Środa, 23.10.2019

Informator prawno-podatkowy

WIS będzie chronić podatnika

Aktualizacja: 2019-10-09 05:41

Na podstawie art. 42c ust. 1 ustawy o VAT WIS będzie wiązać organy podatkowe wobec podmiotów, dla których została wydana. Oznacza to, że organy podatkowe nie będą miały możliwości kwestionowania treści WIS, w szczególności wysokości stawki podatku VAT stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną WIS.

Brak możliwości kwestionowania WIS będzie obowiązywał, o ile:

  • sprzedawany towar lub usługa będą odpowiadały opisowi zawartemu w WIS, a
  • cechy i właściwości towaru lub usługi będą odpowiadały ich opisowi przedstawionemu przez podmiot wnioskujący o WIS w złożonym wniosku o jej wydanie

i zostaną dokonane po doręczeniu WIS.

W przypadku zmiany albo uchylenia WIS i zastosowania się przez podmiot, na rzecz którego została ona wydana, do WIS przed jej zmianą albo uchyleniem, przepisy art. 14k-14m Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio (art. 42c ust. 2 ustawy o VAT). Zatem takim podmiotom będzie przysługiwać ochrona podobna do przysługującej podmiotom, które uzyskały interpretację indywidualną (zob. tabelę 14).

Należy zwrócić uwagę, że z przepisu art. 42c ust. 2 ustawy o VAT (ani z żadnego innego przepisu) nie wynika, aby podobna ochrona istniała w przypadku wygaśnięcia WIS.

WIS będą mogły się posługiwać także podmioty inne niż podmiot, dla którego WIS została wydana. Stanie się tak, o ile przedmiotem tych transakcji będą towary/usługi będące przedmiotem WIS.

Również w takich przypadkach WIS będzie miała charakter ochronny, a zakres tej ochrony będzie analogiczny do przysługującej podmiotom, które uzyskały interpretację indywidualną. Ochrona ta przysługiwać będzie w stosunku do czynności dokonanych po dniu publikacji WIS (art. 42c ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT).

Z ochrony analogicznej do przysługującej podmiotom, które uzyskały interpretację indywidualną, będą także mogli korzystać posiadacze Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA), jak również inne podmioty posługujące się WIA (art. 42c ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT). Decyzje te określają bowiem właściwą klasyfikację towaru według Nomenklatury scalonej (CN) i tym samym pozwalają podatnikom przyporządkować stawkę podatku VAT do danego grupowania CN.

Tematy tygodnia

Zmiany 2020! Jakie będą skutki zapłaty na rachunek nieuwzględniony w rejestrze podatników VAT – zmiany w podatku dochodowym

2019-10-21

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata dokonana na rachunek kontrahenta niewymieniony w rejestrze podatników VAT (biała lista podatników VAT) nie będzie kosztem podatkowym. Wyłączenie będzie dotyczyło sytuacji, w których kwota należności będzie przekraczała 15 000 zł. W publikacji przedstawiamy informacje o nowym wyłączeniu z kosztów i jak się przygotować na te zmiany.

...»

Wszystkie tematy ...»