Sobota, 20.01.2018

Informator prawno-podatkowy

Kiedy konieczna zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika

Aktualizacja: 2017-09-12 06:07

Jeśli pracodawca żąda od pracowników jedynie danych osobowych, których wymagają przepisy, nie potrzebuje zgody tych osób na ich przetwarzanie. Musi natomiast zabezpieczyć je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych.

Zasadniczo pracodawca potrzebuje do przetwarzania danych zgody osoby, której one dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych). Taka zgoda jest niezbędna w przypadku kandydatów do pracy w procesie rekrutacji. Jednak nie dotyczy danych, których pracodawca może od nich żądać na podstawie Kodeksu pracy.

Pracodawca nie musi uzyskiwać zgody:

  1. kandydata do pracy - jeśli żąda podania wyłącznie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 221 § 1 Kodeksu pracy).
  2. pracownika - gdy oprócz danych wymienionych w pkt 1, poprosi o inne dane osobowe pracownika, w tym nr PESEL, a także imiona i nazwiska oraz daty urodzenia jego dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.

GIODO zastrzega jednak w decyzji z 23 stycznia 2015 r. (DOLiS/DEC 41/15/5125), że:

(...) jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje w dokumentach rekrutacyjnych więcej informacji, niż wynika to z wymienionych przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania przez potencjalnego pracodawcę jest zgoda tej osoby (czyli podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy). Taka zgoda jest także wymagana, jeśli dane miałyby być przetwarzane nie tylko w celu rekrutacji, ale także np. w celach marketingowych.

UWAGA(!)

Pracownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych.

Tematy tygodnia

Plusy i minusy zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2018 r.

2018-01-15

Z początkiem 2018 r. weszło w życie kilka ważnych zmian w zakresie zatrudniania pracowników. Najważniejsze z nich dotyczą powierzania pracy cudzoziemcom oraz rozliczania składek ZUS. W publikacji przedstawiamy przegląd wybranych zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych wraz z oceną nowych regulacji. Nie wszystkie bowiem zmiany są korzystne dla pracodawców.

...»

Wszystkie tematy ...»