Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Strata poniesiona w wyniku ataku hakerskiego może być kosztem podatkowym – interpretacja MF

Autor: Sławomir Biliński, prawnik, redaktor „MONITORA księgowego”
Aktualizacja: 2016-06-10 05:00

Podatnik, który padł ofiarą ataku hakerskiego i poniósł stratę w środkach obrotowych, może zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów. Strata taka stanowi koszt podatkowy dopiero w momencie zakończenia postępowania przez organy ścigania. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka padła ofiarą oszustwa: doszło do włamania hakerskiego do serwera dostawcy (tj. złamania/wykradzenia przez inny podmiot hasła umożliwiającego logowanie się do jego poczty mailowej i wysyłanie wiadomości z jego adresu, a także zablokowanie możliwości otrzymywania wiadomości od Spółki na ten adres), w wyniku czego korespondencja mailowa kierowana przez Spółkę na adres mailowy Dostawcy nie docierała do niego, lecz była przechwytywana przez inny podmiot, który z kolei wysyłał z konta mailowego dostawcy (jak się okazało, z innego adresu IP, tj. z komputera nienależącego do dostawcy) odpowiedzi do Spółki, wprowadzając ją w błąd co do numerów rachunków do zapłaty za dostawy. Dostawca potwierdził włamanie na jego serwer pocztowy i dokonanie na nim powyższych zmian. W związku z zaistniałą sytuacją Spółka niezwłocznie powiadomiła zarówno policję w Hong Kongu, jak i Prokuraturę w Polsce o popełnionym przestępstwie. W lutym 2015 r. Spółka otrzymała z Prokuratury postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie z uwagi na niewykrycie sprawcy przestępstwa. Niezależnie od powyższego, Spółka wystąpiła do towarzystwa ubezpieczeniowego o wypłatę odszkodowania z tytułu poniesionej straty.

Ww. zdarzenie może być uznane za zdarzenie losowe, niezależne od woli Wnioskodawcy, a powstała strata niewątpliwie wiąże się z całokształtem prowadzonej działalności gospodarczej oraz została właściwie udokumentowana. Zatem strata w środkach obrotowych spowodowana przez wpłatę na konto wskazane przez oszusta stanowi pośrednie koszty uzyskania przychodu.

(...) W związku z powyższym stwierdzić należy, że strata w środkach obrotowych powstała na skutek wyłudzenia może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia, tj. w dniu, na który ujęto ją jako koszt w księgach rachunkowych. Przy czym dzień, na który ujęto stratę w księgach rachunkowych, może być tożsamy z dniem otrzymania przez Wnioskodawcę postanowienia o umorzeniu śledztwa.

Zatem stanowisko, że Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty spowodowanej przez wpłatę na konto wskazane przez oszusta na dzień otrzymania postanowienia o umorzeniu śledztwa, jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 kwietnia 2016 r., sygn. IBPB-1-2/4510-271/16/AK

Od redakcji:

W omawianej interpretacji organ podatkowy potwierdził prawo do zaliczenia w koszty podatkowe straty powstałej na skutek wyłudzenia, do którego doszło w wyniku ataku hakerskiego. Warunkiem jest jednak, by taka strata:

● powstała w wyniku zdarzenia losowego, niezależnego od woli podatnika,

● wiązała się z całokształtem prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej oraz

● została właściwie udokumentowana.

Konieczność właściwego udokumentowania straty wpływa na moment, w którym zostanie ona uznana za koszt podatkowy. Organy podatkowe uznają bowiem, że w sytuacji gdy postępowanie jest prowadzone przez organy ścigania i nie zostało jeszcze zakończone, strata nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów. Takie stanowisko zajęto m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 stycznia 2015 r., sygn. IPTPB3/423-336/14-5/IR. Z tego powodu zaliczenie straty do kosztów jest możliwe dopiero po zakończeniu postępowania (a więc np. po otrzymaniu postanowienia o umorzeniu śledztwa).

Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»