Sobota, 05.12.2020

Informator prawno-podatkowy

Nowe wzory formularzy PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR

Aktualizacja: 2020-11-19 07:10

18 listopada 2020 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające wzory formularzy podatkowych: PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR. Zmiany są dostosowaniem do zmieniających się przepisów ustawy o pdof m.in. w zakresie odroczenia zapłaty zaliczek na podatek dochodowy wprowadzony ustawą o COVID-19. Mają też na celu wyeliminowanie wątpliwości związanych z wypełnianiem formularzy podatkowych dla podatników do ukończenia 26 lat.

Zmiany wzorów informacji i deklaracji zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1940).

Imienna informacja PIT-11

W nowym wzorze PIT-11 (wersja 26) - rocznej informacji imiennej dla podatnika, stanowiącym załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia z 21 października 2020 r., wprowadzono zmiany polegające przede wszystkim na:

 • usunięciu przypisu nr 15 brzmiącego: „Dotyczy informacji składanych za 2019 r.; dla informacji składanych za lata następne płatnik wykazuje w wierszu 2 i 6 należności otrzymane przez podatników od dnia 1 stycznia roku podatkowego do ukończenia 26. roku życia” i w konsekwencji zmianie numeracji dalszych przypisów;
 • wprowadzeniu zmian mających na celu wyeliminowanie wątpliwości zgłaszanych przez płatników podczas dokonywania rozliczenia z poprzedniego roku. Zmiany te polegają na:
   • dodaniu w opisie wiersza do poz. 74 zdania: „W poz. 74 należy wykazać składki, do wysokości 7,75% podstawy ich wymiaru” (część płatników nie była pewna, czy w tym wierszu powinna być wykazana składka w wysokości 9% czy 7,75% podstawy);
   • zmodyfikowaniu treści przypisu (w nowym wzorze oznaczony nr. 15), który wyjaśnia, kiedy należy wypełnić wiersz 2 i 6 w części E. Po zmianie przypis otrzymał następujące brzmienie: „Wiersz 2 i 6 w części E wypełnia się jeśli w trakcie roku płatnik pobierał od tych przychodów zaliczki na podatek w związku ze złożeniem przez podatnika oświadczenia o rezygnacji ze stosowania w trakcie roku zwolnienia od podatku lub z powodu przekroczenia limitu zwolnienia od podatku (kwoty wykazanej w poz. 86), gdy zwolnienie było stosowane w trakcie roku. W wierszach tych należy odpowiednio wykazać przychody uzyskane przez podatników do ukończenia 26. roku życia wraz z kwotą kosztów uzyskania przychodów oraz sumą zaliczek na podatek pobranych przez płatnika. Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych uzyskane przez podatnika po dniu ukończenia 26. roku życia, płatnik wykazuje w wierszu 1, a odpowiednio przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, płatnik wykazuje w wierszu 5”.

Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R

W nowym wzorze PIT-4R (w wersji 10), deklaracji rocznej, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia z 21 października 2020 r., wprowadzono zmiany polegające przede wszystkim na:

 • wykreśleniu w części C dotychczasowego wiersza 9: „Nadpłaty wynikające z rozliczenia za rok ubiegły oraz zwrot nadpłat w gotówce, zaliczone na poczet należnej zaliczki”, i przenumerowaniu w związku z tym dalszych wierszy i pozycji we wzorze formularza;
 • podzieleniu dotychczasowej części D na dwie części:

– D.1. „Wyjaśnienie różnicy pomiędzy kwotą pobranego podatku a kwotą wpłaconego podatku”, w której, tak jak dotychczas, płatnik wyjaśnia, dlaczego kwota wpłaty za dany miesiąc różni się od kwoty pobranych od podatników za ten miesiąc zaliczek na podatek;

– D.2. „Informacje dodatkowe” – część ta przeznaczona jest dla płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i zgodnie z obowiązującymi przepisami skorzystali z przesunięcia terminu przekazania zaliczek na podatek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Płatnik informuje o skorzystaniu z prolongaty w uiszczeniu podatku przez zaznaczenie właściwego kwadratu/ów. Po wypełnieniu tej części organ podatkowy uzyska informację, która pozwoli na nienaliczanie odsetek za zwłokę od zaliczek za te miesiące, w których płatnik korzystał z opóźnienia w ich zapłacie.

Należy zaznaczyć, że płatnicy w poz. 10–15 i poz. 22–27 w części C „Wykaz należnych zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego” powinni wskazywać liczbę podatników, dla których dokonano wypłat i od których pobrano należne zaliczki podatkowe. W liczbie tej nie należy wykazywać podatników, którzy m.in.:

 • uzyskali w danym miesiącu wyłącznie przychody zwolnione z podatku,
 • przebywali cały miesiąc na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim lub wychowawczym albo cały miesiąc otrzymywali z ZUS zasiłek chorobowy, wypadkowy bądź świadczenie rehabilitacyjne i w związku z tym płatnik (zakład pracy niebędący płatnikiem zasiłków) nie wypłacał im w danym miesiącu żadnych należności podlegających opodatkowaniu.

Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR

W nowym wzorze PIT-8AR (w wersji 9) - deklaracji rocznej, stanowiącym załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia z 21 października 2020 r., w szczególności:

 • w części C dodano nowe wiersze przeznaczone do wykazania podatku zryczałtowanego pobranego od dochodów podatnika z tytułu wypłat z PPK (jak wynika z uzasadnienia ww. rozporządzenia, zmiana ta została wprowadzona dla potrzeb statystycznych i nie ma charakteru merytorycznego, gdyż podatek ten obecnie wykazywany jest sumarycznie w jednej pozycji),
 • dotychczasową część D oznaczono jako E, a część D zatytułowano „Informacje dodatkowe”. Część ta przeznaczona jest dla płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i zgodnie z obowiązującymi przepisami skorzystali z przesunięcia terminu przekazania zryczałtowanego podatku za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Płatnik informuje o skorzystaniu z prolongaty w opłaceniu podatku przez zaznaczenie właściwego kwadratu/ów. Dzięki wypełnieniu tej części organ podatkowy uzyska informację, która pozwoli na nienaliczanie odsetek za zwłokę od zryczałtowanego podatku za te miesiące, w których płatnik korzystał z prolongaty.

Tematy tygodnia

Jak ustalić płatnika zasiłków na 2021 r.

2020-11-30

O tym, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2021 r., decyduje liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego (obowiązkowego lub dobrowolnego) na 30 listopada 2020 r. Jeżeli liczba osób zgłoszonych do tego ubezpieczenia przekroczy 20 osób, płatnik zostanie zobowiązany do ustalania wysokości i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych w 2021 r. Mniejsza liczba osób ubezpieczonych (20 lub mniej) na ten dzień spowoduje, że w kolejnym roku kalendarzowym zasiłki będzie wypłacał ZUS.

...»

Wszystkie tematy ...»