Środa, 12.12.2018

Informator prawno-podatkowy

Opodatkowanie zaliczek ewidencjonowanych na kasie fiskalnej

Aktualizacja: 2018-12-05 05:43

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniony zostanie termin informowania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze ustalania przychodu z tytułu otrzymanych zaliczek w dacie ich zaewidencjonowania na kasie fiskalnej. Podatnik będzie dokonywał takiego wyboru w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym będzie stosował ten sposób ustalania daty powstania przychodu.

Obecnie podatnik, który chce rozpoznawać przychód w momencie pobrania zaliczki, może to robić, jeżeli zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu:

  • w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego,
  • w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej - w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Począwszy od 2019 r., podatnicy chcący opodatkowywać zaliczki ewidencjonowane na kasie w momencie ich otrzymania będą musieli informować o tym każdorazowo w zeznaniu rocznym składanym za dany rok podatkowy.

Nowe terminy składania zawiadomień o rozpoznawaniu przychodu z tytułu zaliczek ewidencjonowanych na kasie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Będą je musieli stosować zarówno podatnicy, którzy po raz pierwszy od 2019 r. zdecydują się na rozpoznawanie przychodu w momencie otrzymania zaliczki ewidencjonowanej na kasie, jak i podatnicy, którzy już w poprzednich latach zdecydowali się na ten krok i złożyli w tej sprawie wymagane przepisami zawiadomienie. Z przepisów przejściowych wynika bowiem, że zawiadomienia złożone w tej sprawie przed 1 stycznia 2019 r. nie wywołują żadnych skutków w latach podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2018 r.

Podatnik będzie musiał poinformować o opodatkowywaniu w 2019 r. otrzymywanych zaliczek dopiero w zeznaniu podatkowym składanym za ten rok. Z wypowiedzi przedstawicieli MF wynika, że w zeznaniach PIT-36 i PIT-36L zostanie wyodrębniona specjalna pozycja, w której podatnik będzie informował o wyborze takiego sposobu opodatkowania PIT otrzymywanych zaliczek. Jeżeli podatnik będzie chciał kontynuować wybrany przez siebie sposób opodatkowywania otrzymywanych zaliczek w kolejnych latach, będzie musiał każdorazowo informować o tym w zeznaniach podatkowych składanych za te lata.

Tematy tygodnia

Wszyscy płatnicy mają obowiązek przesłać informacje podatkowe za 2018 r. do końca stycznia 2019 r.

2018-12-10

Do 31 stycznia 2019 r. wszyscy płatnicy muszą przekazać urzędom skarbowym informacje podatkowe za 2018 r. Podatnicy otrzymają je w terminie do końca lutego 2019 r. Pracodawcy składający informacje za nie więcej niż 5 podatników nie będą mogli przesłać ich w formie dokumentu pisemnego, lecz elektronicznie. Natomiast od 2020 r. w miesiącu przekroczenia przez pracownika I progu podatkowego pracodawca będzie obliczał zaliczkę podatkową według dwóch stawek podatku.  Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o pdof.

...»

Wszystkie tematy ...»