Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów w 2011 r.

Autor: Magdalena Troszczyńska, specjalista w zakresie podatków
Aktualizacja: 2011-01-17 00:00

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to najczęściej stosowana forma rozliczania się z urzędem skarbowym. Prowadzą ją podatnicy wykonujący działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne oraz osoby fizyczne i spółki partnerskie.

Zasady prowadzenia księgi określa rozporządzenie ministra finansów. Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencję w podatkowej książce przychodów i rozchodów, napotykają na wiele problemów związanych z prawidłową klasyfikacją wydatków i kosztów oraz zdarzeń gospodarczych. Dlatego wielu podatników decyduje się na współpracę z biurami rachunkowymi.

Aby móc ustalić wysokość dochodu i podatku, zarówno przychody, jak i koszty prowadzonej działalności gospodarczej należy ewidencjonować. Najpopularniejszą formą ewidencji jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (dalej: PKPiR). PKPiR może być prowadzona odręcznie na papierze lub komputerowo. Zawsze jednak podatnik musi przestrzegać określonych przepisami warunków i to nie tylko co do formy, ale przede wszystkim co do treści zapisów księgowych. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów reguluje rozporządzenie z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej: rozporządzenie).

1 stycznia 2011 r. do rozporządzenia w sprawie PKPiR zostały wprowadzone zmiany. Zawiera je rozporządzenie z 21 grudnia 2010 r., Dz.U. nr 252, poz. 1691. Zmiany nie są duże. Sprowadzają się przede wszystkim do dostosowania rozwiązań zawartych w rozporządzeniu do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. Poprzednio obowiązująca klasyfikacja mogła być stosowana do końca 2010 r. Stąd konieczność odwołania się w przepisach do nowej klasyfikacji.

Ujednolicenia wymagał też limit zwolnienia podmiotowego z VAT ze względu na wielkość sprzedaży. Znowelizowany art. 113 ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r. określa go bowiem w wysokości 150 000 zł. Stąd konieczność zmiany ust. 15 w załączniku nr 1 do rozporządzenia w objaśnieniach do PKPiR.

W opracowaniu pominięte zostały zasady prowadzenia uproszczonej księgi przewidziane dla rolników prowadzących działalność opodatkowaną. Wyjaśnienia dotyczą zwykłego wzoru księgi, jakim posługują się przedsiębiorcy prowadzący działalność i rozliczający PIT.

1. Kto musi prowadzić PKPiR
2. Księga musi być rzetelna i niewadliwa
3. Prowadzenie PKPiR samodzielnie lub przez biuro rachunkowe
4. Książka w formie elektronicznej
5. Zasady przechowywania PKPiR
6. Dowody księgowe
7. Zasady ewidencji w księdze
8. Ewidencja w PKPiR
9. Dodatkowa dokumentacja i ewidencja
10. Słowniczek

Podstawa prawna

● Rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – Dz.U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 252, poz. 1691.
● Art. 22 ust. 1, art. 22b ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 24a ust. 3 pkt 4 lit. a) i b) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725.
● Art. 193 i 86 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 197, poz. 1306.
● Art. 60 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy – t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 151, poz. 1013.
● Art. 113 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 238, poz. 1578.

Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»