Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Od lipca 2011 r. szybsze załatwianie spraw w urzędach i rejestrach

Autor: Mariusz Matras, specjalista w zakresie prawa gospodarczego
Aktualizacja: 2011-04-05 08:05

Sejm uchwalił ustawę o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Oświadczenia jako alternatywa dla zaświadczeń, przekształcanie firm osób fizycznych w jednoosobowe spółki kapitałowe, opłata za użytkowanie wieczyste aktualizowana co trzy lata – to tylko niektóre zmiany, jakie wprowadza ustawa. Wejdzie ona w życie 1 lipca tego roku.

mariusz.matras@infor.pl

Zmiany w ustawie dotyczą ponad 90 różnych ustaw, m.in. kodeksu spółek handlowych czy ustawy o gospodarce nieruchomościami. W miejsce ponad 200 różnych zaświadczeń, odpisów, wypisów ustawa wprowadza możliwość przedłożenia odpowiednich oświadczeń, np. oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej, oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym czy oświadczenie o niekaralności osób proponowanych na członków zarządu i rady nadzorczej oraz aktuariusza. W każdym oświadczeniu musi być zawarta klauzula: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Organ, do którego będzie składane takie oświadczenie, w uzasadnionych wypadkach podejrzenia o oświadczenie nieprawdy będzie uprawniony do weryfikacji zawartych tam informacji. Pozostawiono jednocześnie możliwość wyboru zaświadczeń zamiast oświadczeń. Ma to wyeliminować sytuację, w której składający oświadczenie ryzykowałby odpowiedzialnością karną, jeżeli nie jest pewien stanu prawnego czy faktycznego zawartych w nim informacji. Wprowadzono możliwość przekształcenia przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w jednoosobowe spółki kapitałowe. Spółce przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki, jakie przysługiwały przedsiębiorcy przekształconemu, więc przedsiębiorca nie będzie tracił zezwoleń, koncesji czy ulg. Plan takiego przekształcenia przedsiębiorca musi sporządzić w formie aktu notarialnego. Ustawa wprowadza również możliwość przekształcenia spółdzielni pracy (ale nie innych form spółdzielczości) w spółkę prawa handlowego. Spółka przekształcona będzie mogła korzystać z przysługujących spółdzielni koncesji, licencji, ulg itp. Zmianie ulega również aktualizacja wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Będzie to możliwe nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Ta zmiana będzie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Wcześniej natomiast wejdą w życie przepisy zmieniające prawo upadłościowe i naprawcze (1 października 2011 r.).

Podstawa prawna

● Ustawa z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (skierowana do podpisu prezydenta).

Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»