Wtorek, 27.10.2020

Informator prawno-podatkowy

PFRON może dochodzić od pracodawców zwrotu dofinansowań do wynagrodzeń przez 5 lat

Aktualizacja: 2020-09-23 05:31

W wyroku z 10 września 2020 r. (I GSK 829/20) NSA potwierdził,  że w sprawach o zwrot dopłat do pensji osób niepełnosprawnych ma zastosowanie 5-letni okres przedawnienia wynikający z Ordynacji podatkowej. PFRON stał na stanowisku, że należy w tym zakresie stosować okres 10-letni o którym mowa w przepisach Kodeksu cywilnego.

Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje m.in. w przypadku, gdy miesięczne koszty płacy (składki ZUS, podatki) zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.

PFRON żąda zwrotu dopłat do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych najczęściej z powodu opóźnienia w opłacaniu przez firmę składek ZUS za pracowników. W wielu przypadkach żądania te dotyczą sytuacji sprzed wielu lat. To spowodowało wątpliwości co do okresu, w którym PFRON może domagać się zwrotu dofinansowania. Pracodawcy najczęściej wskazywali na przepisy Ordynacji podatkowej o 5-letnim okresie przedawnienia.  Powoływali się przy tym na art. 60 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem środki publiczne stanowią nieopodatkowane należności budżetowe, do których zaliczane są dopłaty do pensji, mimo, iż nie zostały wymienione wprost w tym przepisie. Natomiast zgodnie z art. 67 ustawy do należności określonych w art. 60 ww. ustawy mają zastosowanie przepisy działu trzeciego Ordynacji podatkowej. Wskazane regulacje przewidują 5-letni okres przedawnienia.

Dłuższy okres dochodzenia należności PFRON początkowo wywodził z unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej (jest nim okres 10 lat). Takie stanowisko zostało jednak zakwestionowane przez WSA w Warszawie.  Następnie PFRON odwoływał się do przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie terminów dochodzenia należności.

Po wyroku NSA z 10 września 2020 r. pracodawcy mogą mieć pewność co do obowiązującego ich prawa odnoszącego się do okresu przedawnienia.

Tematy tygodnia

Kto ponosi odpowiedzialność za błąd w ewidencji VAT prowadzonej przez biuro rachunkowe

2020-10-26

Od 1 października 2020 r. za każdy błąd w ewidencji (pliku JPK_VAT) grozi kara. Wprowadzono też dodatkowe sankcje karnoskarbowe za uchybienia związane z ewidencją dla celów VAT. Ponieważ w wielu przypadkach podatnicy powierzają prowadzenie ewidencji i wysyłkę JPK_VAT biurom rachunkowym, należy przypomnieć, kto poniesie odpowiedzialność, jeżeli błąd zostanie popełniony przez biuro.

...»

Wszystkie tematy ...»