Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Trwający conajmniej miesiąc urlop bezpłatny powoduje proporcjonalne obniżenie urlopu wypoczynkowego

Aktualizacja: 2020-02-14 05:00

Pracownik przez 3 tygodnie przebywał na urlopie bezpłatnym. Czy w tej sytuacji należy mu proporcjonalnie obniżyć urlop wypoczynkowy?

Nie! Urlop bezpłatny trwający 3 tygodnie nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego. Proporcjonalnego obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego dokonuje się, jeżeli pracownik był na urlopie bezpłatnym co najmniej 1 miesiąc. Warto pamiętać, że okresy kolejnych urlopów bezpłatnych w danym roku kalendarzowym podlegają sumowaniu.

Ewa Preis

Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»