Piątek, 22.10.2021

Informator prawno-podatkowy

Do 30 września należy wpłacić drugą ratę odpisów na ZFŚS

Aktualizacja: 2021-09-28 06:11

30 września 2021 r. mija termin przekazania drugiej raty odpisów na ZFŚS. Pracodawcy obligatoryjnie tworzący ten fundusz powinni przekazać na jego konto niewpłaconą w pierwszej racie część odpisów i zwiększenia fakultatywne.

Zbliża się termin dokonania wpłaty drugiej raty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W 2021 r. odpis na ZFŚS ustala się od podstawy w wysokości 4134,02 zł, co oznacza odpis na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach w kwocie 1550,26 zł (37,5% podstawy).

Pracodawcy obowiązkowo tworzący ZFŚS powinni przelać na rachunek bankowy funduszu:

  • do 31 maja - pierwszą ratę, stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych naliczanych za osoby zatrudnione w warunkach normalnych, szczególnie uciążliwych oraz za młodocianych.
  • do 30 września - drugą ratę, obejmującą pozostałą część dokonanych na ten rok kalendarzowy odpisów i zwiększenia fakultatywne.

W podanych terminach wpłaty dokonują pracodawcy, którzy mają obowiązek tworzenia ZFŚS. Są to pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Wpłaty dokonują też pracodawcy spoza sfery budżetowej zatrudniający przynajmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a także zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy - na wniosek organizacji związkowej.

Podmioty, które utworzyły ZFŚS dobrowolnie, środki na jego działalność mogą przekazać w innym dowolnie ustalonym terminie.

Podstawa prawna

art. 3, art. 5, art. 6 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 746

Oprac. Tomasz Kowalski

Tematy tygodnia

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej – jak oskładkować jego przychody

2021-10-18

Od 1 lipca 2021 r. przepisy przewidują możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA). Jest to nowa forma prawna przedsiębiorstwa. Akcjonariusz takiej spółki, którego wkładem do niej jest świadczenie pracy lub usług, jest obejmowany ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne są dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia do momentu zakończenia świadczenia pracy lub usług. Ubezpieczenie chorobowe jest z kolei dobrowolne.

...»

Wszystkie tematy ...»