Niedziela, 27.09.2020

Informator prawno-podatkowy

Strata poniesiona w wyniku ataku hakerskiego może być kosztem podatkowym – interpretacja MF

Autor: Sławomir Biliński, prawnik, redaktor „MONITORA księgowego”
Aktualizacja: 2016-06-10 05:00

Podatnik, który padł ofiarą ataku hakerskiego i poniósł stratę w środkach obrotowych, może zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów. Strata taka stanowi koszt podatkowy dopiero w momencie zakończenia postępowania przez organy ścigania. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka padła ofiarą oszustwa: doszło do włamania hakerskiego do serwera dostawcy (tj. złamania/wykradzenia przez inny podmiot hasła umożliwiającego logowanie się do jego poczty mailowej i wysyłanie wiadomości z jego adresu, a także zablokowanie możliwości otrzymywania wiadomości od Spółki na ten adres), w wyniku czego korespondencja mailowa kierowana przez Spółkę na adres mailowy Dostawcy nie docierała do niego, lecz była przechwytywana przez inny podmiot, który z kolei wysyłał z konta mailowego dostawcy (jak się okazało, z innego adresu IP, tj. z komputera nienależącego do dostawcy) odpowiedzi do Spółki, wprowadzając ją w błąd co do numerów rachunków do zapłaty za dostawy. Dostawca potwierdził włamanie na jego serwer pocztowy i dokonanie na nim powyższych zmian. W związku z zaistniałą sytuacją Spółka niezwłocznie powiadomiła zarówno policję w Hong Kongu, jak i Prokuraturę w Polsce o popełnionym przestępstwie. W lutym 2015 r. Spółka otrzymała z Prokuratury postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie z uwagi na niewykrycie sprawcy przestępstwa. Niezależnie od powyższego, Spółka wystąpiła do towarzystwa ubezpieczeniowego o wypłatę odszkodowania z tytułu poniesionej straty.

Ww. zdarzenie może być uznane za zdarzenie losowe, niezależne od woli Wnioskodawcy, a powstała strata niewątpliwie wiąże się z całokształtem prowadzonej działalności gospodarczej oraz została właściwie udokumentowana. Zatem strata w środkach obrotowych spowodowana przez wpłatę na konto wskazane przez oszusta stanowi pośrednie koszty uzyskania przychodu.

(...) W związku z powyższym stwierdzić należy, że strata w środkach obrotowych powstała na skutek wyłudzenia może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia, tj. w dniu, na który ujęto ją jako koszt w księgach rachunkowych. Przy czym dzień, na który ujęto stratę w księgach rachunkowych, może być tożsamy z dniem otrzymania przez Wnioskodawcę postanowienia o umorzeniu śledztwa.

Zatem stanowisko, że Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty spowodowanej przez wpłatę na konto wskazane przez oszusta na dzień otrzymania postanowienia o umorzeniu śledztwa, jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 kwietnia 2016 r., sygn. IBPB-1-2/4510-271/16/AK

Od redakcji:

W omawianej interpretacji organ podatkowy potwierdził prawo do zaliczenia w koszty podatkowe straty powstałej na skutek wyłudzenia, do którego doszło w wyniku ataku hakerskiego. Warunkiem jest jednak, by taka strata:

● powstała w wyniku zdarzenia losowego, niezależnego od woli podatnika,

● wiązała się z całokształtem prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej oraz

● została właściwie udokumentowana.

Konieczność właściwego udokumentowania straty wpływa na moment, w którym zostanie ona uznana za koszt podatkowy. Organy podatkowe uznają bowiem, że w sytuacji gdy postępowanie jest prowadzone przez organy ścigania i nie zostało jeszcze zakończone, strata nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów. Takie stanowisko zajęto m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 stycznia 2015 r., sygn. IPTPB3/423-336/14-5/IR. Z tego powodu zaliczenie straty do kosztów jest możliwe dopiero po zakończeniu postępowania (a więc np. po otrzymaniu postanowienia o umorzeniu śledztwa).

Tematy tygodnia

Kto będzie mógł skorzystać z opodatkowania „estońskim CIT”

2020-09-21

Już od 2021 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero przy wypłacie zysku. Projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie został opublikowany 12 sierpnia 2020 r. W publikacji omawiamy, kto - według założeń projektu - i na jakich warunkach będzie mógł skorzystać z rozwiązań podatkowych związanych z wprowadzeniem tzw. estońskiego CIT.

...»

Wszystkie tematy ...»