Piątek, 25.05.2018

Informator prawno-podatkowy

Co zastąpiło "cienką kapitalizację"

Aktualizacja: 2018-01-11 05:39

Od 1 stycznia 2018 r. zostały uchylone regulacje dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji. W ich miejsce zostały wprowadzone nowe regulacje rozciągające stosowanie ograniczeń w zaliczeniu odsetek do kosztów uzyskania w stosunku do wszystkich podatników, a nie tyko otrzymujących pożyczkę od podmiotu powiązanego.

Od 1 stycznia 2018 r. uchylono przepisy o cienkiej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6, 7g i 7h updop). Jednocześnie rozszerzono stosowanie ograniczeń w zaliczaniu odsetek do kosztów podatkowych na każde finansowanie dłużne polskich podatników (w tym udzielone przez podmioty niepowiązane) - znowelizowany został art. 15c updop. Wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlega nadwyżka kosztów finansowania dłużnego (zob. definicję), przekraczająca limit 30% kwoty zysku (netto) podatnika przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i odpisów amortyzacyjnych..

Nadwyżka kosztów finansowania dłużnego - kwota, o jaką poniesione przez podatnika koszty finansowania dłużnego, podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, przewyższają uzyskane przez podatnika w tym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu przychody o charakterze odsetkowym (art. 15c ust. 3 updop w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.). Przy tym za koszty finansowania dłużnego uznawane będą nie tylko koszty odsetek, ale również między innymi opłaty, prowizje, kary za opóźnienie w zapłacie zobowiązań czy nawet część odsetkowa raty leasingowej i koszty zabezpieczenia należności i zobowiązań.

Ustawodawca ograniczył zatem koszty nadwyżki finansowania dłużnego do 30% wskaźnika EBITDA. Przypominamy, że wskaźnik EBITDA to nic innego jak zysk (netto) podatnika przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i odpisów amortyzacyjnych. Wskaźnik ten ma być kalkulowany jako nadwyżka sumy przychodów ze wszystkich źródeł pomniejszona o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszoną o wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów finansowania dłużnego. Dochodu zwolnionego z podatku nie uwzględnia się w EBITDA.

Limit można wyliczyć następującym wzorem:

Kwota limitu = 30% x [(Sp - Po) - (Sk - Oa - O)]

gdzie:

SP - suma przychodów ze wszystkich źródeł przychodów

Po - przychody z tytułu odsetek

Sk - suma kosztów uzyskania przychodów obliczona bez uwzględnienia pomniejszeń wynikających z zastosowania przepisu o ograniczaniu do kosztów usług niematerialnych (zob. art. 15e updop,) i art. 15c updop

Oa - wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych

O - odsetki zaliczone do kosztów obliczone bez uwzględnienia pomniejszeń wynikających z ustawy o CIT.

Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych nie będzie miało zastosowania do:

  1. nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w części nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 mln zł. Jeżeli rok podatkowy podatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę tego progu oblicza się, mnożąc kwotę 250 tys. zł przez liczbę rozpoczętych miesięcy roku podatkowego podatnika;
  2. przedsiębiorstw finansowych (zob. art. 15c ust. 14 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.).

Tematy tygodnia

Jakie są skutki zastosowania nieprawidłowej stawki podatku u sprzedawcy i nabywcy

2018-05-21

Opodatkowanie danej czynności właściwą stawką VAT lub objęcie jej zwolnieniem od podatku jest bardzo istotne. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie powodują zaniżenie lub zawyżenie kwoty podatku należnego, co niesie za sobą określone konsekwencje podatkowe dla obu stron transakcji.

...»

Wszystkie tematy ...»