Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Najważniejsze zmiany w VAT od 1 stycznia 2011 r.

Aktualizacja: 2011-01-24 00:00

Od dnia 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie zasadnicze zmiany dotyczące podatku od towarów i usług. Zmiany te wynikają przede wszystkim z następujących ustaw:

1) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 215, poz. 1666),
2) ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 195, poz. 1504),
3) ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 226, poz. 1476),
4) ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578),
5) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz. 1652).

Do zmian tych dostosowano przepisy wykonawcze zawarte w rozporządzeniach Ministra Finansów.

Wprowadza się również zmiany w przepisach wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą o VAT, dotyczące fakturowania elektronicznego oraz zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone ww. nowelami do ustawy o VAT oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, obejmują:

1) zmiany w zakresie stawek podatku VAT,
2) dostosowanie do PKWiU 2008 (zmiany m.in. w załącznikach do ustawy),
3) zmiany dotyczące zwolnienia przedmiotowego od podatku,
4) zmiany w odliczaniu podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów i paliwa do ich napędu,
5) zmiany o charakterze upraszczającym:
– podniesienie limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia od podatku,
– zmiany w zakresie fakturowania elektronicznego,
– wystawianie zbiorczych faktur korygujących przy rabatach „okresowych”,
– rezygnacja z obowiązku składania zabezpieczeń w imporcie towarów wywożonych następnie do innego państwa członkowskiego,
6) zmiany dostosowujące do przepisów Unii Europejskiej:
– w zakresie miejsca świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki itp.,
– dotyczące zwolnienia z VAT:
a) importu towarów przez instytucje lub organy WE,
b) importu towarów, których miejscem przeznaczenia jest inne państwo członkowskie UE,
– w zakresie opodatkowania gazu, energii cieplnej oraz chłodniczej,
7) zmiany dotyczące miejsca świadczenia usług transportu towarów,
8) zmiany w zakresie stosowania stawki 0%,
9) zmiany w zakresie kas rejestrujących.

I. Zmiany w zakresie stawek VAT
II. Dostosowanie ustawy o VAT do PKWiU z 2008 r.
III. Samochody
IV. Zmiany upraszczające
V. Zmiany dostosowujące do prawa UE
VI. Miejsce świadczenia w przypadku usług transportu towarów
VII. Stawka 0%
VIII. Kasy rejestrujące

Dodatek przygotowany na podstawie tekstu zamieszczonego na stronie www.mf.gov.pl

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»