Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Nie można wystawiać elektronicznych paragonów

Aktualizacja: 2020-02-13 05:00

Do czasu zmiany przepisów nie można wydawać paragonów w wersji elektronicznej. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z 19 grudnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.674.2019.1.EJ):

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy elektroniczna wersja paragonu jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz czy tak jak dotychczas Wnioskodawca ma drukować paragony w wersji papierowej do zamówień internetowych.

Zasadą jest, że podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani są do wydruku paragonu fiskalnego. Zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo miarowe pozwalają na wprowadzenie nowych kas rejestrujących posiadających funkcję przesyłania danych o sprzedaży do systemu teleinformatycznego Szefa KAS. Zarówno w obecnie obowiązujących przepisach, jak i po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o Miarach nie został przewidziany warunek emitowania paragonów elektronicznych.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca dokonuje sprzedaży m.in. w sklepie internetowym na rzecz osób fizycznych. Wnioskodawca prowadzi ewidencję sprzedaży za pomocą kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii. Od 1 stycznia 2020 r. planuje wymianę kas fiskalnych na kasy on-line.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy wskazać, że Wnioskodawca dokonując ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych za pomocą kasy on-line, stosownie do regulacji zawartych w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy oraz § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, ma obowiązek wystawienia, wydrukowania i wydania nabywcy paragonu dokumentującego sprzedaż internetową.

Wskazać należy, że w obecnie obowiązujących przepisach nie została przewidziana możliwość zastąpienia paragonów papierowych ich wersją elektroniczną.

Od redakcji:

Nadal trwają prace legislacyjne dotyczące kas rejestrujących mających postać oprogramowania (tzw. kas wirtualnych), do zainstalowania na różnych urządzeniach, w tym np. na smartfonach. Rozporządzenie ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania go w Dzienniku Ustaw. Kasy te będą mogły być używane przez podatników, u których wartość sprzedaży bez podatku nie przekroczyła co najmniej w jednym z dwóch poprzednich lat podatkowych równowartości w złotych 10 milionów euro. Ponadto od 1 kwietnia 2020 r. z ustawy o VAT ma wynikać możliwość wystawiania i wydawania paragonów elektronicznych (tzw. e-paragon wysłany np. e-mailem). Na otrzymanie paragonu w formie elektronicznej zgodę będzie musiał wyrazić kupujący.

Źródło: Biuletyn VAT

Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»