Piątek, 22.10.2021

Informator prawno-podatkowy

W październiku mija termin na złożenie zawiadomienia o zmianie urzędu skarbowego

Autor: Ewa Sławińska
Aktualizacja: 2021-09-27 06:04

Podatnicy, którzy od przyszłego roku powinni być obsługiwani przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe, oraz podatnicy, którzy od przyszłego roku stracą status podatników podlegających pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe, mają obowiązek zgłosić fakt zmiany urzędu skarbowego do dotychczas obsługującego ich urzędu. W terminie do 15 października 2021 r. należy zgłosić przejście ze zwykłego urzędu skarbowego do wyspecjalizowanego lub odwrotnie, jeżeli przejście nastąpi od 1 stycznia 2022 r.

Zmiana właściwości urzędu skarbowego następuje z mocy prawa, jednak podatnicy powinni dokonać zgłoszenia faktu zmiany właściwości. Zawiadomienie o zmianie właściwości należy złożyć do dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 15 października 2021 r., jeżeli „przejście” nastąpi od 1 stycznia 2022 r. Zawiadomienia należy dokonać w formie pisemnej.

Brak dokonania zawiadomienia o zmianie właściwości urzędu skarbowego nie ma znaczenia prawnego dla określenia właściwości urzędu skarbowego, ponieważ zmiana właściwości następuje z mocy prawa. Niedopełnienie opisanych formalności może jednak skutkować odpowiedzialnością karną skarbową. Przepisy Kodeksu karnego skarbowego przewidują karanie grzywną podatników, którzy wbrew obowiązkowi nie składają w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej (art. 80 Kks).

Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r. zmienił się katalog podmiotów podlegających pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe (WUS). Zmiana była połączona z rozszerzeniem liczby podmiotów podlegających tym urzędom.

Zmiana właściwości urzędu skarbowego powoduje określone konsekwencje. Po zmianie organem podatkowym właściwym w sprawach danego podatnika stanie się od 1 stycznia 2022 r. inny organ podatkowy. Po zmianie to nowy urząd ma obowiązek rozpatrywać sprawy danego podatnika, co może budzić wątpliwości co do tego, który urząd powinien być „w okresie przejściowym” właściwy w danej sprawie.

Ustalenie to jest o tyle istotne, że prawo (i obowiązek) rozstrzygnięcia sprawy przez właściwy organ jest podstawą prawidłowego postępowania podatkowego, a naruszenie przepisów o właściwości jest przesłanką stwierdzenia nieważności decyzji.

Skutkiem zmiany właściwości jest to, że:

 • niezrealizowane wnioski, które wpłyną do urzędu skarbowego przed 1 stycznia 2022 r., np. dotyczące udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, będą rozpatrywane przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego przed zmianą, tj. naczelnika właściwego na dzień złożenia wniosku,
 • kontrole podatkowe oraz postępowania podatkowe rozpoczęte i niezakończone przez urzędy skarbowe właściwe przed 1 stycznia 2022 r. będą kontynuowały urzędy skarbowe właściwe przed zmianą - zgodnie z zasadą ciągłości wyrażoną w art. 18b § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa,
 • przy zmianie właściwości urzędu nie ma obowiązku ponownego składania pełnomocnictwa,
 • postępowania karne skarbowe prowadzone przed 1 stycznia 2022 r. kontynuowane są przez urzędy skarbowe właściwe przed zmianą,
 • w przypadku złożenia deklaracji do niewłaściwego urzędu skarbowego zostanie ona przekazana zgodnie z właściwością,
 • deklaracje oraz korekty tych dokumentów za okresy rozliczeniowe wcześniejsze niż 1 stycznia 2022 r., w tym za ostatni okres rozliczeniowy 2021 r., składa się do urzędu skarbowego właściwego po zmianie (art. 18a ustawy - Ordynacja podatkowa),
 • deklaracje i korekty deklaracji sporządzane od 1 stycznia 2022 r. powinny być składane już do nowych urzędów niezależnie od okresu, którego dotyczą,
 • wpłaty zobowiązań z tytułu podatków innych niż dokonywane na mikrorachunek podatnika należy dokonywać na rachunek nowego urzędu skarbowego,
 • wpłaty podatku dokonywane na mikrorachunek przedsiębiorcy są nadal tak dokonywane także po zmianie urzędu skarbowego,
 • podmioty, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i zakończy się po 31 grudnia 2021 r., składają zeznanie CIT za ten rok do urzędu skarbowego, który był właściwy w pierwszym dniu tego roku podatkowego,
 • podmioty, u których rok podatkowy zakończy się 31 grudnia 2021 r., zeznanie CIT za 2021 r. powinny złożyć do urzędu skarbowego właściwego na 1 stycznia 2022 r., a więc do urzędu właściwego po zmianie,
 • deklaracje PIT-11 za 2021 r. należy złożyć tak jak dotychczas do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania podatnika. Zmiana właściwości urzędu dla płatnika nie ma tutaj znaczenia,
 • zeznania PIT za 2021 r. należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego na 1 stycznia 2022 r., a więc do urzędu skarbowego właściwego po zmianie.

PODSTAWA PRAWNA:

 • § 7 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo - Dz.U. z 2020 r. poz. 2456

 • § 18a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1598

Tematy tygodnia

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej – jak oskładkować jego przychody

2021-10-18

Od 1 lipca 2021 r. przepisy przewidują możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA). Jest to nowa forma prawna przedsiębiorstwa. Akcjonariusz takiej spółki, którego wkładem do niej jest świadczenie pracy lub usług, jest obejmowany ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne są dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia do momentu zakończenia świadczenia pracy lub usług. Ubezpieczenie chorobowe jest z kolei dobrowolne.

...»

Wszystkie tematy ...»