Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Do 315 tys. zł dotacji na żłobek

Autor: Mariusz Jendra, specjalista w zakresie finansów publicznych
Aktualizacja: 2011-04-11 07:12

Gminy mogą otrzymać do 315 tys. zł dotacji na budowę żłobka, do 95 tys. zł na adaptację budynku oraz do 48 tys. zł na jego wyposażenie. Wnioski do ministerialnego programu „Maluch” samorządy mogą składać do wojewodów tylko do 20 kwietnia 2011 r.

mariusz.jendra@infor.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło program „Maluch”, którego celem jest budowa i adaptacja pomieszczeń na żłobki, kluby dziecięce i lokale dla opiekunów dziennych. Program jest powiązany z obowiązującą od 4 kwietnia 2011 r. ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. W 2011 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 40 mln zł.

Gminy mogą otrzymać dofinansowanie na:

1) wyposażenie oraz prace wykończeniowe w budynkach (lokalach), w których powstaną nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech,

2) adaptację istniejących budynków (lokali),

3) budowę lub zakup nowych budynków (lokali) z przeznaczeniem na opiekę nad dziećmi.

O dotacje mogą się ubiegać gminy. Przy kwalifikowaniu beneficjentów pod uwagę będą brane:

● niezaspokojone zapotrzebowanie na umieszczanie dzieci w instytucjach opieki,

● liczba planowanych miejsc,

liczba istniejących miejsc w gminnych i finansowanych (współfinansowanych) przez gminę instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3,

● dochody gminy w przeliczeniu na mieszkańca.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 50% wartości przedstawionego kosztorysu. Ofertę należy złożyć osobiście lub nadesłać listem poleconym z dopiskiem „Oferta na konkurs Maluch 2011” do wydziału polityki społecznej właściwego urzędu wojewódzkiego (liczy się data stempla pocztowego).

Opis programu „Maluch” wraz z przykładowym wzorem oferty gminnej – w specjalnym dodatku w IPP 16/2011 oraz od 18.04.2011r. w IPP24.

Już dziś możesz przeczytać wydanie elektroniczne dodatku kupując go TUTAJ lub zamówić go telefonicznie 22 761  30 30.

Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»