Sobota, 05.12.2020

Informator prawno-podatkowy

PFRON może dochodzić od pracodawców zwrotu dofinansowań do wynagrodzeń przez 5 lat

Aktualizacja: 2020-09-23 05:31

W wyroku z 10 września 2020 r. (I GSK 829/20) NSA potwierdził,  że w sprawach o zwrot dopłat do pensji osób niepełnosprawnych ma zastosowanie 5-letni okres przedawnienia wynikający z Ordynacji podatkowej. PFRON stał na stanowisku, że należy w tym zakresie stosować okres 10-letni o którym mowa w przepisach Kodeksu cywilnego.

Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje m.in. w przypadku, gdy miesięczne koszty płacy (składki ZUS, podatki) zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.

PFRON żąda zwrotu dopłat do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych najczęściej z powodu opóźnienia w opłacaniu przez firmę składek ZUS za pracowników. W wielu przypadkach żądania te dotyczą sytuacji sprzed wielu lat. To spowodowało wątpliwości co do okresu, w którym PFRON może domagać się zwrotu dofinansowania. Pracodawcy najczęściej wskazywali na przepisy Ordynacji podatkowej o 5-letnim okresie przedawnienia.  Powoływali się przy tym na art. 60 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem środki publiczne stanowią nieopodatkowane należności budżetowe, do których zaliczane są dopłaty do pensji, mimo, iż nie zostały wymienione wprost w tym przepisie. Natomiast zgodnie z art. 67 ustawy do należności określonych w art. 60 ww. ustawy mają zastosowanie przepisy działu trzeciego Ordynacji podatkowej. Wskazane regulacje przewidują 5-letni okres przedawnienia.

Dłuższy okres dochodzenia należności PFRON początkowo wywodził z unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej (jest nim okres 10 lat). Takie stanowisko zostało jednak zakwestionowane przez WSA w Warszawie.  Następnie PFRON odwoływał się do przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie terminów dochodzenia należności.

Po wyroku NSA z 10 września 2020 r. pracodawcy mogą mieć pewność co do obowiązującego ich prawa odnoszącego się do okresu przedawnienia.

Tematy tygodnia

Jak ustalić płatnika zasiłków na 2021 r.

2020-11-30

O tym, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2021 r., decyduje liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego (obowiązkowego lub dobrowolnego) na 30 listopada 2020 r. Jeżeli liczba osób zgłoszonych do tego ubezpieczenia przekroczy 20 osób, płatnik zostanie zobowiązany do ustalania wysokości i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych w 2021 r. Mniejsza liczba osób ubezpieczonych (20 lub mniej) na ten dzień spowoduje, że w kolejnym roku kalendarzowym zasiłki będzie wypłacał ZUS.

...»

Wszystkie tematy ...»