Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów w 2011 r.

Autor: Magdalena Troszczyńska, specjalista w zakresie podatków
Aktualizacja: 2011-01-17 00:00

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to najczęściej stosowana forma rozliczania się z urzędem skarbowym. Prowadzą ją podatnicy wykonujący działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne oraz osoby fizyczne i spółki partnerskie.

Zasady prowadzenia księgi określa rozporządzenie ministra finansów. Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencję w podatkowej książce przychodów i rozchodów, napotykają na wiele problemów związanych z prawidłową klasyfikacją wydatków i kosztów oraz zdarzeń gospodarczych. Dlatego wielu podatników decyduje się na współpracę z biurami rachunkowymi.

Aby móc ustalić wysokość dochodu i podatku, zarówno przychody, jak i koszty prowadzonej działalności gospodarczej należy ewidencjonować. Najpopularniejszą formą ewidencji jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (dalej: PKPiR). PKPiR może być prowadzona odręcznie na papierze lub komputerowo. Zawsze jednak podatnik musi przestrzegać określonych przepisami warunków i to nie tylko co do formy, ale przede wszystkim co do treści zapisów księgowych. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów reguluje rozporządzenie z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej: rozporządzenie).

1 stycznia 2011 r. do rozporządzenia w sprawie PKPiR zostały wprowadzone zmiany. Zawiera je rozporządzenie z 21 grudnia 2010 r., Dz.U. nr 252, poz. 1691. Zmiany nie są duże. Sprowadzają się przede wszystkim do dostosowania rozwiązań zawartych w rozporządzeniu do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. Poprzednio obowiązująca klasyfikacja mogła być stosowana do końca 2010 r. Stąd konieczność odwołania się w przepisach do nowej klasyfikacji.

Ujednolicenia wymagał też limit zwolnienia podmiotowego z VAT ze względu na wielkość sprzedaży. Znowelizowany art. 113 ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r. określa go bowiem w wysokości 150 000 zł. Stąd konieczność zmiany ust. 15 w załączniku nr 1 do rozporządzenia w objaśnieniach do PKPiR.

W opracowaniu pominięte zostały zasady prowadzenia uproszczonej księgi przewidziane dla rolników prowadzących działalność opodatkowaną. Wyjaśnienia dotyczą zwykłego wzoru księgi, jakim posługują się przedsiębiorcy prowadzący działalność i rozliczający PIT.

1. Kto musi prowadzić PKPiR
2. Księga musi być rzetelna i niewadliwa
3. Prowadzenie PKPiR samodzielnie lub przez biuro rachunkowe
4. Książka w formie elektronicznej
5. Zasady przechowywania PKPiR
6. Dowody księgowe
7. Zasady ewidencji w księdze
8. Ewidencja w PKPiR
9. Dodatkowa dokumentacja i ewidencja
10. Słowniczek

Podstawa prawna

● Rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – Dz.U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 252, poz. 1691.
● Art. 22 ust. 1, art. 22b ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 24a ust. 3 pkt 4 lit. a) i b) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725.
● Art. 193 i 86 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 197, poz. 1306.
● Art. 60 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy – t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 151, poz. 1013.
● Art. 113 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 238, poz. 1578.

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»