Piątek, 22.06.2018

Informator prawno-podatkowy

Zwrot nadwyżki VAT w terminie 25 dni

Aktualizacja: 2018-02-12 06:01

W ramach nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej do polskiego systemu podatkowego instytucję podzielonej płatności prawodawca umożliwi podatnikom skuteczniejsze ubieganie się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni.

Zgodnie bowiem z nowo dodanym przepisem zamieszczonym w ust. 6a art. 87 ustawy o VAT podatnik będzie mógł złożyć wraz z deklaracją podatkową wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni na rachunek VAT. Natomiast organ podatkowy będzie zobligowany do dokonania takiego zwrotu we wskazanym terminie.

Oczywiście dotychczasowe zasady zwrotu VAT i nadwyżki podatku będą cały czas stosowane, w terminie zarówno 60 dni, jak i 25 dni, ale na warunkach określonych w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Jednak zastosowanie nowej regulacji spowoduje, że podatnik uzyska zwrot w terminie 25 dni, i to bez względu na to, czy i jak uregulował zobowiązania wobec kontrahentów, oraz jaka część tej nadwyżki jest z przeniesienia z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Oczywiście są też minusy tego rozwiązania. Uzyskanie przyspieszonego zwrotu na preferencyjnych warunkach będzie możliwe, jeśli środki, za pomocą komunikatu przelewu, zostaną zwrócone na rachunek VAT podatnika.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że rachunek VAT, zgodnie z definicją ustawową, to rachunek, na którym będą gromadzone środki będące własnością podatnika, ale którymi będzie on mógł dysponować w ograniczony sposób. Warto zaznaczyć, że również podatnik nie będzie mógł samodzielnie i dowolnie zasilać rachunku VAT środkami.

Nowe zasady zwrotu będą miały zastosowanie od rozliczenia za lipiec lub III kwartał 2018 r. (art. 10 ustawy zmieniającej z 15 grudnia 2017 r.).

Zaprezentowana zmiana generalnie powinna być oceniana pozytywnie. Bezpośrednim skutkiem tej regulacji jest możliwość uzyskania zwrotu w terminie 25 dni. Zwrot w tym terminie będzie przysługiwał, nawet jeżeli nie są spełnione warunki określone w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, czyli przede wszystkim dotyczące zapłaty z wykorzystaniem rachunku bankowego oraz kwoty przeniesienia z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Podatnicy wyrażają jednak obawę, że organy podatkowe będą wydłużały terminy zwrotów dokonywanych na dotychczasowych warunkach, chcąc zachęcić ich do korzystania z nowej opcji. Uważam, że ryzyko takich praktyk organów podatkowych jest bardzo ograniczone.

Oczywiście podstawową wadą tego rozwiązania jest to, że uzyskując zwrot na rachunek VAT, podatnicy, chcąc wykorzystać środki, będą dokonywali płatności na rzecz kontrahentów w drodze podzielonej płatności. To z kolei może skutkować upowszechnianiem tej formuły regulowania zobowiązań. Głównymi beneficjantami tego przepisu będą podatnicy, u których występuje permanentny stan nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, np. ze względu na to, że kupują świadczenia z polskim VAT obliczanym według stawki podstawowej, a sprzedają bez VAT ("NP") lub ze stawką obniżoną (również 0%). U tych podmiotów zmiana może pozytywnie wpłynąć na płynność finansową.

Identyfikując skutki nowelizacji w tym zakresie, nie można pominąć tego, że przepis nie będzie miał zastosowania do zwrotu VAT, lecz jedynie do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym.

Tematy tygodnia

Jaką formę zatrudnienia wybrać dla pracowników sezonowych

2018-06-18

Przedsiębiorca, który chce zatrudnić osoby do prac sezonowych, powinien rozważyć zawarcie z nimi umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Taka bowiem forma zatrudnienia będzie z reguły bardziej korzystna dla przedsiębiorców, jeżeli oczywiście charakter i rodzaj wykonywanych zadań nie spełniają definicji stosunku pracy - wówczas konieczne jest zawarcie umowy o pracę.

...»

Wszystkie tematy ...»