenie kursu stosowanego do przeliczania waluty obcej na złote oraz rozszerzenie opodatkowania ryczałtem 18% na każdą umowę z tytułów wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, z której wartość wynagrodzenia nie przekroczy 200 zł – to tylko niektóre ze zmian w PIT. Zmiany będą również w CIT i podatku ryczałtowym. Zostaną one wprowadzone od 1 stycznia 2011 r.

Obszerna nowelizacja obu ustaw o podatkach dochodowych oraz ustawy o ryczałcie została dokonana ustawą z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przepisy ustawy nowelizującej ww. ustawy zasadniczo wchodzą w życie od 1 stycznia 2011 r. Wyjątek stanowią:

● art. 45a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, który wchodzi w życie 3 stycznia 2011 r.,
● art. 19a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przestanie obowiązywać dopiero od 1 maja 2011 r.

Zgodnie z zasadą „prawo nie działa wstecz” przepisy zmienione powinny wywoływać skutek na przyszłość. Dopuszczalne są jednak wyjątki od tej reguły (zwłaszcza wtedy, gdy są korzystne dla podatników). W odniesieniu do powyższej nowelizacji ustawodawca zdecydował, że dwa przepisy zmienione ustawą nowelizującą (w brzmieniu po nowelizacji) będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2010 r.:

● art. 6 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przepisy dotyczące wspólnego rozliczenia małżonków, umożliwiające złożenie wniosku o wspólne rozliczenie tylko przez jednego z nich),
● art. 21b ust. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – przepis uprawniający naczelnika urzędu skarbowego do odstąpienia od przekazania 1% podatku organizacji pożytku publicznego, która nie podała bądź nie zweryfikowała zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie numeru rachunku bankowego.

I. Zmiany w PIT
II. Zmiany w CIT
III. Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym

Podstawa prawna

● Art. 6 ust. 2 i 2a, art. 11 ust. 3 i 4, art. 14 ust. 2 i 3, art. 17 ust. 1 pkt 9, art. 19 i 20 ust. 4, art. 21 ust. 15 i 33, art. 21 ust. 1, art. 22, 22g, 22h i 23 ust. 1 pkt 38c, art. 24 i 26 ust. 1 i 7a, art. 29–30b ust. 1 pkt 5a, art. 30e i 44 ust. 4, 7c i 7d, art. 45 ust. 3a i art. 45a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478.

● Art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, art. 12 ust. 4d, art. 14 ust. 1–3, art. 15 ust. 1k pkt 2, art. 16 ust. 1, art. 16g, 16h, 19a i 20–22 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478.

● Art. 21 ust. 8 pkt 3, art. 21b ust. 6 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478.

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»