Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Obowiązek podatkowy dla usług budowlanych

Aktualizacja: 2016-05-06 07:32

Za dzień wykonania usługi budowlanej, przyjmowanej w całości, należy uznać dzień, w którym wykonawca zgłasza ją do odbioru. Gdy usługi przyjmowane są częściowo, również data zgłoszenia do odbioru fragmentu wykonanych robót jest dniem wykonania usługi, nawet gdy cena za tę część usługi nie została z góry określona. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 1 kwietnia 2016 r.

W przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych decydujące znaczenie dla prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego ma data wykonania usługi. Zmieniając od 2014 r. przepisy dotyczące powstania obowiązku podatkowego, organy podatkowe zmieniły również zdanie, jakie zdarzenie określa datę wykonania usługi budowlanej. Przez długi czas organy podatkowe jednomyślnie uznawały, że jest to data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Obecnie ich zdaniem jest to zasadniczo data faktycznego wykonania usługi i o tym momencie decydują obiektywne przesłanki.

MF w wydanej interpretacji uznał, że postanowienia umowne mogą mieć charakter jedynie pomocniczy:

Celem zatem określenia w prawidłowy sposób momentu wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej każdorazowo należy badać postanowienia umowne w kontekście przytoczonych wyżej przepisów ustawy o VAT, przy czym należy mieć na uwadze, że określenie momentu wykonania tych usług dla celów podatku od towarów i usług powinno następować na podstawie obiektywnych przesłanek, a postanowienia umowne mogą mieć tutaj jedynie charakter pomocniczy.

Zdaniem MF należy uznać, że usługa budowlana przyjmowana w całości lub w części została faktycznie wykonana, gdy wykonawca zgłasza prace do odbioru (w opinii wykonawcy usługi lub ich część są gotowe do przyjęcia przez nabywcę usługi).

Na podstawie art. 19a ust. 2 ustawy obowiązek podatkowy dla usług przyjmowanych częściowo powstaje z chwilą wykonania tej części usługi. Ustawodawca wprowadza jednak jeszcze jeden warunek. Dla tej części usług musi być określona zapłata. Zdaniem MF sformułowanie „określono zapłatę” nie oznacza ono, że kwota zapłaty musi być znana (określona) z góry, przed wykonaniem usługi.

Dlatego gdy po przyjęciu części prac następuje ich wycena i jest określana kwota zapłaty, podatnik ma obowiązek ustalić obowiązek podatkowy dla tej części.

Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»