Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Nowości prawne

Aktualizacja: 2011-03-21 00:00

WESZŁY W ŻYCIE/WCHODZĄ W ŻYCIE/PLANOWANE ZMIANY

Weszły w życie 14–20 III 2011 r.

15 marca 2011 r.

UPOSAŻENIA POLICJANTÓW. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego – Dz.U. nr 42, poz. 220.
Zmiana polega m.in. na usunięciu z tabeli zaszeregowania niektórych stanowisk służbowych, takich jak adiunkt-dyrektor instytutu, adiunkt-kierownik zakładu, występujących dotychczas w strukturach organizacyjnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zmiana ta jest konsekwencją „ucywilniania” niektórych stanowisk policyjnych. RW

16 marca 2011 r.

UAKTUALNIENIE SYMBOLI PKWiU DLA STATKÓW. Rozporządzenie ministra finansów z 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego – Dz.U. z 2011 r. nr 44, poz. 228.
Zmiana rozporządzenia polega na dostosowaniu symboli klasyfikacji statystycznej do PKWiU z 2008 r. Obowiązek składania zgłoszenia rejestracyjnego nie będzie dotyczył podatników (nieposiadających w Polsce miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności) świadczących usługi związane z obsługą statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków z klasy PKWiU ex 30.11. ASZ

PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 14 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów – Dz.U. nr 42, poz. 221.
Do listy 12 drogowych i kolejowych przejść granicznych (np. Braniewo, Dorohusk, Hrebenne, Korczowa, Przemyśl) dodano drogowe połączenie w Grzechotkach. W wykazie znajduje się też 5 morskich (np. Gdańsk, Gdynia, Kołobrzeg) oraz 5 lotniczych (np. Kraków-Balice, Poznań-Ławica, Rzeszów-Jasionka) przejść granicznych, którymi można transportować odpady. MJ

18 marca 2011 r.

PRAWO WODNE. Ustawa z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. nr 32, poz. 159.
Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego postanowienia dyrektyw europejskich: w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim oraz w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej. RW

Wchodzą w życie 21–27 III 2011 r.

21 marca 2011 r.

PRAWO PRACY. Ustawa z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy – Dz.U. nr 36, poz. 181.
Nowelizacja upraszcza zasady wydawania świadectw pracy oraz wykonywania wstępnych badań lekarskich. Nie zmniejsza uprawnień pracowniczych, ale ogranicza obciążenia biurokratyczne nałożone na pracodawców. RW

25 marca 2011 r.

ORDYNACJA PODATKOWA. Rozporządzenie ministra finansów z 28 lutego 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz.U. nr 52, poz. 267.
Podmioty utworzone przez UEFA odpowiedzialne za przygotowanie EURO 2012 nie będą płaciły podatków dochodowych od osób prawnych oraz od osób fizycznych. MJ

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ. Rozporządzenie ministra zdrowia z 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych – Dz.U. nr 52, poz. 271.
Rozporządzenie zmienia „Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji” będący załącznikiem do aktu. Przepisy te stosuje się do świadczeń udzielanych od 1 lipca 2011 r. RW

26 marca 2011 r.

KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego – Dz.U. nr 54, poz. 283.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego. RW

Planowane zmiany

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PRZEZ INTERNET. Klient zawierający umowę OC w formie elektronicznej będzie mógł wydrukować potwierdzenie jej zawarcia i okazywać je jako dowód posiadanego ubezpieczenia – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. W przypadku nadania pocztą oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego, za datę jego złożenia będzie się uważać datę stempla pocztowego. Dotyczyć to będzie ubezpieczeń zawieranych przez posiadaczy pojazdów mechanicznych (umowa OC), rolników (umowa OC) i właścicieli budynków rolniczych. Projekt został przyjęty przez rząd i przekazany do Sejmu. MJ

MINIMALNA PRĘDKOŚĆ INTERNETU. Zagwarantowanie w umowach minimalnej prędkości dostarczanego Internetu to propozycja zmiany ustawy – Prawo telekomunikacyjne przygotowywana przez Ministerstwo Infrastruktury. Jeśli klient zauważy, że Internet działa wolniej niż w umowie, nie będzie musiał płacić abonamentu. Obecnie teleoperatorzy podają w reklamach tylko najwyższą, często niemożliwą do osiągnięcia w praktyce przepustowość łącza. Projekt przygotowywany jest w Ministerstwie Infrastruktury. RW

ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad dokumentem tożsamości wyposażonym w mikroprocesor. Zawierałby on nie tylko bezpłatny podpis elektroniczny, ale też spełniał funkcję klucza umożliwiającego dostęp do znajdujących się w rejestrach państwowych danych dotyczących obywatela. Oznaczałoby to też konieczność zinformatyzowania systemu rejestrów publicznych, np. PESEL. Prace nad wdrożeniem e-dowodu trwają w MSWiA. MJ

ZWOLNIENIA PODATKOWE. Lekarze, pielęgniarki oraz wolontariusze, którzy uczestniczyli lub będą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach w zakresie opieki paliatywnej, organizowanych przez organizacje pożytku publicznego oraz przez organy samorządu zawodowego lekarzy i pielęgniarek mogą liczyć na zwolnienie podatkowe z tytułu wskazanych świadczeń. Rozporządzenie ministra finansów jest obecnie na etapie projektu. Zgodnie z założeniami wejdzie w życie w dniu ogłoszenia, ponieważ dotyczy dochodów (przychodów) uzyskanych w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. Termin ten jest istotny ze względu na rozliczenie podatkowe za 2010 r. MB

Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»